Pondělí 6. července 1981

 

6. 7. 1981

/Začátek schůze České národní rady ve 13.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady prof. ing. Josef Kempný, CSc. a místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová, Zbyněk Žalman a JUDr. Čestmír Adam

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., a ing. Stanislav Rázl, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr výstavby a techniky ing. František Šrámek, ministr průmyslu Miroslav Kapoun, dipl. tech., ministr stavebnictví Karel Polák, ministr zemědělství a výživy ing. Miroslav Toman, CSc., ministr lesního a vodního hospodářství ing. Ladislav Hruzík, ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Antonín Kašpar, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr-předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda, ministři František Toman a prof. ing. Karel Löbl, DrSc., člen korespondent ČSAV

187 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji 2. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Dovolte mi, soudružky a soudruzi, abych v našem středu srdečně uvítal člena předsednictva ústředního výboru KSČ a předsedu vlády České socialistické republiky soudruha Josefa Korčáka a všechny členy vlády. /Potlesk./

Dovolte mi rovněž přivítat představitele ústředních orgánů České socialistické republiky a všechny hosty, kteří se zúčastní našeho jednání.

Soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych vás v úvodu dnešního jednání seznámil s tím, že předsednictvo České národní rady ve své schůzi 18. června t. r. přijalo demisi vlády České socialistické republiky, kterou vláda podala podle ústavních předpisů po ustavující schůzi České národní rady. Týž den předsednictvo České národní rady jmenovalo novou vládu a její členové složili do mých rukou ústavní slib, a to již podle tradice ve Staré sněmovně na Pražském hradě.

Významnou politickou událostí pro českou státní reprezentaci se stalo 19. června t. r. přijetí předsednictva České národní rady a vlády České socialistické republiky generálním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidentem Československé socialistické republiky soudruhem Gustávem Husákem na Pražském hradě. Při tomto přijetí jsme ujistili soudruha Husáka, že vynaložíme veškeré své úsilí k úspěšné realizaci závěrů XVI. sjezdu Komunistické strany Československa v každodenním životě pracujících České socialistické republiky.

Dovolte mi, soudružky a soudruzi, než zahájíme naše pracovní jednání k hlavnímu bodu, abych vám představil novou vládu České socialistické republiky.

Do čela vlády jako její předseda byl opět jmenován člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruh Josef Korčák, který funkci předsedy vlády České socialistické republiky úspěšně zastává již od II. volebního období. /Potlesk./

Členy nové vlády České socialistické republiky byli jmenováni

doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., místopředseda vlády /potlesk/,

ing. Stanislav Rázl, místopředseda vlády a předseda České plánovací komise /potlesk/,

JUDr. RSDr. Zdeněk Zuska, místopředseda vlády; omlouvá se na dnešní zasedání, ale myslím, že ho známe všichni dobře jako bývalého primátora našeho hlavního města /potlesk/,

ing. Jaroslav Tlapák, ministr financí /potlesk/,

RSDr. Emilian Hamerník, ministr práce a sociálních věcí /potlesk/,

ing. František Šrámek, ministr výstavby a techniky /potlesk/,

Miroslav Kapoun, dipl. tech., ministr průmyslu /potlesk/,

Karel Polák, ministr stavebnictví /potlesk/,

ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství a výživy /potlesk/,

ing. Ladislav Hruzík, ministr lesního a vodního hospodářství /potlesk/,

ing. Antonín Jakubík, ministr obchodu /potlesk/,

ing. Josef Jung, ministr vnitra /potlesk/,

JUDr. Antonín Kašpar, ministr spravedlnosti /potlesk/,

doc. Milan Vondruška, ministr školství /potlesk/,

doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr kultury /potlesk/,

prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr zdravotnictví /potlesk/,

Vlastimil Svoboda, ministr - předseda Výboru lidové kontroly /potlesk/,

František Toman, ministr /potlesk/,

prof. ing. Karel Löbl, DrSc., člen korespondent ČSAV, ministr /potlesk/.

Soudružky a soudruzi poslanci, myslím, že mohu našim jménem blahopřát nové vládě České socialistické republiky k jmenování a přát jí mnoho úspěchů v její odpovědné funkci.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, v uplynulých dnech zazněla z Moskvy naléhavá výzva Nejvyššího sovětu SSSR předložená L. I. Brežněvem k parlamentům a národům celého světa, aby se důrazně vyslovily pro jednání, jehož výsledkem by bylo zabránit dalším závodům v raketovém a nukleárním vyzbrojování, aby se vyslovily pro jednání čestné, rovnoprávné, bez jakýchkoliv předběžných podmínek a pokusů pro diktát.

Z každé věty výzvy Nejvyššího sovětu SSSR je patrna velká odpovědnost za další osudy lidstva, které v důsledku politiky imperialismu je stále více vystavováno riziku jaderné války.  

Nejagresívnější imperialistické kruhy znovu usilují o získání vojenské převahy a vyhrožují všem pokrokovým silám, které se staví proti jejich záměrům obrátit zpět neúprosné kolo dějin.

Sovětský svaz učiní tak jako v minulosti všechno pro to, aby zabránil nejhoršímu. Jeho národy, které pro svobodu a mír lidstva přinesly největší oběti, mají největší morální právo pozvednout svůj hlas na obranu míru. Československo bylo jednou z prvních obětí hitlerovské agrese a také český národ přinesl v boji proti ní velké oběti. Mnichov, 17. listopad a Lidice symbolizují ve vědomí celého pokrokového světa bezpráví, nelidskost a barbarství fašismu.

Vždy budeme s úctou vzpomínat nezměrných obětí a hrdinství sovětského lidu v boji za osvobození naší vlasti, dalších národů a za záchranu civilizace.

Nelze připustit, jak se praví ve výzvě Nejvyššího sovětu SSSR, aby se tragedie války znovu opakovala. Zajištění míru je a zůstává nejvyšším cílem zahraniční politiky sovětského státu, která vyjadřuje zájmy naprosté většiny lidstva. Žádná možnost omezení výzbroje a dalšího zbrojení nesmí zůstat nevyužita. Neexistuje žádný jiný způsob, jak řešit sporné problémy ve světě, než jednáním.

Československý lid vřele přijal a podporuje mírovou výzvu Nejvyššího sovětu SSSR. Je přesvědčen, že se tato výzva stane základnou k účinnému boji za mír, ke sjednocení všech mírumilovných a pokrokových sil světa.

Jako představitel československého lidu projednalo 30. června t. r. výzvu Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům a národům světa Federální shromáždění Československé socialistické republiky. Plně se ztotožnilo s jejími ušlechtilými myšlenkami a vřele ji podporuje.

Poslanci obou sněmoven Federálního shromáždění přijali závazek, že budou pro věc míru aktivně a iniciativně pracovat.

Jsem přesvědčen, že také Česká národní rada jako nejvyšší zastupitelský a zákonodárný sbor České socialistické republiky se postaví za iniciativu Nejvyššího sovětu SSSR a připojí se k Prohlášení Federálního shromáždění k této výzvě.  

V dohodě se všemi místopředsedy České národní rady navrhuji, abychom se připojili k Prohlášení Federálního shromáždění ČSSR k výzvě Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 30. června 1981 k parlamentům a národům světa tímto stanoviskem:

"My, poslanci České národní rady, jsme se seznámili s výzvou Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům a národům světa a s Prohlášením Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k této výzvě.

Plně podporujeme výzvu Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik a připojujeme se k prohlášení, které k této výzvě jménem všeho československého lidu přijalo 30. června 1981 Federální shromáždění ČSSR.

Vědomi si zájmů a vůle lidu, prohlašujeme, že učiníme vše, co je v našich silách, pro věc míru ve shodě se zájmem o blaho a štěstí všeho lidstva". /Potlesk./

Má někdo, soudružky a soudruzi poslanci, připomínky nebo náměty ke stanovisku České národní rady k Prohlášení Federálního shromáždění ČSSR?

Není tomu tak.

Kdo souhlasí s návrhem stanoviska České národní rady? /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Konstatuji, že Česká národní rada vyjádřila jednomyslně podporu výzvě Nejvyššího sovětu SSSR k parlamentům a národům světa a jednomyslně se připojila k Prohlášení Federálního shromáždění ČSSR k této výzvě. /Potlesk./

Soudružky a soudruzi poslanci, přistoupíme ke schválení pořadu dnešní schůze. Předsednictvo České národní rady se usneslo 18. června t. r. doporučit vám návrh pořadu, jak je uveden na pozvánce:  

I. Programové prohlášení vlády České socialistické republiky

II. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České

národní rady za dobu od 18. června do 6. července 1981.

Máte k tomuto návrhu připomínky nebo námitky? /Nikdo se nehlásí./ Nejsou.

Zjišťuji, že ve schůzi je přítomno 182 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Kdo souhlasí s navrženým programem, jak je uveden na pozvánce, necht zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak.

Tím je pořad dnešní schůze schválen.

Protože dnešní schůze se zúčastní poslankyně Jana Kolbabová a Zdena Žáková, které byly omluveny v ustavující schůzi České národní rady, navrhuji, aby před projednáním vlastního pořadu schůze složily ústavou předepsaný poslanecký slib.

Soudružky poslankyně složí slib tak, že po přečtení ústavní formule poslaneckého slibu místopředsedou ČNR Oldřichem Voleníkem ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji ".

Prosím soudruha místopředsedu o přečtení formule slibu. /Shromáždění povstává./

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník /čte/: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Poslankyně Jana Kolbabová /podávajíc předsedovi ruku/: Slibuji.

Poslankyně Zdena Žáková /podávajíc předsedovi ruku/: Slibuji.

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Tímto aktem, soudružky a soudruzi, všichni poslanci České národní rady složili ústavou předepsaný poslanecký slib.

Přistoupíme nyní k projednání prvního bodu pořadu schůze, kterým je

I

Programové prohlášení vlády České socialistické republiky

Soudružky a soudruzi poslanci, vláda České socialistické republiky je povinna podle č. 127 ústavního zákona o čs. federaci po svém jmenování předstoupit před Českou národní radu na její nejbližší schůzi, předložit jí svůj program a požádat ji o vyslovení důvěry. Programové prohlášení přednese předseda vlády České socialistické republiky Josef Korčák.

Všichni poslanci dostali předem teze programového prohlášení, aby se s nimi mohli seznámit a připravit se na jednání výborů i na rozpravu v dnešní schůzi. Žádám poslance, kteří chtějí promluvit v rozpravě, aby použili písemných přihlášek.

Prosím nyní předsedu vlády České socialistické republiky soudruha Josefa Korčáka, aby přednesl program nové vlády.

Předseda vlády ČSR Josef Korčák: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, nově jmenovaná vláda České socialistické republiky předstupuje v souladu s povinnostmi, uloženými jí Ústavou Československé socialistické republiky, před Českou národní radu s programem své činnosti v příštích pěti letech.

Východiskem naší další činnosti jsou celkově pozitivní výsledky minulého období. Navazujeme na úspěšný rozvoj České socialistické republiky v sedmdesátých letech. Opíráme se o podporu milionů občanů, znovu vyjádřenou přesvědčivým souhlasem s politikou KSČ a Národní fronty v nedávných volbách do zastupitelských sborů.

Základem našich programových cílů je osvědčená, praxí ověřená generální linie budování rozvinuté socialistické společnosti. Přihlašujeme se k úkolům, které v souladu s potřebami a možnostmi ČSSR a v zájmu zabezpečení jistot a perspektiv našeho lidu stanovil XVI. sjezd KSČ. V souladu s Hlavními směry hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1981 - 1985 zpracováváme návrh sedmého pětiletého plánu.

Hlásíme se ke své spoluodpovědnosti za podíl českých národních orgánů při řešení celostátních záležitostí. Chceme aktivně uskutečňovat úkoly vnitřní i zahraniční politiky v duchu cílů programového prohlášení federální vlády. V zájmu dalšího posilování jednoty socialistického státu - jeho ekonomiky, politického systému i právního řádu - půjdeme cestou upevňování součinnosti s federální a slovenskou vládou. Budeme iniciativně přispívat k vyšší účinnosti řízení a hospodárnosti státní správy.

Za uplynulých pět let jsme dále rozmnožili hmotné zdroje, společenské a duchovní síly ČSR. Starost o efektivní tvorbu a hospodárné využívání zdrojů bude tvořit hlavní obsah naší práce. Za základní povinnost považujeme co nejúčinněji přispívat k rozkvětu naší vlasti a ku prospěchu občanů. Další zkvalitňování životní úrovně jako součást úsilí o utváření socialistického způsobu života je a bude v centru pozornosti hospodářské a sociální politiky české vlády. Blaho člověka - tento cíl veškerého snažení Komunistické strany Československa a socialistického státu - je a zůstane nejvyšším smyslem našeho úsilí.

Vytyčované cíle vycházejí ze střízlivého ocenění dosažené úrovně a orientují se na co nejefektivnější zhodnocení národního bohatství a všestranný rozvoj schopností pracujícího člověka. V souladu se závěry XVI. sjezdu KSČ soustřeďujeme prostředky především na to, co napomáhá řešit rozhodující hospodářské problémy a co je pro uspokojování reálných potřeb společnosti a jednotlivce určující. Přihlížíme přitom i k vývoji mezinárodní situace a k požadavkům spolehlivé obrany naší země. V cílevědomém usměrňování vztahů mezi rozvojem potřeb a tvorbou prostředků na jejich uspokojování vidíme základ reálnosti a smyslu našich plánů. Budeme dbát na to, aby vklad ČSR do zvyšování ekonomické síly celého státu byl co největší a aby přijímaná opatření důsledně zabezpečovala trvalý růst efektivnosti československé ekonomiky. Jsme si vědomi, že obrat k intenzívnímu rozvoji ekonomiky a orientace na její kvalitativní stránky vyžaduje v činnosti ministerstev, všech státních a hospodářských organizací, rozhodněji překonávat projevy škodlivé setrvačnosti, překonaných tradic a zvyků minulosti. Důraz na vysokou efektivnost se musí projevit v tvorbě společenských zdrojů. Při pomalejším tempu růstu výroby nebude snadné zabezpečovat stanovené snížení nákladů a růst zisku. Bude to vyžadovat cílevědomé využívání všech intenzifikačních činitelů.

V celé řídící činnosti máme na zřeteli vytváření potřebných podmínek pro zabezpečování celospolečenských priorit - palivoenergetické základny, hutnicko-strojírenského, elektrotechnického i námi řízeného zemědělsko-potravinářského komplexu. Česká socialistická republika se v sedmé pětiletce podílí na těžbě uhlí a lignitu 95,3 %, na výrobě elektrické energie 72 %, na výrobě surového železa a oceli 68,8 %. Investiční náročností, objemem produkce i počtem pracovníků tvoří tato odvětví podstatnou část hospodářství na území České socialistické republiky. Plnění úkolů v těchto klíčových odvětvích bude vláda spolu s národními výbory podporovat péčí o stabilizaci pracovních sil, bytovou výstavbu i tvorbu a ochranu životního prostředí.

Za klíčový úkol považujeme důsledně uvádět do života sjezdovou linii komplexní intenzifikace, zefektivňování výroby a podstatné zvyšování její exportní schopnosti. V 7. pětiletce počítáme s růstem národního důchodu v ČSR o 12 - 13 %, objemu průmyslové výroby o 16,4 %, hrubé zemědělské výroby o 8,3 % a objemu stavební výroby o 8,8 %. Spolu se zajišťováním potřeb výroby i vnitřního trhu stavíme do popředí důsledné plnění vývozních úkolů.

Do budoucna nepočítáme s takovými tempy růstu výroby jako v minulosti, ale tím více půjde o účelnější strukturu výroby, o co nejnižší náklady a zejména o co nejvyšší výsledný efekt. Při nezbytném zvyšování výroby můžeme počítat jen se stávajícím množstvím surovin a pracovních sil. V těchto podmínkách se stává i pro nás jediným schůdným řešením rozhodnější prosazování intenzívních faktorů ekonomického růstu, zejména vědeckotechnického rozvoje. Jen touto cestou můžeme obstát ve stále ostřejší konkurenci na světovém trhu a být schopni dosaženou životní úroveň udržet a zkvalitnit. V uplynulých letech jsme se znovu přesvědčili o tom, že přechod od extenzívního rozvoje ekonomiky k intenzívnímu, zvládnutí a prosazení náročných faktorů vědeckotechnického rozvoje, představuje nejsložitější úkol současné etapy hospodářské výstavby. Uvědomujeme si náš podíl na tom, aby vědeckovýzkumná základna byla řízena koncepčně a v souladu s potřebami společenské praxe. Ministerstvo výstavby a techniky musí přijmout opatření ke koncentraci výzkumných a vývojových kapacit, soustředit je na rozhodující směry a spolu s dalšími resorty dbát o rychlé zavádění dosažených výsledků do výroby.

Důležitým činitelem intenzívního rozvoje ekonomiky a urychlování vědeckotechnického pokroku je širší zapojení do mezinárodní dělby práce, zejména prohlubování naší účasti v rámci RVHP. V zájmu zvyšování exportní schopnosti našich výrobků budeme podporovat součinnost výrobních podniků s organizacemi zahraničního obchodu a efektivní formy spolupráce na třetích trzích.

Náš další postup bude stále více záviset i na správném zaměření a vysoké efektivnosti investiční politiky. Objemem investic i jejich podílem na národním důchodu se řadíme k předním zemím. Nezakrýváme si však skutečnost, že přes velikou pozornost, přes mnohá opatření a usnesení její řízení dostatečně nezvládáme. Nejsou výjimky, že stavíme draho a pomalu, ne vždy účelně a nové objekty nepřinášejí plánovaný efekt.

Zatímco v 6. pětiletce se objem investic zvyšoval na území České socialistické republiky ročně průměrně o 3,3 %, bude v 7. pětiletce činit jen 1 - 2 % ročně. Při překonávání nadměrné rozestavěnosti jsme již letos přistoupili ke snížení zahajování staveb o 35 % proti směrnici. Hlavní pozornost věnujeme stavbám zabezpečujícím potřeby vývozu nebo snížení dovozu, úsporu paliv a energie. Budeme dbát, aby program investičního rozvoje byl podřízen zvyšování efektivnosti výroby. Místo tlaku na nové stavební investice nastupujeme kurs na rekonstrukci a modernizaci stávajících zařízení. Důsledně budeme prosazovat požadavek, aby nová investiční výstavba nerozšiřovala počet pracovních míst a potřebu dalších pracovních sil. Úroveň práce investičních útvarů na podnicích, generálních ředitelstvích, ministerstvech i národních výborech zatím neodpovídá společenskému významu, politické a odborné náročnosti této klíčové oblasti. Tento stav bude nutno co nejdříve změnit.

Trvalou pozornost věnuje vláda řešení oblastních problémů, zejména rozvoji hlavního města Prahy, Severočeského kraje i dalších míst, kde se zauzluje řada problémů investiční politiky. O náročnosti tohoto úkolu svědčí skutečnost, že za posledních deset let se například jen v Praze proinvestovalo na 30 mld Kčs. V Severočeském kraji považujeme za úspěch vybudování řady výrobních, těžebních a dopravních zařízení. I přes soustavnou péči a přijetí řady mimořádných opatření se nám nedaří plnit některé úkoly investiční výstavby v plánovaných termínech. Mnoho dluhů máme i v komplexní bytové výstavbě, zejména v občanské a technické vybavenosti sídlišť, a vážné starosti nám dělá stav životního prostředí. Stranické i vládní dokumenty k těmto problémům není třeba měnit, ale v jejich uskutečňování bude nutno dosáhnout podstatného obratu.

Dalším důležitým směrem intenzívního rozvoje naší ekonomiky je naplňování zásady, že šetření je nejlacinějším zdrojem paliv a surovin. Úkoly stanovené v programu racionalizace spotřeby a využití paliv, energie a kovů na 7. pětiletku je třeba považovat za minimální a usilovat o další zvýšení úspor. Úkol snižovat vysokou materiálovou náročnost výroby se týká i dalších materiálů. V tomto směru zaostáváme za ostatními vyspělými zeměmi a máme co dohánět. Příslušná ministerstva musí proto považovat tvorbu a zavádění norem spotřeby za prvořadý státní úkol.

Nemálo úsilí náš čeká i v zásadním přehodnocení významu druhotných surovin - jak pokud jde o jejich sběr, tak i zpracování. Ztráta každého kilogramu kovů, starého papíru, textilií, skla a dalších cenných materiálů je neomluvitelným plýtváním. Jejich využití představuje jedno z nejúčinnějších úsporných opatření - šetří náklady, práci a energii. Závažnost této problematiky vyžaduje zásadnější koncepční řešení ze strany ministerstva vnitra i dalších resortů. Velké úkoly na tomto úseku čekají i národní výbory a jimi řízené podniky Sběrných surovin. Je třeba dobře hospodařit i s iniciativou, kterou na tomto úseku rozvíjí řada občanských výborů a společenských organizací.

Jednou z klíčových podmínek dosažení stanovených cílů 7. pětiletky je i zvládnutí dlouhodobého a stále tíživějšího problému pracovních sil. Nejde jen o jejich celkový počet, ale především o správné rozmístění, účelné hospodaření s nimi a objektivní bilancování potřeb počtu pracovních míst. Nejednou jsme o tom hovořili ve vládě i v České národní radě, avšak výsledky neodpovídají vynaloženému úsilí a potřebám. Žádoucí východiska zatím neukazují ani prováděné experimenty. Ke zlepšení situace je nezbytný jednotný postup - od nejvyšších orgánů až po nejnižší články řízení - zahrnující nahrazování lidské síly moderní technikou, rozhodnější likvidaci neefektivních provozů a účelné hospodaření s každou pracovní hodinou.

Na konci 7. pětiletky bude počet obyvatel v produktivním věku stejný jako na jejím počátku. S touto tvrdou skutečností se musíme vyrovnat efektivnějším hospodařením s pracovními silami v plánovací a řídící činnosti na všech stupních, zvyšováním odpovědnosti všech vedoucích pracovníků. Od ministrů a generálních ředitelů budeme se vší důsledností vyžadovat, aby vytvářeli podmínky pro produktivní využívání fondu pracovní doby a v úzké součinnosti s odborovými orgány prosazovali ve svěřených kolektivech pracovní kázeň a disciplínu. S tím souvisí i to, aby pracovníci byli odměňováni na základě zdůvodněných výkonových norem a za vyplacenou mzdu vždy byla odvedena práce v příslušném množství a kvalitě.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP