USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 101

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 26. a 27. října 1983

Sněmovna lidu dne 26. října 1983 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 26. a 27. října 1983 s tímto pořadem:

1. Vnější vztahy československé ekonomiky v podmínkách působení "Souboru opatření ke zdokonalení plánovitého řízení národního hospodářství"

2. Vládní návrh ústavního zákona o zřízení Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj (tisk 108)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev (tisk 109) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 115)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení (tisk 104)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu, sjednaná dne 12. dubna 1979 v Ženevě, a Protokol k Dohodě o provádění článku VII Všeobecné dohody o clech a obchodu, sjednaný dne 1. listopadu 1979 v Ženevě (tisk 105)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon (tisk 106)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, podepsaná v Praze dne 12. října 1982 (tisk 96)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu návrh na přístup Československé socialistické republiky k Úmluvě o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, sjednané v Tokiu 14. září 1963 (tisk 102).

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, sjednaná v Ženevě 13. listopadu 1979 (tisk 103)

10. Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1981, se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk 95)

11. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 110)

12. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudců z povolání vojenských soudů a na zproštění funkcí soudců z povolání vojenských soudů (tisk 111)

13. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 15. června do 25. října 1983 (tisk 107)


Chlad v. r., Šimůnková v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP