USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 139

ke zprávě "Za hospodárné využívání zásob a snižování ztrát v národním hospodářství"

Sněmovna lidu na 4. schůzi dne 23. října 1984 projednala zprávu místopředsedy vlády Československé socialistické republiky a předsedy Státní plánovací komise soudruha Svatopluka Potáče o hospodárném využívání zásob a snižování ztrát v národním hospodářství. Na základě dlouhodobé přípravy výborů a poslanců a dnešního jednání Sněmovna lidu přijala toto usnesení:

Sněmovna lidu

1. konstatuje, že

a) pod vedením Komunistické strany Československa, zásluhou zvýšené aktivity organizací Národní fronty, obětavé práce a rozvoje iniciativy pracovních kolektivů, dělníků, družstevních rolníků, techniků, hospodářských a dalších pracovníků je naplňován sociální a ekonomický program XVI. sjezdu KSČ. Daří se postupně zabezpečovat přechod hospodářství na intenzívní cestu rozvoje, zvyšovat efektivnost výroby a kvalitu práce, prohlubovat hospodárnost a zrychlovat dynamiku rozvoje i při nižší spotřebě surovin, energie, materiálů a živé práce. Dosažené výsledky ukazují, že naše národní hospodářství má ve vybudovaných kapacitách, ve zkušenostech a kvalifikaci lidí předpoklady a možnosti k dalšímu intenzívnímu rozvoji, aby se vyvíjelo rychlejším tempem a zvládalo ještě náročnější úkoly;

b) k důslednější realizaci vysoké efektivnosti výroby a kvality práce, vytyčené XVI. sjezdem Komunistické strany Československa musí ještě výrazněji přispět úsilí celé řídící hospodářské sféry o hospodárné využívání zásob a snižování ztrát v národním hospodářství, což představuje značnou a rychle mobilizovatelnou rezervu. Základním ekonomickým požadavkem na správnou funkci zásob je, aby jejich objem, struktura a sortiment vytvářely optimální podmínky pro zajišťování potřeb národního hospodářství i obyvatelstva. Tuto úlohu zatím zásoby v potřebné míře neplní, i když v poslední době došlo ve vývoji zásob k dílčímu zlepšení, především k zrychlení doby jejich obratu. Na jedné straně jsou zásoby přebytečné a dále se hromadí a na druhé straně se jich pro plánované úkoly a potřeby nedostává. Nadměrné stavy zásob ovlivňuje nerovnoměrnost výroby a odbytu v průběhu roku. Vytváření nadbytečných zásob, zejména hotových výrobků znehodnocuje spotřebované suroviny, materiál, paliva a energii i vynaloženou práci; je to plýtvání společenskými prostředky;

c) opatření dosud přijatá vládou Československé socialistické republiky a příslušnými ústředními orgány k efektivnímu vývoji zásob, týkající se zejména dodavatelsko-odběratelských vztahů, hmotného bilancování surovin, materiálů a výrobků, normování, vytřiďování nevyužitých zásob, posilování osobní hmotné zainteresovanosti a zvýšení účinnosti ekonomických nástrojů nebyla v dostatečné míře zabezpečována a plně realizována v hospodářské praxi. To má za následek, že přírůstky zásob, zejména v průmyslu a stavebnictví dlouhodobě překračují i plánované záměry a vážou neúměrnou část národního důchodu. Jejich struktura, rozložení a kvalita neodpovídají potřebám plynulé rozšířené reprodukce;

d) vzájemný vztah mezi podniky zahraničního obchodu a výrobními podniky není ještě plně dořešen, a to nejen z hlediska vytváření zásob pro potřeby vývozu, ale i v případech nerealizovaného vývozu;

e) značné rezervy zůstávají dosud ve využití druhotných surovin a materiálů;

f) přímé i nepřímé ekonomické ztráty bezprostředně snižují vytvořený a užitý národní důchod a omezují jeho použití na rozvoj ekonomiky, společenské i osobní spotřeby. Celkový objem těchto ztrát představuje značné hodnoty.

2. podporuje úsilí vlády Československé socialistické republiky o důsledné plnění úkolů XVI. sjezdu KSČ a zasedání ÚV KSČ, zaměřených k dalšímu upevnění řízení, kontroly a zvýšení kázně na úseku zásob a snižování ztrát v národním hospodářství;

3. doporučuje vládě Československé socialistické republiky a příslušným ústředním orgánům

- ověřit širší centrální odbyt, zejména kovového materiálu prostřednictvím pověřených zásobovacích a odbytových organizací, zajistit zlepšení struktury zásob těchto organizací a cenovou tvorbou pružně ovlivňovat žádoucí vývoj. Přínosy z těchto opatření promítnout do hmotného a finančního plánu dodavatelských i odběratelských organizací;

- přijmout opatření, která umožní zkrátit lhůtu předkládání objednávek a stanovit ji tak, aby odpovídala průběhu zpracování výrobků a navazovala na plány výroby, materiálně technického zásobování a na plán oběžných prostředků;

- stanovit povinnost uzavírat hospodářské smlouvy v kratším než v dosavadním čtvrtletím časovém rozpětí plnění a vymezit okruh podmínek, které může dodavatel ve smlouvě požadovat;

- důsledně provést 4. etapu zpřesnění norem zásob; postupně zabezpečit přímou vazbu zpřesňování norem zásob na finanční plán;

- dopracovat uceleny systém sběru a využití druhotných surovin a materiálů; zabezpečit jeho realizaci formou státního cílového programu a přínosy promítnout do hospodářských plánů organizací. Systematicky využívat zkušeností Sovětského svazu a dalších zemí socialistického společenství při zpracování druhotných surovin;

- v zájmu snížení přímých i nepřímých ztrát a škod na všech stupních řízení zabezpečit důslednou realizaci přijatých věcných a organizačních opatření, směřujících k minimalizaci ztrát ze subjektivních příčin a vyloučení ztrát z důvodů hrubé nedbalosti. Zvýšit účinnost kontroly a postihů, prosazovat disciplínu a odpovědnost, dodržovat pracovní a technologickou kázeň a právní předpisy;

- zkvalitnit účinnost technickoekonomické propagandy, využívat přitom všech možností ideově politického a kulturně výchovného působení včetně hromadných sdělovacích prostředků;

4. ukládá

a) výborům Sněmovny lidu

zvýšit v kontrolní činnosti náročnost na práci resortů při hospodárném využívání zásob a snižování ztrát v národním hospodářství; využít přitom poznatků z poslaneckých průzkumů;

b) poslancům Sněmovny lidu ve volebních obvodech

- politickoorganizátorskou činností přispívat v uskutečňování politiky Komunistické strany Československa, Národní fronty a vlády Československé socialistické republiky směřující k zvýšení společenského efektu výroby

- pro hospodárné využívání zásob a snižování ztrát získávat všechny občany, podporovat v tomto směru rozvoj pracovní aktivity, zejména úsilí komplexních racionalizačních brigád.

Sněmovna lidu

se obrací

- na resorty, výrobně hospodářské jednotky, hospodářské organizace a všechny pracovní kolektivy, aby zkvalitňováním řídící, plánovací, organizátorské a kontrolní práce účinněji realizovaly opatření přijatá k efektivnímu vývoji zásob a snižování ztrát;

- společenské organizace Národní fronty, zejména ROH a SSM, aby svojí činností a veřejnou kontrolou získávaly pracující k plnění těchto úkolů v zájmu efektivního a dynamického rozvoje národního hospodářství.


Chlad v. r. Sodoma v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP