Úterý 1. listopadu 1983

Slovenská národná rada

10. schôdzka 1. a 2. novembra 1983

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZKE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok

Sľub novozvoleného poslanca SNR

Návrh skupiny poslancov na zaradenie poslanca SNR Petra Dudáša do Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR C. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení

Vládny návrh zákona SNR o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku

Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR

Správa vlády SSR o plnení úloh vedeckotechnického rozvoja a uplatňovaní jeho výsledkov v praxi

Správa vlády SSR o starostlivosti o zásobovanie vodou, ochranu a využitie vodných zdrojov

Správa predsedu SNR o Činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 30. júna do 31. októbra 1983 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 9. schôdzke Slovenskej národnej rady

Otázky poslancov

Bratislava 1983

Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

o 10. schôdzke Slovenskej národnej rady v Bratislave 1. a 2. novembra 1983

Prítomní:

Predseda SNR Viliam Šalgovič, CSc.;

podpredsedovia SNR Anna Kretová, JUDr. Jozef Polák a Matúš B e n y ó;

141 poslancov podľa listiny o prítomnosti;

členovia vlády SSR: predseda prof. JUDr. Peter Colotka, CSc., prvý podpredseda vlády Ing. Július H a n u s, podpredseda vlády Ing. Ján Gregor, podpredseda vlády Ing. Václav Vačok, minister financií Ing. František Mišeje, minister poľnohospodárstva a výživy Ing. Ján J a no v i c, CSc., minister práce a sociálnych vecí Dezider Krocsány, minister vnútra Ing. Štefan Lazar, minister obchodu Ing. Jaroslav Z e l k o, minister stavebníctva Ing. Dušan M i k l á n e k, minister lesného a vodného hospodárstva Ing. Vladimír Margetin, minister zdravotníctva akademik Emil M a t e j i č e k, minister kultúry národný umelec Miroslav Válek, minister spravodlivosti prof. JUDr. Ján P l e š č a k, DrSc., minister-predseda Výboru ľudovej kontroly RSDr. Štefan Ferencei;

generálny prokurátor SSR JUDr. Martin Kováč, predseda Najvyššieho súdu SSR JUDr. Ján B e n č u r a;

vedúci ústredných orgánov štátnej správy SSR.

Ospravedlnení poslanci:

1. novembra 1983

Kamil Brodziansky, Juraj Buša, Anna E r e n t o v á Jozef Feriančik, Ladislav Martinák, Karol Ma r t i n k a, Jozef R i p č u, Ladislav V a j á n y i, Emília Velacková

2. novembra 1983

*

Kamil Brodziansky, Juraj Buša, Anna Erentová, Jozef F e r i a n č i k, Fedor G u 11 a, Štefan Lazar, Jozef L e n ä r t, Ladislav Martinák, Jozef Ripču, Ladislav Vajányi, Emília Velacková

(Začiatok schôdzky o 14. 00 hod. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa článku 104 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii zvolalo Slovenskú národnú radu na jesenné zasadanie dňom 1. októbra 1983. V rámci tohoto zasadania otváram 10. schôdzku Slovenskej národnej rady.

Dovoľte mi, aby som i vaším menom srdečne privítal na dnešnej schôdzke členov Predsedníctva DV KSČ, prvého tajomníka ÚV KSS súdruha Jozefa Lenárta (potlesk) a predsedu vlády SSR súdruha Petra Colotku (potlesk).

Vítam ďalších členov Predsedníctva a Sekretariátu ÚV KSS, podpredsedov a ďalších členov vlády SSR.

Dovoľte mi ďalej úprimne medzi nami privítať niektorých nositeľov Národnej ceny SSR a zaslúžilých zlepšovateľov.

Srdečne vítam medzi nami ďalších prizvaných hostí, ako aj vás všetkých prítomných.

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, podľa zistenia je prítomných na dnešnej schôdzke 141 poslancov, takže podľa čl. 109 ústavného zákona o československej federácii Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odporúča schváliť tento program:

1. Návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode č. 15 - Pezinok

2. Sľub novozvoleného poslanca SNR

3. Návrh skupiny poslancov na zaradenie poslanca SNR Petra Dudáša do Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné

4. Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

5. Vládny návrh zákona SNR o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku

6. Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky

7. Správa vlády SSR o plnení úloh vedeckotechnického rozvoja a uplatňovaní jeho výsledkov v praxi

8. Správa vlády SSR o starostlivosti o zásobovanie vodou, ochranu a využitie vodných zdrojov

9. Správa predsedu SNR o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 30. júna do 31. októbra 1983 s osobitným zreteľom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 9. schôdzke Slovenskej národnej rady

10. Otázky poslancov.

Súdružky a súdruhovia poslanci, navrhuje niekto z vás zmenu alebo doplnenie programu?

(Nikto. )

Dávam hlasovať. Kto súhlasí s programom tak, ako som ho predniesol, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto.)

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že program schôdzky sme schválili.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, skôr ako pristúpime k prerokovaniu schváleného programu, o slovo sa prihlásil poslanec SNR Bohumil Chudý. Dávam mu slovo.

Poslanec Chudý:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

v minulom týždni bolo uverejnené Vyhlásenie vlády ČSSR, správa Ministerstva obrany ZSSR a stanovisko Predsedníctva ÚV KSSZ dotýkajúce sa dohovoru medzi vládami ČSSR a ZSSR. V záujme bezpečnosti našej vlasti a socialistického spoločenstva, sa československá vláda spolu s vládou Sovietskeho zväzu rozhodli začať na území Československa prípravné práce na rozmiestnenie raketových komplexov operačno-taktického určenia. Ide o nevyhnutné odvetné opatrenie pre prípad, že dôjde v západnej Európe k rozmiestneniu nových amerických útočných zbrani, o opatrenie, ktoré je odpoveďou na nebezpečné akcie USA a ďalších krajín NATO smerujúce k narušeniu vojensko-strategickej rovnováhy v Európe a vo svete, získaniu vojenskej prevahy nad krajinami Varšavskej zmluvy a vystupovanie voči nim z pozície sily.

Preto my, poslanci Slovenskej národnej rady, spolu so všetkým československým ľuďom plne podporujeme nevyhnutné kroky našej vlády a vlád našich spojencov na obranu svojej vlasti a celého socialistického spoločenstva.

Klub poslancov SNR - komunistov navrhuje, aby sme túto našu morálnu podporu opatreniam prijatým vládou ČSSR a vládami bratských krajín vyjadrili aj na dnešnej schôdzke Slovenskej národnej rady, aby sme v tomto smere prijali aj my stanovisko, ktorým sa pripojíme k vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR k súčasnej medzinárodnej situácii. Tento náš návrh podporujú i kluby poslancov SNR - členov Strany slobody a Strany slovenskej obrody, ako aj bezpartajní poslanci SNR.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem. Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vypočuli ste si návrh poslanca SNR súdruha Chudého, ktorým tlmočil odporúčanie Klubu poslancov SNR - komunistov, ako i klubov poslancov SNR - Strany slovenskej obrody a Strany slobody, aby sa Slovenská národná rada na dnešnom rokovaní pripojila k Vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR k súčasnej medzinárodnej situácii.

Sú pripomienky k tomuto návrhu?

(Neboli. )

Kto je za návrh, aby sa Slovenská národná rada pripojila k Vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR, nech zdvihne ruku.

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada súhlasí s návrhom na pripojenie sa k Vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR k súčasnej medzinárodnej situácii.

Prosím poslanca SNR Bohumila Chudého, aby nás oboznámil s návrhom na uznesenie k Vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Poslanec Chudý:

Slovenská národná rada sa oboznámila s Vyhlásením Federálneho zhromaždenia ČSSR z 26. októbra 1983 k súčasnej medzinárodnej situácii.

Slovenská národná rada sa pripája k tomuto vyhláseniu a v plnom rozsahu ho podporuje.

Ľud našej krajiny za 38 rokov mierového budovania vlastnou prácou premenil našu vlasť na šťastný domov všetkých občanov. Výsledky tejto dlhoročnej usilovnej práce sú však vážne ohrozené.

V rozpore so záujmami ľudu vlastných krajín, ba v rozpore so zdravým rozumom, vlády štátov NATO na nátlak súčasnej administratívy USA súhlasili s rozmiestnením nových útočných rakiet na svojom území. Každému je jasné, že tieto rakety sú namierené predovšetkým proti územiu Československa, Sovietskeho zväzu a ďalším krajinám socialistického spoločenstva.

K tomuto kroku pristúpili napriek všeobecne známemu a doterajšou históriou overenému poznaniu, že štáty svetovej socialistickej sústavy nikdy nikoho neohrozovali, že ich najvyšším ideálom je život a práca v mieri, vo vzájomnej spolupráci a porozumení so všetkým ľudom dobrej vôle. Svoju mierumilovnosť demonštrovali mnohými jednostrannými krokmi, ako bolo znižovanie výzbroje i početného stavu armád a tiež mnohými mierovými návrhmi a iniciatívami. Náš ľud právom očakáva, že také dokumenty, ako bolo Prevolanie Najvyššieho sovietu ZSSR a ÚV KSSZ k parlamentom, vládam, politickým stranám a národom sveta z 22. decembra 1982, Politická deklarácia Politického poradného výboru členských štátov Varšavskej zmluvy z 5. januára 1983 a mierové návrhy obsiahnuté vo vystúpeniach generálneho tajomníka ÚV KSSZ, predsedu Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR Jurija Andropova sa stretnú s patričným ohlasom u zodpovedných činiteľov štátov NATO. Žiaľ, mierovo podaná ruka ostáva nepovšimnutá. Spojené štáty a ich spojenci tvrdošijne sledujú kurz na získanie vojenskej prevahy nad štátmi Varšavskej zmluvy, čo znamená priame ohrozenie bezpečnosti a suverenity našej krajiny.

V týchto časoch, osudných pre celý svet, ale najmä pre Európu, je žiadúce, aby parlamenty a poslanci všetkých národov vyvinuli maximálne úsilie o odstránenie hroziacej katastrofy. Neraz v minulosti

prispeli k ozdraveniu medzinárodného ovzdušia. Očakávame, že výzva Federálneho zhromaždenia ČSSR podnieti európske parlamenty hľadať kroky k zamedzeniu rozmiestnenia nových amerických jadrových zbraní, nebezpečných pre existenciu ľudstva celej Európy. Preto sa jednoznačne a bezvýhradne prihlasujeme k Vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Robíme tak v pevnom presvedčení, že osudová otázka mieru a vojny môže byť ešte stále zodpovedaná v prospech mieru, v prospech života ľudstva. Sme pevne odhodlaní politickou prácou vo volebných obvodoch i na pracoviskách všestranne prispieť k plneniu úloh hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako prvoradému predpokladu upevňovania sily a obranyschopnosti našej vlasti.

Súčasne vyhlasujeme nádej, že Vyhlásenie Federálneho zhromaždenia ČSSR sa stretne s plným pochopením poslancov európskych krajín a že v nich preváži zdravý rozum v záujme odvrátenia jadrovej katastrofy, v záujme zachovania a upevnenia mieru medzi národmi.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem poslancovi súdruhovi Chudému. Má niekto z vás pripomienky alebo doplnky k návrhu na uznesenie?

(Neboli. )

Pretože pripomienky nie sú, dávam o návrhu na uznesenie hlasovať. Kto súhlasí s návrhom na uznesenie, ako ho predniesol poslanec Chudý, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada prijala uznesenie k Vyhláseniu Federálneho zhromaždenia ČSSR k súčasnej medzinárodnej situácii z 28. októbra 1983.

Prvým bodom programu je

návrh Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 15 - Pezinok.

Správu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady ste dostali ako tlač 57.

Prosím člena Predsedníctva SNR a predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR súdruha Daniela F u t e j a o prednesenie správy.

Poslanec RSDr. Futej:

Vážená Slovenská národná rada, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci,

Mandátový a imunitný výbor SNR predložil návrh na overenie platnosti voľby novozvoleného poslanca SNR vo volebnom obvode číslo 15 - Pezinok, ktorý vám bol predložený ako tlač 57.

Ako je uvedené v návrhu, Predsedníctvo SNR vyhlásilo v uvedenom volebnom obvode doplňovacie voľby, v ktorých bol zvolený za poslanca SNR Peter Dudáš.

Slovenská volebná komisia Národného frontu predložila Mandátovému a imunitnému výboru SNR volebné písomnosti o výsledku doplňovacích volieb novozvoleného poslanca SNR Petra D u d á š a.

Mandátový a imunitný výbor SNR na svojej dnešnej schôdzke podľa § 55 odseku 1 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov preskúmal, či Je navrhnutý kandidát platne zvolený podľa zákona SNR č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady. Nezistil pritom žiadne závady a taktiež mu neboli podané sťažnosti pre porušenie zákonných ustanovení o voľbách do Slovenskej národnej rady. Výbor ma poveril podať Slovenskej národnej rade správu o výsledku jeho rokovania.

Po preskúmaní dokumentov Mandátový a imunitný výbor SNR konštatoval, že navrhnutý kandidát Národného frontu Peter Dudáš bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady v súlade s citovaným zákonom SNR.

Mandátový a imunitný výbor SNR odporúča, aby Slovenská národná rada prijala toto uznesenie. Slovenská národná rada podľa článku 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii overuje platnosť voľby poslanca SNR Petra Dudáša, zvoleného v doplňovacích voľbách 1. a 2. júla 1983 vo volebnom obvode číslo 15-Pezinok.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Futejovi. Má niekto námietky alebo pripomienky k prednesenej správe? (Neboli. )

Kto súhlasí s návrhom na uznesenie, ktorý predniesol súdruh F u t e j, nech zdvihne ruku! (Hlasovanie. ) Ďakujem. Je niekto proti? (Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada overila platnosť doplňovacej voľby poslanca SNR Petra Dudáša.

Druhým bodom programu je

zloženie sľubu poslanca SNR Petra Dudáša podľa článku 114 ústavného zákona o československej federácii.

Prosím súdruha Dudáša, aby predstúpil pred tribúnu a člena Predsedníctva SNR a predsedu Výboru SNR pre školstvo a kultúru súdruha Jána S o l o v i č a, aby prečítal text sľubu. Prosím, aby ste povstali.

Poslanec zasl. um. Solovič:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike, Slovenskej socialistickej republike, veci socializmu a odkazu Slovenského národného povstania. Budem dbať na volu a záujmy ľudu, spravovať sa ústavou a ostatnými zákonmi Československej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej (republiky a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života. "

Poslanec Dudáš: Sľubujem. Predseda Šalgovič, CSc.:

Pristúpime k tretiemu bodu programu, ktorým je návrh poslancov SNR Anny, Kretovej, Daniela Futeja, Bohumila Chudého, Juraja Moravca, Jozefa Poláka a Oľgy Vršanskej na zaradenie poslanca SNR Petra Dudáša do Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotná. Návrh ste dostali ako tlač 58.

Súdružky a súdruhovia, má niekto pripomienky k predloženému návrhu?

(Neboli. )

Pristúpime k hlasovaniu.

Kto je za návrh, aby členom Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné bol poslanec Peter Dudáš, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že poslanec SNR Peter Dudáš bol zaradený do Výboru SNR pre veci sociálne a zdravotné.

Štvrtým bodom programu je

vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR 6. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 55 a spoločnú správu výborov SNR ako tlač 55 a.

Prosím ministra práce a sociálnych vecí SSR súdruha Dezidera Krocsánya, aby za vládu SSR návrh zákona odôvodnil.

Minister práce a sociálnych vecí SSR Krocsány:

Vážený súdruh predseda,

vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

vážená Slovenská národná rada,

dovoľte mi, aby som z poverenia vlády SSR odôvodnil predložený návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení.

Nariadením vlády SSR č. 158 z minulého roku o poskytovaní služieb občanmi na základe povolenia národného výboru, sa rozšíril okruh osôb, ktorým môžu národné výbory vydávať povolenia na poskytovanie služieb občanom.

Od 1. januára tohoto roku môžu na základe povolenia národného výboru vykonávať služby aj občania, ako hlavný alebo jediný zdroj svojho hmotného zabezpečenia a zabezpečenia svojich rodín.

Podľa doterajších predpisov občanom poskytujúcim služby na základe povolenia NV z dávok nemocenského zabezpečenia sa poskytovali len prídavky na deti a podpora pri narodení dieťaťa.

Podľa pripravenej novely vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, sa dávky zo zabezpečenia matky a dieťaťa u týchto občanov rozširujú o peňažnú pomoc v materstve, zabezpečenie pri vojenskom cvičení a ďalších druhoch služby v ozbrojených silách, s výnimkou základnej a náhradnej služby, ako aj o zabezpečenie v chorobe, z ktorého sa budú poskytovať nemocenské, kúpelňa starostlivosť a pohrebné. Prakticky to bude znamenať, že aj občania, ktorých poskytovanie služieb bude jedinou, alebo hlavnou činnosťou, budú rovnako zabezpečení dávkami dôchodkového a nemocenského poistenia, ako ostatní pracujúci.

Uvedený širší systém dávok sociálneho zabezpečenia si vyžaduje zmenu a doplnenie zákona SNR č. 132/1975 Zb. (v úplnom znení zákona SNR č. 36/1983 Zb. ), a to z hľadiska určenia stupňa národného výboru, ktorému sa vymedzuje právomoc rozhodovať o týchto dávkach.

Pôjde len o sporadický výskyt týchto dávok, ktorý si prakticky nevyžaduje zvýšené nároky na výkon štátnej správy.

Predpokladá sa, že celkové výdavky súvisiace s realizáciou novely zákona o sociálnom zabezpečení sa v SSR zvýšia o 1, 5 mil. Kčs ročne.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí SSR bude sledovať dodržiavanie cieľov sledovaných zákonom, t. j. aby sa uvedené spoločenské prostriedky na prehĺbenie sociálneho zabezpečenia občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru využívali v súlade so zákonom.

Vážená Slovenská národná rada,

z poverenia vlády SSR odporúčam Slovenskej národnej rade schváliť predložený návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa doterajší zákon SNR o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení.

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem súdruhovi Krocsányovi za odôvodnenie návrhu zákona. Prosím spoločnú spravodajkyňu výborov SNR poslankyňu Annu Koštrnovú, aby podala správu o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch SNR.

Spravodajkyňa Koštrnová:

Vážená Slovenská národná rada, vážení hostia!

Ústavnoprávny výbor SNR, Výbor SNR pre národné výbory a národnosti a Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné prerokovali vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení.

Kolektívna mienka a názor poslancov vyzdvihuje fakt, že sociálne istoty a v nich široký rozsah sociálneho zabezpečenia našich občanov patria medzi najvýraznejšie prednosti socializmu. A tie sú výsledkom politiky Komunistickej strany Československa a výsledkom úsilia štátu v starostlivosti o človeka.

Aj dnes - a nie po prvýkrát - rokujeme o ďalšom návrhu právneho predpisu z oblasti sociálneho zabezpečenia. Vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení, nadväzuje na právne úpravy, ktoré sa vykonali vlani v oblasti občianskeho, správneho a finančného práva s cieľom prispieť k rozvoju a širšiemu rozsahu platených služieb. V tomto prípade ide o tie platené služby, ktoré poskytujú a budú poskytovať jednotliví občania na základe povolenia národných výborov. Navrhovaná zmena a doplnky zákona nadväzujú na novelu zákona o sociálnom zabezpečení, ktorú Federálne zhromaždenie ČSSR schválilo na ostatnom zasadaní. V navrhovanom republikovom zákone ide o také čiastkové úpravy, ktorými sa rozširuje pôsobnosť ONV, a to hlavne v rozhodovaní o dávkach zo zabezpečenia v chorobe a o umožňovaní kúpeľnej starostlivosti občanom, ktorí svojou činnosťou poskytujú služby na základe povolenia národných výborov.

Poslanci výborov SNR sú presvedčení, že novelizácia zákona, po jej uplatnení a plnšom využití v praxi, bude prínosom pre účinnejšie riadenie, pružnejšie zabezpečovanie a rozširovanie platených služieb obyvateľstvu, čo je v súlade s hospodárskou a sociálnou politikou KSČ a nášho socialistického štátu, aj v súlade so záujmami a potrebami našich občanov.

Odporúčam preto Slovenskej národnej rade, aby sme vyslovili súhlas s novelou zákona SNR o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení s úpravou, ako je uvedená

v spoločnej správe - tlač 55a. Zmyslom tejto úpravy je presnejšie vyjadrenie pôsobnosti orgánu štátnej zdravotníckej správy.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem poslankyni Koštrnovej.

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, otváram rozpravu o štvrtom bode programu.

Hlási sa niekto do rozpravy?

(Nikto. )

Pretože sa do rozpravy nikto nehlási, dávam o vládnom návrhu zákona hlasovať.

Kto súhlasí s vládnym návrhom zákona tak, ako ho odporučila spoločná spravodajkyňa poslankyňa Koštrnová, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto )

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení.

Piatym bodom programu je

vládny návrh zákona SNR o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku.

Vládny návrh zákona ste dostali ako tlač 60 a spoločnú správu výborov SNR ako tlač 60 a.

Prosím ministra vnútra SSR súdruha Štefana Lazara, aby za vládu SSR návrh zákona odôvodnil.

Minister vnútra SSR Ing. Lazar:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Vláda SSR vám predkladá na prerokovanie a schválenie návrh zákona SNR o pôsobnosti národných výborov pri vykonávaní niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka a notárskeho poriadku. Dovoľte, aby som z poverenia vlády tento návrh odôvodnil.

Ostatné roky sa vyznačujú značnou aktivitou v oblasti legislatívy zameranou na zdokonaľovanie československého právneho poriadku. Okrem prijatia viacerých nových zákonov došlo k novelizácii takých významných, možno povedať, základných právnych predpisov, ako sú Občiansky zákonník, Zákon o rodine, Hospodársky zákonník, zákon o štátnej arbitráži, zákon o národných výboroch, notársky poriadok a iné. Do rámca týchto legislatívnych opatrení patrí aj predložený vládny návrh zákona SNR, predstavujúci zavŕšenie rozsiahlej novelizácie občianskoprávnych predpisov vykonanej v závere minulého roka zákonom č. 131/1982 Zb., ktorým sa novelizoval Občiansky zákonník a zákonom č. 134/1982 Zb., ktorým sa novelizoval notársky poriadok.

V návrhu sa riešia tri okruhy právnej problematiky. Prvý okruh sa týka ustanovovania opatrovníka maloletému dieťaťu v konaní pred štátnym notárstvom, druhý ustanovenia maximálnych lehôt pre poskytovanie niektorých služieb, najmä pokiaľ ide o zhotovenie vecí na zákazku alebo vykonanie opráv a úprav vecí a tretí okruh vydávania súhlasu k prenechaniu nehnuteľnosti alebo jej časti na dočasné užívanie a súhlasu k prevodu budovy a prevodu alebo prenájmu poľnohospodárskeho alebo lesného pozemku.

V zákone č. 134/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom, sa okrem iného novelizovalo ustanovenie § 14 ods. 3 v takom zmysle, že v konaní pred štátnym notárstvom zastupuje maloleté dieťa ako opatrovník občan alebo národný výbor. Pre prípad, že funkciou opatrovníka ustanoví štátne notárstvo národný výbor, v citovanom zákone sa neustanovuje stupeň národného výboru, ktorý by mal dieťa zastupovať. Podľa článku 91 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona č. 57/1969 Zb., ktorým sa menia niektoré ustanovenia ústavy a ústavného zákona č. 81/1968 Zb., ustanoviť stupeň národného výboru v takomto prípade patrí do pôsobnosti Slovenskej národnej rady.

V § 15 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení v znení zákona SNR č. 140/1982 Zb. sa síce ustanovilo, že funkciu opatrovníka maloletého dieťaťa vykonáva ONV, avšak toto ustanovenie zakladá príslušnosť okresných národných výborov vykonávať funkciu opatrovníka maloletému dieťaťu len vtedy, ak ide o jeho zastupovanie vo veciach sociálneho zabezpečenia. Príslušnosť ONV na vykonávanie funkcie opatrovníka maloletému dieťaťu v konaní pred štátnym notárstvom treba ustanoviť


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP