ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

88

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. prosince 1979 do 15. dubna 1980

Podle § 60 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě tuto zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady:

Předsednictvo České národní rady se v uplynulé době sešlo ke dvěma schůzím, a to 18. prosince 1979 a 21. února 1980.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o čs. federaci vyhlásilo 18. prosince 1979

zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1980 a o rozpočtovém určení výnosu některých úplat ve vodním hospodářství a

zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších předpisů;

na těchto zákonech se Česká národní rada usnesla téhož dne ve své 14. schůzi;

2. podle čl. 104 ústavního zákona o čs. federaci

- prohlásilo podzimní zasedání České národní rady za skončené dnem 19. prosince 1979 a

- svolalo Českou národní rádu k jarnímu zasedání od 1. dubna 1980;

3. podle § 49 zákona ČNR o volbách do České národní rady vyhlásilo doplňovací volbu do České národní rady ve volebním obvodě č. 15 (Praha 7 - západ, hlavní město Praha) a stanovilo den jejího konání na pátek 25. dubna 1980;

4. podle § 50 zákona ČNR o volbách do národních výborů v České socialistické republice vyhlásilo doplňovací volby do

- Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 90 (České Budějovice - sídliště Vltava) na sobotu 22. března 1980,

- Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 107 (jižní část města Třebíče a části Račerovice a Sokolí) na sobotu 12. dubna 1980.

Ve své řídící, kontrolní a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- projednalo "Zabezpečení závěrů 14. zasedání ÚV KSČ v činnosti České národní rady, jejích orgánů a poslanců" a schválilo předložený podklad jako směrnici pro orgány a poslance ČNR; současně uložilo funkcionářům České národní rady, aby při zabezpečování úkolů plánů práce České národní rady a jejích orgánů na rok 1980 vycházeli z této směrnice a průběžně hodnotili, jak jsou v konkrétní činnosti orgánů České národní rady uplatňovány závěry 14. zasedání ÚV KSČ. Poslancům České národní rady uložilo, aby se podíleli ve svých volebních obvodech na rozvíjení aktivity a iniciativy občanů na pomoc úspěšnému zabezpečení úkolů stanovených plánem na rok 1980 a volebními programy Národní fronty. Podle usnesení předsednictva byla směrnice vydána a zaslána všem poslancům České národní rady;

- zhodnotilo 14. schůzi České národní rady a uložilo výborům, aby ve své činnosti sledovaly, jak ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy České socialistické republiky využívají podnětů z rozpravy o státním rozpočtu České socialistické republiky;

- stanovilo termín a návrh pořadu 15. schůze České národní rady;

- vydalo pokyny k zabezpečení projednání návrhu státního závěrečného účtu České socialistické republiky za rok 1979 v orgánech České národní rady;

- projednalo zprávu o vývoji životního prostředí v České socialistické republice, kterou předložila stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro otázky životního prostředí; v usnesení, které předsednictvo po obsáhlé rozpravě schválilo, poukazuje na nezbytnost vytvořit věcné předpoklady pro změnu dosavadního nepříznivého vývoje životního prostředí, a to již v přípravě 7. pětiletky v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství; uložilo předsedům výborů České národní rady a předsedovi stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro otázky životního prostředí, aby zajistili využití poznatků z projednávané zprávy k přípravě jednání orgánů České národní rady o ochraně a využívání zemědělského a lesního půdního fondu a dalšího jednání orgánů České národní rady o ochraně životního prostředí. O výsledku projednání zprávy v předsednictvu byli informováni předseda vlády České socialistické republiky a předseda Federálního shromáždění;

- schválilo doporučení předsedy České národní rady k zabezpečení účasti orgánů a poslanců České národní rady na přípravě samostatné schůze Sněmovny lidu Federálního shromáždění, která bude v říjnu t. r. jednat o "Rozvoji a využití elektroniky - důležité podmínce pro zvyšování efektivnosti národního hospodářství" a na přípravě samostatné schůze Sněmovny národů Federálního shromáždění, která rovněž v říjnu projedná "Péči socialistické společnosti o plánovité rozmisťování pracovních sil a s tím spojené otázky kvalifikace a motivace - důležitý předpoklad zvyšování efektivnosti a kvality".

Předsednictvo České národní rady dále vzalo se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o

- předání pozdravného dopisu předsednictva České národní rady předsedovi Slovenské národní rady s. Viliamu Šalgovičovi, CSc., při příležitosti jeho 60. narozenin,

- tiskové besedě 13. prosince 1979 s představiteli časopisů k jednáni předsednictva České národní rady o rozvoji hlavního města Prahy,

- 38. Valném zasedání Československé akademie věd, kterého se zúčastnil předseda České národní rady,

- postupné realizaci organizačního řádu Kanceláře České národní rady,

- připravované návštěvě delegace České národní rady vedené předsedou České národní rady ve Východočeském kraji,

- podkladech zaslaných poslancům České národní rady pro přípravu na jednání České národní rady o ochraně a využívání zemědělského a lesního půdního fondu a o zkušenostech s uplatňováním jejich nové právní úpravy,

- orientačním plánu schůzí České národní rady a jejich orgánů na I. pololetí 1980 a

- zabezpečení úsporných opatření v Kanceláři České národní rady vyplývajících ze závěrů 14. zasedání ÚV KSČ.

V oblasti zákonodárné činnosti vzalo předsednictvo České národní rady se souhlasem na vědomí 1. stanovisko předsedy České národní rady k vládnímu návrhu ústavního zákona o zřízení federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu (tisk FS 77) a k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev (tisk FS 78). Vládní návrhy byly předloženy České národní radě 11. prosince 1979 k vyjádření a na pořadu schůze Federálního shromáždění byly již 12. prosince. Poněvadž je nebylo možno v orgánech České národní rady projednat obvyklým legislativním způsobem, dal k nim souhlasné vyjádření pouze předseda ČNR; obdobně.,postupoval i předseda SNR;

2. rozhodnutí předsedy České národní rady z 5. a 15. února 1980, kterými přikázal - vládní návrh zákona o hospodářských stycích se zahraničím (tisk FS 75)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

 

- výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví

 

- výboru ČNR pro zemědělství a výživu

 

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu,


 

- vládní návrh, kterým, se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání a Dodatkový protokol, podepsané v Tunisu dne 12. dubna 1979 (tisk FS 79)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,


 

- vládní návrh zákona o vysokých školách (tisk FS 80)

 

- výborům ČNR (kromě mandátového a imunitního výboru ČNR).


 

Sněmovní tisky těchto federálních vládních návrhů byly postupně zaslány všem poslancům České národní rady.

Uvedené vládní návrhy výbory projednaly a předseda České národní rady zaslal jejich stanoviska předsedovi Federálního shromáždění.

V Praze 15. dubna 1980

Předseda České národní rady:

v z. Oldřich Voleník v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP