USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 100

ke zprávě místopředsedy vlády Československé socialistické republiky o účinnějším využívání vědy a techniky a mezinárodní vědeckotechnické spolupráce - jednom z rozhodujících faktorů intenzifikace československé ekonomiky (tisk 88)

Sněmovna lidu na 3. schůzi dne 11. října 1983 přijala na základě poznatků z poslaneckých průzkumů, jednání výborů a dnešního jednání toto usnesení:

XVI. sjezd Komunistické strany Československa zdůraznil, že v ekonomické oblasti je rozhodujícím činitelem intenzifikace československé ekonomiky a základním zdrojem růstu společenské produktivity práce účinnější využívání vědy a techniky. Daleko aktivněji je nutné zapojovat naši ekonomiku do mezinárodní vědeckotechnické spolupráce a socialistické ekonomické integrace, zejména se Sovětským svazem.

Provedená analýza a shromážděné zkušenosti na 8. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa ukázaly, že hlavní problémy spočívají především v pomalé realizaci výsledků vědy a techniky a v jejich nedostatečném využívání. Dosavadní praxe nevede ještě k dostatečné inovaci výroby a výrobních programů, ke zvyšování kvality výrobků a tím k dosahování vysoké efektivnosti. Je nutno zabezpečit, aby se vědeckotechnický rozvoj stal osou národohospodářského plánování a řízení na všech stupních státních a hospodářských orgánů.

Sněmovna lidu věnuje rozvoji vědy a techniky trvalou pozornost. V roce 1978 projednala otázky uplatňování vědeckotechnického rozvoje při zvyšování technické úrovně výroby a kvality výrobků a přijala doporučení pro vládu Československé socialistické republiky a příslušné ústřední orgány, která přispěla k plnění vytyčených cílů hospodářského a sociálního rozvoje.

Sněmovna lidu

1. bere na vědomí zprávu místopředsedy vlády Československé socialistické republiky Jaromíra Obziny o účinnějším využívání vědy a techniky a mezinárodní vědeckotechnické spolupráce.

2. konstatuje, že

a) plnění úkolů vytyčených XVI. sjezdem Komunistické strany Československa pro uskutečňování vědeckotechnického pokroku přispělo k dalšímu rozvoji československé ekonomiky a celé naší společnosti;

b) i v podstatně náročnějších vnitřních i složitějších vnějších podmínkách rozvoje se v letech 1978 až 1983 - v důsledku opatření ústředního výboru KSČ a vlády ČSSR - zvyšovala technická úroveň československé ekonomiky. Snižovala se náročnost spotřeby energie a kovů při tvorbě národního důchodu též zásluhou nových, podstatně závaznějších a komplexnějších forem řízení racionalizačních programů. Zvýšil se podíl elektroniky a mikroelektroniky v průmyslové struktuře a úměrně s tím i jejich aplikace v československé ekonomice. Přistoupilo se k budování vědeckovýzkumných, vývojových i výrobních kapacit pro rozvoj průmyslových robotů a manipulátorů a jejich postupnému zavádění do výrobního procesu. V oblasti vědy, techniky a výroby vzrostl dále vědeckovýzkumný potenciál; jeho tvůrčí pracovníci přispěli k obohacení praxe o technologické a výrobní inovace, z nichž některé jsou na světové úrovni. Pokračovaly pozitivní změny v charakteru práce, zvýšila se vzdělanost a kvalifikace pracujících;

c) rozšířila se naše spolupráce ve vědeckotechnické oblasti se Sovětským svazem, zvýšila se naše účast na socialistické ekonomické integraci;

d) přes dosažené úspěchy - jak to konstatovalo 8. zasedání ústředního výboru KSČ - zůstávají značné rezervy a možnosti v rychlejším využívání našeho vědeckotechnického potenciálu a výsledků jeho práce, v rozvoji vědeckotechnické spolupráce se socialistickými zeměmi a ve využívání výsledků světové vědy a techniky.

Sněmovna lidu

1. podporuje vládu Československé socialistické republiky v úsilí o plnění úkolů XVI. sjezdu KSČ a 8. zasedání ÚV KSČ, zaměřených k urychlenému uplatňování vědy a techniky v praxi;

2. doporučuje vládě Československé socialistické republiky a příslušným ústředním orgánům

- soustředit síly a prostředky na komplexní rozpracování a realizaci rozhodujících směrů vědeckotechnického rozvoje jako neoddělitelné součásti celého reprodukčního procesu; zajišťovat, aby komplexní, cílově programový systém se stal metodou práce ústředních odvětvových a průřezových orgánů i hospodářských organizací;

- zdokonalovat centrální řízení vědeckotechnického rozvoje zkvalitněním koncepční a programové práce, plánování, posílením jeho koordinačních funkcí, odstraněním legislativních překážek a zvýšením péče o realizaci celospolečensky užitečné masové racionalizační a inovační aktivity hospodářských orgánů, organizací i jednotlivců;

- ve výrobě, zejména na úrovni VHJ a podniků urychleně využít vše pozitivní, co je vyřešeno ve výzkumně vývojové základně, včetně výsledků práce vynálezců, zlepšovatelů a komplexních racionalizačních brigád, zejména ve strojírenství, elektrotechnice a elektronice, v chemickém průmyslu a zemědělství; zkvalitnit práci útvarů předvýrobních etap, zejména konstrukce a projekce;

- uvážit možnost zvýšení prostředků pro výzkumnou činnost vysokých škol, které se podílejí na řešení otázek základního a aplikovaného výzkumu;

3. ukládá

a) výborům Sněmovny lidu

zvýšit v kontrolní činnosti náročnost na práci resortů, ČSAV a dalších vědeckovýzkumných pracovišť při uplatňování vědeckotechnického rozvoje a mezinárodní spolupráce jako rozhodujícího faktoru intenzifikace československé ekonomiky;

b) poslancům Sněmovny lidu ve volebních obvodech

- objasňovat, že urychlené uplatňování výsledků vědy a techniky v praxi je otázkou životní naléhavosti pro další rozvoj vyspělé socialistické společnosti a přispívat v tomto směru k rozvíjení tvůrčí iniciativy všech pracujících;

Sněmovna lidu

vyzývá

- resorty, ČSAV a všechny hospodářské organizace, aby zkvalitňováním řídící, plánovací a organizátorské práce a správným využíváním hmotné zainteresovanosti urychlovaly rozvoj vědy a techniky a zavádění výsledků technického pokroku v zájmu efektivního a dynamického rozvoje národního hospodářství,

- společenské organizace Národní fronty, zejména ROH, SSM, ČSVTS, aby veškerou svojí činností získávaly pracující k urychlenému zavádění vědy a techniky do praxe,

- pracující v průmyslu, zemědělství a ostatních odvětvích, techniky, konstruktéry a projektanty, aby zejména v komplexních racionalizačních brigádách a v brigádách socialistické práce usilovali o cílevědomé uplatňování vědeckotechnického pokroku.


Šimůnková v. r., Štěpán v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP