Úterý 27. dubna 1982

 

27. dubna 1982.

/Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin/

Přítomni:

předseda České národní rady prof. ing. Josef Kempný, CSc., místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová, Zbyněk Žalman a JUDr. Čestmír Adam

Členové vlády České socialistické republiky předseda vlády ČSR Josef Korčák, místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ing. Stanislav Rázl a JUDr. RSDr. Zdeněk Zuska, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr průmyslu Miroslav Kapoun, dipl. tech., ministr zemědělství a výživy ing. Miroslav Toman, CSc., ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Antonín Kašpar, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr-předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda, ministři Ladislav Kopřiva a prof. ing. Karel Löbl DrSc., člen korespondent ČSAV.

185 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

/Schůze zahájena v 9.00 hod./

Předseda ČNR. prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté!

Zahajuji 4. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám. Vítám mezi námi člena předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsedu vlády České socialistické re publiky soudruha Josefa Korčáka a ostatní členy vlády. /Potlesk./

Dovolte mi, abych vám představil soudruha Ladislava Kopřivu, kterého předsednictvo České národní rady jmenovalo do funkce ministra vlády České socialistické republiky 17. prosince 1981 a abych mu ještě jednou popřál jménem České národní rady mnoho úspěchů při výkonu jeho funkce. /Potlesk./

7 Vítám v naší schůzi ostatní představitele ústředních státních orgánů a další hosty, kteří byli pozváni k dnešnímu jednání.

Vážené soudružky a soudruzi, v minulých dnech jsme se rozloučili s ministrem lesního a vodního hospodářství ČSR soudruhem ing. Ladislavem Hruzíkem, který 12. dubna náhle zemřel. Soudruh Hruzík dlouhá léta aktivně spolupracoval s naším zákonodárným sborem a všichni jsme ho dobře znali a vážili si jeho pracovitého a usilovného života pro rozvoj naší socialistické vlasti, znali jsme ho jako dobrého a skromného člověka.

Prosím, abychom uctili jeho památku. /Shromáždění povstává./

Děkuji vám. /Shromáždění usedá./

Soudružky a soudruzi, předsednictvo České národní rady svým usnesením z 23. února t. r. svolalo Českou národní radu k jarnímu zasedání od 1. dubna 1982. V další schůzi se předsednictvo usneslo na termínu a návrhu pořadu dnešní schůze, jak jste jej obdrželi v pozvánce. Návrh pořadu vám předkládám ke schválení.

Předsednictvo České národní rady doporučuje v dnešní schůzi projednat:

I. Zprávu vlády České socialistické republiky o realizaci opatření k dalšímu zdokonalení práce národních výborů a jimi řízených organizací v České socialistické republice.

II. Společnou zprávu výborů České národní rady /tisk 25/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích /tisk 21/.

III. Společnou zprávu výborů České národní rady ústavně právního a pro průmysl a stavebnictví /tisk 26/ k vládnímu návrhu zákona č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy /tisk 22/.

IV. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 23/.

V. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 24/,

VI. Zprávu předsedy České národní rady o zákonném opatření předsednictva České národní rady č. 10/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení /tisk 27/.

VII. Zprávu předsedy České národní rady o využití výsledků 3. schůze České národní rady /tisk 28/. VIII. Zprávu předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. prosince 1981 do 27. dubna 1982 /tisk 29/. Soudružky a soudruzi, slyšeli jste návrh pořadu dnešní schůze. Máte k němu nějaké připomínky? /Nebyly./

Zjišťuji, že ve schůzi je přítomno 173 poslanců České národní rady a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Přistoupíme k hlasování o pořadu schůze.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím je pořad schůze schválen a můžeme přistoupit k jeho projednání.

Prvním bodem je

I

Zpráva vlády České socialistické republiky o realizaci opatření k dalšímu zdokonalení práce národních výborů a jimi řízených organizací v České socialistické republice

a dalším bodem je

II

Společná zpráva výborů České národní rady /tisk 25/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích /tisk 21/

Obsahově spolu oba body pořadu úzce souvisejí. Doporučuji proto, abychom rozpravu k nim podle § 24 odst. 2 jednacího řádu České národní rady sloučili, to znamená, že po vystoupeních soudruha ministra ing. Josefa Junga a po zpravodajských zprávách místopředsedkyně ČNR soudružky Marie Jarošové a poslance ing. Jiřího Buriana budou přihlášení řečníci diskutovat k oběma bodům pořadu. Na závěr budeme hlasovat o každém bodu pořadu zvlášť.

Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky? /Nebyly./

Kdo tedy souhlasí s návrhem na sloučení rozpravy k prvnímu a druhému bodu pořadu, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Můžeme tedy jednat podle tohoto návrhu.

Ještě dříve než přistoupíme k projednání zprávy vlády, chci připomenout, že všichni poslanci dostali před zahájením schůze dokumenty k dalšímu zdokonalení práce národních výborů, projednané vládou ČSR v roce 1982. Jde o komplexní soubor dokumentů, které vláda ČSR přijala k realizaci usnesení vrcholných stranických orgánů, a to k rozšíření pravomoci volených orgánů národních výborů, ke zdokonalení práce, organizace a působnosti národních výborů ve městech a k účinnějšímu řízení a účinnějšímu zabezpečování placených služeb. Jsou to tedy dokumenty, které se úzce váží k našemu jednání a je třeba je nejen prostudovat, ale zejména využívat v naší politické práci.

Prosím nyní ministra vnitra ČSR soudruha ing. Josefa Junga, aby z pověření vlády ČSR přednesl zprávu vlády České socialistické republiky o realizaci opatření k dalšímu zdokonalení práce národních výborů a jimi řízených organizací v České socialistické republice.

Ministr vnitra ČSR ing. Josef Jung: Vážený soudruhu předsedo České národní rady, soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté!

Z pověření vlády ČSR předkládám zprávu o dalším zdokonalování práce národních výborů a jimi řízených organizací.

V souladu se závěry XVI. sjezdu KSČ a 6. zasedání ÚV strany se zabýváme problematikou, která má bezesporu zcela mimořádný politický význam. S velkou pozorností jsme před týdnem sledovali průběh tohoto zasedání, které schválilo závažná opatření k posílení úlohy a autority národních výborů, ke zvýšení jejich pravomoci a k prohloubení jejich vlivu na uspokojování oprávněných potřeb občanů. Ukázalo, co je třeba vykonat v krajích, okresech, ve městech a obcích, jaké cesty volit k posílení nezastupitelného postavení volených orgánů, co bude vyžadovat zlepšování systému jejich řízení.

Ústřední výbor strany vysoce ocenil obětavou, poctivou a usilovnou práci národních výborů všech stupňů, poslanců, pracovníků a aktivistů NV i statisíců občanů, poukázal na trvalé hodnoty, které se zrodily jejich přičiněním. Zdůraznil, že NV představují politický základ socialistického státu, nejdůležitější článek soustavy státních institucí, nejširší a nejmasovější orgán zastupitelské soustavy.

Masová iniciativa občanů, jejich činy, prokazovaný vztah k cílům volebních programů představují nenahraditelný zdroj rozvíjení socialistické demokracie a záruku uskutečňování vytyčených cílů. Se zřetelem na rozsah i obsah přeměn, kterými naše společnost prochází vzhledem k měnícím se vnitřním i vnějším podmínkám dalšího postupu, vystupují do popředí nové, složitější úkoly. V jejich duchu XVI. sjezd strany zdůraznil nutnost zvýšit účinnost práce NV při ovlivňování komplexního ekonomického a sociálního rozvoje územních obvodů, při zabezpečování potřeb lidí, při zvelebování měst a obcí, výchově občanů a jejich získávání pro angažované plnění sjezdových závěrů. Současně podtrhl, že každý krok kupředu předpokládá vytvoření potřebných podmínek v úloze, organizaci, struktuře i působnosti národních výborů, které jsou obsaženy i ve známém dokumentu předsednictva ÚV KSČ, přijatém na jaře 1979. Česká vláda se v uplynulém období podrobně zabývala rozpracováním této linie, jejíž těžiště položila do těchto oblastí:

- prohlubovat společenskou úlohu národních výborů, jako místních orgánů státní moci, při upevňování a rozvoji našeho socialistického zřízení;

- zvyšovat politickou a odbornou úroveň státní správy, zabezpečované národními výbory, aby odpovídala nárokům výstavby rozvinuté socialistické společnosti 80. let;

- dále zvýšit úroveň práce národních výborů při zabezpečování komplexního hospodářského a sociálního rozvoje územních obvodů;

- v souvislosti s tím účinněji přispívat k intenzívnějšímu rozvoji naší ekonomiky, účelnějšímu využívání pracovních sil, efektivnosti investiční výstavby a hospodárnosti při vynakládání prostředků;

- vytvářet podmínky pro uspokojování opodstatněných požadavků občanů zejména v bydlení, ve službách ve školství, kultuře, v sociální péči, v péči o zdraví a životní prostředí, a to v souladu s celkovými ekonomickými možnostmi; dotvářet pro to odpovídající organizační, řídící i kontrolní vztahy;

- rozšiřovat účast občanů na práci národních výborů, zvyšovat úlohu jejich volených orgánů a poslanců, prohlubovat jejich součinnost s orgány a organizacemi Národní fronty, a to zejména při rozvíjení iniciativy a aktivity pracujících a při rozvoji politickovýchovné práce;

- přiblížit výkon státní správy lidem, dbát na důsledné dodržování socialistické zákonnosti, operativně, pružně a citlivě vyřizovat záležitosti občanů;

- zvýšit účinnost řízení a kontroly činnosti národních výborů vládou v zájmu zabezpečování jednotné státní politiky ve všech územních obvodech.

Právem vzniká otázka, jak jsou zastupitelské sbory v místech, okresech a krajích připraveny na naplňování těchto cílů. K příznivým předpokladům dalšího rozvoje patří - spolu s aktivitou poslanců, s iniciativou organizací Národní fronty, s angažovaností občanů - soustavné uskutečňování cílů volebních programů. Praxe potvrdila, že zásady, které pro tvorbu těchto programových dokumentů přijalo předsednictvo ÚV KSČ a vlády, se osvědčily, že vyjadřují správně základní úkoly dalšího rozvoje měst a obcí, snahu o cílevědomé uspokojování celospolečenských zájmů a péči o upevňování základů pokojného života lidí. Ve volebních programech je oprávněně kladen prvořadý důraz na ekonomické úkoly, jež národní výbory zajišťují.

Je dobře známo, že v 7. pětiletce jde o úkoly zvláště závažné. Národní výbory musí proto v podstatě zesílit pozornost věnovanou jejich plnění, důrazněji dbát o efektivnost, kvalitu práce, o hospodárnost v jimi řízených organizacích a respektovat možnosti naší ekonomiky.

Výsledky dosažené při plnění volebních programů Národní fronty v roce 1981 dokazují, že došlo k dalšímu rozvoji měst a obcí naší České socialistické republiky. Loni jsme sice snížili objem investiční části i počet zahajovaných staveb v akci "Z ", tj. v akci zvelebování. Přesto se podařilo vytvořit v investiční a neinvestiční části dílo za 5,5 mld Kčs. Díky dobrovolné aktivitě dochází k obohacování občanské vybavenosti našich měst a obcí, ke zlepšování životního prostředí, ke zlepšování čistoty a rozšiřování zeleně. Nedávná výzva vlády ČSR a ÚV NF naší republiky ke zvýšení péče o životní prostředí byla dobře přijata a věříme, že přinese své konkrétní výsledky.

V dokumentech 6. zasedání ÚV KSČ je řečeno, že práci národních výborů provázejí spolu s nespornými úspěchy i mnohé nedostatky, že je nemálo problémů, které jsou řešeny liknavě, že mnohé obtíže se zamlčují a kolem jiných se přešlapuje. Politika strany nás zavazuje, aby všichni poslanci, funkcionáři a aktivisté se stali činorodými účastníky překonávání obtíží, aby důkladně vážili náměty a připomínky občanů. Proto je nezbytné, aby národní výbory lépe využívaly všech reálných podmínek k všestrannějšímu rozvoji svých hospodářsko-organizátorských mocensko-správních a kulturně výchovných funkcí a na této základně rázněji postupovaly proti nezdravým jevům a tendencím, proti nešvarům, které v jejich práci přetrvávají. Tyto orgány se musí účinněji podílet na uskutečňování dlouhodobé strategické linie XVI. sjezdu KSČ, především na rozvoji vědy a techniky, intenzifikaci ekonomiky, na využívání všech zdrojů rozvíjení iniciativy lidí.

Chyby, s nimiž se nedokázaly vypořádat, omyly i slabá místa mají tím závažnější charakter, čím silněji si uvědomujeme skutečně nenahraditelné postavení národních výborů v našem politickém systému i nemalou odpovědnost za uvádění politiky strany do každodenního života.

Soudružky a soudruzi poslanci, v souvislosti s náročností úkolů hospodářské politiky nabývá na významu hospodářsko-organizátorská činnost národních výborů, na jejíž zdokonalování zaměřilo pozornost 6. zasedání ÚV KSČ. Hlavním cílem a rozhodujícím kritériem úsilí je bezprostřední sepětí výsledků, dosahovaných v jimi řízeném hospodářství, s celospolečenskými potřebami i s opodstatněnými zájmy jednotlivců. Nic při tom nemůžeme slevit z důsledného prosazování a uplatňování všech kvalitativních ukazatelů, z maximálního zhodnocování zdrojů i vynakládaných prostředků.

Loni v únoru naše vláda schválila Soubor opatření, směřující ke zdokonalení řízení tohoto hospodářství, k jeho účelnější struktuře, k důraznějšímu naplňování principu efektivnosti. Stručně řečeno, ke všestrannějšímu uplatňování jeho společenského poslání. K tomu také směřuje soustava základních ukazatelů plánu a ostatních nástrojů řízení, posílení a zvýraznění koordinační funkce oblastního plánování, úsilí o zkvalitňování odborného řízení podle rozvojových koncepcí jednotlivých odvětví v rámci jednotné celostátní politiky.

Rozsah hospodářství řízeného národními výbory a počet jeho pracovníků i dosahovaný objem výroby představují značný podíl na ekonomice naší republiky. Přímému uspokojování potřeb občanů však slouží jen jeho malá část. Podniky plní plánované ukazatele, ale veřejnost není s výsledky jejich práce často spokojena. Je zřejmé, že podnikové zájmy se dostávají do rozporu se zájmy společnosti. Tento dlouho kritizovaný stav, kterým se zabývalo nedávné zasedání ÚV KSČ, chceme postupně, cílevědomě a rozhodně měnit. Počítáme s tím, že zastupitelské sbory v místech, okresech a krajích sehrají aktivnější roli při zabezpečování přijatých opatření a důrazněji se přičiní o prosazování opodstatněných zájmů pracujících.

Mnoho práce nás čeká i v prohlubování vnitropodnikového řízení, lepším uplatňováním hmotné zainteresovanosti i posilováním pracovní kázně, disciplíny a kontroly. Soubor opatření je nutno v této oblasti naplňovat tvůrčím způsobem, hledat cesty rychlejšího překonávání nehospodárnosti, lepšího využívání pracovních sil. Soubor opatření musí podněcovat organizace k takové činnosti, která je pro všechny občany užitečná a současně i rentabilní. Je zapotřebí více odvahy věci řešit.

Zbytečné odklady a vyčkávání ztěžují budoucí nápravu a vyvolávají oprávněnou kritiku veřejnosti.

Jedním z nejcitlivějších úkolů, který vyžaduje mimořádnou péči národních výborů, je uspokojování potřeb občanů v jejich bydlení. Týká se jak požadavku vyrovnat se v komplexní bytové výstavbě s problémy občanské a technické vybavenosti sídlišť, tak i lepšího hospodaření s bytovým fondem vůbec. Naše socialistická společnost postavila statisíce nových bytů. Tento rozsáhlý bytový fond však pochopitelně postupně stárne a vyžaduje stále rozsáhlejší údržbu a opravy. Nároky na úroveň bydlení rostou i v důsledku vyšší životní úrovně. Tyto skutečnosti si vyžadují doslova denní péči.

Vytvořili jsme k tomu podniky bytového hospodářství, které mají nemálo zaměstnanců a dostávají od státu na tyto účely stamiliónové prostředky. Není tajemstvím, že ve většině případů neplní své funkce tak, jak by bylo zapotřebí, jak to právem žádají nájemníci i zájem socialistického státu o dobré bydlení obyvatelstva.

Nemůžeme si dovolit, aby se podniky bytového hospodářství stávaly nepružnými, byrokratickými institucemi, které pouze rozdělují peníze, ale necítí odpovědnost za kvalitu a efektivnost vynakládaných prostředků.

Také národní výbory samotné nesehrávají při jejich řízení dostatečnou úlohu, slabě je kontrolují a příliš často se smiřují s vleklými nedostatky v jejich práci. Zavazujeme národní výbory k tomu, aby provedly rozbor současné situace a přišly s náměty, jak věci radikálně změnit.

Modernizace a rekonstrukce bytového a nebytového fondu se stává v době zpomaleného tempa výstavby nových bytů vážnou otázkou, na jejíž řešení je nutno soustředit pozornost místního stavebnictví, okresních stavebních podniků. Jejich účast při budování velkých staveb lze do budoucna připouštět jen ve zcela výjimečných případech. Nemůžeme si dovolit, aby jejich podíl na úkolech velkého stavebnictví je odváděl od jejich hlavního poslání, kterým je péče o bytový a nebytový fond. Jsou to okresní podniky, proto musí přednostně a v rozhodující míře působit v rámci okresu a pro jeho potřeby. Takováto orientace jejich kapacit musí být respektována již při sestavování plánu na rok 1983.

Na adresu národních výborů je nutno říci i to, že by měly účelněji využívat kapacitu opravářských zařízení všeho druhu, velkého i malého stavebnictví, podniků služeb, výrobních družstev, zemědělských stavebních podniků, stavebních čet i různých forem občanské svépomoci.

Hospodářství národních výborů zaujímá pro svůj vliv na spokojenost občanů významné místo v rozvoji placených služeb. Podařilo se dosáhnout určitého pokroku ve vybraných oborech, např. v opravách televizorů, radiopřijímačů, praček, ve službách holičských a kadeřnických, čistírenských foto-služeb i v některých dalších oborech.

Přesto se však stále projevují nedostatky v činnosti prádelen, autoopravárenství, opravě obuvi, šatstva, a v zakázkové výrobě oděvů, prádla, nábytku a v lázeňských službách, Jsou to služby, jež v některých místech nejsou vůbec zajištěny. Např. opravy sportovních potřeb, drobného kovového zboží, deštníků a jiných. 6. zasedání ústředního výboru oprávněně tyto nedostatky vážně kritizovalo. Naše vláda se v minulých letech několikrát problematikou služeb zabývala. Před několika týdny pak schválila zásady jejich účinnějšího řízení a pružnějšího zabezpečování. Vycházela přitom z rozboru současného stavu, z poznání příčin vážných nedostatků. Pravda, příčin těžkostí je celá řada. Působí zde i nevhodně uplatňované organizační formy, zejména příliš úzká specializace a nadměrná centralizace. Dosavadní systém plánování, financování a hmotné zainteresovanosti dostatečně neorientuje podniky, aby přednostně uspokojovaly potřeby obyvatelstva.

Dobře víme, že naplňování přijatých záměrů se neobejde bez úzké součinnosti národních výborů, ústředních orgánů, průmyslových podniků, družstev i dalších organizací. Za jednu z cest nahrazení převážně administrativního řízení ekonomickým je zásadní zjednodušení plánovací, finanční, mzdové i daňové metodiky. Postupné, avšak důsledné uplatňování podnikového a vnitropodnikového chozrasčotního principu. Bylo rozhodnuto o podstatném snížení počtu závazných ukazatelů stanovených z centra. V podstatě bude určován jako závazný úkol podíl mezd k objemu výkonů bez spotřeby materiálu, popřípadě vybrané jmenovité úkoly zabezpečující důležité celospolečenské potřeby.

Zvláštní důraz klademe na zkracování dodacích lhůt, rozšiřování provozní doby, na ambulantní služby a odpovídající síť provozoven, také na zřizování pohotovostních služeb a především na výrazné zvýšení kvality personálu.

V příštím roce také zjednodušíme výpočet důchodové daně. V oblasti mzdové politiky se orientujeme na zvýšení hmotné stimulace v zájmu rychlejšího rozšiřování a zkvalitňování služeb. Daleko širší uplatnění by měla mít podílová mzda, mzda za výkon a kvalitu a chozrasčotní principy odměn a prémií. Základem hodnocení se stanou redukované výkony, tedy skutečně odvedená práce bez ohledu na spotřebovaný materiál.

Pokud jde o problematiku cen a rentability služeb placených obyvatelstvem bude se i nadále vycházet ze závěrů XVI. sjezdu strany o řízení cenové politiky, o ekonomické i sociální funkci cen, o jejich vztahu k nákladům. Hlavní cesty k zabezpečení potřebné rentability podniků služeb musí spočívat ve zvyšování hospodárnosti, snižování nákladů, ve využívání moderní techniky a lepší organizace. Na financování údržby, na opravy a na nákup použitých strojů a zařízení se poskytnou prostředky z nově zřízeného fondu oprav a modernizace. Z těchto zdrojů budou financovány i investiční akce do 2 mil. Kčs, pokud se dokončí nejpozději do 12 měsíců.

Není možné mlčky přihlížet k tomu, že přetrvávají opodstatněné stížnosti na zásobování ve službách. Východisko k nápravě spočívá v prohlubování systému činnosti gestorských organizací, ve stanovení takových opatření, která přinesou úspory materiálů a konečně z celkové zainteresovanosti organizací na renovaci náhradních dílů. To je ovšem jenom jedna stránka věci. Druhou vyjadřuje systém postihu těch výrobců, kteří plynule nezajišťují sjednané dodávky náhradních dílů a v neposlední řadě chceme umožnit, aby podniky služeb mohly vykupovat exportní souběhy a výběrové materiály pro zakázkovou výrobu přímo od výrobců.

S komplexním řízením těchto otázek úzce souvisí problematika vývojové a výzkumné činnosti. Postupně zde vyjasňujeme a zpřesňujeme potřebné předpoklady a konkretizujeme hlavní požadavky. Shodli jsme se na tom, že je nanejvýš účelné její program koordinovat mezi organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy a dosáhnout rovněž lepší propojení s úkoly výzkumných a vývojových ústavů některých dalších resortů. Do procesu vědeckotechnického rozvoje hodláme všestranněji zapojit i krajská střediska pro rozvoj techniky. Na veřejných schůzích při setkáních s poslanci se naši občané ptají, s čím se v nejbližších letech ve sféře placených služeb kromě již naznačených řešení konkrétně ještě počítá. Dovolte, abych řekl k této otázce několik poznámek.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP