ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

100.

VLÁDNÍ NÁVRH

ZÁKON

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

ze dne..................1980

o vnitřním obchodě

VLÁDNÍ NÁVRH

Zákon

České národní rady

ze dne.......1980

o vnitřním obchodě

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Vnitřní obchod je významným odvětvím socialistické hospodářské soustavy, které aktivně zprostředkovává spojení mezi výrobou, popřípadě dovozem spotřebního zboží (dále jen "zboží") a jeho rozdělováním a spotřebou; tím napomáhá k uspokojování potřeb občanů na vnitřním trhu a k vytváření podmínek socialistického způsobu života.

(2) Zákon vymezuje postavení a úkoly vnitřního obchodu v souladu s hospodářskou a sociální politikou Československé socialistické republiky a upravuje podmínky provozování obchodní činnosti ve vnitřním obchodě, jakož i práva a povinnosti orgánů, organizací a občanů na tomto úseku.

§ 2

Základní úkol vnitřního obchodu

(1) Základním úkolem vnitřního obchodu je zabezpečovat v souladu s národohospodářskými plány a jednotnou socialistickou obchodní politikou rozvoj plánovitého, hospodárného a plynulého uspokojování potřeb občanů prodejem zboží a poskytováním služeb podle tohoto zákona na vnitřním trhu.

(2) Za plnění tohoto základního úkolu odpovídají orgány a organizace, které řídí nebo provozují obchodní činnost.

(3) Ostatní orgány a organizace, které se svou výrobní nebo jinou činností podílejí na zabezpečování potřeb občanů na vnitřním trhu, jsou povinny vytvářet podmínky potřebné k plnění úkolu podle odstavce 1.

§ 3

Jednotná socialistická obchodní politika

(1) Ve vnitřním obchodě se uskutečňuje jednotná socialistická obchodní politika, jejíž cíle a základní úkoly určuje vláda české socialistické republiky.

(2) K základním povinnostem při provádění jednotné socialistické obchodní politiky náleží

a/ stanovit koncepce rozvoje tržní osobní spotřeby a vytvářet podmínky k jejich realizaci,

b/ aktivně ovlivňovat tržní osobní spotřebu a využívat k tomu též cenová a úvěrová spatření, výzkum trhu a obchodní propagaci,

c/ zajišťovat dodávky zboží do tržních fondů z výroby i z dovozu v souladu s plánem vnitřního obchodu,

d/ zvyšovat ekonomickou efektivnost obchodní činnosti, zejména zabezpečovat racionální oběh zboží a odpovídající výši zásob zboží,

e/ zvyšovat péči o jakost zboží ve vnitřním obchodě a aktivně působit na inovaci a obměnu výrobků;

f/ soustavně zvyšovat úroveň nákupních podmínek občanů ve vnitřním obchodě a jakost a rozsah poskytovaných služeb,

g/ prohlubovat ochranu zájmů občanů ve vnitřním obchodě a přispívat k vytváření socialistických vztahů mezi občany a organizacemi provozujícími obchodní činnost a jejich pracovníky.

(3) Provádění jednotné socialistické obchodní politiky řídí ministerstvo obchodu České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo obchodu") v součinnosti s Českým svazem spotřebních družstev, ostatními ústředními orgány a krajskými národními výbory.

(4) Organizace, které provozují obchodní činnost a orgány, které se podílejí na jejím řízení, jsou povinny soustavně vyhodnocovat plnění úkolů při provádění jednotné socialistické obchodní politiky, zejména v souvislosti s kontrolou plnění národohospodářských plánů, s rozbory hospodaření a s výsledky výzkumu trhu a činit opatření k odstraňování nedostatků při-uspokojování potřeb občanů na vnitřním trhu.

ČÁST DRUHÁ

OBCHODNÍ ČINNOST A PODMÍNKY JEJÍHO PROVOZOVÁNÍ

Oddíl 1

OBCHODNÍ ČINNOST

§ 4

Vymezení pojmu

Obchodní činností se pro účely tohoto zákona rozumí provozování maloobchodní činnosti, poskytování obchodních služeb v souvislosti s maloobchodní činností, provozování velkoobchodní činnosti a poskytování služeb veřejného stravování, ubytovacích služeb a služeb cestovních kanceláří, pokud jsou uvedené činnosti provozovány na vnitřním trhu; obchodní činností se pro účely tohoto zákona rozumí též provozování prodeje zboží občany (oddíl 6).

§ 5

Maloobchodní činnost

(1) Maloobchodní činností se rozumí provozování prodejen popřípadě obstarávání prodeje zboží občanům.

(2) V rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím předpisem lze při provozování maloobchodní činnosti prodávat zboří též organizacím.

§ 6

Obchodní služby

Obchodními službami se rozumí služby související s maloobchodní činností, poskytované občanům k uspokojování jejich potřeb. Podmínky a rozsah poskytovaných obchodních služeb určí nadřízený orgán.

§ 7

Velkoobchodní činnost

Velkoobchodní činností se rozumí zabezpečování dodávek zboží z výroby, popř. z dovozu za účelem řádného a plynulého zásobování maloobchodní sítě, popřípadě jiných odběratelů. Za velkoobchodní činnost podle tohoto zákona se nepovažuje činnost odbytových a zásobovacích organizací, pokud zabezpečují materiálně technické zásobování organizací.

§ 8

Služby veřejného stravování

(1) Službami veřejného stravování se rozumí příprava a prodej jídel, polotovarů, nápojů, popřípadě doplňkový prodej zboží a poskytování služeb s veřejným stravováním souvisejících.

(2) Za služby veřejného stravování podle tohoto zákona se nepovažuje závodní stravování.

§ 9

Ubytovací služby

Ubytovacími službami se rozumí poskytování přechodného ubytování a služeb s ním souvisejících veřejnosti v zařízeních k tomu účelu určených za úplatu.

§ 10

Služby cestovních kanceláří

Službami cestovních kanceláří se rozumí poskytování služeb účastníkům cestovního ruchu, zejména organizování rekreačních, turistických, tématických a jiných zájezdů a pobytů, poskytování a zprostředkování dopravy účastníkům cestovního ruchu, zajišťování ubytovacích, stravovacích, průvodcovských a dalších souvisejících služeb.

§ 11

Podrobnější vymezení obsahu a rozsahu provozování obchodních činností upraví prováděcí předpis.

Oddíl 2

OPRÁVNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI ORGANIZACEMI

§ 12

Oprávnění k provozování obchodní činnosti

(1) Obchodní činnost mohou provozovat

a/ organizace řízené ministerstvem obchodu, českým svazem spotřebních družstev nebo národními výbory, zřízené k provozování obchodní činnosti,

b/ ostatní organizace jen pokud jim bylo uděleno povolení, popřípadě jsou k tomu jinak oprávněny podle tohoto zákona.

(2) Ustanovení zvláštních předpisů, pokud vyžadují k provozován některých obchodních činností zvláštní povolení [např. vládní nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví a zákon č. 162/1949 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů], zůstávají nedotčena.

Povolovací řízení

§ 13

(1) Povolení k provozování obchodní činnosti udělují ministerstvo obchodu nebo národní výbory; tyto orgány udělují též souhlas k trvalému zastavení provozování obchodní činnosti.

(2) Ministerstvo obchodu uděluje povolení k provozování obchodní činnosti, jestliže

a/ jde o oprávnění k provozování obchodní činnosti jedné nebo více organizací na území přesahujícím územní obvod jednoho kraje a o povolení žádá jejich ústřední orgán nebo

b/ o povolení žádá jiná než socialistická organizace nebo

c/ jde o velkoobchodní činnost anebo

d/ si to ve výjimečných případech po projednání s příslušným národním výborem vyhradí.

(3) Nejde-li o případy uvedené v odstavci 2, udělují povolení k provozování obchodní činnosti národní výbory v jejichž územních obvodech má být tato činnost provozována, a to:

a/ krajský národní výbor, jestliže má být provozována na území jiného okresu než okresu, v,němž má sídlo organizaci, která žádá o povolení; jde-li o organizaci, která má sídlo na území jiného kraje, udělí povolení jen se souhlasem krajského národního výboru příslušného podle sídla organizace,

b/ okresní národní výbor, jestliže má být provozována jen na území okresu, v němž má sídlo organizace, která žádá o povolení,

c/ místní národní výbor, jde-li o jednorázové provozování obchodní činnosti.

§ 14

Orgány uvedené, v § 13 udělí povolení k provozování obchodní činnosti jen, je-li to v souladu s potřebami společnosti a s uspokojováním zájmů občanů a pokud má organizace potřebné podmínky a prostředky k provozování obchodní činnosti nebo je vytvoří ve lhůtě, která jí bude v uděleném povolení stanovena.

§ 15

Organizace je oprávněna provozovat obchodní činnost jen v rozsahu a územním obvodu stanoveném v povolení.

§ 16

Orgán, který zřizuje organizaci nebo mění předmět její hospodářské činnosti, může uvést ve zřizovací listině, ve stanovách, ve statutu nebo v jiném zřizovacím aktu, jako předmět hospodářské činnosti organizace provozování obchodní činnosti jen na základě povolení uděleného příslušným orgánem státní správy (§ 13), pokud je podle tohoto zákona třeba.

§ 17

V České socialistické republice mohou provozovat obchodní činnost podle tohoto zákona v rozsahu a za podmínek určených ministerstvem obchodu po projednání s příslušným ústředním orgánem státní správy Slovenské socialistické republiky též organizace, které mají své sídlo ve Slovenské socialistické republice a jsou k provozování takové obchodní činnosti podle tamních předpisů oprávněny.

§ 18

Podrobnosti o obsahu žádosti o udělení povolení k provozování obchodní činnosti, o postupu při jejím podávání a obsahu rozhodnutí o žádosti upraví prováděcí předpis.

§ 19

Zánik oprávnění

(1) Orgán, který je příslušný podle § 13 udělit povolení k provozování obchodní činnosti,

a/ odejme toto povolení, jestliže bylo uděleno na podkladě nesprávných údajů uvedených organizací nebo, jestliže pominuly předpoklady, za kterých bylo uděleno,

b/ může toto povolení odejmout nebo změnit, jestliže oprávněná organizace nevyužívá povolení bez zvláštního důvodu nebo porušuje povinnosti uložené jí podle tohoto zákona anebo, jestliže to vyžadují zájmy řádného a plynulého zásobování vnitřního obchodu nebo jiné důležité zájmy společnosti.

(2) Oprávnění k provozování obchodní činnosti zaniká

a/ uskutečněním jednorázové obchodní činnosti (§ 13 odst. 3 písm. c),

b/ uplynutím doby, na kterou bylo povolení uděleno,

c/ zánikem organizace oprávněné k provozování obchodní činnosti likvidací,

d/ odnětím povolení podle odstavce 1,

e/ dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byl orgánem státní správy příslušným k udělení povolení, vysloven souhlas s trvalým zastavením obchodní činnosti, oznámeným organizací.

Oddíl 3

PODMÍNKY PROVOZOVANÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI

§ 20

(1) Organizace, která provozuje obchodní činnost, je povinna dodržovat podmínky stanovené tímto zákonem, prováděcími nebo zvláštními předpisy a podmínky stanovené v povolení k provozování obchodní činnosti, pokud takové povolení potřebuje; zejména je povinna

a/ provozovat obchodní činnost v souladu s cíli a úkoly jednotné socialistické obchodní politiky a úkoly uloženými podle tohoto zákona, prováděcích nebo zvláštních předpisů,

b/ dodržovat stanovený sortiment zboží a rozsah služeb, ve kterém je oprávněna provozovat obchodní činnost a zabezpečit rovnoměrné zásobování občanů po celou prodejní dobu,

c/ zajišťovat ve spolupráci s výrobními a ostatními dodavatelskými organizacemi dostatečné množství zboží ve stanoveném sortimentu a jakosti a v různých cenových skupinách,

d/ všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické podmínky prodeje,

e/ zajišťovat ve spolupráci s výrobními a ostatními organizacemi dostatečné množství a stanovený sortiment náhradních dílů a součástek v obchodní síti a dohodnout zabezpečení záručních a pozáručních oprav,

f/ navrhovat příslušnému národnímu výboru podle zásad stanovených ministerstvem obchodu úpravu prodejní doby a schválenou nebo stanovenou prodejní dobu dodržovat a seznámit s ní občany,

g/ dodržovat stanovené základní provozní a technické vybavení prodejen a provozoven, oborové normy o kategorizaci ubytovacích závodů a odbytových středisek restauračního stravování,

h/ chránit zájmy občanů ve vnitřním obchodě a aktivně působit na rozvíjení socialistických vztahů mezi pracovníky zabezpečujícími obchodní činnost a občany, zejména vést tyto pracovníky k ochotě, poctivosti a aktivnímu zájmu o spokojenost občanů,

i/ dbát, aby pracovníci zabezpečující obchodní činnost, měli stanovenou kvalifikaci a splňovali ostatní požadavky kladené na pracovníky prodejen a provozoven.

(2) Podrobnější podmínky provozování obchodní činnosti upraví prováděcí předpis.

Oddíl 4

STANOVENÍ PRODEJNÍ DOBY

§ 21

(1) Prodejní doba se stanoví ve shodě se společenským zájmem tak, aby občané měli možnost obstarat nákupy a služby v mimopracovní době.

(2) Prodejní dobu v maloobchodních prodejnách, provozovnách veřejného stravování, cestovních kancelářích, v objednávkových kancelářích obchodu palivy, u čerpadel pohonných hmot, popřípadě v dalších provozovnách, které provozují obchodní činnost (dále jen "prodejna nebo provozovna"), schvalují, popřípadě mění příslušné místní národní výbory na návrh organizace, oprávněné k provozování obchodní činnosti. Organizace je povinna návrh projednat s příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí.

(3) Nepředloží-li organizace návrh na schválení, popřípadě změnu prodejní doby prodejny nebo provozovny nebo předloží návrh, který neodpovídá odstavci 1, stanoví prodejní dobu místní národní výbor, příslušný podle sídla prodejny nebo provozovny, po projednání s organizací a s příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí.

(4) Podrobnější zásady pro určování a provádění změn prodejní doby upraví prováděcí předpis, který upraví též postup mostních národních výborů při schvalování prodejní doby.

Oddíl 5

PŘECHODNÉ UZAVŘENÍ PRODEJNY NEBO PROVOZOVNY

§ 22

(1) Prodejna nebo provozovna může být na nezbytně nutnou dobu uzavřena jen z důvodu

a/ provádění inventarizace hospodářských prostředků,

b/ živelní události,

c/ nemoci nebo úmrtí pracovníka nebo člena jeho rodiny, jde-li o prodejnu nebo provozovnu s nejvýše dvěma pracovníky,

d/ havarijního stavu prodejny nebo provozovny nebo jejího zařízení,

e/ adaptace nebo jiné úpravy prodejny nebo provozovny nebo jejího vybavení, popřípadě zařízení.

(2) Organizace provozující obchodní činnost je povinna předem projednat s místním národním výborem, příslušným podle sídla prodejny nebo provozovny, její přechodné uzavření v případech uvedených v odstavci 1 pod písmeny d/ a e/; v případech uvedených v témže odstavci pod písmeny a/, b/ a c/ je mu povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit.

(3) V jiných případech než jsou uvedeny v odstavci 1 může být prodejna nebo provozovna na přechodnou dobu uzavřena jen se souhlasem příslušného místního národního výboru anebo rozhodnutí jiného příslušného orgánu státní správy.

(4) V případě přechodného uzavření prodejny nebo provozovny je organizace provozující obchodní činnost povinna ve spolupráci s příslušným místním národním výborem zabezpečit v nejbližší prodejně nebo provozovně stejného sortimentního typu prodej zboží nebo poskytnutí stravovací nebo jiné služby podle tohoto zákona anebo zabezpečit poskytování náhradního prodeje zboží nebo služeb jiným způsobem tak, aby bylo zajištěno v místě řádné a plynulé zásobování občanů.

(5) Postup při přechodném uzavírání prodejen nebo provozoven podrobněji upraví prováděcí předpis.

Oddíl 6

PRODEJ ZBOŽÍ OBRANY

§ 23

(1) Občan je oprávněn prodávat zboží jen v rozsahu a za podmínek stanovených v tomto zákoně, prováděcích nebo zvláštních předpisech.

(2) Rostlinné a živočišné výrobky z vlastní drobné zemědělské výroby a lesní plody mohou občané prodávat bez povolení, pokud zvláštní [např. zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, vyhláška č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb, ve znění vyhlášky č. 83/1977 Sb.] nebo prováděcí předpisy nestanoví jinak.

§ 24

(1) Po domácku vyráběné nebo zpracované výrobky mohou občané prodávat jen na základě povolení uděleného okresním národním výborem příslušným podle místa trvalého pobytu občana. Jde-li výjimečně o provozování prodeje v územním obvodě jiného okresního národního výboru, udělí okresní národní výbor, příslušný podle místa trvalého pobytu občana, povolení jen se souhlasem okresního národního výboru, v jehož obvodě má občan zboží prodávat. Povolení může být omezeno jen na územní obvod jednoho nebo několika místních národních výborů.

(2) Okresní národní výbor v uděleném povolení stanoví druhy zboží, rozsah, místo prodeje a dobu platnosti a případně další podmínky, za kterých může občan toto zboží prodávat; o udělených povoleních vede evidenci.

§ 25

Občan, kterému bylo uděleno povolení k prodeji zboží

a/ může je prodávat jen na trzích nebo jiných místech určených příslušným místním národním výborem; přitom je povinen dodržovat podmínky stanovené tržním řádem,

b/ je povinen mít při prodeji u sebe doklad o uděleném povolení k prodeji zboží a vykázat se jím na vyzvání oprávněných orgánů; zároveň je povinen na viditelném místě čitelně uvést svoje jméno a místo trvalého pobytu.

§ 26

Místní národní výhony vydávají tržní řády, ve kterých ve shodě se zájmy občanť stanoví podmínky pro prodej zboží na trzích, zejména stanoví dobu a místo prodeje zboží a výši poplatků za užívání veřejného prostranství.

§ 27

(1) Překupnictví a podomní obchod jsou zakázány.

(2) Překupnictvím podle tohoto zákona se rozumí prodej zboží, které občan za tím účelem se spekulačním úmyslem nakoupil.

(3) Podomním obchodem pode tohoto zákona se rozumí prodej po domácku vyráběných nebo zpracovaných výrobků občany jinde než na trzích nebo jiných místech určených příslušným místním národním výborem.

§ 28

Pro prodej zboží občany platí přiměřeně ustanovení § 14, 15, 17, 19, 20 odst. 1) písm. d/ a h/, 37, 38 odst. 2 a 40 tohoto zákona. Oprávnění k prodeji zboží zaniká též smrtí občana.

§ 29

Postup při udělování povolení k prodeji zboží občany a podmínky a rozsah jeho provozování upraví prováděcí předpis.

Oddíl 7

OCHRANA ZÁJMŮ OBČANŮ VE VNITŘNÍM OBCHODĚ

§ 30

(1) Organizace, které jsou podle tohoto zákona oprávněny provozovat obchodní činnost, jsou povinny kromě podmínek stanovených v § 20 a ve zvláštních předpisech dodržovat, popřípadě vytvářet další podmínky k ochraně zájmů občanů ve vnitřním obchodě; zejména jsou povinny

a/ zavádět a uplatňovat takovou organizaci práce a technologii provozu, která přispívá k řádnému a plynulému zásobování občanů,

b/ pečovat o trvalé zvyšování úrovně nabídky zboží, poskytovaných služeb a obsluhy v prodejnách nebo provozovnách,

c/ provádět jakostní a cenovou přejímku tak, aby se zamezilo prodeji zboží neodpovídajícího technickým normám, cenovým a jiným předpisům, popřípadě estetickým požadavkům; ve vnitřním obchodě nesmí být prodáváno zboží, které neodpovídá předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví,

d/ uplatňovat vůči dodavatelům aktivně požadavky na zvyšování technické a estetické úrovně zboží a jeho obalu a dbát na zvyšování jeho užitné hodnoty,

e/ uplatňovat v souladu se zvláštními předpisy [zákon č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci, zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví] požadavky na tvorbu progresivních technických norem, popřípadě na jejich změny, navrhovat výrobky k povinnému hodnocení a využívat jeho výsledků,

f/ zabezpečovat informovanost občanů o prodávaném zboží a poskytovaných službách.

(2) Ministerstvo obchodu, národní výbory, Český svaz spotřebních družstev a ostatní ústřední orgány, které řídí organizace provozující obchodní činnost, vytvářejí ve spolupráci s ústředními orgány dodavatelských organizací ucelený systém obchodně politických, právních, technicko-organizačních, výchovných a kontrolních opatření k dalšímu prohlubování a realizaci ochrany zájmů občanů ve vnitřním obćhodě tak, aby organizace zúčastněné na oběhu zboží jednaly v souladu se zájmy občanů.

(3) Jestliže občan uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen "reklamace"), je vedoucí prodejny nebo provozovny nebo jím pověřený pracovník povinen po pečlivém přezkoumání o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří dnů. Vyřízení reklamace nesmí být činěno závislým na vyjádření dodavatelské organizace. Předpis o vyřizování reklamací občanů musí být v každé prodejně nebo provozovně umístěn na dobře viditelném a přístupném místě.

(4) Postup a podrobnosti při vyřizování reklamací občanů upraví prováděcí předpis.

ČÁST TŘETÍ

ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO OBCHODU

Oddíl 1

ODVĚTVOVÉ ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO OBCHODU

§ 31

(1) Ministerstvo obchodu, národní výbory, český svaz spotřebních družstev, jakož i ostatní ústřední orgány jsou ve vzájemné spolupráci v jimi řízených organizacích, pokud provozují obchodní činnost podle tohoto zákona, povinny v souladu s úkoly stanovenými národohospodářskými plány, jednotnou socialistickou obchodní politikou a s využitím stanovených ekonomických nástrojů.

a) zabezpečovat jednotný a koordinovaný postup při tvorbě, plnění a kontrole plnění plánu maloobchodního obratu,

b) vytvářet jednotné podmínky pro koordinovaný, plánovitý rozvoj materiálně technické základny a pro rozmisťování prodejen nebo provozoven ve všech obchodních systémech,

c) zajišťovat realizací jednotných principů pro stanovení ekonomických podmínek obchodní činnosti,

d) vytvářet základní podmínky sociálního rozvoje, výchovy a stabilizace kádrů ve vnitřním obchodě,

e) zajišťovat podle zvláštních předpisů pohotovou a jednotnou informační soustavu v odvětví vnitřního obchodu.

(2) Ministerstvo obchodu při odvětvovém řízení vnitřního obchodu v souladu s potřebami československého národního hospodářství, zejména se základními úkoly vnitřního obchodu, usměrňuje a koordinuje obchodní činnost organizací, kterou provozují podle tohoto zákona; činí tak v úzké spolupráci s Českým svazem spotřebních družstev a ústředními orgány, zejména s těmi, které tuto obchodní činnost řídí a přitom koordinuje též opatření, která na tomto úseku ve své působnosti tyto orgány připravují.

(3) Podrobnější podmínky a postup při odvětvovém řízení vnitřního obchodu upraví prováděcí předpis.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP