Pondělí 31. října 1983

 

31. října 1983

/Začátek schůze České národní rady v 10.00 hodin./

Přítomni:

Předseda České národní rady prof. ing. Josef Kempný, CSc., místopředsedové České národní rady Marie Jarošová, Zbyněk Žalman a JUDr. Čestmír Adam

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády doc. RSDr. Ladislav Adamec, CSc., ing. Zdeněk Krč, CSc., ing. Stanislav Rázl a ing. František Šrámek, ministr financí ing. Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí RSDr. Emilian Hamerník, ministr průmyslu Miroslav Kapoun, dipl. tech., ministr stavebnictví Karel Polák, ministr zemědělství a výživy ing. Vladislav Třeška, CSc., ministr lesního a vodního hospodářství ing. František Kalina, ministr obchodu ing. Antonín Jakubík, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr spravedlnosti JUDr. Antonín Kašpar, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr-předseda Výboru lidové kontroly Vlastimil Svoboda a ministři Ladislav Kopřiva a prof. ing. Karel Löbl, DrSc., člen korespondent ČSAV

190 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Schůze zahájena v 10.00 hodin.

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji 10. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Vítám mezi námi člena předsednictva ústředního výboru KSČ a předsedu vlády ČSR s. Josefa Korčáka a všechny členy vlády. /Potlesk./

Vítám představitele ústředních státních orgánů a další hosty, zejména předsedy okresních národních výborů, kde se uskutečnily besedy našich poslanců jako součást přípravy na dnešní jednání.

Soudružky a soudruzi, dovolte, abych mimo program přednesl následující návrh.

Právě před týdnem bylo zveřejněno prohlášení vlády ČSSR, stanovisko ministerstva obrany Sovětského svazu a stanovisko předsednictva ÚV KSČ k ujednání mezi vládou ČSSR a radou ministrů SSSR, podle něhož se po vzájemné dohodě obou vlád zahajují přípravné práce k rozvinutí raketových komplexů operačně taktického určení na území Československa. Tyto nezbytné kroky byly učiněny s cílem zabránit pokusům USA a NATO o narušení strategické rovnováhy a stability v Evropě i ve světě a o získání vojenské převahy nad Sovětským svazem a dalšími socialistickými zeměmi.

Stejně jako všichni mírumilovní lidé na celém světě se znepokojením pozorujeme, že se mezinárodní situace vinou nejreakčnějších imperialistických kruhů, zejména USA, neustále zhoršuje, a to zvláště po rozhodnutí bloku NATO o rozmístění nových amerických jaderných raket středního doletu na území celé řady západoevropských zemí.

Na druhé straně jsme uvítali a nadále podporujeme mírové návrhy členských států Varšavské smlouvy, obsažené v dokumentech z lednového zasedání politického poradního výboru členských států Varšavské smlouvy v Praze a z červnové schůzky nejvyšších stranických a státních činitelů socialistických států v Moskvě, stejně jako mírové úsilí a iniciativy Sovětského svazu, vyjádřené v prohlášení generálního tajemníka ÚV KSSS a předsedy prezídia Nejvyššího sovětu SSSR soudruha Jurije Andropova a řadu dalších konkrétních návrhů, směřujících k uvolnění napětí a k uhájení míru, naposledy výzvu předsedů vlád členských zemí RVHP.

Přes všechny tyto závažné mírové návrhy Spojené státy americké neprojevily ani nejmenší ochotu alespoň trochu seriózně o těchto návrzích jednat. Naopak mírové návrhy socialistických zemí zamlčují, obcházejí a překrucují ve snaze oklamat národy a získat čas pro rozmístění amerických jaderných raket středního doletu ještě v tomto roce.

Za této situace nemůžeme nečinně přihlížet, že nedaleko našich západních hranic Spojené státy americké urychleně dokončují přípravy k rozmístění ničivých raket středního doletu. Jediným a nevyhnutelným opatřením v zájmu zachování míru a bezpečnosti naší vlasti a socialistického společenství je proto zahájení přípravných prací k rozvinutí raketových komplexů operačně taktického určení. Jsme však současně spolu se všemi stoupenci míru přesvědčeni, že ještě není pozdě k přijetí neodkladných opatření k zastavení zbrojení a k dosažení dohod o omezení a snížení stavu ozbrojených sil a výzbroje, zvláště jaderných zbraní, na základě rovnosti a stejné bezpečnosti.

Vítáme proto prohlášení Federálního shromáždění ČSSR z 26. října 1983, kterým se obrátilo na evropské parlamenty a jejich poslance, aby využili všech svých možností a zabránili rozmístění nových amerických jaderných zbraní v západní Evropě. V dohodě s místopředsedy ČNR navrhuji, abychom se k prohlášení Federálního shromáždění připojili tímto stanoviskem:

My, poslanci České národní rady, zvolení zástupci lidu České socialistické republiky, se připojujeme k Prohlášení Federálního shromáždění ČSSR z 26. října 1983, kterým se obrátilo na evropské parlamenty a jejich poslance, aby využili všech svých možností a zabránili rozmístění nových amerických jaderných zbraní v západní Evropě.

Jednoznačně se stavíme za prohlášení vlády ČSSR, stanovisko ministerstva obrany Sovětského svazu a stanovisko předsednictva ÚV KSČ k ujednání mezi vládou ČSSR a Radou ministrů SSSR z 24. října 1983, podle něhož se po vzájemné dohodě obou vlád zahajují přípravné práce k rozvinutí raketových komplexů operačně taktického určení na území Československa. Plně se ztotožňujeme s tímto nevyhnutelným opatřením v zájmu bezpečnosti naší vlasti a obrany socialistického společenství, které vyplývá z toho, že v bezprostřední blízkosti našich západních hranic se urychleně dokončují přípravy k rozmístění nových amerických jaderných zbraní.

Plně podporujeme důslednou mírovou politiku Sovětského svazu, československé vlády a celého socialistického společenství. Naši pracující uvítali prohlášení generálního tajemníka ÚV KSSS a předsedy prezídia Nejvyššího sovětu SSSR soudruha Jurije Andropova ze září letošního roku, které obsahuje řadu konkrétních reálných návrhů k uvolnění napětí a k uhájení míru.

Ve shodě s Federálním shromážděním ČSSR a v souladu s názorem našeho lidu vyjadřujeme naději, že zvítězí zdravý rozum a jediná rozumná volba lidstva - učinit vše pro odvrácení jaderné katastrofy.

Soudružky a soudruzi, doporučuji, abychom přijali takovéto stanovisko.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Souhlas je jednomyslný, děkuji vám.

Soudružky a soudruzi, můžeme nyní přistoupit k projednání pořadu, tak jak jste ho obdrželi písemně.

Předkládám ke schválení tento návrh pořadu schůze:

I. Společná zpráva výborů České národní rady /tisk 67/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky /tisk 65/

II. Společná zpráva výborů České národní rady /tisk 68/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení /tisk 63/

III. Společná zpráva výborů České národní rady /tisk 69/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu /tisk 64/

IV. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 70/

V. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 71/

VI. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. června do 31. října 1983 /tisk 72/

VII. Zpráva generálního prokurátora České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice

VIII. Zpráva vlády České socialistické republiky o rozvoji rostlinné výroby a chovu skotu do roku 1990

Soudružky a soudruzi, slyšeli jste návrh pořadu schůze. Máte k němu nějaké dotazy nebo připomínky? /Nebyly./ Nejsou.

Zjišťuji, že ve schůzi je přítomno 186 poslanců České národní rady a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Kdo souhlasí s návrhem pořadu, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji.

Můžeme přistoupit k projednávání prvního bodu pořadu, kterým je

I

Společná zpráva výborů České národní rady /tisk 67/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky /tisk 65/

Z pověření vlády České socialistické republiky odůvodní vládní návrh její místopředseda ing. František Šrámek. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČSR ing. František Šrámek: Vážený soudruhu předsedo České národní rady, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci. Předložením návrhu na zřízení České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj formou zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, plní vláda České socialistické republiky jeden z úkolů, které vyplynuly z usnesení 8. zasedání ústředního výboru KSČ k urychlenému uplatňování výsledků vědy a techniky v praxi z června t. r.

8. zasedání ústředního výboru KSČ ukázalo, že v uplynulém období bylo v uplatňování vědeckotechnického rozvoje dosaženo nemálo úspěchů. Existují však dosud nevyužité rezervy, uplatňování výsledků vědy a techniky v praxi je nedostatečné a pomalé, inovace výrobků a technologií zaostává za potřebami hospodářského rozvoje.

Věda a technika se nestala dosud osou národohospodářských plánů. Proto v návaznosti na závěry XVI. sjezdu KSČ k otázkám vědeckotechnického rozvoje a na základě zhodnocení současného stavu přijalo 8. zasedání ÚV KSČ celou řadu zásadních opatření, jejichž realizace zabezpečí urychlené uplatňování výsledků vědy a techniky v praxi.

Značnou pozornost věnovalo 8. zasedání ústředního výboru KSČ i otázkám řízení vědeckotechnického a investičního rozvoje a v souvislosti s tím i odpovídajícímu organizačnímu uspořádání. Ve zprávě předsednictva ústředního výboru KSČ, přednesené na 8. zasedání členem předsednictva a tajemníkem ústředního výboru s. Milošem Jakešem, se v tomto směru uvádí:

"Za důležité pokládáme zkvalitnění řízení vědy a techniky, zejména zvýšení koordinace a součinnosti mezi orgány státního řízení při zajišťování jednotné vědeckotechnické politiky. Proto předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa dává ústřednímu výboru k posouzení návrh vytvořit ke zdokonalení systému státní správy v oblasti vědy a techniky z dosavadního federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a z ministerstev výstavby a techniky České a Slovenské socialistické republiky Českou a Slovenskou komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj v čele s místopředsedy příslušných vlád. Budou tak vytvořeny kolegiální orgány složené z jmenovaných představitelů obdobně, jako je tomu u plánovacích komisí. Toto uspořádání současně nahradí i Vládní výbor pro vědu a techniku vlády Československé socialistické republiky. Tyto orgány budou odpovídat za přípravu jednotné státní vědeckotechnické politiky a přispívat k účinnějšímu prosazování výsledků vědeckotechnického rozvoje v praxi a zabezpečovat některé oblasti investiční politiky. Současně budou provádět kontrolu plnění plánu vědy a techniky, Při této organizační změně bude využito aparátu dosavadních ministerstev a bude kádrově zkvalitňován tak, aby mohl zabezpečovat úkoly vyplývající ze stále náročnějších potřeb a požadavků na činnost těchto orgánů." Tolik ze zprávy předsednictva ÚV KSČ.

Organizační změna, která je v uvedeném smyslu navrhována a která je obdobně uplatňována i v uspořádání federálních státních orgánů a slovenských státních orgánů, má vytvořit podmínky k účinnější realizaci funkce státu v této oblasti a zabezpečit koordinaci činností státního řízení při prosazování jednotné vědeckotechnické a investiční politiky.

Rád bych při této příležitosti připomněl loňské listopadové zasedání České národní rady, které se iniciativně a velmi zevrubně zabývalo na základě zprávy vlády České socialistické republiky a rozsáhlého průzkumu poslanců České národní rady problematikou vědeckotechnického rozvoje, modernizace a rekonstrukce v odvětvích České socialistické republiky a přineslo řadu doporučení, jejichž rozpracování včetně námětů shromážděných v průběhu přípravy zasedání uložila vláda České socialistické republiky ústředním orgánům a národním výborům svým usnesením č. 53/1983.

Navrhovaný zákon je svou koncepcí v souladu s právě schváleným ústavním zákonem o zřízení Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a zákonem, kterým se v souvislosti se zřízením této komise mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev /tzv. kompetenční zákon/.

Současně se zřízením České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj bude zrušeno ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky, jehož působnost přejde v zájmu kontinuity státního řízení na nový orgán.

Předložený návrh zákona předpokládá, že Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj bude vytvořena jako kolektivní orgán v čele s předsedou, jímž bude místopředseda vlády České socialistické republiky. Předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj bude jmenován předsednictvem České národní rady, další členy České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj jako kolektivního orgánu bude jmenovat vláda České socialistické republiky.

V působnosti České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj bude problematika rozvoje vědy a techniky a investičního rozvoje a pravomoc v oblasti státní správy ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a usměrňování rozvoje architektury a urbanismu v České socialistické republice.

Velký důraz v činnosti České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj bude kladen na zabezpečení jednoty vědeckotechnického a investičního rozvoje.

Jako kolektivní orgán bude Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj rozhodovat o zásadních otázkách náležejících do její působnosti. Jde zejména o koordinační působnost, o projednávání plánů rozvoje vědy a techniky, projektových prací a typizace ve výstavbě, dále bude posuzovat významné dokumenty předkládané nejvyšším stranickým a státním orgánům, resortní dokumenty vyplývající z rozpracování stranických a vládních opatření, bude kontrolovat jejich plnění apod. V ostatních otázkách budou rozhodovat na základě statutu České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj její vedoucí pracovníci. Návrh statutu, upravující působnost České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, zásady její činnosti, vztahy vůči ústředním orgánům České socialistické republiky, Slovenské socialistické republiky i federace a k národním výborům, bude předložen vládě České socialistické republiky ke schválení.

Pro nově zřízenou Českou komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj - obdobně jako pro Státní a Slovenskou komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj - vyplývají v první řadě významné a náročné úkoly z 8. zasedání ústředního výboru KSČ.

Jde zejména o koordinaci a sledování zabezpečenosti deseti směrů vědeckotechnického rozvoje, které zpráva předsednictva ústředního výboru KSČ označila jako směry rozhodující. Opatření k zajištění těchto směrů budou jednak krátkodobá, jejichž účinnost se musí projevit ještě při plnění úkolů této pětiletky, jednak koncepční, úzce související s přípravou a zabezpečením 8. pětiletky. Zásadní odpovědnost za zajištění těchto směrů mají přirozeně plánovací komise a jednotlivé resorty.

Chtěl bych při této příležitosti informovat, že vláda České socialistické republiky uložila usnesením z 6. července 1983, č. 162, ministrům, vedoucím ostatních ústředních orgánů, radám krajských národních výborů a radě Národního výboru hl. m. Prahy rozpracovat na podmínky resortů a národních výborů a jimi řízených organizací závěry 8. zasedání ústředního výboru KSČ do konkrétních opatření, včetně námětů pro činnost vlády České socialistické republiky v oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje.

Můžeme konstatovat, že resorty své návrhy na rozpracování závěrů 8. zasedání ústředního výboru KSČ zpracovaly odpovědně. Po velmi rozsáhlých jednáních byly jejich návrhy doplněny o opatření vedoucí k rychlé mobilizaci existujících nevyužitých možností v investiční výstavbě, nenáročných na další zdroje. Dále byla definována odpovědnost ústředních orgánů řízených vládou České socialistické republiky za plnění jaderného programu a za urychlené uplatnění biotechnologií a mikroelektroniky.

Touto cestou bylo vybráno 41 nejvýznamnějších úkolů, které se týkají ministerstev a ostatních ústředních orgánů České socialistické republiky. Těchto 41 úkolů jako první fázi rozpracování závěrů 8. zasedání ústředního výboru KSČ projednala vláda České socialistické republiky 12. října t. r. a přijala usnesení č. 253, jímž schválila navržené náměty pro svoji činnost v oblasti vědeckotechnického rozvoje a uložila ministrům průmyslu, stavebnictví, zemědělství a výživy, lesního a vodního hospodářství a zdravotnictví, aby jejich programy technického rozvoje, projednané předsednictvem vlády České socialistické republiky v roce 1982, byly doplněny ve smyslu 8. zasedání ústředního výboru KSČ. Přitom bylo uloženo věnovat zvláštní pozornost realizaci těch úkolů, které urychlí tvorbu národního důchodu v letech 1984 a 1985 a uspokojování potřeb vnitřního a zahraničního trhu. Ostatním ministrům, vedoucím ústředních orgánů, radám krajských národních výborů a radě Národního výboru hl. m. Prahy vláda uložila zajišťovat úkoly z rozpracovaných závěrů 8. zasedání ústředního výboru KSČ a přijímat další opatření směřující k urychlenému uplatňování výsledků vědy a techniky v praxi. Průběh plnění úkolů bude sledován a hodnocen na úrovni České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a o průběhu plnění bude předkládána každoročně vládě souhrnná zpráva.

Některé úkoly a opatření, vyplývající z rozpracování závěrů 8. zasedání ústředního výboru KSČ, jsou shodné s úkoly uvedenými v doporučení z usnesení 6. zasedání České národní rady z listopadu 1982 ke zprávě vlády České socialistické republiky o uplatňování vědeckotechnického rozvoje, modernizace a rekonstrukce v odvětvích řízených vládou České socialistické republiky. Jsou proto zahrnuty do rozpracování závěrů 8. zasedání ústředního výboru KSČ, zejména do souborů opatření jednotlivých resortů.

Vzhledem k tomu, že při zajišťování závěrů 8. zasedání ústředního výboru KSČ je nezbytná i účast odborového hnutí, Československé vědeckotechnické společnosti a Socialistického svazu mládeže, byla projednána s představiteli jejich českých orgánů aktivita těchto organizací při zabezpečování přijatých i dalších opatření.

Pokud jde o složení České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, předpokládáme, že jejími členy budou představitelé vybraných ústředních orgánů v působnosti vlády České socialistické republiky a dále významní řídící a vynikající pracovníci z oblasti vědy, techniky a investic, mezi nimi i představitelé Československé akademie věd a vysokých škol.

Tolik úvodem k předloženému návrhu na zřízení České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a k jejím některým bezprostředním úkolům, jak vyplývají ze závěrů 8. zasedání ústředního výboru KSČ a z vládních usnesení, která byla k dnešnímu dni k rozpracování závěrů přijata.

Z pověření vlády České socialistické republiky doporučuji, vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, abyste předložený vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, schválili. Doporučuji zároveň, aby byly akceptovány připomínky k návrhu zákona z výborů České národní rady, což ani v nejmenším neoslabí smysl opatření přijatých na 8. zasedání ústředního výboru KSČ, naopak při jejich zabezpečování umožní jednoznačný výklad. /Potlesk./

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji soudruhu místopředsedovi vlády Šrámkovi za odůvodnění návrhu.

Společným zpravodajem výborů České národní rady je poslanec akademik Ladislav Kubíček. Dávám mu slovo.

Společný zpravodaj poslanec akademik Ladislav Kubíček: Vážené poslankyně, poslanci, vážení hosté, v souladu se závěry 8. zasedání ÚV KSČ byla ústavním zákonem zřízena Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

Potřeba zkvalitnit řízení vědeckotechnického a investičního rozvoje nejen na úrovni vlády ČSSR, ale i ČSR odůvodňuje, aby v souladu s usnesením 8. zasedání ÚV KSČ byla zřízena také Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj. Je navrženo, aby působnost české komise kromě vědeckotechnického a investičního rozvoje se týkala i oblasti státní správy, upravené zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu při současném usměrňování rozvoje architektury a urbanismu v ČSR.

Vědeckotechnický rozvoj v současné etapě budování naší společnosti je určujícím činitelem intenzifikace národního hospodářství a musí být nejvýznamnějším zdrojem růstu společenské produktivity práce.

Proto bez všeobecné a rychlé aplikace výsledků vědy a techniky nelze zabezpečit obrat k vysoké efektivnosti a intenzifikaci.

Prosazení této zásady do reálné hospodářské praxe vyžaduje vytváření odpovídajících předpokladů k uplatňování nových přístupů k řízení. V současných podmínkách hlavní důraz v práci v oblasti vědeckotechnického rozvoje musíme položit na urychlenou realizaci těchto výsledků v praxi. Není to lehký úkol a nezvládneme ho, pokud k tomu nezmobilizujeme všechny síly. Není to jednorázová záležitost, kterou by bylo možno vyřešit jenom novelizací zákona. S vědou a technikou musíme pracovat doslova každodenně ve všech odvětvích národního hospodářství. Vždyť věda a technika není samoúčelnou, ale je životně spjata se sociálně ekonomickou politikou strany, s plněním a zajišťováním závěrů XVI. sjezdu KSČ.

Před rokem na listopadové schůzi ČNR jsme se zabývali široce otázkami uplatňování vědeckotechnického rozvoje v odvětvích řízených vládou ČSR. Ke zprávě vlády ČSR bylo přijato obsáhlé usnesení České národní rady, které zde nebudu citovat, ale které jsem si znovu prostudoval při přípravě na dnešní vystoupení. Mohu odpovědně říci, že plně potvrzuje záměr zřídit Českou komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj i úkoly, které tato komise bude řešit.

Jako společný zpravodaj výborů České národní rady konstatuji, že vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky /tisk 65/ projednaly všechny výbory na svých říjnových schůzích.

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila s těmito úpravami

1. Čl. I bod 2

v § 1a odst. 4 vypustit slova "jejího aparátu",

2. Čl. II

druhá věta zní: "Jeho působnost, jakož i práva a povinnosti z pracovně právních a jiných vztahů přecházejí na Českou komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj".

Z pověření výborů, které vládní návrh zákona projednaly, doporučuji České národní radě schválit předložený návrh vládního zákona ve znění společné zprávy výborů.

Děkuji za pozornost.  


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP