Digitální knihovna | FS ČSSR 1981-1986

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1981-1986

Tisky

1 2

1 Zpráva o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromážděni
2 Návrh volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedů Sněmovny lidu, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění
3 Návrh předsednictva ÚV KSČ a předsednictva ÚV NF ČSSR Aloise Indry na volbu, předkládané Sněmovně lidu Federálního shromáždění ČSSR
4 Návrhy člena předsednictva ÚV KSČ, místopředsedy ÚV NF ČSSR a poslance Sněmovny národů na volbu, předkládané Sněmovně národů Federálního shromáždění ČSSR
5 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, podepsaná v Kodani dne 17. prosince 1980
6 Zásady zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti (schválené vládou ČSSR dne 18. března 1981)
7 Návrh prohlášení Federálního shromáždění ČSSR k výzvě Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik ze dne 23. června 1981 k parlamentům a národům světa
8 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňového úniku, podepsaná v Praze, dne 5. května 1981
9 Zásady zákona o zbraních a střelivu (schválené vládou ČSSR dne ló.června 1981)
10 Návrh zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění pozdějších předpisů
11 Návrh zásad zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (schválen vládou ČSSR usnesením č. 267 ze dne 16. června 1981)
12 Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálnílio shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
13 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afgánskou demokratickou republikou, podepsaná v Praze, dne 22. června 1981
14 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Afgánskou demokratickou republikou, podepsaná v Praze, dne 22. dubna 1981
15 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
16 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií, podepsaná v Addis Abebě dne 13. září 1981
17 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií, podepsaná v Addis Abebě dne 13. září 1981
18 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou, podepsaná v Adenu dne 14. září 1981
19 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Afgánskou demokratickou republikou, o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Praze, dne 24. června 1981
20 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu mnohostranná úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů, podepsaná ve Vídni dne 14. září 1981 s výhradou k odstavci 2 čl. 17 úmluvy
21 Návrh na zproštění na vlastní žádost funkce soudce z povolání vyššího vojenského soudu
22 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Angolskou lidovou republikou, podepsaná v Praze, dne 12. října 1981
23 Vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1981-1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu)
24 Vládní návrh zákona o státním rorpočtu československé federace na rok 1982
25 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 2. července do 14. prosince 1981
26 Návrh předsednictva ÚV národní fronty ČSSR na volbu soudce Nejvyššího soudu ČSSR
27 Společná zpráva výboru ustavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu a pro sociální politiku Sněmovny lidu
28 Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
29 Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení
30 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
31 Zprava předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení
32 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, podepsaná v Praze dne 10. prosince 1981
33 Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Německou demokratickou republikou
34 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o společných státních hranicích a Protokol, podepsané v Praze dne 3. prosince 1980
35 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 17. prosince 1981 do 29. března 1982
36 Návrh předsednictva ÚV národní fronty ČSSR na volbu soudců a zproštění soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
37 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Statut Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj, přijatý ve Vídni dne 8. dubna 1979
38 Program racionalizace spotřeby paliv a energie - náročný úkol celospolečenského významu v 7. pětiletce (Předkládá Ing. L. Gerle, CSc, místopředseda vlády ČSSR - březen 1982)
39 Návrh zásad zákona o odvodech do státního rozpočtu
40 Návrh zásad zákona o důchodové dani
41 Návrh předsednictva ÚV národní fronty ČSSR na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu
42 Vládní návrh zákona o hlášení a evidenci pobytu občanů
43 Vládní návrh zákona o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění
44 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce
45 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Protokol o dodatku k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví (článek 83 bis), podepsaný v Montrealu dne 6. října 1980
46 Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění ČSSR schvaluje státní závěrečný učet československé federace za rok 1981
47 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 31. března 1982 do 22. června 1982
48 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Úmluva o zákazech nebo omezeních použití určitých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení, nebo mohou mít nerozlišující účinky, podepsaná v New Yorku dne 10. dubna 1981, a Protokoly I, II, III k Úmluvě připojené
49 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou, o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Nikosii dne 23. dubna 1982
50 Návrh zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
51 Návrh zásad zákona o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení
52 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijatá v Bernu dne 9. května 1980
53 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňového úniku, podepsaná v Praze, dne 5. května 1982
54 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občansky zákoník a upravují některé další majetkové vztahy
55 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňa Zákon o rodine
56 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
57 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
58 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin, sjednaná v Římě dne 6. prosince 1951
59 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku,podepsaná v Praze dne 2. listopadu 1981
60 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právních vztazích ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Moskvě dne 12. srpna 1982
61 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 24. června do 8. listopadu 1982
62 Zákon o sociálním zabezpečení
63 Návrh usnesení Sněmovny národů FS ČSSR k tématu "Další rozvoj zemědělství a výživy především všestranným využíváním rezerv"
64 Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 6 b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR text doporučení č. 162 o starších pracovnících, přijatého na 66. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1980 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky
65 Návrh usnesení Sněmovny lidu ke zprávě místopředsedy vlády ČSSR s. Ladislava Gerleho k programu racionalizace spotřeby paliv a energie - národnímu úkolu celospolečenského významu v 7. pětiletce (tisk 38)
66 Vládní návrh zákona o odvodech do státního rozpočtu
67 Vládní návrh zákona o důchodové dani
68 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži
69 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
70 Návrh předsednictva ÚV národní fronty ČSSR na volbu soudce a předsedy Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky
71 Návrh usnesení Federálního shromáždění ČSSR ke zprávě ministra zahraničních věcí ČSSR Bohuslava Chňoupka k základním otázkám zahraniční politiky ČSSR
72 Vládní návrh zákona, ktreým se mění a doplňuje zákon o dani a z příjmů obyvatelstva
73 Společná zpráva výboru ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, a pro sociální politiku Sněmovny lidu a společná zpráva výboru ustavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, a pro sociální politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o odvodech do státního rozpočtu (tisk 66)
74 Společná zpráva výboru ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a společná zpráva výboru ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži (tisk 68)
75 Společná zpráva výboru ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu a pro sociální politiku Sněmovny lidu a společná zpráva výboru ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro kulturu a výchovu a pro sociální politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník (tisk 69)
76 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1983
77 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 19. prosince 1980
78 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 10. listopadu do 13. prosince 1982
79 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou lidovou socialistickou džamáhírijí, podepsaná v Praze, dne 9. září 1982
80 Hospodářský zákoník (úplné znění)
81 Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění)
82 Návrh zásad zákona o veterinární péči
83 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Úmluva o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních organizací, působících v určitých oblastech spolupráce, podepsaná v Budapešti dne 5. prosince 1980 a návrh výpovědi Dohody o právním postavení a úlevách mezinárodních odvětvových organizací pro hospodářskou spolupráci, podepsaná ve Varšavě dne 9. září 1966
84 Návrh zásad zákona o věrnostním přídavku horníků
85 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 16. prosince 1982 do 15. března 1983
86 Návrh Prohlášení Federálního shromáždění k "Provolání Nejvyššího sovětu SSSR a ÚV KSSS k parlamentům, vládám, politickým stranám a národům světa"
87 Zpráva generálního prokurátora ČSSR a Nejvyššího soudu ČSSR o stavu socialistické zákonnosti
88 Účinější využívání vědy a techniky a mezinárodní vědeckotechnické spolupráce - jeden z rozhodujících faktorů intenzifikace čs. ekonomiky
89 Občanský zákoník
90 Občanský soudní řád
91 Zákon o rodině
92 Zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský zákon)
93 Vládní návrh zákona o věrnostním přídavku horníků
94 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
95 Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR texty úmluv a doporučení přijatých na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženeve v roce 1981 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky
96 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k souhlasu Smlouva mezi Československou sociálistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Praze dne 12. října 1982
97 Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění ČSSR schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1982
98 Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 17. března do 13. června 1983
99 Návrh usnesení Federálního shromáždění ČSSR ke zprávě generálního prokurátora ČSSR a Nejvyššího soudu ČSSR o stavu socialistické zákonnosti
100 Společná zpráva výboru ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, a výborů pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o věrnostním přídavku horníků (tisk 93)


1 2


Přihlásit/registrovat se do ISP