ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

97

Zpráva

předsedy České národní rady

o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 24. června do 14. října 1980

Podle § 60 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze České národní rady.

Předsednictvo České národní rady se v této době sešlo ke třem schůzím, a to 24. června, 11. září a 13. října 1980.

Představitelé České národní rady blahopřáli členu předsednictva a tajemníku ÚV KSČ s. Josefu Kempnému a místopředsedkyni Slovenské národní rady s. Anně Kretové k jejich životním jubileím.

Česká národní rada vyjádřila svůj podíl na oslavě 36. výročí Slovenského národního povstání projevem, který na oslavě v Praze přednesl předseda České národní rady s. Evžen Erban.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 104 ústavního zákona o čs. federaci

- prohlásilo jarní zasedání České národní rady za skončené 25. Červnem 1980 a

- svolalo Českou národní radu k podzimnímu zasedání od 1. října 1980,

2. podle čl. 122 odst. 1 písm. c) ústavního zákona o čs. federaci udělilo na návrh vlády České socialistické republiky Novinářskou cenu Jana Švermy v roce 1980

- Karlu Horákovi, šéfredaktorovi týdeníku Tribuna, za soustavnou angažovanou publicistickou činnost s přihlédnutím k práci politické a organizátorské,

- RSDr. Karlu Kvapilovi, šéfredaktorovi hlavní redakce mezinárodního života Čs. rozhlasu, za úspěšnou angažovanou publicistickou a organizátorskou činnost v oblasti zahraničně politické žurnalistiky,

- Karlu Vaňkovi, zástupci vedoucího stranicko-politického oddělení redakce Rudého práva, za dlouholetou angažovanou publicistickou činnost a úspěšnou organizátorskou a výchovnou práci v oblasti žurnalistiky.

Předseda České národní rady odevzdal udělené ceny jejich nositelům 18. září t. r. za přítomnosti představitelů ÚV KSČ, vlády ČSR a Národní fronty ČSR.

3. podle čl. 122 a 125 ústavního zákona o čs. federaci jmenovalo 13. října 1980 na návrh předsedy vlády České socialistické republiky poslance Františka Tomana ministrem vlády České socialistické republiky;

4. vyhlásilo doplňovací volbu do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 22 (Ostrov II. v okrese Karlovy Vary) a stanovilo den jejího konání na pátek 24. října 1980;

- vzalo na vědomí informaci předsedy ČNR o výsledku doplňovacích voleb do Západočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 13, 61 a 80, vyhlášených usnesením předsednictva ČNR v dubnu t. r.;

5. v době, kdy Česká národní rada nezasedala, vyslovilo souhlas s trestním stíháním, popř. vzetím do vazby předsedy senátu okresního soudu v Šumperku JUDr. Vladimíra Ryšánka.

V oblasti kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady

- projednalo zprávu vlády České socialistické republiky o plnění prováděcího státního plánu a státního rozpočtu České socialistické republiky za I. pololetí 1980, kterou přednesl místopředseda vlády ČSR a předseda České plánovací komise s. ing. S. Rázl a ministr financí ČSR s. ing. J. Tlapák. Jednání se též zúčastnil předseda Českého statistického úřadu s. ing. J. Antoš. V usnesení přijatém po obsáhlé rozpravě předsednictvo ČNR ocenilo uvědomělé úsilí pracujících, kteří se aktivně podílejí na rozvoji materiální výroby jako základního předpokladu zabezpečení životní úrovně všeho lidu. Uložilo předsedům výborů ČNR vhodně využít získaných poznatků z jednání v další kontrolní a iniciativní činnosti výborů ČNR ve III. volebním období (výtah z jednání byl poslancům ČNR rozeslán);

- projednalo za účasti místopředsedy vlády ČSR a předsedy České plánovací komise s. ing. S. Rázla, ministra průmyslu ČSR s. ing. B. Urbana, CSc., ministra stavebnictví ČSR s. K. Poláka, generálních ředitelů příslušných výrobních VHJ a zástupců příslušných podniků zahraničního obchodu zprávu výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví o rozvoji výroby porcelánu a keramiky v ČSR, doplněnou ústní zprávou ministra průmyslu ČSR o zajištění výroby skla. V závěru předsednictvo ČNR uložilo předsedovi České národní rady informovat předsedu vlády ČSR o výsledcích jednání a předsedovi výboru ČNR pro průmysl a stavebnictví sledovat a hodnotit plnění výrobních úkolů v těchto průmyslových odvětvích (výtah z jednání byl poslancům ČNR rozeslán);

- projednalo a vzalo se souhlasem na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu České národní rady za I. pololetí 1980.

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- stanovilo termín a návrh pořadu 17. schůze České národní rady,

- zhodnotilo 16. schůzi České národní rady a uložilo předsedům výborů ČNR a předsedům stálých pracovních skupin předsednictva ČNR, aby využili námětů z jednání této schůze, především z projednání státního závěrečného účtu České socialistické republiky za rok 1979, v práci orgánů, v jejichž čele stojí,

- projednalo a schválilo politickoorganizační zabezpečení připravované schůze České národní rady a jednání orgánů ČNR ke zprávě vlády ČSR o ochraně a tvorbě životního prostředí.

- delegovalo členy předsednictva ČNR na plenární zasedání krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a vybraných okresních národních výborů ve IV. čtvrtletí 1980,

- souhlasilo s vysláním delegace poslanců České národní rady, vedené posl. RSDr. J. Jiráskem, na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně v září t. r.

Předsednictvo České národní rady vzalo se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o

- pracovním setkání předsedy a místopředsedů ČNR s předsedou a členy předsednictva vlády ČSR 18. června 1980,

- přípravě příští pracovní porady představitelů ČNR a vlády ČSR,

- přípravě pracovní schůzky předsedů ČNR a SNR s předsedou Federálního shromáždění a o předchozích jednáních předsedy ČNR s předsedy sněmoven Federálního shromáždění,

- rozhodnutí předsedy ČNR, kterým přikázal ústavně právnímu výboru ČNR žádosti 11 soudců z povolání o zproštění soudcovských funkcí, které předložil ministr spravedlnosti ČSR se svým vyjádřením 28. srpna 1980,

- souhlasu k uspořádání schůze výboru ČNR pro zemědělství a výživu 16. září 1980 v Dukovanech,

- doporučení kulturnímu a školskému výboru ČNR, aby se zabýval výsledky kontroly učebnic občanské nauky pro základní devítileté školy, pokud jde o postavení a činnost zastupitelských sborů v čs. federaci,

- zaměření hodnocení činnosti ČNR ve III. volebním období,

- postupu ke zkvalitnění Těsnopiseckých zpráv ze schůzí ČNR a stenografických protokolů ze schůzí předsednictva ČNR (poslanci ČNR byli informováni zvláštním dopisem).

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictva České národní rady

1. přikázalo k projednání vládní návrh, kterým se podle čl. 19 odst. 5 b) a odst. 6 b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění ČSSR texty úmluv a doporučení přijatých na 64. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1978 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk FS 90)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR;


 

2. vzalo se souhlasem na vědomí rozhodnutí předsedy ČNR z 8. července, 30. července a 10. září 1980, kterými přikázal k projednání a podání příslušných zpráv

- vládní návrh zásad zákona o hlášení pobytu občanů (tisk FS 11 - Z)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR

 

- výboru ČNR pro národní výbory a národnosti,


 

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou, podepsaná v Tunisu dne 12. dubna 1979 (tisk FS 88),

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromážděni ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou, podepsaná v Hanoji dne 14. února 1980 (tisk FS 91),

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná v Praze dne 13. dubna 1980 (tisk FS 92),

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou, podepsaná ve Vientiane dne 17. února 1980 (tisk FS 93),

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství, podepsaná v Moskvě dne 6. června 1980 (tisk FS 94)

 

- ústavně právnímu výboru ČNR.


 

Tyto federální vládní návrhy, jejichž sněmovní tisky byly poslancům ČNR postupně zasílány, uvedené výbory projednaly a jejich stanoviska zaslal předseda České národní rady předsedovi Federálního shromáždění.

V oblasti zahraničních styků vzalo předsednictvo České národní rady se souhlasem na vědomí sdělení předsedy České národní rady o přijetí

- delegace Lidové sněmovny Německé demokratické republiky 10. června 1980,

- skupiny francouzských senátorů 11. července 1980,

- delegace Kyperského parlamentu 5. září 1980,

- členů výkonného výboru Mezinárodní unie proti tuberkulóze a předsedů jednotlivých oblastí této organizace, jakož i organizátorů Čs. pneumologického a ftizeologického kongresu 4. července 1980.

Praze 14. října 1980

Evžen Erban v. r.

předseda České národní rady


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP