ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

80

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne .............. 1979,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zákona č. 150/1969 Sb., o přečinech, celního zákona č. 44/1974 Sb. a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se mění a doplňuje takto:

§ 32 se doplňuje o ustanovení písmena b) které zní:

"b) za přestupek porušení pravidel silničního provozu [§ 10 písm. a)] spočívající v překročení nejvyšších dovolených rychlostí jízdy stanovených zvláštním předpisem [§ 12 odst. 1, písm. a), b), c), d) vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 70/1979 Sb.] lze uložit pokutu do 1000 Kčs; v blokovém řízení mohou byt za tento přestupek ukládány a vybírány pokuty do 200 Kčs."

Čl. II.

Pokuty podle čl. I. nelze uložit za přestupky, k nimž došlo před počátkem účinnosti tohoto zákona.

Čl. III.

Tento zákon nabývá účinností dnem 1. ledna 1980.

Důvodová zpráva

S účinností od 1. srpna 1979 byly vyhláškou federálního ministerstva vnitra č. 70/1979 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu, stanoveny limity dovolených rychlostí jízdy pro jednotlivé skupiny silničních motorových vozidel. Tímto opatřením se sleduje především racionálnější využívání pohonných hmot.

Porušováním těchto limitů se řidiči motorových vozidel dopouštějí přestupků podle § 10 písm. a) zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. Podle § 26 odst. 1 tohoto zákona lze za tyto přestupky uložit vedle napomenutí a veřejné důtky peněžitou pokutu jen do výše 500 Kčs. V blokovém řízení lze dosud podle § 29 tohoto zákona za tyto přestupky ukládat a vybírat pokuty jen do výše 100 Kčs.

V zájmu účinného zajištění dodržování nově stanovených limitů nejvyšších rychlostí jízdy je žádoucí zvýšit přiměřeným způsobem dosavadní horní hranici pokut..S tímto opatřením všeobecně počítá také již připravovaný nový zákon o přestupcích. V současné době se zpracovávají zásady tohoto zákona; nelze však očekávat, že novy zákon o přestupcích nabude účinnosti dříve než od r. 1981.

Společenská závažnost přestupků spočívajících v překročení nejvyšší dovolené rychlosti jízdy vyžaduje, aby v těchto případech byla výše pokut upravena ihned. Zákon bude mít pouze přechodnou platnost do doby účinnosti nového přestupkového zákona; tento zákon totiž zahrne i celou oblast pravidel silničního provozu.

Vzhledem k tomu, že je novelizován zákon upravující úkoly národních výborů a novelizace spočívá v úpravě sankcí za přestupky porušení pravidel silničního provozu, jejichž postih je v působnosti republikových orgánů, přísluší normotvorná pravomoc republikám. Podobná úprava shodného obsahu je vydávána ve Slovenské socialistické republice.

Provádění navrhované úpravy nepředpokládá a nevyžádá si zvýšení rozpočtových výdajů ani zvýšení počtu pracovníků.

V Praze 28. listopadu 1979

Předseda vlády České socialistické republiky:

Josef Korčák v. r.

Ministr vnitra České socialistické republiky:

Josef Jung v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP