ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1979

III. volební období

84

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 16. října do 18. prosince 1979

Podle § 60 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě tuto zprávu o činnosti předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady:

Předsednictvo České národní rady se sešlo v období od 16. října do dnešního dne ke dvěma schůzím, a to 15. listopadu a 6. prosince 1979.

Z ústavních úkolů předsednictvo České národní rady vyhlásilo podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 10 a do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 24 a stanovilo dny konání těchto voleb.

Se souhlasem vzalo na vědomí sdělení předsedy České národní rady o

- výsledku doplňovací volby 14. září 1979 do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 20 a

- o odevzdání Novinářských cen Jana Švermy v roce 1979 jejich nositelům 20. září 1979.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- zhodnotilo 13. schůzi České národní rady a uložilo výborům a stálým pracovním skupinám předsednictva České národní rady, aby v souladu s usnesením a se závěrečným slovem předsedy České národní rady z této schůze věnovaly pozornost využíváni a uplatňování podnětů ze zprávy vlády ČSR o plnění programového prohlášení, přednesené předsedou vlády České socialistické republiky s. J. Korčákem, a z rozpravy ke zprávě vlády,

- stanovilo termín a návrh pořadu 14. schůze České národní rady,

- projednalo a schválilo návrh plánu práce České národní rady a jejích orgánů na I. pololetí 1980 a výhled hlavních úkolů České národní rady na II. pololetí 1980,

- projednalo a schválilo politickoorganizační zabezpečení jednání orgánů a schůze České národní rady ke zprávě vlády České socialistické republiky o ochraně a využívání zemědělského a lesního půdního fondu a zkušenostech s uplatňováním jejich nové právní úpravy,

- schválilo návrh rozpočtu České národní rady na rok 1980,

- souhlasilo s rozhodnutím předsedy České národní rady, kterým přikázal ústavně právnímu výboru ČNR návrh ministra spravedlnosti ČSR z 12. listopadu 1979 na zproštění a odvolání soudců z povolání ze soudcovských funkcí,

- delegovalo členy předsednictva České národní rady na plenární zasedání krajských národních výborů v I. čtvrtletí 1980,

- vydalo organizační řád Kanceláře České národní rady,

- souhlasilo, aby předseda České národní rady ustanovil do funkce vedoucího tiskového oddělení Kanceláře České národní rady PhDr. Jiřího Poláka.

Předsednictvo České národní rady vzalo se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o

- pracovním setkání představitelů České národní rady a Slovenské národní rady 12. září 1979 v budově České národní rady v Praze,

- účasti předsedy České národní rady na slavnostním otevření stálé výstavy "Češi a Slováci v dávné minulosti" v historických prostorách Pražského hradu,

- vzájemné účasti představitelů národních rad na schůzích České národní rady a Slovenské národní rady,

- setkání kulturních a školských výborů České národní rady a Slovenské národní rady ve dnech 17. a 18. října 1979 v Českých Budějovicích,

- jednání 18. schůze předsednictva Federálního shromáždění 22. října 1979.

- účasti poslanců České národní rady na samostatných schůzích Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění a o podílu orgánů České národní rady a poslanců při přípravě těchto schůzí,

- pracovních návštěvách delegací České národní rady v ústavech Československé akademie věd 21. listopadu a v Severomoravském kraji 28. a 29. listopadu 1979,

- projednání spolupráce České národní rady se Sněmovnou národů Federálního shromáždění při přípravě jednání Sněmovny národů o plánovitém rozmisťování a kvalifikaci pracovních sil,

- zpracování analýzy III. volebního období České národní rady,

- blahopřání předsedovi Slovenské národní rady s. V. Šalgovičovi, CSc., k jeho 60. narozeninám,

- připravovaném tradičním setkání představitelů České národní rady se zástupci sdělovacích prostředků 21. prosince 1979,

- zřízení Technické správy pro rekonstrukci budovy České národní rady,

- periodické revizi hospodaření České národní rady provedené revizní správou ministerstva financí ČSR od 8. října do 2. listopadu 1979.

V zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady vzalo se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o projednání vládního návrhu zásad zákona České národní rady o vnitřním obchodě ve výborech ČNR. Společnou zprávu výborů k zásadám zákona odeslal předseda České národní rady předsedovi vlády České socialistické republiky.

Předsednictvo České národní rady dále schválilo rozhodnutí předsedy České národní rady, kterými přikázal výborům ČNR k projednání a podání příslušných zpráv tyto vládní návrhy:

- vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů (tisk 80)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu,

(současně souhlasilo s upuštěním od předložení zásad zákona u tohoto vládního návrhu),

- vládní návrh, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani (tisk FS 65)

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti,

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení (tisk FS 70)

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

- ústavně právnímu výboru ČNR,

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Protokol o změnách Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci, podepsaný v Moskvě dne 28. června 1979 (tisk FS 68),

- vládní návrh, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu změny a doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1975) podle doporučení Stálé komise RVHP pro zahraniční obchod, učiněného na jejím 54. zasedání po projednání na 88. zasedání Výkonného výboru RVHP (tisk FS 71),

- vládní návrh, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Všeobecné podmínky specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci, schválené 88. zasedáním Výkonného výboru Rady vzájemné hospodářské pomoci dne 18. ledna 1979 (tisk FS 73)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet,

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu návrh na účast Československé socialistické republiky v pařížském revidovaném znění Všeobecné úmluvy o autorském právu, sjednaném dne 24. července 1971, a jejího Dodatkového protokolu (tisk FS 66) a

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu návrh na účast Československé socialistické republiky v pařížském znění Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 24. července 1971 (tisk FS 67)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- kulturnímu a školskému výboru ČNR.

Sněmovní tisky těchto vládních návrhů byly poslancům postupně zaslány.

Stanoviska výborů ČNR k federálním vládním návrhům zaslal předseda České národní rady předsedovi Federálního shromáždění.

Ve své kontrolní činnosti projednalo předsednictvo České národní rady za účasti předsedy vlády České socialistické republiky s. J. Korčáka zprávu vlády České socialistické republiky o rozvoji hlavního města Prahy. Zprávu přednesl místopředseda vlády ČSR a předseda České plánovací komise s. ing. S. Rázy Primátor hl. m. Prahy s. dr. Z. Zuska podal výklad o zabezpečování hlavních funkcí města. Po obsáhlé a podnětné rozpravě přijalo předsednictvo ČNR usnesení, v němž mimo jiné uložilo výborům České národní rady, aby v rámci své působnosti projednaly v I. pololetí 1980 plnění nejdůležitějších úkolů rozvoje hl. m. Prahy, sledovaly, jak ministerstva a ostatní ústřední orgány plní uložené jim úkoly tohoto rozvoje v 6. pětiletce a jak zabezpečují potřeby dalšího rozvoje Prahy. V návaznosti na toto jednání vzalo předsednictvo ČNR ve své další schůzi se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o přípravě tiskové besedy k této problematice.

Předsednictvo České národní rady dále projednalo zprávy

- výboru ČNR pro plán a rozpočet o projednání výsledků poslaneckého průzkumu zavádění výsledků vědy a techniky do výroby; jednání byl přítomen ministr výstavby a techniky ČSR s. ing. F. Šrámek,

- ústavně právního výboru ČNR o projednání zprávy ministra vnitra ČSR o stavu zákonnosti při ochraně veřejného pořádku; jednání byl přítomen ministr vnitra ČSR s. ing. J. Jung,

- výborů ČNR pro průmysl a stavebnictví a pro obchod, služby a dopravu o zabezpečování výroby a dodávek kvalitního spotřebního zboží pro vnitřní trh; jednání byli přítomni ministr průmyslu ČSR s. ing. B. Urban, CSc. a ministr obchodu ČSR s. ing. A. Jakubík.

V Praze 18. prosince 1979

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP