USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 55

k programu racionalizace spotřeby paliv a energie - náročnému úkolu celospolečenského významu v 7. pětiletce (tisk 38)

Sněmovna lidu na své 2. schůzi dne 20. října 1982 projednala zprávu místopředsedy vlády ČSSR s. Ladislava Gerleho k programu racionalizace spotřeby paliv a energie - náročnému úkolu celospolečenského významu v 7. pětiletce a přijala toto usnesení:

Hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky na léta 1981-1985, schválené XVI. sjezdem Komunistické strany Československa, stanovily dosáhnout při zabezpečování energetických zdrojů v období 7. pětiletky úspor minimálně 12 miliónů tun měrného paliva. Cestou ke splnění tohoto prvořadého úkolu pro další rozvoj národního hospodářství je snižování palivoenergetické náročnosti celé československé ekonomiky i v nevýrobní sféře. Základním směrem je realizace státního cílového programu 02, schváleného usnesením vlády č. 156 z 27. května 1982. Na dosažení vyšších úspor se budou podílet hospodářské organizace a společenské organizace Národní fronty, zejména Revoluční odborové hnutí, jehož X. všeodborový sjezd v dubnu 1982 přijal závazek k dalšímu zpevnění úspor o 0,5 % v každém roce proti schválenému státnímu cílovému programu. Sněmovna lidu se k tomuto úsilí nejširších vrstev pracujících přihlašuje a ve své činnosti mu bude nápomocna.

Sněmovna lidu věnuje těmto úkolům neustálou pozornost. Již v roce 1979 se zabývala zajišťováním zdrojů paliv a energie s jejich hospodárným využíváním a přijala doporučení pro vládní a další orgány. Výbory sněmovny při projednávání zprávy o racionalizaci spotřeby paliv a energie, ve skupinových i individuálních průzkumech, jichž se zúčastnili také poslanci Sněmovny národů, České národní rady a Slovenské národní rady, získaly cenné poznatky. Výbory současně kontrolovaly, jak se realizovala doporučení Sněmovny lidu z 10. října 1979.

Sněmovna lidu

po projednání zprávy místopředsedy vlády ČSSR

1. konstatuje, že

a) přes pozitivní tendenci v racionalizaci spotřeby a využití paliv a energie je energetická náročnost tvorby našeho národního důchodu neúnosně vysoká

b) vláda ČSSR

- bude nadále důsledně zabezpečovat státní cílový program 02 včetně jeho dílčích úkolů. K tomu plně využije poznatků vědy a techniky. Důsledně bude provádět strukturální změny a potřebnou přestavbu reprodukčního procesu. Pozornost bude věnovat zejména energetické efektivnosti a využívání rezerv při výrobě elektřiny, tepla a v metalurgii

- bude cílevědomě soustřeďovat nezbytné investiční prostředky a potřebné kapacity na výstavbu a modernizaci těch zařízení, technologií, měřicí a regulační techniky u rozhodujících spotřebitelů, které prokáží efektivnost a úspory paliv a energie

- uloží dodavatelským resortům přednostní zajišťování dodávek pro investiční výstavbu a rekonstrukce zařízení prováděných na základě státního cílového programu 02

- prohloubí celkový systém plánování, řízení a ekonomickou stimulaci při realizaci Souboru opatření tak, aby jako celek více působil na snižování energetické náročnosti;

2. žádá vládu ČSSR, příslušné místopředsedy a ministry vlády ČSSR, představitele dalších ústředních orgánů ČSSR a krajských národních výborů

- podstatně urychlit a zjednodušit dosavadní způsob schvalování investičních akcí souvisejících s realizací racionalizačních programů

- zabezpečit včas úkoly ve vývoji a výrobě výrobků, které jsou nezbytné pro racionální využívání paliv a energie

- důsledně zabezpečovat realizaci jaderného programu

- realizovat ve větším rozsahu kombinovanou výrobu elektřiny a tepla pro efektivnější zásobování národního hospodářství a obyvatelstva teplem

- zabezpečit výrobu malých a středních kotlů, zejména na méně hodnotná paliva a zvýšit jejich celkovou technickou úroveň

- urychlit vývoj, konstrukci a výrobu motorových vozidel s nižšími parametry spotřeby pohonných hmot na jednotku dopravního výkonu

- rychleji zajišťovat dodávky účelově upravených zemědělských nákladních automobilů s nástavbami jako jeden z důležitých předpokladů pro úsporu pohonných hmot v zemědělství

- lepším využíváním vědeckotechnických poznatků s vyčleněním nezbytných finančních prostředků a potřebných kapacit dosáhnout efektivnějšího využívání dostupných druhotných zdrojů energie

- věnovat pozornost využívání netradičních energetických zdrojů podle místních podmínek (sluneční a geotermální energie, malé vodní elektrárny a tepelná čerpadla)

- v podmínkách ČSSR ověřit zařízení pro výrobu bioplynu, která mají světové špičkové parametry a doporučit nejvhodnější z nich pro uvedení do praxe, zejména pro výrobu bioplynu ve velkovýkrmnách

- v projektových a konstrukčních organizacích a podnicích zajistit, aby každý konstruktér dostal vedle nezbytných ekonomických informací konkrétní úkol pro snižování palivoenergetické náročnosti

- pohotověji zvyšovat výrobu moderních spotřebičů pro domácnosti s nižší spotřebou elektrické energie a s účelnou automatickou regulací

- výrazněji působit k tomu, aby příslušné orgány, VHJ a jimi řízené podniky včas, důsledně a s osobní odpovědností svých pracovníků vy, tvářely komplexní podmínky pro plynulou výstavbu jaderných elektráren ve stanovených termínech

- zdokonalit plánování a koordinaci potřeb inženýrských a středně technických pracovníků pro jadernou energetiku a pro racionalizaci spotřeby energií tak, aby tito odborníci byli připravováni na plnění svých úkolů pro společnost v potřebném časovém předstihu podle požadavků národního hospodářství

- urychleně připravit novelizaci zákona č. 64/1962 Sb., kterým bude rozšířena působnost Státní energetické inspekce a využít přitom poznatků poslanců získaných při průzkumech

- zkvalitnit účinnost technickoekonomické propagandy, využívat přitom všech možností ideově politického a kulturně výchovného působení včetně hromadných sdělovacích prostředků

- všestranně a trvale podporovat široký rozvoj technické tvůrčí aktivity lidí, zejména mládeže; cílevědomě jej uvádět do souladu s plánovanými potřebami našeho národního hospodářství i společnosti a orientovat jej na uvědomělou vynálezeckou a zlepšovatelskou činnost;

3. ukládá

a) výborům Sněmovny lidu věnovat trvalou pozornost plnění úkolů XVI. sjezdu KSČ v oblasti racionalizace spotřeby paliv a energie a využívat k tomu poznatků a zkušeností získaných při průzkumech a akcích, organizovaných ve výrobní i nevýrobní sféře při přípravě schůze sněmovny

b) poslancům Sněmovny lidu

- politickoorganizátorskou činností podporovat politiku KSČ, vlády ČSSR a Národní fronty směřující k efektivnímu zhodnocování všech druhů paliv a energie jako náročného úkolu celospolečenského významu v 7. pětiletce

- pro hospodárné využívání paliv a energie získávat všechny občany, podporovat rozvoj pracovní aktivity, zejména úsilí komplexních racionalizačních brigád.


Chlad v. r., Šimůnková v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP