Pátek 19. listopadu 1982

Pokračovanie 6. schôdzky Slovenskej národnej rady 19. novembra 1982

(Začiatok schôdzky o 9. 00 hodine. ) Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, vážení hostia !

Pokračujeme v rokovaní 6. schôdzky Slovenskej národnej rady. Zisťujem, že Je prítomných 137 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Šiestym bodom programu je

správa vlády Slovenskej socialistickej republiky o uplatňovaní zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

Materiál ste dostali ako tlač 27.

Prosím ministra zdravotníctva SSR súdruha Emila M a t e J i č k a, aby predniesol úvodné slovo k predloženej správe.

Minister zdravotníctva SSR akademik Matejiček:

Vážený súdruh prvý tajomník,

vážené predsedníctvo,

vážené súdružky a súdruhovia poslanci!

Z poverenia vlády Slovenskej socialistickej republiky mám na dnešnom rokovaní Slovenskej národnej rady uviesť správu vlády o plnení úloh v oblasti starostlivosti o zdravie ľudu s prihliadnutím na uplatňovanie zákona č. 20/1966 Zb.

Hneď v úvode sa žiada, vážené súdružky a súdruhovia poslanci,

jednoznačne zdôrazniť, že československé zdravotníctvo sa vždy hrdo hlásilo k svojmu vzoru - sovietskemu zdravotníctvu -, že sme pri budovaní základov nášho zdravotníctva v plnej miere čerpali z bohatej studnice poznatkov sovietskeho zdravotníctva a že aj dnes, v období výstavby rozvinutého socializmu spolupráca medzi našimi bratskými národmi i s ostatnými národmi budujúcimi socializmus sa plne rozvíja v prospech ľudu našich krajín i v prospech zdravia ľudí na celom svete.

Rovnako mi dovoľte konštatovať, že výsledky, na ktoré v správe bližšie poukazujeme, sme mohli dosiahnuť vďaka uskutočňovaniu aktívnej politiky našej Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska. Všetci dobre vieme, že jednou zo základných programových požiadaviek Komunistickej strany Československa od jej vzniku, aj v podmienkach buržoázneho štátu, bola rezolútne presadzovaná požiadavka o zabezpečenie kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti pre všetkých pracujúcich občanov. Táto požiadavka sa postupne naplňovala až po oslobodení našej vlasti Sovietskou armádou. Dôsledne ju realizoval zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ktorý spolu s príslušnými vyhláškami tvorí komplexnú česko-slovenskú zdravotnícku kodifikáciu.

Pätnásť rokov, ktoré uplynuli od vydania platnej československej zdravotníckej kodifikácie je dostatočne dlhá doba na to, aby sme mohli objektívne posúdiť, ako sa uplatňuje v praxi, ako pomáha rozvoju zdravotníckych služieb, ako pomáha realizovať základné princípy socialistickej starostlivosti o zdravie ľudu. Výsledky uvedené v správe, ktorú ste dostali, ukazujú, že v období účinnosti zákona, najmä však od federatívneho usporiadania štátu, zaznamenalo zdravotníctvo v Slovenskej socialistickej republike nebývalý rozvoj a dosiahlo významné úspechy. Objektívne treba konštatovať, že okrem mimoriadnej starostlivosti príslušných straníckych a štátnych orgánov zohrala - pri dosiahnutých výsledkoch - aj jednotná československá zdravotnícka kodifikácia.

Preto prerokovanie tejto problematiky na pôde zákonodarného zboru Slovenskej socialistickej republiky považuje vláda Slovenskej socialistickej republiky za veľmi významné a aktuálne. V preambule citovaného zákona je ustanovené, že.....zdravie je jedným zo základných predpokladov šťastného a tvorivého života jednotlivca i celej spoločnosti, je zároveň významným činiteľom v rozvoji výrobných síl... Úsilie o dosiahnnutie čo najlepšieho zdravia ľudu patrí preto k hlavným úlohám socialistickej spoločnosti, všetkých organizácií i každého jednotlivca. "

Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu vychádza vo svojich základných zásadách z dokumentov strany a vlády z roku 1964 o rozvoji starostlivosti o zdravie ľudu v socialistickej spoločnosti, ktorý vyjadruje široké poňatie starostlivosti o zdravie ľudu s jej celospoločenským charakterom, vymedzuje hlavné smery jej ďalšieho rozvoja, určuje úlohy jednotlivých zložiek spoločnosti a stanovuje princípy pre organizáciu a riadenie takto široko chápanej starostlivosti o zdravie ľudu.

Predložená správa, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, hodnotí výsledky, ktoré sme dosiahli v starostlivosti o zdravie ľudu, pričom sa nevyhýba ani problémom, ktoré sa pri plnení úloh celej našej spoločnosti v tejto oblasti vyskytujú. Vychádzajúc z hodnotenia, súčasne naznačuje základné smery ďalšieho rozvoja starostlivosti o zdravie, ako oni pre túto oblasť celospoločenskej činnosti vyplývajú zo záverov XVI. zjazdu Komunistickej strany Československa a zjazdu Komunistickej strany Slovenska.

V starostlivosti o vytváranie zdravých životných podmienok sa prehĺbila primárna prevencia so zameraním na sledovanie faktorov najviac ohrozujúcich zdravie. Riešila sa problematika hluku, výstavby sídlisk, odstraňovania odpadov, radiačnej bezpečnosti a problematika súvisiaca s ekologicky najvýznamnejšími stavbami. Analyzovalo sa prostredie v školách, sledoval sa problém manipulácie s agrochemikáliami a reziduí pesticídov v potravinách. Osobitná pozornosť sa venovala rizikovým pracoviskám. Doteraz sa však nepodarilo v plnom rozsahu zabezpečiť, aby neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej, kultúrnej a iných činností na všetkých stupňoch riadenia, bolo aj zabezpečovanie úloh tvorby a ochrany zdravých životných podmienok. Organizácie sú hmotne stimulované predovšetkým na plnenie výrobných úloh, ale už menej alebo vôbec nie na tvorbu a ochranu zdravého životného prostredia V súvislosti s nadmerným znečisťovaním ovzdušia v niektorých oblastiach Slovenska musela vláda SSR prijať osobitné opatrenia na riešenie tejto situácie. Obdobný zákrok bol potrebný aj v dôsledku znečisťovania povrchových a podzemných vôd.

Kľúčový význam v tejto oblasti má hygienická služba, ktorá Je postupne kádrové aj materiálne budovaná. Kým napríklad v roku 1966 pracovalo v hygienickej službe 222 lekárov a 146 iných odborných pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním, ku koncu roku 1981 vzrástol počet lekárov na 374 a ostatných odborných pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním na 398. V 21 okresoch sa postavili nové okresné hygienické stanice a v 6 ďalších sa rekonštrukciou vytvorili vhodné podmienky pre činnosť v tomto náročnom smere.

V boji proti prenosným chorobám sa pozornosť venovala najmä komplexnému programu boja proti vírusovým ochoreniam. Výsledkom celospoločenskej činnosti, zásluhou účinných opatrení sa prakticky vylúčila detská obrna, záškrt, významne sa obmedzil výskyt čierneho kašľa, tetanu a osýpok. Rozpracovaním programu očkovania proti

rubeole sa má predchádzať malformáciám plodu. Výskyt brušného týfu sa obmedzil na ojedinelé prípady a sústavne sa znižuje počet evidovaných nosičov brušného týfu

Významné úspechy zaznamenalo zdravotníctvo v Slovenskej socialistickej republike v boji proti tuberkulóze. Za obdobie rokov 1966 až 1981 došlo k poklesu incidencie z hodnoty 103, 1 na 46, 8 a úmrtnosti z hodnoty 16, 9 na 2, 0 v prepočte na 100 000 obyvateľov pri súčasnom výraznom skrátení liečebnej doby. To sú výsledky, ktoré môže dosiahnuť v pomerne tak krátkej dobe len socialistické zdravotníctvo. Vďaka obdobným výsledkom aj v iných odboroch medicíny možno oprávnene konštatovať, že sme v našej republike dosiahli za posledné pätnásťročné obdobie významné predĺženie stredného veku aktívneho ľudského života.

Prioritnou úlohou v zabezpečovaní liečebno-preventívnej starostlivosti bolo rozširovanie a skvalitňovanie línie prvého styku lekár - pacient, t. j. ambulantných služieb, kam bola orientovaná vyše polovica z celkového prírastku všetkých lekárskych miest. Od roku 1966 do konca roka 1981 sa zvýšil počet územných zdravotníckych obvodov z 1121 na 1352, t. j. o 231 a počet obyvateľov pripadajúcich na jeden územný obvod sa znížil z 3953 na 3722 obyvateľov. Celkový počet lekárov v ambulantnej starostlivosti vzrástol zo 4643 na 8238

Podobný trend rozvoja zaznamenali aj odborné zdravotnícke služby v závodoch. V územných zdravotníckych obvodoch sú zabezpečované pediatrické, gynekologické a stomatologické služby.

V hodnotenom období vzrástol počet závodných zdravotníckych stredísk zo 190 na 400, t. j. o 115 % a počet lekárov zo 633 na 1456. V poslednom období sa pamätá aj na rozširovanie a skvalitňovanie závodnej starostlivosti o pracujúcich v poľnohospodárstve. Rozšírenie týchto služieb umožnilo prehĺbiť sledovanie vplyvu podmienok práce a pracovísk na zdravotný stav pracujúcich a umožnilo s väčším dôrazom uplatňovať dispenzarizáciu.

Závažné úlohy v starostlivosti o zdravie pracujúcich v závodoch má zabezpečovať odbor pracovného lekárstva, ktorého činnosť má byť sústredená na boj proti chorobám z povolania a iným poškodeniam zdravia pri práci. V realizácii koncepcie tohoto odboru sa prikročilo k budovaniu politiklinických ambulantných a nemocničných oddelení pracovného lekárstva. Vo všetkých krajoch, s výnimkou hlavného mesta SSR Bratislavy, boli zriadené poliklinické oddelenia a vzrástol aj posteľový fond tohoto odboru.

Naďalej však v ambulantnej starostlivosti pretrváva nedostačujúce priestorové a materiálno-technické vybavenie, nesúlad medzi ordinačnými hodinami, pracovným časom a dopravnými spojmi. Konštatované sú aj dlhé čakacie doby u niektorých odborníkov. Sú problémy

so stabilizáciou závodných lekárov. Počet preventívnych prehliadok ešte nezodpovedá vždy požiadavkám. Tieto problémy rieši Ministerstvo zdravotníctva SSR v úzkej súčinnosti s národnými výbormi a príslušnými organizáciami.

Osobitná pozornosť sa venovala odbornému vedeniu posudkovej činnosti a vývoju pracovnej neschopnosti vzhľadom na ich závažný celospoločenský význam. Priemerné percento pracovnej neschopnosti kleslo v sledovanom období z maximálnej hodnoty 5, 096 % v roku 1970 na 3, 8 % v roku 1981.

Za hodnotené obdobie kvantitatívne aj kvalitatívne vzrástli odborné zdravotnícke služby v jednotlivých medicínskych odboroch i diferencovaná starostlivosť o chorých podľa stupňa ohrozenia zdravia.

Spolu počet lôžok v zariadeniach liečebno-preventívnej starostlivosti v Slovenskej socialistickej republike sa zvýšil v uvedenom období zo 41 771 na 54 805, t. j. o 13 034 lôžok. Pritom v počte lôžok v roku 1966 boli zahrnuté aj lôžka, ktoré sa do roku 1966 zriaďovali rôznymi formami improvizácie, ide o viac ako 2000 lôžok, ktoré bolo treba v ďalšom období nahradiť. Počet nemocničných postelí vzrástol o 8767. Tento rast znamená v absolútnych číslach zvýšenie postelí v nemocniciach a pôrodniciach z 27 688 na 36 455, v kúpeľných liečebniach zo 6635 na 10 674, v psychiatrických liečebniach z 2402 na 3252.

Aj pri tomto zvýšení je kapacita posteľových zariadení nedostačujúca, najmä v liečebniach pre dlhodobé chorých a v rehabilitačných ústavoch. Osobitne nepriaznivá je situácia vo vybavení zariadení pre liečenie osôb postihnutých duševnými chorobami. K dispozícii máme 13 psychiatrických oddelení s 1146 posteľami a 12 psychiatrických liečební s 3252 posteľami, t. j. 4398 postelí. Na dosiahnutie relácie 0, 21 postele na 10 000 obyvateľov do roku 1985 nám chýba kapacita 1690 postelí. Riešeniu týchto problémov budú musieť venovať zvýšenú pozornosť orgány riadiace zdravotníctvo, najmä v okresoch a krajoch.

V súlade s vedeckotechnickým pokrokom sa do klinickej praxe zavádzajú nové, moderné a účinné vyšetrovacie a liečebné metódy. Osobitný rozvoj zaznamenali najmä odbory chirurgie, neurochirurgie, kardiochirurgie, urológie, vnútorného lekárstva, klinickej biochémie, klinickej farmakológie, onkológie a nukleárnej medicíny. Úspešne sa rozvíja transplantačná chirurgia, liečebná rehabilitácia, lekárska genetika, mikrochirurgická operačná liečba a špecializovaná lekárska starostlivosť o vrcholových športovcov. Veľký význam pre zabezpečovanie úloh odborných služieb a súčasne pre racionálne využívanie prostriedkov má budovanie siete spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, najmä klinicko-biochemických, röntgenových a fyziatricko-rehabilitačných. Vzrástol aj počet lekárov na týchto pracoviskách.

Prístrojový park týchto pracovísk je však zväčša zastaralý, pomaly dochádza aj k unifikácii a štandardizácii vyšetrovacích metód.

V súlade s preventívnym zameraním zdravotníctva boli vypracované celospoločenské programy boja proti najzávažnejším ochoreniam našej populácie. Je to program boja proti nádorovým chorobám, proti srdcocievnym chorobám, proti vírusovým chorobám, program starostlivosti

o ženu a dieťa a program gerontologický. Ich realizácia je možná len pri celospoločenskom úsilí. Teda všetkými rezortami, organizáciami

i občanmi, lebo svojimi opatreniami tieto programy musia zasahovať do životného a pracovného prostredia, do životného štýlu každého z nás, do sféry zdravotníckeho uvedomenia i do vzťahov k spoločenskému zdraviu. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že zdravotníctvo je zatiaľ v plnení jednotlivých úloh týchto programov často osamotené. Zdravotnícke zariadenia a ich pracovníci zatiaľ vo väčšine len naprávajú, prípadne len odstraňujú vplyv škodlivých faktorov na človeka, ktorý má svoje korene nezriedka v nezodpovednom počínaní niektorých závodov, organizácií i jednotlivcov. Táto nezodpovednosť ohrozuje životné a pracovné podmienky, nezávadnosť potravín, bezpečnosť práce a vyvoláva stresové situácie a podobne.

Pozoruhodné výsledky sa dosiahli v starostlivosti o ženu a dieťa. Prejavilo sa to za hodnotené obdobie poklesom materskej úmrtnosti z 0, 32 na 0, 18 promile a poklesom dojčenskej úmrtnosti z 27, 0 na 19, 3 promile.

Priaznivo pokračoval rozvoj Jaslí, ktorých počet vzrástol za hodnotené obdobie z 511 (s počtom 8503 miest) na 1037 (s počtom miest 43597). Napriek tomu je počet miest v jasliach stále nedostačujúci, čoho dôkazom je vyše 19 000 nevybavených žiadostí na národných výboroch.

Citlivou zložkou v poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti sú ortopedicko-protetické služby. Medzi výsledky realizácie uznesenia vlády SSR č. 57/1974 patrí vybudovanie 30-posteľového rehabilitačného oddelenia pre amputovaných pacientov, výstavba nového krajského protetického oddelenia v Banskej Bystrici a podstatné skrátenie dodacích lehôt protetických pomôcok, vrátane ortopedickej obuvi. Rozvoj starostlivosti v tomto smere naliehavo vyžaduje zabezpečenie výstavby krajských protetických oddelení v Košiciach a v Bratislave, vrátane ich kádrového a prístrojového vybavenia, rozšírenie všetkých krajských protetických oddelení o vybrané dislokované pracoviská (v Nitre, Trenčianskych Tepliciach, Martine, Poprade, Prešove a Michalovciach), ako i zriadiť pri nich aj lôžkové oddelenia ortopedickej protetiky, vybavené modernou technikou a dostatočným počtom odborných pracovníkov.

Osobitná je problematika zabezpečovania zdravotnej starostlivosti

na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy Prudký rozvoj mesta, koncentrácia priemyslu, najmä chemickej výroby a jej nevhodného umiestnenia kladú zvýšené požiadavky na zabezpečovanie zdravotníckych služieb. Zdravotnícke zariadenia na území mesta Bratislavy majú zabezpečovať zdravotnícke služby takmer pre 450000 občanov.

Za hodnotené obdobie došlo na území mesta Bratislavy k rozšíreniu niektorých zdravotníckych zariadení, najmä ambulantných, výstavbou troch polikliník, sedem 3 a 4 obvodových stredísk a získaním 921 nových lôžok

Toto rozšírenie však zaostáva za rastom počtu obyvateľov, čo má dopad na úroveň poskytovaných služieb. Na zlepšenie situácie boli prijaté viaceré opatrenia Súčasne sú vo výstavbe detská fakultná nemocnica so 450 lôžkami, nemocnica v Ružinove so 790 lôžkami a tri polikliniky (Slovnaft, železničiarska a poliklinika Vajnorská)

V štádiu projekčných príprav sú nemocnica v Petržalke s 1200 lôžkami, onkologický ústav so 400 a nová FN na Rázsochách s 1800 lôžkami

Osobitná pozornosť je venovaná v správe materiálno technickému zabezpečovaniu zdravotníctva, najmä výrobe a zásobovaniu liečivami a zdravotníckym materiálom

Vývoj spotreby liečiv vo svete ovplyvňuje chorobnosť, zvyšovanie úrovne liečebno-preventívnej starostlivosti, narastanie staršej populácie a rozvoj farmaceutického priemyslu Rast spotreby liečiv vo svetovom meradle sa pohybuje okolo 14 % ročne Za hodnotené obdobie vzrástla spotreba liečiv v SSR približne o 10 %, čo je rast blízky svetovému trendu Náklady na lieky vzrástli za to isté obdobie z 280 mil Kčs ročne na 1136 mil Kčs. V prepočte na jedného obyvateľa v SSR je to rast zo 63, 49 Kčs na 226, 74 Kčs Z tohoto hľadiska majú popri účinnej zdravotnej výchove veľký vyznám opatrenia na dodržanie hospodárnosti pri predpisovaní a používaní liečiv a zdravotníckeho materiálu.

Vývoj výroby v zdravotníckom priemysle v SSR vzrástol z 369 mil Kčs v roku 1965 na 1561 mil. Kčs v roku 1980 Podstatne stúpla aj výroba veterinárnych liečiv a prípravkov pre poľnohospodárstvo Spotreba liečiv je krytá tuzemskými výrobkami približne na 77, 7 %, dovozom zo socialistických krajín približne na 23, 5 % a z nesocialistických krajín sa pohybuje medzi 5 až 6 %

Prípravu, výdaj a kontrolu liečiv zabezpečujú zariadenia lekárenskej služby, počet ktorých za hodnotené obdobie vzrástol z 375 na 412 lekární a 61 výdajní liečiv. Počet farmaceutov v lekárenskej službe vzrástol za uvedené obdobie z 993 na 1546

Prístrojové vybavenie zdravotníckou technikou, vybavenie špeciálnym

zdravotníckym materiálom sa zabezpečuje z tuzemskej výroby aj z dovozu. Je nevyhnutné, aby sa problematikou tuzemskej výroby čo najširšieho sortimentu pre pokrytie potrieb zdravotníctva iniciatívnejšie zaoberali strojárske rezorty s cieľom zlepšiť situáciu v dodávkach a výrazne znížiť nároky na dovoz, najmä z nesocialistických štátov.

Vedecko-výskumná základňa rezortu zdravotníctva po oslobodení na Slovensku prakticky neexistovala a len postupne sa buduje. V súčasnosti ju tvorí 10 výskumných ústavov a 4 špecializované pracoviská, v ktorých pracuje celkom 1846 pracovníkov. Vedecko-výskumná základňa nie je dobudovaná.

Zameranie vedeckého výskumu je prevažne preventívneho charakteru, v súlade so zásadami socialistického zdravotníctva. Vecne je výskum v poslednom období zameraný hlavne na biomedicínske odbory, na ochranu a tvorbu životného prostredia a na realizáciu hlavných celospoločenských programov starostlivosti o zdravie.

Zdravotníctvo môže svoje významné úlohy plniť len s potrebným počtom odborne a ideologicky dobre pripravených pracovníkov. Počet pracovníkov zdravotníctva za hodnotené obdobie (bez pracovníkov zdravotníckej výroby) vzrástol z 57 665 na 102 782. Z toho len v samotnom zdravotníctve je 14 553 lekárov, 1546 farmaceutov a 40 850 stredných zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšie vzdelávanie všetkých zdravotníckych pracovníkov si zabezpečuje rezort zdravotníctva. Platný systém ďalšieho vzdelávania lekárov, farmaceutov, stredných zdravotníckych pracovníkov a ostatných odborných pracovníkov zdravotníctva je dobrý a slúži ako vzor i pre zahraničie.

Na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave získalo za hodnotené obdobie odbornú špecializáciu 15 151 lekárov a farmaceutov, z toho špecializáciu II. stupňa, či nadstavbovú špecializáciu 4311 lekárov a farmaceutov. V Ústave pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov sa za uvedené obdobie školili a vedomosti zdokonaľovali tisíce stredných zdravotníckych pracovníkov.

O vysokej odbornej úrovni našich zdravotníckych pracovníkov svedčia dosahované výsledky v jednotlivých medicínskych odboroch, ako aj záujem o našich odborníkov v zahraničí.

Predkladaná správa pomerne podrobne hodnotí dosiahnuté výsledky na rozhodujúcich úsekoch činnosti, pritom sa nevyhýba ani problémom, ktoré sa pri plnení úloh vyskytujú.

Prevažná väčšina pracovníkov zdravotníctva vykonáva svoje povolanie tak, ako to vyžaduje § 55 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivostí o zdravie ľudu, t. j.,,... svedomite, statočne, s hlboko ľudským vzťahom k občanom a s vedomím zodpovednosti k spoločnosti.. " Napriek

tomu občania poukazujú na dlhé čakacie lehoty na odborné vyšetrenie, na necitlivý vzťah k občanom, i na prípady úplatkárstva, čo všetko poškodzuje dobré meno nášho socialistického zdravotníctva i dobré meno prevažnej väčšiny Jeho pracovníkov. Zatiaľ vynaložené úsilie v boji proti niektorým neduhom nie je adekvátne dosiahnutým výsledkom. Preto na tomto úseku nás čaká, spolu s príslušnými národnými výbormi, ešte veľa, predovšetkým, výchovnej práce. Tam, kde nebude pomáhať výchovné pôsobenie, neváhame použiť aj iné opatrenia, vrátane zákazu výkonu povolania zdravotníckeho pracovníka, ako sa to už v uplynulom období niekoľko ráz i stalo.

Ministerstvo zdravotnícva SSR je plne zodpovedné za odborné riadenie celého odvetvia zdravotníctva, za jeho vedecko-technickú úroveň, za usmerňovanie rozvoja zdravotníckych služieb. Preto musí v ďalšom období v tesnej spolupráci s národnými výbormi zabezpečiť prehĺbenie vedeckosti riadenia zdravotníctva na všetkých stupňoch, vrátane tvorby plánov a rozpočtov, investičnej výstavby, tvorby siete zdravotníckych zariadení, výučby, výchovy a ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a zásobovania liečivami a zdravotníckymi potrebami. Úzka spolupráca ministerstva zdravotníctva a národných výborov musí sledovať jeden, jediný cieľ - zdravie nášho ľudu.

Vzhľadom na to, že Ministerstvo zdravotníctva SSR podstatnú časť svojich úloh zabezpečuje prostredníctvom národných výborov, zvýšenú pozornosť sme venovali aj rozpracovaniu záverov 6. zasadania ÚV KSČ a následného zasadania ÚV KSS, ktoré urobili hlbokú analýzu metód a foriem práce národných výborov pri budovaní rozvinutej socialistickej spoločnosti, ale aj vzťahu ústredných orgánov k nim. V tomto smere prehĺbi Ministerstvo zdravotníctva SSR odvetvové odborné riadenie k národným výborom a od národných výborov bude vyžadovať účinnejšie riadenie ústavov národného zdravia tak, aby tieto ústavy zabezpečili sústavné ďalšie skvalitňovanie poskytovania zdravotníckych služieb.

Napriek dosiahnutým pozitívnym výsledkom pri uplatňovaní zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu si tak vláda Slovenskej socialistickej republiky, ale najmä Ministerstvo zdravotníctva SSR uvedomujú, že sú tu ešte rezervy a že treba našu prácu v starostlivosti o zdravie našich občanov naďalej zlepšovať. Preto sme veľkú pozornosť venovali rozpracovaniu záverov XVI. zjazdu KSČ a zjazdu KSS v oblasti starostlivosti o zdravie ľudu pre obdobie 7. päťročnice. Základné smery ďalšieho rozvoja zdravotníctva v rokoch 7. päťročnice obsahuje prerokovaná správa v osobitnej prílohe, ktorá v desiatich bodoch vytyčuje zameranie činnosti na jednotlivých úsekoch starostlivosti o zdravie našich spoluobčanov. Čakajú na nás na tomto úseku, ako ukazujú rozpracované závery

XVI. zjazdu KSČ, ďalšie zodpovedné úlohy, ktoré možno zvládnuť len jednotným úsilím všetkých zainteresovaných, počnúc Ministerstvom zdravotníctva SSR, národnými výbormi a ostatnými štátnymi a spoločenskými orgánmi a organizáciami.

Vykonaná analýza uplatňovania zákona o starostlivosti o zdravie ľudu, ktorú prerokovávaná správa obsahuje, ukazuje, že platný zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, napriek jeho 15-ročnej účinnosti, umožňuje pri jeho dôslednom dodržiavaní všetkými zainteresovanými orgánmi a organizáciami plniť zámery našich najvyšších straníckych a štátnych orgánov pri sústavnom skvalitňovaní starostlivosti o zdravie našich spoluobčanov.

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci!

Ubezpečujem vás, že tak vláda Slovenskej socialistickej republiky, ktorá venuje riešeniu otázok ďalšieho rozvoja starostlivosti o zdravie ľudu mimoriadnu pozornosť, ako aj Ministerstvo zdravotníctva SSR, v aktívnej spolupráci s ostatnými orgánmi a organizáciami Slovenskej socialistickej republiky, najmä však s národnými výbormi, úlohy tohoto programu splnia.

Dovoľte ml vysloviť presvedčenie, že aj vy, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, svojou aktivitou vo svojich volebných obvodoch prispejete k splneniu týchto úloh.

Ďakujem.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem ministrovi zdravotníctva SSR súdruhovi Matejičkovi. Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci,

pred schôdzkou vám bol rozdaný návrh na uznesenie, ktorý pripravil Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné. Odporúčam, aby sme poverili tento výbor aj dopracovaním návrhu na uznesenie. Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné sa zíde počas prestávky a upraví predložený návrh na uznesenie v zmysle vašich pripomienok, ktoré prosím, aby ste odovzdali buď členom Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné alebo počas prestávky službe pri prezencii.

Sú pripomienky k tomuto návrhu?

(Neboli. )

Kto je za návrh, aby Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné bol poverený vypracovaním návrhu na uznesenie, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Kto je proti?

(Nikto. )

Kto sa zdržal hlasovania?

(Nikto )

Zisťujem, že Slovenská národná rada poverila Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné dopracovaním návrhu na uznesenie.

Súdružky a súdruhovia,

otváram rozpravu o šiestom bode programu. Do rozpravy sa zatiaľ prihlásili súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci

Anna Kretová Eva Zámečníková Ladislav Martinák Viera Lehotská Vladimír Černušák Klotilda Fabušová Juraj M o r a v e c Ján Blcháč Gejza Navrátil Anna Hašsanová Alojz Č m e l o Elena Suchovská a Štefan Hrúzik.

Dávam slovo prvej z prihlásených rečníkov podpredsedníčke Slovenskej národnej rady a predsedníčke Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné súdružke Anne K r e t o v e j.

Podpredsedníčka Kretová:

f

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

v politike nášho socialistického štátu zaujíma jedno z najpoprednejších miest starostlivosť o zdravie ľudu. Právo na ochranu zdravia a liečebnú starostlivosť je pozdvihnuté na úroveň základných občianskych práv garantovaných Ústavou, ktoré zabezpečuje štát organizáciou zdravotníctva a sieťou liečebných zariadení a poskytovaním bezplatnej liečebnej starostlivosti.

Naša socialistická spoločnosť nielen formálne proklamuje právo na liečebnú starostlivosť, ale vytvára na to i potrebné materiálne, finančné, kádrové a iné predpoklady. Vďaka takejto všestrannej pozornosti socialistickej spoločnosti zabezpečovaniu zdravotnej starostlivosti a nášmu zdravotníctvu dosiahli sme v tejto tak vysoko humánnej spoločenskej oblasti významné výsledky.

V priebehu socialistickej výstavby, a to aj popri riešení závažných a náročných úloh v oblasti ekonomiky, vzdelania a v iných spoločenských oblastiach, vybudovala sa u nás široká sieť zdravotníckych zariadení, podstatne sa rozšíril lôžkový fond v nemocniciach a kúpeľoch, založila sa a rozvinula ambulantná starostlivosť a poliklinický systém a čo zvlášť treba vyzdvihnúť, že vznikli a rozvíjajú sa vysoko špecializované zdravotnícke centrá i rozvoj biologicko-lekárskych vied.

O úspechoch nášho zdravotníctva nesporne svedčí i skutočnosť, že dnes prakticky neexistujú u nás mnohé, v minulosti bežné choroby a že sa plánovité pristupuje k riešeniu nových náročných úloh a za týmto účelom vytyčuje naše zdravotníctvo programy boja proti ochoreniam typickým pre dnešný stupeň civilizácie. Môžeme teda bez nadsádzky konštatovať, že naše socialistické zdravotníctvo svojou úrovňou i dosiahnutými výsledkami za zaraďuje medzi popredné miesta na svete.

V rozvoji nášho zdravotníctva zohráva nemalú úlohu i právna regulácia. Hlavným právnym predpisom je zákon číslo 20/1906 Zb o starostlivosti o zdravie ľudu, v ktorom sú formulované hlavné zásady starostlivosti o zdravie, základné ciele a úlohy nášho zdravotníctva, princípy organizácie zdravotníckej siete a tiež úlohy a povinnosti príslušných štátnych orgánov, hospodárskych a spoločenských organizácií a občanov, v záujme ktorých sa táto starostlivosť vykonáva.

V súčasnej dobe celá naša spoločnosť, všetky odvetvia spoločenskej činnosti, všetky úseky štátnej správy i všetky stupne riadenia stoja pred strategicky dôležitou a vysoko náročnou úlohou, vytýčenou XVI. zjazdom KSČ, dosiahnuť vyššiu kvalitu a efektívnosť všetkej práce. Túto základnú myšlienku sledovali orgány Slovenskej národnej rady pri tvorbe plánu hlavných úloh na II. polrok 1982, podľa ktorého bola na program 6. schôdzky Slovenskej národnej rady zaradená správa vlády Slovenskej socialistickej republiky o uplatňovaní zákona číslo 20/1966 Zbierky o starostlivosti o zdravie ľudu. Vychádzali sme pritom aj z úlohy, ktorú XVI. zjazd KSČ uložil zastupiteľským orgánom, menovite i Slovenskej národnej rade "... viacej prispievať ku spoločenskej kontrole štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky".

Včasné doručenie správy vládou Slovenskej socialistickej republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP