USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 121

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 21. a 22. března 1984

Sněmovna lidu dne 21. března 1984 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 21. a 22. března 1984 s tímto pořadem:

1. Ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 122 pro volby do Sněmovny lidu

2. Ověření platnosti volby ve volebním obvodu č. 110 pro volby do Sněmovny národů

3. Slib nově zvolených poslanců

4. Volba nově zvolených poslanců do výborů sněmoven

5. Zpráva vlády Československé socialistické republiky o plnění jejího programového prohlášení

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/ 1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) (tisk 123)

7. Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky texty úmluv, doporučení a protokolu, přijatých na 68. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1982 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk 118)

8. Návrh na zproštění na vlastní žádost funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu (tisk 126)

9. Vládní návrh zákona o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení (tisk 124) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 130)

10. Vládní návrh zákona o soustavě základních a středních škol (školský zákon) (tisk 127) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 129)

11. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 15. prosince 1983 do 20. března 1984 (tisk 128).


Šimůnková v. r., Škula v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP