USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 190

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. května 1986

Sněmovna lidu dne 13. května 1986 schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. května 1986 s tímto pořadem :

1. Vládní usnesení kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet československé federace za rok 1985 (tisk 189)

2. Vládní návrh kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé republiky k souhlasu Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou, podepsaná v Praze dne 9. října 1985 (tisk 185)

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních podepsaná v Praze dne 6. prosince 1985 (tisk 187)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení, podepsaná v Lisabonu dne 10. ledna 1986, a Protokol k ní (tisk 188)

5. Vládní návrh, kterým se podle článku 19 odst. 6 písm. b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky text doporučení přijatého na 70. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě v roce 1984 se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky (tisk 182)

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu návrh na výpověď Úmluvy mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení, podepsané v Bernu dne 4. června 1959 (tisk 192)

7. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky na volbu soudce Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky (tisk 191)

8. Zpráva o činnosti předsednictva Federálního shromáždění, předsednictva a výborů Sněmovny lidu a předsednictva a výborů Sněmovny národů za dobu od 10. prosince 1985 do 12. května 1986 (tisk 190)


Chlad v. r., Šimůnková v. r.
David v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny lidu
Přihlásit/registrovat se do ISP