Pátek 14. prosince 1984

Pokračovanie 15. schôdzky SNR 14. decembra 1984

Predseda Šalgovič, CSc.:

Vážená Slovenská národná rada,

súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia! Pokračujeme v rokovaní 15. schôdzky Slovenskej národnej rady. Zisťujem, že dosiaľ je prítomných 130 poslancov, takže Slovenská národná rada je schopná sa uznášať.

Piatym bodom programu je správa vlády SSR o uplatňovaní zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.

Materiál ste dostali ako tlač 89.

Prosím ministra obchodu SSR súdruha Jaroslava Z e l k u, aby za vládu SSR predniesol úvodné slovo k predloženej správe.

Minister obchodu SSR Ing. Zelko:

Vážený súdruh predseda Slovenskej národnej rady, vážene súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Rokovanie 15. schôdzky SNR o uplatňovaní zákona o vnútornom obchode je pre nás významné predovšetkým v tom, že zhodnotí viac ako dva a polročné pôsobenie tohto zákona a zároveň naznačí ďalšie možnosti jeho účinnejšieho využívania v činnosti jednotlivých obchodných organizácií a orgánov. V týchto súvislostiach si dobre uvedomujeme, že základná povinnosť, ktorá pre nás vyplýva zo zákona je, aby sa splnili plánované úlohy obchodu a paralelne s tým, aby sa sústavne zvyšovala miera uspokojovania spotrebiteľského dopytu obyvateľstva. Rád konštatujem, že tieto základné úlohy vnútorného obchodu sa vcelku darí postupne uskutočňovať.

Veď za jedenásť mesiacov tohto roku prekračujú hlavné obchodné systémy v SSR plán maloobchodného obratu asi o 740 miliónov korún, čo znamená 3, 8 % rast oproti skutočnosti minulého roku. V jednotlivých obchodných systémoch nachádzame pritom viaceré pozitívne ten-

dencie a javy. V rezorte obchodu SSR sa nám napríklad podarilo vyrovnať sklzy plánu za prvé dva roky tejto päťročnice, pričom sme na tento rok prijali ústretový plán vo výške 600 mil. Kčs. Spotrebné družstvá dosahujú medzi hlavnými obchodnými systémami najvyšší rast maloobchodného obratu. V obchode, ktorý patrí národným výborom plnia plán podniky Reštaurácií a Uholných skladov. Početné obchodné organizácie iných výrobných a nevýrobných ministerstiev a ďalších ústredných orgánov v II. polroku zvrátili nepriaznivé plnenie maloobchodného obratu za prvých šesť mesiacov a v súčasnosti prekračujú jeho plán o viac ako 300 mil. Kčs. Takéto plnenie plánovaných úloh s dopadom na stupeň uspokojovania potrieb spotrebiteľov má priamu väzbu na plnenie úloh XVI. zjazdu KSČ v oblasti životnej úrovne obyvateľstva.

V naznačenom trende sa však prejavujú aj niektoré štrukturálne problémy a rozpory. Nedosahujeme napríklad plánované tempo predaja priemyselného tovaru v porovnaní s predajom potravín. Plán neplnia, predovšetkým pre nedostatočnú sortimentnú skladbu, i niektoré obchodno-hospodárske jednotky, obchodné podniky a viaceré maloobchodné jednotky. Zrovnomerniť plnenie plánovaných úloh chápeme preto ako osobitne aktuálnu úlohu, vyplývajúcu z realizácie zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode.

Očakávame, že v roku 1984 prekročia všetky obchodné systémy v SSR plán maloobchodného obratu o viac ako 1 mld. Kčs. Nemenej závažnou skutočnosťou je, že dynamika rastu obratu v SSR dosiahne asi 4, 6 %, čo je o 1, 8 % viac než ukladal plán a zabezpečuje sa vyššia dynamika vývoja maloobchodného obratu v SSR oproti ČSR.

Úspešné plnenie plánovaných úloh vo vnútornom obchode celkom logicky dáva základné predpoklady aj pre dosiahnutie lepšieho zásobovania vnútorného trhu a uspokojovanie spotrebiteľského dopytu. Stabilizovaný je napríklad predaj širšieho sortimentu potravinárskeho tovaru a nepotravinárskych výrobkov dennej potreby. Takýto stav chceme dosiahnuť vo všetkých potravinárskych tovarových skupinách, pričom najväčšie možnosti pre dynamickejší rozvoj vidíme v sortimente mäsových, mliekárenských, pekárenských výrobkov, v zelenine a ovocí.

V celom sortimente potravinárskeho tovaru zvyšujeme zo strany obchodu požiadavky na kvalitu výrobkov, ktorá je v určitých druhoch tovaru neuspokojivá, alebo miestne rozdielna. Predpokladáme však, že tohoročná dobrá úroda v poľnohospodárstve nájde svoj priamy odraz i vo vyššej kvalite potravinárskeho tovaru.

Veľké problémy stále pretrvávajú v obaloch a balení potravín, a javí sa tu disproporcia v úrovni rozvoja sortimentu tovaru a obalov. Obchod preto vyvíja nemalú aktivitu, napríklad pre lepšie balenie

mlieka a mliečnych výrobkov, ale aj v ďalších druhoch, aby sa združovaním prostriedkov viacerých odvetví a rezortov a spoločným postupom všetkých zainteresovaných orgánov a organizácií našlo zásadné a účinné riešenie tejto problematiky. Máme k tomu vytvorené reálne predpoklady, najmä dostatok základných surovín, čo musí organicky vyúsťovať do spracúvania hotových výrobkov.

V priemyselnom tovare sa zvýšil predaj výrobkov dlhodobej potreby, na využitie voľného času, pre šport a rekreáciu, ako aj doplnková výroba k obohateniu ponuky na vnútornom trhu. Rozširoval sa tiež predaj výrobkov s vyššími úžitkovými vlastnosťami.

Dosiahnutá úroveň zásobovania vnútorného trhu priemyselným tovarom nie je však stále taká ako si želáme, pričom sa v tomto roku nepriaznivo vyvíjal aj jeho dopad vo vzťahu k potravinárskemu tovaru. Niektoré problémy vznikali aj ne rovnomernosťou dodávok priemyselného tovaru z výroby. Stretávame sa tiež s rozporným hodnotením kvality spotrebného tovaru keď zisťujeme, že rad výrobkov spotrebného tovaru, ktoré sú zaradené do 1. akostnej triedy má na tie isté druhy výrobkov vysoký počet odberateľských a spotrebiteľských reklamácií. Kriticky však k úrovni predaja priemyselného tovaru musíme poukázať na nás, pracovníkov obchodu, kde sme veľa dlžní voči spotrebiteľovi v prejave kvalifikovanej ponuky a alternácií ponuky spotrebiteľovi, napr. pri predaji elektroniky, pri predvádzaní výrobku a pod.

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

v súvislosti s uplatňovaním zákona treba povedať, ako sa na plnení plánovaných úloh obchodu a úrovni zásobovania podieľala samotná činnosť vnútorného obchodu, čo je hlavným predmetom nášho dnešného rokovania. Najskôr je potrebné uviesť, že Ministerstvo obchodu SSR každoročne vypracúva zásady jednotnej socialistickej obchodnej politiky, ktoré schvaľuje vláda SSR. V roku 1983 kládli tieto zásady hlavný dôraz na stabilizáciu vnútorného trhu v niektorých druhoch potravín, kým v tomto roku vystupovalo už viac do popredia zlepšovanie štruktúry v ponuke, čo chceme ďalej zvýrazniť aj v roku 1985.

Zásady venujú osobitnú pozornosť tomu, aby sa postupne znižovala a odstraňovala nedostatkovosť spotrebného tovaru na vnútornom trhu. V tomto roku sa nám tento zámer podarilo dosiahnuť napr. v trvanlivom pečive a cestovinách, kde je už dokonca určitá prevaha ponuky a môžeme dôraznejšie vyžadovať lepšiu kvalitu a širší sortiment. Z priemyselného tovaru sa dosiahlo citeľné zlepšenie v ponuke sortimentu kvalitnej zvukotechniky, vo farebných televízoroch, istý pozitívny posun nastal v smaltovanom riade a v ďalších výrobkoch. Naproti tomu na lepšie uspokojenie dopytu nestačí ani ročný rast dodávok výrobkov dlhodobej spotreby tzv. bielej techniky pre domácnosť,

napr. ani rast mrazničiek zo 105 tis. kusov na 155 tis. kusov neuspokojuje dopyt.

V spolupráci s výrobnými rezortami spracúvame za účinnej podpory orgánov vlády SSR program na ďalšie znižovanie nedostatkovosti tovaru v najbližšom období, ktorý bude zahrňovať napríklad sortiment syrov, morských rýb, výrobkov na báze kakaových bôbov a rad ďalších nevyhnutných potrieb širokej spotrebiteľskej verejnosti.

Naproti tomu nás mrzí, že sa nedôsledne plnia uznesenia vlády ČSSR a národných vlád k rastu výroby niektorých nedostatkových druhov tovaru. Veď určený 5 % rast výrobkov oproti smernicou určenému trendu rastu týchto dodávok nedosahuje potrebné tempo. Napríklad za rok 1984 z vybraných 111 druhov najviac žiadaných výrobkov sa dosiahol uvedený rast len v 88 prípadoch. Postup v raste doplnkovej výroby nedostatkových druhov vo výške 1 % z objemu výroby výrobných organizácií bol tiež veľmi nízky, a preto sa prehodnocuje na úrovni vyšších plánovacích orgánov.

Pre tvorbu trhovej rovnováhy majú veľký význam inovačné procesy v spotrebnom tovare. Preto vnútorný obchod vypracoval na 6. a 7. päťročnicu ich hlavné smery, ktoré sa však nerealizovali v dostatočnej miere. Za roky 1981-1985 zahrňoval asi 540 námetov na úplne nové a podstatne obmenené výrobky, z čoho sa realizovalo necelých 400 námetov. Stretávame sa najviac s prípadmi, že v niektorých sortimentných druhoch sa nedosiahla ani 50 % úspešnosť z plánovaných inovácií.

Inovačné zmeny v spotrebnom tovare na 8. päťročnicu, ktoré opäť vypracoval vnútorný obchod, obsahujú takmer 930 námetov. Z toho je 90 návrhov v sortimente potravinárskeho tovaru a 840 v priemyselnom tovare. Ich celková hodnota je približne 30 mld. Kčs, čo je asi 50 % vzrast oproti 7. päťročnici. Zo strany obchodu budeme dôslednejšie ako doteraz vyžadovať plnenie týchto zámerov, lebo majú k výrobe väčšiu záväznosť v rámci fungujúcej sústavy plánovitého riadenia. Spolupráca v tomto smere kladie dôraz na úlohy nielen výroby, ale aj obchodu. Obchod musí pomôcť všetkými svojimi prostriedkami, ktoré pozitívne ovplyvnia i pružnosť výroby.

V súvislosti s inovačnými zámermi sa žiada poznamenať, do akej miery je napríklad potrebné prijímať tie inovácie spotrebného tovaru, ktorými sa získava len efektívnosť výroby a nezabezpečuje sa potrebná dostatkovosť týchto výrobkov na vnútornom trhu. Alebo, je správny rast úžitkových parametrov tovaru, ako produktu inovácie, vo vzťahu k neúmernému rastu jeho ceny? Pôjde teda o to, aby sme hľadali a nachádzali optimum výroby a optimum požiadavky spotrebiteľa z hľadiska inovácie spotrebného tovaru.

Dobre si uvedomujeme, že konečný úspech našej obchodnej politiky závisí vo veľkej miere od pružných dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Účinná spolupráca výroby a obchodu musí organicky vychádzať zo vzájomného spoznávania jadra problému vo výrobe i obchode a uspokojovania hmotných potrieb obyvateľstva prostredníctvom vnútorného trhu. Obchod k tomu prispieva tým, že má prepracovaný výskum trhu a spotrebiteľského dopytu v celej jeho šírke, čoho výrazom je aj skutočnosť, že v rámci mnohostrannej spolupráce krajín RVHP zodpovedáme za túto oblasť medzinárodne. Ide nám ďalej o dosiahnutie väčšej pružnosti vo vzťahoch výroby a obchodu. Významným predpokladom pre dosiahnutie takejto pružnosti je napríklad zosúladenie reálnych požiadaviek obchodu a teda aj požiadavky spotrebiteľov s možnosťami výroby a najmä s možnosťami zmien vo výrobe. Preto podporujeme i potrebné zásahy obchodu do terajších výrobných technológií a na druhej strane očakávame pomoc pri poznávaní, presadzovaní a hľadaní nových možností na riešenie špecifických požiadaviek obchodu.

Žiaľ, doteraz sa obojstranne vyskytuje v týchto vzťahoch veľa zbytočných trecích plôch. Často počujeme kritiku na neplnenie úloh z viny jednej, či druhej strany. Na škodu veci je, že takéto obvinenia nepodliehajú podrobnéhu rozboru, kedy možno nielen odhaliť príčiny prekážok, ale i urýchliť ich odstránenie.

Tam, kde sú známe kapacity, materiálové a energetické vstupy vo výrobe, alebo tam, kde sú stanovené opakujúce sa parametre výroby, tam sa môže obchod včas orientovať, vedieť, aké má šance dodávok a čo bude musieť doviezť zo zahraničia. Na realizáciu vzájomných úloh je vtedy daný dostatočný časový priestor. Veď rokovania o fondovom zabezpečení vnútorného trhu začínajú v marci predchádzajúceho roku a završujú sa koncom februára v roku ich realizácie. V takýchto prípadoch je i väčší predpoklad, že sa dosiahnu pre prípadný dovážaný tovar vhodné cenové relácie. Naproti tomu, keď sa jednoducho plánom znížia bilancie pre výrobu v tovarovom sortimente, kde nie je uspokojivý dopyt, vtedy prestáva byť obchodník pre výrobcu rovnocenným partnerom.

Tam, kde nie sú známe v dostatočnom časovom predstihu všetky podmienky dodávok, ako napríklad v spolupráci medzi poľnohospodárstvom a obchodom, sú vzťahy výroby a obchodu veľmi zložité. Pritom podľa názoru obchodu nie je rozhodujúce, aby sa našli vinníci za rozpory v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, ale rozhodujúce je, aby sa už preventívne vytvoril systém konkrétnej spolupráce, ktorého dopadom musí byť odstránenie rozporov. Pri dodávateľsko-odberateľských vzťahoch z hľadiska obchodu požadujeme, aby dodávkové úlohy výroby boli rovnomerne rozložené do dlhšieho časového obdobia, aby

sa predĺžila sezónnosť spotreby, lebo okamžitý odber spravidla chúlostivých druhov tovaru a vo veľkom objeme sa nemôže rovnako rýchlo skonzumovať a vznikajú tak väčšie škody na tovare. Obchod doteraz, žiaľ, nie je technicky pripravený na to, aby mohol celú šírku tohto problému vo vlastných podmienkach realizovať. Budeme ďalej spolupracovať na tom, aby výrobca v rámci svojich možností robil trhové úpravy tovaru, aby ho skladoval na dohodnutý čas a získaval tak i pre seba určité ekonomické výhody. Zásadnou požiadavkou je, aby sa dodržala zmluvne dohodnutá kvalita tovaru.

Obchod je pripravený rokovať o obdobných požiadavkách výroby na takúto spoluprácu a plniť potom zmluvne dohodnuté záväzky. Sme presvedčený o tom, že naznačený postup, napríklad v sortimente zeleniny a ovocia, môže zabrániť nepriaznivému vývoju v dodávkach, ktorého sme neraz svedkami a ďalším negatívnym javom s tým spojených.

Užšie zblíženie výroby a obchodu, vzájomné hľadanie účinných netradičných metód spolupráce, neformálne súdružské vzťahy a odkrývanie vzájomných rezerv môže riešiť i mimoriadne problémy na vnútornom trhu. Veľmi názorne sa to teraz napríklad prejavuje v sortimente textilného a odevného tovaru, kde výroba musí plniť zvýšené exportné úlohy. Rôzne presuny vo fondoch, dodávkach a objednávkach, aktivizácia komerčných nástrojov, rozvoj iniciatívy pracujúcich v obidvoch odvetviach, ktorú vedú príslušné výbory odborových zväzov výroby a obchodu, ako aj dovoz tovaru umožnia preklenúť tieto problémy, ktoré sa zatiaľ prejavujú na vnútornom trhu v sortimente textilného a odevného tovaru. Je na škodu veci, že výroba neskoro vstúpila do nových exportných povinností, a tak sa vytvorilo na trhu neželateľné napätie.

Pokiaľ ide o samotný dovoz spotrebného tovaru podnikmi zahraničného obchodu je potrebné konštatovať jeho neúmerne nízke objemy, lebo už niekoľko rokov predstavuje asi 8 %-ný podiel na maloobchodnom obrate. V ostatných socialistických štátoch je tento podiel v priemere 13 %. Je tu započítaná i výmena spotrebného tovaru medzi jednotlivými socialistickými štátmi, kde dobré výsledky dosahujú i obchodné domy. Neraz sa však pritom musia prekonávať mnohé administratívne obmedzenia. A žiaľ, pružnú výmenu tovaru často spomaľujú zásahy podnikov zahraničného obchodu, s ktorými výmenu musíme konzultovať, čo by ani nevadilo, ale vadí nám zbrzďovanie výmeny zahraničného obchodu, pokiaľ nemá zahraničný obchod zabezpečený plán plnenia.

S touto problematikou úzko súvisí vytváranie vhodnej relácie medzi vývozom a dovozom spotrebného tovaru. Z výskumnej štúdie, ktorá sa spracovala pre Štátnu plánovaciu komisiu napr. vyplýva, že za nezmenených produkčných podmienok nemožno ďalej zvyšovať podiel vývozu spotrebného tovaru na celkovom vývoze bez väčších negatívnych dôsledkov na vnútorný trh. Rast podielu vývozu je prijateľný, ak v zodpovedajúcom rozsahu rastie samotná produkcia, čo je však veľmi náročné na investície. Vhodnejším riešením je, aby sa udržala priemerná závislosť, napríklad aspoň koeficientom 0, 5 medzi vývozom a dovozom spotrebného tovaru.

Medzi operatívne úlohy našej obchodnej politiky patrí v týchto dňoch zásobovanie zimného trhu. Jeho problematika bola predmetom rokovania vyšších politických a štátnych orgánov, je v strede záujmu masovokomunikačných prostriedkov, ale predovšetkým našich občanov ako spotrebiteľov. Doterajší priebeh zimného trhu sa javí ako plynulý s uvážlivým a triezvym prístupom kupujúcich k predávanému tovaru a neprejavujú sa na ňom extrémne konzumné tendencie. Naproti tomu viac ako v minulých rokoch zimný trh vidieť a cítiť na vzhľade našich miest a dedín. Zo strany obchodu pritom denne a veľmi operatívne sledujeme a kontrolujeme zabezpečovanie dodávok z výroby a z veľkoobchodu, aby terajší zimný trh mal potrebnú úroveň.

Realizáciou zásad jednotnej socialistickej obchodnej politiky ďalšími komerčnými a inými nástrojmi obchod priamo pôsobí od najvyšších článkov riadenia až po vedúcich predajní a predavačov, aj na občanov ako spotrebiteľov. Z ich hľadiska obchodu prislúcha plná zodpovednosť za dosiahnutú úroveň zásobovania vnútorného trhu. A práve preto musíme dôslednejšie vyžadovať od výroby plnenie úloh, ktoré podmieňujú žiadúcu úroveň tohto zásobovania. V širších celospoločenských pohľadoch sa žiada brať na vedomie skutočnosť, že každý občan ako spotrebiteľ je zároveň skutočným alebo potenciálnym výrobcom či spolutvorcom všetkých hodnôt vytváraných v našej spoločnosti. V konečnom dôsledku tak nepriamo od neho závisí aj rast jeho vlastnej životnej úrovne.

Zvýšená pozornosť obchodnej politiky je zameraná na ochranu spotrebiteľa, kde je stále neuspokojivý stav, čo sa konštatovalo aj vo viacerých výboroch SNR pri prerokúvaní našej správy. Vyvodzujeme prísne postihy voči pracovníkom obchodu, ktorí rôznymi formami poškodzujú spotrebiteľa. Vytvárame a budeme ďalej vytvárať podmienky pre takú prácu obchodu, ktorá musí odstrániť tento problém v režime práce obchodu a služieb. Dbáme a budeme dbať na to, aby sa spotrebiteľ nepoškodzoval nielen nesvedomitými pracovníkmi obchodu, ale aby spotrebiteľ nebol poškodzovaný predávaním tovaru zlej alebo nesprávnej kvality. Výsledky Štátnej obchodnej inšpekcie a iných vonkajších kontrolných orgánov však nemajú reprezentatívny charakter. Ich úlohou je predsa pôsobiť preventívne a represívne. Okrem toho sa kontrola orientuje predovšetkým tam, kde môže dochádzať k najväčšiemu

a najčastejšiemu poškodzovaniu spotrebiteľa, teda nerobia sa rovnako intenzívne vo všetkých obchodných organizáciách.

V posledných rokoch tieto výsledky výrazne zhoršuje nedodržiavanie statočnosti predaja súkromnými osobami na trhoch a jarmokoch, resp. pri sezónnom predaji niektorých špecifických druhov tovaru - vianočný predaj kaprov, stromčekov, piva, zmrzliny atď. Preto zvyšujeme propagandistické pôsobenie obchodu, ktoré súvisí so správnym chápaním výsledkov o ochrane spotrebiteľa, čo však nič nemení na skutočnosti, a to chcem ešte raz zdôrazniť, že poškodzovanie spotrebiteľa považujeme za negatívny jav. Pre jeho odstránenie vytvárame preventívny, výchovný, ale i represívny systém.

Okrem výchovného pôsobenia na pracovníkov obchodu môže ochranu spotrebiteľa výrazne zlepšiť aj účinné uplatňovanie vedecko-technického rozvoja vo vnútornom obchode. Predovšetkým v sortimente mäsových výrobkov, v ovocí a zelenine a v zariadeniach spoločného stravovania. Aj z tohto dôvodu zvyšujeme nároky ma spotrebiteľské balenie tovaru vo výrobe. Zároveň chceme v širšom rozsahu uplatňovať moderné balenie potravín priamo vo väčších maloobchodných jednotkách. Zlepšuje sa tak nielen ochrana spotrebiteľa, ale doterajšie skúsenosti z už uplatnených technológií v predajniach obchodu ukazujú, že sa súčasne zvyšuje i kultúrnosť predaja, tovar si viac uchováva potrebnú kvalitu a pritom sa dosahuje až trojnásobne vyšší rast tržieb.

Možnosti uplatňovania vedeoko-technického rozvoja vo vnútornom obchode sú samozrejme oveľa väčšie. Preto ich úzko spájame s mašou obchodnou politikou tak, aby zahrňovali celý pracovný proces v obchode a zvyšovali úroveň fyzického pohybu tovaru z výroby cez moderné veľkoobchodné sklady, maloobchodné jednotky až k spotrebiteľovi a aby pritom bola úzka väzba na spracovanie informácií v riadiacej sfére vnútorného obchodu. V takomto duchu zakladáme aj koncepciu technickej politiky vo vnútornom obchode na 8. päťročnicu a posilňujeme riadiacu sféru pre technický rozvoj priamo na ministerstve.

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Významným kvalitatívnym prvkom, ktorý priniesol nový zákon o vnútornom obchode, je odvetvové riadenie. Pre všetky ústredné orgány, ktorých podriadené organizácie vykonávajú obchodnú činnosť, vyplýva zo zákona povinnosť, aby vo vzájomnej spolupráci plnili úlohu určenú národohospodárskymi plánmi jednotnou socialistickou obchodnou politikou a s využitím určených ekonomických nástrojov. Ministerstvu obchodu určuje zákon, aby organizovalo koordinovanie vymedzených úloh v odvetvovom riadení vnútorného obchodu.

Plnenie týchto úloh zabezpečujeme tak, aby prinášali vyššiu efektívnosť a účinnosť riadenia s bezprostrednými dopadmi na mieru uspokojovania spotrebiteľského dopytu obyvateľstva, k čomu sme prispôsobili i novú organizáciu nášho ministerstva, pričom našim pevným predsavzatím je zvýšenie jeho autority v obchode i mimo tohto národohospodárskeho odvetvia. Spoločným úsilím a postupom všetkých zainteresovaných rezortov je možné dosahovať v odvetvovom riadení obchodu stupňujúce sa pozitívne výsledky. Pôjde však o to, aby sa pritom prekonávali bariéry rezortizmu. Voči nim sa musia presadiť celospoločenské potreby, ktoré prinášajú vyššiu efektívnosť a prospech.

Veľmi názorne sa to prejavuje napríklad v spoločnom stravovaní, ktorého jednotlivé formy sú zatiaľ roztrieštené do viacerých rezortov, čo bráni využívať aj vybudované centrálne výrobne pokrmov a ich ďalšie rozširovanie. Chceme preto dosiahnuť stav, aký je v niektorých socialistických štátoch už celkom prirodzený, aby sa spoločné stravovanie po metodickej stránke rozvíjalo z jedného miesta.

Zložitejšie sa javí zatiaľ problematika využitia určených ekonomických nástrojov v odvetvovom riadení. Vo vnútornom obchode, ale aj smerom na iné odvetvia národného hospodárstva ide doteraz viac o organizačno-metodické, ako o ekonomické nástroje riadenia. Takýmto spôsobom neraz sa sťažuje a komplikuje plnenie úloh v uspokojovaní hmotných potrieb obyvateľstva prostredníctvom vnútorného trhu, za ktoré sú zodpovedné jednotlivé orgány a organizácie vnútorného obchodu, napr. presadzovanie potrebných relácií medzi predajom potravinárskeho a priemyselného tovaru, odstraňovanie nedostatkových druhov tovaru, cenová politika, rozvoj nákupných podmienok obyvateľstva v obchode a pod. Určovanie a využívanie komplexnejších ekonomických nástrojov v odvetvovom riadení vnútorného obchodu pokladáme za naliehavú úlohu.

V týchto súvislostiach nemožno samozrejme obísť ani problematiku riadenia v jednotlivých rezortoch odvetvia vnútorného obchodu. Pokiaľ ide o rezort obchodu SSR, žiada sa zdôrazniť, že jeho riadiaca a organizátorská činnosť je denne na programe, lebo v nej vidíme najviac rezerv ako zvyšovať kvalitu našej práce, ako aj to, že sa v nej prejavuje stále dosť problémov, rozporov a nedostatkov. Preto sme určili každej našej obchodno-hospodárskej jednotke a priamo riadenej obchodnej organizácii, aby si vypracovali a realizovali účinný program pre zvyšovanie úrovne svojej činnosti na každom organizačnom článku. Za osobitne naliehavú pokladáme úlohu, aby sa ďalej prehlbovali zmluvné a kooperačné vzťahy od výroby až k spotrebiteľovi a aby sa pritom združovali prostriedky všetkých zainteresovaných organizácií. Z trustu Obchodu s ovocím a zeleninou, ktorý je už dlhšie

v strede záujmu rôznych orgánov, sa takto prispelo na výstavbu moderného veľkoskladu zemiakov v Lemešanoch, ktorého kapacita je 10 tis. ton, teda približne štvrtina z celkových zimných zásob zemiakov na Slovensku. Obchod sa chce podieľať aj na II. etape výstavby tejto investície, ktorá bude zahrňovať spracúvanie zemiakov. Dobrým príkladom spolupráce s výrobou je aj príspevok obchodu na spracovateľskú linku zeleniny pre JRD Kotešová, ďalej poskytnutie devízových prostriedkov na rozšírenie výroby tovaru z postrihovaného plyšu pre n. p. Tatrasvit vo Svite, devízová spoluúčasť na výrobe syrov Venčia, trvanlivej salámy v Košiciach. Možno uvádzať aj iné príklady, kde výroba a obchod združuje svoje prostriedky v záujme lepšieho uspokojovania spotrebiteľského dopytu.

Metodika odvetvového riadenia sa pozitívne prejavuje smerom k národným výborom. Národné výbory v systéme priameho riadenia niektorých obchodných činností zaznamenali v hodnotenom období kvalitatívne zmeny. Odbory obchodu a cestovného ruchu národných výborov stali sa účinnejším riadiacim orgánom.

Podľa zákona SNR o vnútornom obchode Ministerstvo obchodu SSR a národné výbory všetkých stupňov vykonávajú štátny obchodný dozor a štátnu správu v tomto významnom odvetví národného hospodárstva. Štátny obchodný dozor vzťahuje sa najmä na tie oblasti, ktoré nie sú upravené iným právnym predpisom a ktoré sú špecifické pre vykonávanie obchodnej činnosti.

Pri zabezpečovaní tohto dozoru nad vykonávaním obchodnej činnosti majú pomáhať aj spotrebiteľské rady ako aktívy národných výborov.

Ako vyplýva z dnes prerokúvanej správy, je vo vykonávaní štátneho obchodného dozoru zatiaľ veľa rezerv a nevyužitých možností. Preto sa v súčasnosti vypracúvajú zásady na zabezpečenie plánovitého a sústavného obchodného dozoru, ktorých realizácia sa bude každý rok pravidelne vyhodnocovať.

Pokiaľ ide o výkon štátnej správy, na rozdiel od odvetvového riadenia, zahrňuje povinnosť Ministerstva obchodu SSR, aby v úzkej spolupráci s orgánmi uvedenými v zákone, ktoré riadia činnosť obchodných organizácií, organizovalo koordinované zabezpečenie vytýčených úloh v celom odvetví vnútorného obchodu. Za osobitne významný považujeme výkon tejto štátnej správy vo vzťahu k národným výborom, ktorý sa potom prenáša v obchode na všetky články riadenia.

V týchto súvislostiach si plne uvedomujeme, že naznačené, pozitívne sa vyvíjajúce vzťahy dostaneme na vyššiu úroveň len vtedy, keď spolupráca organizácií vnútorného obchodu s národnými výbormi sa bude obojstranne vyznačovať náročnosťou pri plnení konkrétnych úloh, keď sa z nej nebude zľavovať ani zo strany obchodu, ani od národných výborov, čo musí mať bezprostredný dopad na úroveň zásobovania vnútorného trhu.

Zo strany obchodu poskytli sme národným výborom potrebnú odbornú a metodickú pomoc pri celkovej aplikácii novej právnej úpravy o vnútornom obchode. Početnými a rôznymi formami sa snažíme rozvíjať účinný kontakt s pracovníkmi národných výborov. Cenné skúsenosti získavame aj z pravidelných metodicko-inštruktážnych previerok pracovníkmi ministerstva na vybraných národných výboroch. V strede našej pozornosti je verejné stravovanie a obchod s palivami, kde podstatnú časť priamo riadia národné výbory. Pri plnení uvedených a ďalších úloh majú národné výbory žiadúcu podporu a pomoc zo strany Ministerstva obchodu SSR.

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci!

Pred vykonaním tohto odpočtu zákona o vnútornom obchode robili ste poslanecký prieskum v rôznych obchodných systémoch. Jeho výsledky ste prerokúvali vo všetkých výboroch SNR. Som rád, že poslanecký prieskum vyšiel vcelku pozitívne. O kvalifikovanosti tohto prieskumu svedčili detailné poznatky z celkovej činnosti obchodu, ktoré ste si nielen všimli, ale ich aj zodpovedne posúdili. Dovoľte mi, aby som v mene vlády SSR srdečne poďakoval vám, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, za tento podiel práce, ktorý charakterizujeme ako pomoc nám pracovníkom obchodu, aby sme mohli ešte účinnejšie pôsobiť v riadiacej i organizačnej sfére s výsledkom v prospech nášho spotrebiteľa.

Rád by som vás ubezpečil, že pracovníci obchodu budú neustále vyvíjať úsilie, aby zákon o vnútornom obchode mal ešte väčšie uplatnenie a účinnosť. V jeho duchu a v zmysle záverov 12. zasadania ÚV KSČ a nadväzujúceho zasadania ÚV KSS završujeme i rozpracovanie úloh vykonávacieho štátneho plánu vo vnútornom obchode na rok 1985. Som presvedčený o tom, že jeho dôsledná realizácia bude znamenať ďalšie prehĺbenie miery uspokojovania hmotných potrieb obyvateľstva prostredníctvom vnútorného trhu.

Ďakujem za pozornosť.

(Potlesk. )

Predseda Šalgovič, CSc.:

Ďakujem ministrovi obchodu SSR súdruhovi Zelikovi za úvodné slovo k predloženej správe.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, pred schôdzkou vám bol rozdaný návrh na uznesenie, ktorý pripravil Výbor SNR pre obchod,

služby a dopravu. Odporúčam, aby sme poverili tento výbor aj dopracovaním návrhu na uznesenie.

Sú pripomienky k tomuto návrhu?

(Neboli. )

Kto súhlasí s tým, aby Výbor SNR pre obchod, služby a dopravu bol poverený dopracovaním návrhu na uznesenie, nech zdvihne ruku!

(Hlasovanie. )

Ďakujem.

Je niekto proti?

(Nikto. )

Zdržal sa niekto hlasovania?

(Nikto. )

Zisťujem, že Slovenská národná rada poverila Výbor SNR pre obchod, služby a dopravu dopracovaním návrhu na uznesenie.

Výbor SNR pre obchod, služby a dopravu sa zíde počas prestávky v malej zasadacej miestnosti a upraví predložený návrh na uznesenie podľa vašich pripomienok, ktoré prosím, aby ste odovzdali členom tohto výboru alebo počas prestávky službe pri prezencii.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci,

otváram rozpravu o piatom bode programu. Do rozpravy sa zatiaľ prihlásili súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci Emil Kopšo Karol Straka Štefan F á b r y Marta Potočková Božena K i k l o š o v á Juraj Moravec a Vojtech Ligárt.

Dávam slovo prvému z prihlásených rečníkov poslancovi Emilovi K o p š o v i.

Poslanec prof. Ing. Kopšo, CSc.:

Vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vážení hostia!

V príprave na 15. schôdzku Slovenskej národnej rady k správe vlády SSR o uplatňovaní zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode schválilo Predsedníctvo SNR svojím uznesením č. 332 z 28. septembra 1984 politiciko-organizačný postup. Uložilo predsedom výborov SNR vykonať potrebné opatrenia, vrátane poslaneckých prieskumov, a podrobiť náležitému rozboru plnenie zákona SNR, ktorý sme schválili. Predovšetkým išlo o zistenie poznatkov, či plnenie jeho ustanovení v konečných dôsledkoch napomáha zlepšovať zásobovanie obyvateľstva prostredníctvom vnútorného trhu.

Zaradenie správy vlády SSR o plnení uvedeného zákona na schôdzku SNR má napriek pomerne krátkemu času jeho účinnosti mimoriadny význam. Veď ide o zákon, ktorý sa bezprostredne dotýka každého občana republiky. Úroveň plnenia zložitých právnych inštitútov, zakotvených v zákone, sa odráža v miere spokojnosti občanov na vnútornom trhu. Preto je žiadúce posúdiť, ako sa v praxi plní, aby sa mohli zistené nedostatky v budúcom období odstraňovať.

Vydanie zákona vyplynulo z uznesenia 7. zasadania ÚV KSČ a májového zasadania ÚV KSS z roku 1976, ktoré popri kladnom hodnotení práce vnútorného obchodu kriticky ukázali i na jeho nedostatky a konštatovali, že celkové zdokonalenie riadiacej činnosti obchodu si okrem iného vyžaduje i novú právnu úpravu.

Prijatím zákona SNR o vnútornom obchode sa novo utvorili právne i organizačné predpoklady pre účinný a jednotný systém riadenia vnútorného obchodu. V novom zákone sa zdôrazňuje potreba uskutočňovania jednotnej socialistickej obchodnej poliliky a zvlášť odvetvového riadenia. Posilnila sa pôsobnosť národných výborov všetkých stupňov vo výkone štátnej správy a štátneho obchodného dozoru. Zákon stanovuje povinnosti i voči výrobe, pretože podľa jeho príslušných ustanovení orgány a organizácie, ktoré sa svojou výrobnou alebo inou činnosťou podieľajú na zabezpečovaní potrieb občanov na vnútornom trhu, sú povinné utvárať podmienky pre plynulé zásobovanie trhu žiadaným tovarom v potrebnej štruktúre a kvalite.

Mimoriadny dôraz kladie zákon na ochranu záujmov občanov, čo v súčinnosti s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka umocňuje záujem stálu o ochranu práv občanov.

Uplatňovanie zákona v praxi prinieslo viac pozitívnych výsledkov. K takémuto konštatovaniu ma oprávňujú stanoviská poslancov v súvislosti s prerokúvaním správy vlády SSR na schôdzkach výborov SNR, vychádzajúce predovšetkým z poznatkov skupinových a individuálnych poslaneckých prieskumov.

Výbory SNR uskutočnili celkom 17 skupinových poslaneckých prieskumov, v rámci ktorých navštívili 4 ONV, 4 obchodné hospodárske jednotky, 5 VHJ, 2 ministerstvá a 2 stredné odborné učilištia. Poslanci SNR v rámci individuálnych prieskumov navštívili viaceré predajne, kde spolu s pracovníkmi hygienickej služby zisťovali dodržiavanie hygieny predaja. Získali tak komplexné poznatky z uplatňovania zákona

o vnútornom obchode, ktoré dokumentujú nasledujúce pozitívne, ale

i negatívne javy.

K pozitívnym výsledkom patrí, že uplatňovanie zákona v praxi sa prejavilo na zlepšenej úrovni zásobovania vnútorného trhu. Stabilizoval sa trh potravinami a potravinársky priemysel vo výrobe a dodávkach tovaru plní plánované úlohy. Čiastočne sa znížila nedostatkovosť priemyselných tovarov. Zvýšením dodávok pre vnútorný trh vytvorili sa podmienky pre rast osobnej spotreby ktorou sa ČSSR i v prepočte na jedného obyvateľa radí medzi vyspelé štáty.

Je to dôsledok nielen lepšieho využitia výrobných možností, ale zároveň prebudovania riadiacej práce vo vnútornom obchode, pri výkone štátnej správy medzi Ministerstvom obchodu SSR a národnými výbormi.

K zlepšovaniu zásobovania obyvateľstva prispelo teda i zvýšenie organizátorskej a kontrolnej činnosti národných výborov, ktoré v úzkej spolupráci s výbormi ľudovej kontroly, orgánmi ROH a ostatnými orgánmi NF postupne skvalitňujú výkon štátnej správy a štátny obchodný dozor.

Nedostatky v uplatňovaní zákona sa však prejavujú najmä v ešte nie dostatočnej úrovni odvetvového riadenia. V tejto oblasti sa žiada zvýšiť účinnosť koordinujúcej i riadiacej práce Ministerstva obchodu SSR. Z tohto hľadiska v realizácii zásad jednotnej socialistickej obchodnej politiky obchodné organizácie ešte nevyužili všetky rezervy.

Plynulosť zásobovania obyvateľstva narušovali nie vždy dostatočne a v potrebnom čase doriešené dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi obchodom a výrobou. Tieto sa sústreďovali predovšetkým do sortimentných rozporov a problémov znižovania nedostatkovosti niektorých priemyselných tovarov. Tu sa teda dôsledne neplnili príslušné ustanovenia zákona. Pritom treba mať na zreteli, že rozvojom národného hospodárstva sa zvýšila kúpna sila obyvateľstva. Tento fakt sa prejavuje tlakom na štrukturálnu zmenu v trhovej osobnej spotrebe s presunom na čoraz kvalitnejšie výrobky a ich inováciu.

Jednou z príčin nepriaznivého stavu sú i niektoré nedostatky výskumu vnútorného trhu, spotrebiteľského dopytu a nízka záväznosť jeho výsledkov voči výrobe.

Uplatňovanie zákona z hľadiska výkonu štátnej správy na jednotlivých stupňoch národných výborov sa ďalej týka otváracieho času predaja a osobitne závažnej problematiky plynulosti zásobovania potravinárskym tovarom v priamych dodávkach, ako sú napr. pekárenské, mliečne a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, ktoré pre výživu obyvateľstva majú veľký význam. Tieto problémy zásobovania v okrese, meste a na dedine sa musia riešiť príslušným národným výborom.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP