USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 178

ke zprávě ministra dopravy ČSSR o významu a úkolech dopravy při uspokojování potřeb národního hospodářství a obyvatelstva

Sněmovna lidu na své 5. schůzi dne 8. října 1985 po projednání zprávy ministra dopravy ČSSR Vladimíra Blažka

I. konstatuje, že

za hlavní úkol dopravní soustavy určil XVI. sjezd KSČ včasné, plynulé, kvalitní a efektivní zajišťování přepravních potřeb národního hospodářství a obyvatelstva; stanovil zejména snížit přepravní náročnost společenské produkce, rozvíjet progresívní přepravní systémy a přednostně železniční dopravu, zlepšovat kvalitu osobní dopravy a úroveň poskytovaných služeb.

Díky úsilí a obětavosti pracovníků dopravy bylo za trvalé péče stranických, odborových a mládežnických organizací dosaženo pozitivních výsledků při zabezpečování výše uvedených úkolů. Přepravní potřeby národního hospodářství a obyvatelstva jsou v zásadě zabezpečovány. Byl otevřen nový přechod do SSSR, jsou plněny úkoly elektrifikace železnice, automatizace třídicích prací a zavádění autobloku. Dělba přepravní práce se postupně přesouvá na obory dopravy energeticky méně náročné. Úspěšně pokračuje výstavba metra v Praze. Stanovený úkol snížení přepravní náročnosti o 5 % je plněn a očekává se jeho překročení.

Kromě těchto a dalších pozitivních výsledků přetrvávají v dopravní soustavě nedostatky, týkající se hlavně dopravního procesu. Jde zejména o rychlost, včasnost a spolehlivost, snižování nehodovosti, protisměrných přeprav i kultury cestování. Přepravní náročnost je i přes dosažené výsledky stále vysoká. Pro její snižování není zatím vytvořen komplexní systém v plánování a vyhodnocování. Stále je třeba mít na zřeteli, že snižování přepravní náročnosti je věcí především přepravců a racionalizace dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Rozvoj progresívních přepravních systémů, zejména kontejnerové dopravy a paletizace se nedaří zajišťovat v souladu s plánem ani se státním cílovým programem č. 13. Značné rezervy existují v koordinaci a řízení dopravy i ve vyšším využívání vlastní výzkumně vývojové základny.

Hmotná zainteresovanost v dopravě je správně orientována na prosazování principů zásluhovosti v odměňování; dosavadní výsledky jsou však rozdílné.

Systematická pozornost je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Soustavně se zlepšuje kvalifikační struktura kádrů v dopravě, v dopravním školství se uplatňuje obsahová přestavba a modernizace výuky v zaměření na progresívní techniku a technologii.

Pro další rozvoj naší dopravní soustavy

Sněmovna lidu

II. doporučuje

a) vládě ČSSR

- věnovat i nadále soustavnou pozornost koordinovanému rozvoji dopravní soustavy ČSSR; zejména zabezpečit, aby se na vytváření a realizaci jednotné státní dopravní politiky a na rozdělení přepravní práce mezi jednotlivé obory dopravy i na koncepci jejich rozvoje účinněji a ve vzájemné součinnosti podílely ústřední orgány státní správy federace i republik,

- zabývat se problematikou snižování přepravní náročnosti národního hospodářství a uložit Státní plánovací komisi péči o její vyhodnocování,

- již ve státním plánu zajišťovat rozvoj energeticky méně náročných oborů dopravy, tj. dopravy železniční a vodní. Prodlužovat splavnost vodních toků dále do vnitrozemí a uskutečňovat širší zapojení čs. vodní dopravy do vodních cest Evropy. V plánu výhledově zabezpečit výstavbu přístavů v závodech,

- formou státního cílového programu rychleji zavádět progresívní přepravní systémy včetně potřebné materiálně technické základny,

- při výstavbě dálnic, železničních tratí a jejich elektrifikaci a při výstavbě vodních cest uplatňovat plánování na období 15 - 20 let,

- dořešit otázku komplexního budování dálnic včetně navazujících komunikací a obslužných zařízení podle potřeb přímého investora i příslušných územních a resortních orgánů a zabezpečit je z jednoho plánovacího místa;

b) ministerstvu dopravy ČSSR ve spolupráci s krajskými národními výbory, Národním výborem hlavního města ČSSR Prahy a Národním výborem hlavního města SSR Bratislavy

- důsledně zabezpečovat plněni úkolů vyplývajících pro dopravu ze Základních směrů hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR, zvyšovat účinnost práce řídících pracovníků v dopravě, mobilizovat všechny síly a prostředky v souladu se závěry 15. zasedání ústředního výboru KSČ, zdokonalovat koordinaci a kooperaci jednotlivých odvětví dopravy, aby bylo dosahováno vyšší efektivnosti práce,

- cílevědomě uskutečňovat stanovenou koncepci dopravní soustavy, prostředky a zdroje pro její rozvoj účelně a hospodárně využívat na prioritní dopravní investiční záměry a na uplatňování a urychlování vědeckotechnického rozvoje,

- vést vedoucí pracovníky dopravy k iniciativnějšímu využívání vlastních možností k odstranění nepořádku na nádražích, osvětlení nástupišť, pořádku u příjezdu do stanic, zařízení čekáren a nástupišť, jakož i ke zlepšení informovanosti cestujících. Za tím účelem prohlubovat spolupráci s národními výhory a společenskými organizacemi Národní fronty,

- vytvářet podmínky pro další účinné zvyšování kultury cestování a úrovně poskytovaných služeb,

- dále zlepšovat péči o pracující v dopravě, zejména důsledným plněním plánů kádrového, personálního a sociálního rozvoje,

- dobudovat sbory ozbrojené ochrany v dopravě, neustále zkvalitňovat jejich činnost a zlepšovat podmínky pro jejich práci,

- důsledně orientovat hmotnou zainteresovanost v dopravě na prosazování principů zásluhovosti v odměňování, - omezit podávání alkoholických nápojů v jídelních vozech, v nádražních restauracích a bufetech;

c) dodavatelským resortům a přepravcům

- kvalitním a včasným plněním dodávek dopravních, přepravních a manipulačních prostředků, strojů, zařízení a náhradních dílů v požadovaných parametrech v potřebném sortimentu, i služeb pro dopravu vytvářet nezbytné podmínky pro její další rozvoj a modernizaci, pro zvyšování bezpečnosti, pohotovosti, spolehlivosti, hospodárnosti a produktivity práce. Iniciativně přicházet s nabídkami nových progresívních dopravních prostředků, strojů a zařízení pro zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dopravy a její zrychlování,

- lepší organizací a plánováním celého přepravního procesu snižovat přepravní náročnost a důsledně ji vyhodnocovat;

III. vyzývá

společenské organizace Národní fronty, cestující veřejnost a ostatní občany, aby ukázněností, pochopením a pomocí přispívali ke zvyšování bezpečnosti a kulturnosti přepravy a k ochraně socialistického vlastnictví;

IV. doporučuje výborům Sněmovny lidu

- kontrolovat, jak ministerstvo dopravy ČSSR a další resorty plní úkoly vyplývající ze sjezdů Komunistické strany Československa, pětiletých plánů a z usnesení Sněmovny lidu,

- v legislativní činnosti dbát, aby zákony a jiné právní předpisy z oblasti dopravy odpovídaly potřebám jejího dalšího rozvoje a byly v souladu s celospolečenskými zájmy;

V. ukládá poslancům Sněmovny lidu

ve svých volebních obvodech věnovat trvalou pozornost realizaci úkolů a cílů československé dopravní soustavy.


Chlad v. r., Šimůnková v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP