ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

94

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 15. dubna do 24. června 1980

Podle § 60 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady:

Předsednictvo České národní rady se od 15. dubna 1980 sešlo ke dvěma schůzím, a to 24. dubna a 5. června 1980.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. udělilo na návrh vlády České socialistické republiky Národní ceny České socialistické republiky na rok 1980

- Milanu Staňkovi, prof. ing. Jiřímu Mosteckému, DrSc., ing. Bedřichu Kaspříkovi, ing. Josefu Kovaříkovi a ing. Antonínu Kupčákovi za osvojení a zavedení do výrobní praxe progresivní technologie odokujování v kombinované lázni alkalické taveniny KORETAL,

- doc. ing. Václavu Pilousovi, DrSc., a ing. Janu Václavovi, CSc., za rozvoj metalurgie svařování vysokopevných ocelí pro energetické strojírenství,

- ing. Karlu Novákovi, CSc., a ing. Antonínu Morcínkovi za prostorové bytové jádro B-10 pro hromadnou bytovou výstavbu v 7. a 8. pětiletce,

- kolektivu pracujících národního podniku Roudnické strojírny a slévárny, nositele Řádu práce, za dlouhodobé zásluhy o vývoj a zavádění výroby souboru zemědělských strojů pro velkovýrobní technologii,

- kolektivu pracovníků kolorimetrické laboratoře Výzkumného ústavu vlnařského v Brně, vedenému ing. Janem Všianským, za zavedení původního systému objektivního hodnocení barviv a výpočtu optimálních receptur v textilním průmyslu,

- RNDr. Zdeňku Strakošovi, CSc., ing. Ivo Prokopovi a ing. Jiskře Hrubanové-Papalové za objev, prokázání existence a hospodářského významu perspektivní hornické lokality Frenštátsko-Beskydy,

- doc. ing. Miloslavu Velebilovi, DrSc., ing. Jiřímu Fialovi, CSc., a ing. Stanislavu Hašovi, CSc., za významný příspěvek k teorii vzájemných vlivů strojů, energie a zemědělské produkce,

- Jaroslavě Obermaierové za vynikající ztvárnění rolí v divadle, filmu a televizi

- Loutkovému divadlu Radost v Brně za vynikající výsledky v angažované tvorbě v tuzemsku a v zahraničí,

- zasloužilému umělci Karlu Stehlíkovi, akademickému malíři, za malířskou krajinářskou tvorbu posledních let.

Těmto vyznamenaným jednotlivcům a kolektivům odevzdal udělené Národní ceny místopředseda České národní rady s. Oldřich Voleník 4. května 1980 za přítomnosti představitelů ÚV KSČ, vlády ČSR a Národní fronty ČSR;

2. vyhlásilo doplňovací volbu do České národní rady ve volebním obvodě č. 15 (Praha 7 - západ) na pátek 25. dubna 1980;

3. vyhlásilo doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 1 a do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 13, 60 a 81; současně stanovilo dny konání těchto doplňovacích voleb.

Ve své řídící, kontrolní a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- projednalo zabezpečení závěrů 15. zasedání ÚV KSČ do činnosti orgánů a poslanců České národní rady a předložený písemný podklad obsahující konkrétní úkoly schválilo jako směrnici pro práci České národní rady, jejích orgánů a poslanců. V přijatém usnesení uložilo předsedovi České národní rady, předsedům výborů České národní rady a předsedům stálých pracovních skupin předsednictva České národní rady vycházet z této směrnice ve své práci. Poslancům České národní rady uložilo, aby uplatňovali zásady a metody práce obsažené ve směrnici v politickovýchovné činnosti ve volebních obvodech s cílem posilovat socialistické uvědomění občanů a získávat je k aktivní a iniciativní účasti na plnění úkolů socialistické výstavby;

- vyslechlo informaci místopředsedy vlády České socialistické republiky a předsedy České plánovací komise ing. Stanislava Rázla o splnění plánu za rok 1979, o hlavních úkolech rozvoje národního hospodářství v letech 1980 a 1981, přípravě směrnice pro vypracování 7. pětiletého plánu a o Souboru opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství po roce 1980 v ČSR a vzalo ji se souhlasem na vědomí;

- projednalo a schválilo politickoorganizační zajištění jednání výborů a schůze České národní rady o zprávě Nejvyššího soudu České socialistické republiky a generálního prokurátora České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti se zvláštním zaměřením na pracovněprávní vztahy;

- zhodnotilo 15. schůzi České národní rady a uložilo předsedům výborů ČNR a předsedovi stálé pracovní skupiny předsednictva ČNR pro otázky životního prostředí, aby v souladu s usnesením této schůze zařadili do svých pracovních plánů na I. pololetí 1981 kontrolu realizace doporučení k prohloubení ochrany a využívání zemědělské a lesní půdy, která vyplynula z jednání České národní rady a jejích orgánů;

- stanovilo termín a návrh pořadu 16. schůze České národní rady;

- vzalo na vědomí zprávu o hlavních poznatcích ze stížností, podnětů a oznámení pracujících a organizací došlých České národní radě v roce 1979;

- schválilo rozpočtové hospodaření České národní rady za rok 1979;

- delegovalo členy předsednictva České národní rady na plenární zasedání krajských národních výborů ve II. a III. čtvrtletí 1980;

- projednalo a schválilo návrh plánu práce České národní rady a jejích orgánů na II. pololetí 1980 a výhled hlavních úkolů České národní rady na I. pololetí 1981;

- vydalo pokyny k zabezpečení projednání návrhů prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR a státního rozpočtu ČSR na rok 1981 v orgánech České národní rady a přikázalo návrhy plánů a rozpočtů resortů a odvětví na rok 1981 k projednání příslušným výborům ČNR.

Předsednictvo České národní rady dále projednalo zprávy

- kulturního a školského výboru ČNR o současném stavu a plnění úkolů v oblasti českého filmu za účasti ústředního ředitele Čs. filmu s. dr. Jiřího Purše,

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti o projednání zprávy vlády České socialistické republiky o plnění volebních programů Národní fronty a výsledcích dosažených v soutěži národních výborů za rok 1979 za účasti ministra vnitra ČSR s. ing. Josefa Junga a

- výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu o projednání zprávy ministra vnitra ČSR a předsedy Vládního výboru pro bezpečnost silničního provozu ČSR o vývoji dopravní nehodovosti za poslední období za účasti ministra vnitra ČSR ing. Josefa Junga.

Předsednictvo České národní rady vzalo se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o

- dopisu ministra výstavby a techniky ČSR s. ing. Františka Šrámka, v němž sděluje předsedovi České národní rady, jak je zabezpečováno řešení problémů, s nimiž se setkali vedoucí funkcionáři České národní rady při návštěvě v Mikrobiologickém ústavu ČSAV v Praze-Krči a v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy;

- dopisu předsedy vlády ČSR, v němž sděluje předsedovi České národní rady, že dal pokyn ministru výstavby a techniky ČSR, aby ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány zajistil posouzení a využití závažných podnětů z jednání předsednictva ČNR 21. února 1980 o životním prostředí v ČSR;

- přijetí delegace vyznamenaných školských pracovníků 28. března 1980 v České národní radě;

- blahopřání představitelů České národní rady místopředsedovi vlády ČSR s. ing. Stanislavu Rázlovi k 60. narozeninám a poslanci s. dr. Lubomíru Procházkovi, vedoucímu oddělení ÚV KSČ, k 55. narozeninám;

- účasti České národní rady na zahájení 11. mezinárodního veletrhu spotřebního zboží 16. dubna 1980 v Brně.

- rozhodnutí, kterým předseda České národní rady 22. května 1980 přikázal k projednání ústavně právnímu výboru ČNR žádosti 23 soudců z povolání o zproštění soudcovských funkcí; tyto žádosti předložil ministr spravedlnosti ČSR se svým vyjádřením 19. května 1980;

- účasti členů předsednictva České národní rady při volbě prezidenta Československé socialistické republiky 22. května 1980 a o blahopřání členů předsednictva ČNR a členů předsednictva vlády ČSR s. Gustávu Husákovi ke znovuzvolení prezidentem ČSSR;

- přípravě pracovního setkání předsedy a místopředsedů ČNR s předsedou a členy předsednictva vlády ČSR 18. června 1980;

- obsahu 34. schůze předsednictva ČNR a porady předsedy ČNR s místopředsedy ČNR, předsedy výborů ČNR a předsedy stálých pracovních skupin předsednictva ČNR, které se uskuteční 24. června 1980;

- přípravě pracovního setkání předsedy a místopředsedů České národní rady a Slovenské národní rady v září 1980 v Bratislavě.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady vzalo se souhlasem na vědomí

1. rozhodnutí předsedy České národní rady z 3. a 22. března a 21. dubna 1980, kterými přikázal k projednání

- vládní návrh, kterým se podle čl. 19 odst. 5 b) a odst. 6 b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 63. zasedání Mezinárodní organizace práce v Ženevě v roce 1967 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk FS 81)

 

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR,

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,


 

- vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád (tisk FS 83)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,


 

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu mnohostranná Úmluva o předávání osob odsouzených k trestu odnětí svobody k výkonu trestu ve státě, jehož jsou státními občany, podepsaná v Berlíně 19. května 1978 (tisk FS 84)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,


 

- vládní návrh zásad novelizace občanského zákoníku (tisk FS 7 - Z)

 

- všem výborům České národní rady kromě výboru mandátového a imunitního,


 

- vládní návrh novelizace zákona o rodině (tisk FS 8 - Z)

 

- všem výborům České národní rady kromě výboru mandátového a imunitního,


 

- vládní návrh zásad novelizace občanského soudního řádu (tisk FS 9 - Z)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,


 

- vládní návrh zásad novelizace notářského řádu (tisk FS 10 - Z)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR,

 

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti.


 

Sněmovní tisky těchto vládních návrhů byly poslancům ČNR průběžně zasílány.

Výbory České národní rady, jimž byly uvedené federální vládní návrhy přikázány, je projednaly a jejich stanoviska zaslal předseda České národní rady předsedovi Federálního shromáždění;

2. sdělení předsedy ČNR o stavu projednávání federálních návrhů zásad novelizací občanského zákoníku, zákona o rodině, občanského soudního řádu a notářského řádu ve výborech ČNR.

V oblasti zahraničních styků vzalo předsednictvo České národní rady se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o

- návštěvě sedmičlenné delegace parlamentu Alžírské demokratické a lidové republiky, vedené předsedou parlamentu Rabahem Bitatem, 12. dubna 1980 v České národní radě;

- návštěvě delegace parlamentu Finské republiky vedené předsedou parlamentu Johannesem Virolainenem 3. května 1980 v České národní radě a o

- připravované návštěvě delegace Lidové sněmovny Německé demokratické republiky v červnu t. r.

V Praze 24. června 1980.

Evžen Erban

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP