Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

46

SPRÁVA

PREDSEDU SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY O ČINNOSTI PREDSEDNÍCTVA SNR ZA OBDOBIE OD 17. DECEMBRA 1982 DO 14. APRÍLA 1983

V čase od 17. decembra 1982 do 14. apríla 1983 sa zišlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady trikrát, a to 17. decembra 1982 po 7. schôdzke Slovenskej národnej rady, 19. februára a 25. marca 1983.

Predsedníctvo SNR vyhlásilo podľa čl. 104 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii jesenné zasadanie SNR dňom 20. decembra 1982 za skončené. Podľa čl. 121 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii Predsedníctvo SNR vykonávalo pôsobnosť až do 1. marca 1983, kedy zvolalo Slovenskú národnú radu.

V oblastí zákonodarnej činností Predsedníctvo SNR podľa čl. 111 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii dňom 17. decembra 1982 vyhlásilo

- zákon SNR o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie,

- zákon SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy,

- zákon SNR o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1983. ktoré boli prijaté na 7. schôdzke SNR.

Predsedníctvo SNR vyhlásilo úplné znenie zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, ako to vyplýva s platnosťou pre SSR zo zmien a doplnení vykonaných neskoršími zákonmi a úplné znenie zákona č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov SSR v sociálnom zabezpečení, ako to vyplýva z neskorších predpisov.

Predsedníctvo SNR vzalo so súhlasom na vedomie rozhodnutia predsedu SNR, ktorými pridelil príslušným výborom SNR na prerokovanie.

- vládny návrh, ktorým sa podľa článku 19 ods. 6b/Ústavy Medzinárodnej organizácie práce predkladá FZ ČSSR text odporúčania-č. 162 o starších pracovníkoch, prijatého na 66. zasadaní Medzinárodnej konferencie práce v Ženeve v roku 1980 so stanoviskom vlády ČSSR;

- vládny návrh zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu;

- vládny návrh zákona o dôchodkovej dani;

- vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona o hospodárskej arbitráži;

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník;

- vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmu obyvateľstva;

- vládny návrh zákona, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva medzi ČSSR a Nemeckou spolkovou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z prijmú a z majetku, podpísaná v Prahe dňa 19. decembra 1980;

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi ČSSR a Líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamahíriou, podpísaná v Prahe dňa 9. septembra 1982;

- zásady zákona o vernostnom prídavku baníkov;

- vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSSR na súhlas Dohovor o právnom postavení, výsadách a imunitách medzištátnych ekonomických organizácii pôsobiacich v určitých medzištátnych ekonomických organizácii pôsobiacich v určitých oblastiach spolupráce, podpísaný v Budapešti dňa 5. decembra 1980 a návrh výpovede Dohody o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácii pre hospodársku spoluprácu, podpísanej vo Varšave dňa 9. septembra 1966.

Predsedníctvo SNR prerokovalo správy príslušných výborov SNR o výsledkoch prerokovania vládnych návrhov a vyslovilo s nimi súhlas. Predseda Slovenskej národnej rady oznámil stanoviská výborov k vládnym návrhom predsedovi Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Predsedníctvo SNR pridelilo Ústavnoprávnemu výboru SNR, Výboru SNR pre plán a rozpočet, Výboru SNR pre národné výbory a národnosti a Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu vládny návrh zákona SNR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien s tým, že uvedené výbory predložia spoločnú správu o výsledkoch prerokovania vládneho návrhu zákona SNR 8. schôdzke SNR.

Vo svojej riadiacej a kontrolnej činnosti Predsedníctvo SNR prerokovalo a prijalo uznesenia

- o vyhlásení doplňovacích volieb do SNR vo volebnom obvode č. 14 - Malacky a určilo deň ich konania na 13. a 14. mája 1983 v súvislosti s úmrtím poslanca SNR J. Mjartana;

- k plánu hlavných úloh SNR a jej orgánov na rok 1983;

- k správe o plnení politicko-odbornej prípravy poslancov SNR v roku 1982 a návrhu politicko-odbornej prípravy poslancov SNR na rok 1983;

- k správe Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu o prerokovaní zásobovania obyvateľstva a terciárnej sféry socialistického sektoru uholnými palivami a zabezpečení vykurovacej sezóny 1982-1983. Konštatovalo, že stanovený limit dodávok uholných palív do trhových fondov je oproti skutočnosti roka 1981 nižší o 187 tisíc ton a že oproti minulému roku sa zhoršila i kvalita. Uložilo predsedníčke Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu venovať trvalú pozornosť možnostiam zvyšovania dodávok uhlia a palivového dreva do trhových fondov nad rámec stanoveného limitu na rok 1983;

- k správe o aktuálnych úlohách, zberu a využitia druhotných surovín v SSR v siedmej päťročnici. Konštatovalo, že i keď v zbere druhotných surovín sa v SSR dosiahli v šiestej päťročnici dobré výsledky, napriek tomu sa vyskytujú v ich zbere a využívaní veľké rezervy. Požiadalo vládu SSR riešiť problémy komplexného využívania vykupovaných druhotných surovín spracovateľským priemyslom SSR a v kontrolnej správe, ktorá je zaradená do programu 13. schôdzky SNR v roku 1984, podať osobitný rozbor o komplexnom využívaní druhotných surovín;

- k návrhu programu 8. schôdzky SNR a k jej politickoorganizačnému zabezpečeniu;

- k návrhu na zaradenie poslanca SNR Silvestra Minaroviča do Stálej pracovnej skupiny Predsedníctva SNR pre životné prostredie;

- k vyhláseniu doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode číslo 84 - územný obvod Bratislava-Petržalka;

- k správe o výsledkoch rokovania a zabezpečenia tovaru pre vnútorný trh a k zásadám jednotnej socialistickej obchodnej politiky. Uložilo predsedovi Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo a predsedníčke Výboru SNR pre obchod, služby a dopravu v roku 1984 v rámci kontrolnej činnosti výborov, hlavne pri prerokúvaní správ o vývoji národného hospodárstva SSR a plnení štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva SSR, ale i príslušných kapitol štátneho záverečného účtu za rok 1983, prerokovať výsledky zabezpečenia vnútorného trhu spotrebným a potravinárskym tovarom a realizáciu zásad jednotnej socialistickej obchodnej politiky v roku 1983. Odporučilo vláde SSR zabezpečiť, aby v záujme rovnováhy vnútorného trhu

pristupovali príslušné riadiace hospodárske orgány a organizácie ako k mimoriadne dôležitému faktoru spokojnosti občanov a primerane tomu s oveľa väčšou náročnosťou vytvárali podmienky pre do. dávky tovarov do trhových fondov;

- k správe o činnosti Výboru SNR pre plán a rozpočet a o jej výhľade do konca volebného obdobia. Uložilo predsedovi výboru naďalej koncentrovať pozornosť na realizáciu úloh vytýčených XVI. zjazdom KSČ a zjazdom KSS a väčší dôraz klásť na kolektívnosť prípravy a spracovania materiálov a uznesení na rokovanie schôdzok výboru, SNR a jej predsedníctva a prehĺbiť výmenu informácií a skúsenosti s Výborom ČNR pre plán a rozpočet a obdobne i s príslušným výborom Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR. Členom výboru uložilo aktívnejšie a iniciatívnejšie plniť úlohy vyplývajúce zo správy o činnosti výboru, najmä z jej výhľadu do konca volebného obdobia,

- k správe o činnosti Výboru SNR pre priemysel a stavebníctvo a o jej výhľade do konca volebného obdobia. Konštatovalo, že v činnosti Výboru sa prejavujú pozitívne tendencie v realizácii úloh vyplývajúcich z "Rozpracovania a politickoorganizačného zabezpečenia programu XVI. zjazdu KSČ a rezolúcie zjazdu KSS na podmienky práce SNR v VII. volebnom období. Odporučilo predsedovi výboru dôsledne realizovať úlohy výboru v zmysle predloženej správy a podľa záverov rokovania Predsedníctva SNR a uložilo členom výboru naďalej aktívne a iniciatívne plniť úlohy, ktoré vyplývajú zo záverov XVI. zjazdu KSČ a zjazdu KSS a úlohy vyplývajúce zo správy o činnosti výboru;

- k programu 9. schôdzky SNR a jej politickoorganizačnému zabezpečeniu;

- k návrhu na delegovanie členov Predsedníctva SNR na plenárne zasadania Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy, krajských a vybraných okresných a obvodných národných výborov v I. polroku 1983;

- k návrhu politickoorganizačného zabezpečenia prieskumu poslancov SNR o plnení úloh ústredných orgánov štátnej správy SSR a národných výborov pri zabezpečovaní výstavby jadrových elektrárni v Jaslovských Bohuniciach;

- k správe o plnení opatrení na riešenie problémov cigánskych obyvateľov. Konštatovalo, že vláda SSR, ministerstvá, ako aj národné výbory na základe dlhodobých opatrení venujú riešeniu otázok cigánskych obyvateľov cieľavedomú starostlivosť. Realizáciou koncepcie zvyšovania kultúrnej a sociálnej úrovne cigánskych obyvateľov sa dosiahli niektoré dobré výsledky v predškolskej a školskej výchove detí, v rozmiestňovaní dorastu do učebných odborov, v zamestnanosti,

v úrovni bývania, hygiene i v celkovom zdravotnom stave týchto obyvateľov. Naproti tomu sa nepodarilo znížiť kriminalitu a ostatnú protispoločenskú činnosť cigánskych obyvateľov, najmä mládeže. Odporučilo vláde SSR v ďalšom usmerňovaní procesu spoločenskej a kultúrnej integrácie cigánskeho obyvateľstva venovať pozornosť predovšetkým zlepšeniu predškolskej a školskej výchovy a dôslednému dodržiavaniu povinnej školskej dochádzky, vytváraniu podmienok pre pracovné umiestnenie tej časti cigánskej mládeže, ktorá školskú dochádzku konči v nižších ročníkoch základnej školy, riešeniu nedostatku kapacít výchovných zariadení pre deti a mládež;

- k stavu plnenia úloh pri zabezpečovaní cieľových projektov výskumu sledovaných na úrovni SSR. Konštatovalo, že v súlade so závermi XVI. zjazdu KSČ a rezolúcie zjazdu KSS pre posilnenie cieľovoprogramového prístupu a koncentrácie síl na prioritné úlohy soclálno-ekonomického rozvoja ČSSR formujú sa v oblasti vedy na základe schváleného štátneho plánu základného výskumu cieľové projekty základného výskumu. Jedna tretina týchto úloh je v koordinácii SAV. Sú zamerané na oblasti robotiky, chemického spracovania drevnej hmoty, ochrany kultúrnych rastlín, ochrany veľkochovov hospodárskych zvierat pred parazitmi, ekologickej optimalizácie využívania Východoslovenskej nížiny a inovácií diagnostických a liečebných prostriedkov a metód civilizačných chorôb. Odporučilo vláde SSR Informovať Predsedníctvo SNR o celkovej činnosti SAV, najmä pokiaľ ide o konkrétne výsledky základného výskumu a predpokladanej efektívnosti jednotlivých prác a ich aplikácie v praxi;

- k správe o rozpočtovom hospodárení SNR za rok 1982.

Predsedníctvo SNR prerokovalo správu o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na 6. a 7. schôdzke SNR.

Správa

predseda Slovenskej národnej rady o realizácii podnetov poslancov SNR prednesených na B. a 7. schôdzke Slovenskej národnej rady

I.

Neustále zvyšovanie úrovne spoločenskej kontroly zákonodarnými zbormi pri plnení štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky štátu je významnou formou prehlbovania socialistickej demokracie a rozširovania účasti pracujúcich na riadení štátnych a spoločenských záležitostí.

Preto aj orgány SNR sa dôsledne zaoberajú stanoviskami námetmi a podnetmi poslancov SNR, najmä prednesenými na schôdzkach SNR a predovšetkým na základe odpovedi príslušných členov vlády SSR a skúmajú ich realizáciu.

Najzávažnejšie podnety poslancov SNR zo 6. a 7. schôdzky SNR zaslali predsedovia výborov SNR príslušným členom vlády SSR, resp. vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SSR v decembri 1982 a januári 1983 s požiadaním, aby na podnety poslancov SNR odpovedali do 10. decembra 1982 (podnety zo 6. schôdzky SNR), resp. do 20. februára 1983 (podnety zo 7. schôdzky SNR). Na väčšinu najzávažnejších podnetov zo 6. schôdzky SNR podali odpovede členovia vlády SSR do 10. 12. 1982, a preto ich stručný výťah bol už zahrnutý do správy predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 19. novembra 1982 do 16. decembra 1982, predloženej 7. schôdzke 17. decembra 1982.

II.

Na základe písomných odpovedí ministra zdravotníctva SSR na podnety poslancov SNR prednesených na 6. schôdzke SNR k správe vlády SSR o uplatňovaní zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v stručnom výťahu uvádzame:

1. k námetu poslankyne E. Zámečníkovej:

Zmena organizácie hygienickej služby v Bratislave sa vykonala už v roku 1982. Rozdielnosť v porovnaní s ostatnými hygienickými stanicami spočíva v tom, že pri obvodných hygienických staniciach nie sú vytvorené oddelenia epidemiológie. Dôvodom je potreba vyšetrovania ohnísk nákazy z jedného miesta, čo je efektívnejšie, umožňuje rýchlejší zásah a racionalizáciu práce. Časté sú prípady, že bydlisko chorého, miesto zamestnania, školy a pod. sú na území rôznych obvodov, čo by vyžadovalo súčasné spracúvanie ohniska nákazy viacerými epidemiológmi súčasne a znamenalo by to duplicitné činnosti;

2. k pripomienkam poslankyne V. Lehotskej:

Oneskorené uvádzanie dovážanej zdravotníckej techniky strojov a zariadení do užívania na stavbách podstatne ovplyvňuje oneskorenie stavebnej pripravenosti dodávateľmi stavebných častí. K 30. 6. 1982 na stavbách zdravotníckych služieb a zdravotníckej výroby neboli uvedené do užívania stroje a zariadenia dovezené z nesocialistických štátov v hodnote 36 178 tis. Kčs FCO. Z toho podstatná časť bola v montáži. Na sklade boli stroje a zariadenia v hodnote 3268 tis. Kčs FCO. Na stavbách zdravotníckych služieb sa tieto odovzdávajú do užívania v II. polroku 1982 a časť do konca I. štvrťroka 1983. Stroje a zariadenia na stavbe Farmaceutického pavilónu n. p. Slovakofarma v Hlohovci v hodnote 9152 tis. Kčs FCO sa budú vykazovať v montáži do ukončenia stavby, kde vláda ČSSR stanovila nový termín na december 1984.

Zdravotnícka technika pre modernizáciu a obnovu v rámci plánu Ministerstva zdravotníctva SSR i mimo neho sa uvádza do užívania do troch mesiacov, v ojedinelých prípadoch do šiestich mesiacov po jej obdržaní.

V roku 1968 bolo prijaté opatrenie na unifikáciu dovážanej zdravotníckej techniky. Bol obmedzený počet zahraničných dodávateľov jednotlivých prístrojov na dvoch, maximálne troch. Týmto opatrením sa v rokoch 1970 až 1980 znížil počet zahraničných dodávateľov zdravotníckej a laboratórnej techniky z nesocialistických štátov na 80 až 90.

Previerku dovozu zdravotníckej techniky z nesocialistických štátov Ministerstvo zdravotníctva SSR ďalej vykonáva pri predkladaní ročných požiadaviek. Z dovozu vylučuje techniku, ktorá sa dá zabezpečiť v požadovaných parametroch v tuzemsku alebo v štátoch RVHP. Spolupracuje s n. p. Chirana pri vývoji nových prístrojov. Vývoj zdravotníckej techniky, najmä lekárskej elektroniky je zdĺhavý pre zaostávanie súčiastkovej základne v ČSSR (cca o 8 - 10 rokov). Očakáva sa, že v rámci RVHP sa vykonajú opatrenia na zabezpečenie

súčiastkovej základne, čo urýchli aj vývoj a výrobu zdravotníckej techniky;

3. na podnety poslanca V. Černušáka:

Kádrové posilňovanie oddelení telovýchovného lekárstva a zdravotnícke zabezpečenie internátnych športových škôl i realizáciu ďalších úloh v masovom rozvoji telesnej výchovy a vrcholového športu umožňuje dohoda ministra zdravotníctva SSR a predsedu SÚV ČSZTV z decembra 1982 o spolupráci pri zvyšovaní telesnej zdatnosti a upevňovaní zdravia ľudu. Postupne budú kádrové dobudované oddelenia telovýchovného lekárstva nemocníc s poliklinikou II. typu tak, aby mohli poskytovať špecializovanú telovýchovno-lekársku starostlivosť aj útvarom športovo talentovanej mládeže. Aj Vestník Ministerstva zdravotníctva SSR č. 2/1980 zakotvuje kádrové posilnenie telovýchovno-lekárskych oddelení nemocníc s poliklinikou III. typu a nemocníc s poliklinikou II. typu na zabezpečenie poskytovania vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti žiakom internátnych športových škôl v SSR;

4. k námetom a pripomienkam poslankyne K. Fabušovej:

V SSR sa javí potreba zvýšenia počtu lôžok v oblasti neurochirurgie z terajších 120 na 250. Rozvíjanie tohto lôžkového fondu sa bude presadzovať prostredníctvom KNV a NV hlavného mesta SSR Bratislavy.

Ústav kardiovaskulárnych chorôb v Bratislave bol založený v roku 1979. Dobudovávanie tohto ústavu sa preferuje často aj na úkor iných zdravotníckych zariadení. Pre krátky časový odstup od založenia ústavu priestorové a materiálne vybavenie niektorých jeho pracovísk ešte nedosahuje potrebnú úroveň. V súčasnosti pracovná skupina odborníkov ústavu spresňuje návrh jeho kádrového, vecného, priestorového vybavenia a rozsah súčinnosti ústavu so zakladajúcimi sa kardiovaskulárnymi pracoviskami vo Východoslovenskom a Stredoslovenskom kraji. V ústave sa zriadila aj samostatná jednotka detskej kardiochirurgie o kapacite 30 lôžok.

V SSR je v súčasnosti 5 hemodialyzačných centier. Počíta sa so zriadením ďalšieho dialyzačného pracoviska v Trenčíne a s rozšírením kapacity týchto pracovísk zakúpením nových umelých obličiek. Transplantácia obličiek sa v SSR vykonáva len na Urologickej klinike NsP akad. L. Dérera v Bratislave. Počet transplantácií nekryje požiadavky, preto transplantačný tím tejto kliniky vykonal vo viacerých nemocniciach inštruktáže o predpisoch súvisiacich s odberom obličiek z tiel mŕtvych. Príslušné pracoviská vynakladajú maximálne úsilie na zlepšenie starostlivosti o pacientov v štádiu chronickej nedostatočnosti obličiek.

Rezort venuje pozornosť aj úseku psychiatrie budovaním lôžkových kapacít i organizačnými opatreniami. Napriek tomu v porovnaní s normatívmi chýba v súčasnosti v SSR 169 lôžok. Je plne odôvodnená pripomienka k potrebe úmerného rozvoja psychiatrických služieb a investičnej výstavby psychiatrických liečební.

Perspektívne sa ráta s dobudovaním Psychiatrickej liečebne v Pezinku, s vybudovaním oddelení pre detenciu agresívnych psychopatov v Pezinku, Kremnici, Plešivci, s vybudovaním psychiatrických liečebni vo Veľkom Záluží a Michalovciach, so zriadením detskej psychiatrickej kliniky v Bratislave a psychiatrických oddelení pre mladistvých.

Ministerstvo zdravotníctva SSR sa snaží s plnou zodpovednosťou riešiť aj celospoločenský problém preventívnej starostlivosti o starých ľudí. Úlohy vyplývajúce z koncepcie geriatrie a z celospoločenského gerontologického programu sú zamerané predovšetkým na prevenciu predčasného starnutia, prejavov aterosklerózy, ochorení srdca a ciev, pohybového aparátu a duševných porúch v starobe. Za účelom koordinovaného komplexného riešenia problémov starej generácie vláda SSR v roku 1980 zriadila Komisiu pre gerontologický program;

5. k námetom a pripomienkam poslanca J. Moravca:

Rezort sa sústavne zaoberá vypracúvaním opatrení, ktorých cieľom je zvýšenie účinnosti a výkonnosti jeho riadiacej činnosti. Činnosť zdravotníckych zariadení usmerňuje a koordinuje vždy prostredníctvom odborov zdravotníctva KNV. V osobitne naliehavých prípadoch posiela príslušné pokyny na vedomie krajským, resp. okresným ústavom národného zdravia s ich súčasným odosielaním odborom zdravotníctva KNV.

Problematika nerovnomerného vybavenia zdravotníckych zariadení pracovníkmi sa riešila vypracovaním pokynu pre národné výbory na rozdelenie prírastku pracovníkov zdravotníckych zariadení riadených národnými výbormi podľa jednotlivých úsekov služieb a činnosti, ako aj návrhu normatívov vybavenia hlavných druhov zdravotníckych zariadení pracovníkmi na roky 1981-1985.

Prehodnotenie veľkosti územných zdravotníckych obvodov sa vykoná podľa nových smerníc Ministerstva zdravotníctva SSR o poskytovaní obvodných zdravotníckych služieb, pričom rozhodujúcou je zásada dostupnosti a účelnosti;

6. k pripomienke poslanca J. B l c h á č a:

Do roku 1978 starostlivosť o pracujúcich v poľnohospodárstve zabezpečovali územní obvodní lekári. Postupné budovanie uceleného

systému starostlivosti o zdravie pracujúcich v poľnohospodárstve formou závodnej starostlivosti schválila vláda SSR uznesením č. 180/1978, ktoré obsahuje úlohy štátnej zdravotnej správy v rezorte poľnohospodárstva a výživy i v Zväze družstevných roľníkov SSR.

V záujme koordinácie spoločného postupu boli vydané príslušné metodické materiály o postupe pri zriaďovaní ambulancií v poľnohospodárstve a zorganizovalo inštruktážne porady zainteresovaných orgánov. Plánovité rozvíjanie starostlivosti o zdravie pracujúcich v poľnohospodárskej veľkovýrobe bolo zahrnuté do hlavných úloh zdravotníctva v 7. päťročnici. Je potrebné v každom prípade podľa miestnych podmienok zvážiť, či vytvorenie ambulancie je efektívne, resp. či bude prínosom oproti poskytovaniu zdravotníckych služieb u príslušného územného obvodného lekára;

7. k pripomienkam poslanca G. Navrátila:

V posledných rokoch má zber divorastúcich liečivých rastlín stagnujúcu tendenciu, a to z dôvodov rekultivácie pôdy, intenzívnejšieho využívania poľnohospodárskej pôdy, zvýšenej chemizácie poľnohospodárstva, ako aj vytvárania nových chránených území. Pestovanie liečivých rastlín je spojené s prekonávaním problémov, súvisiacich najmä s nedostatkom vhodných agrotechník a nedostatočnou mechanizáciou. V záujme riešenia tohto problému sa vytvorilo oddelenie liečivých rastlín pri Výskumnom ústave liečív v Modre, ktorého úlohou je riešiť problémy pestovania liečivých rastlín a ich ďalšieho zhodnocovania.

V zhodnocovaní liečivých rastlín sa robia opatrenia na zlepšenie súčasného stavu. V roku 1982 sa začala výroba korenín na báze liečivých rastlín, v roku 1983 sa začne výroba čajov v jednodávkových vrecúškach z doteraz nezhodnocovanej frakcie liečivých rastlín.

Výskum liečivých rastlín pre farmaceutickú výrobu sa rieši v rámci štátneho plánu technického rozvoja, kde sú zabezpečené investičné prostriedky vo výške 37 277 tis. Kčs a devízové prostriedky vo výške 3000 tis. Kčs FCO, i v rámci odborového plánu VHJ SPOFA. K zlepšeniu materiálnej základne prispeje výstavba Nákupne a sušiarne liečivých rastlín v Michalovciach začatá v r. 1981 a výstavba ďalších objektov, začatie ktorých sa plánuje v r. 1985 a v 8. päťročnici.

V ortopedicko-protetickej starostlivosti sa nepodarilo dosiahnuť zodpovedajúcu úroveň, vrátane protetickej výroby. Hlavnou príčinou je, že KNV dostatočne nedobudovali príslušné protetické oddelenia KÚNZ, ktoré majú byť hlavným článkom poskytovania ortopedicko-protetickej starostlivosti.

Z hľadiska predprojektovej a územnej prípravy je zabezpečovaná na začatie v roku 1984 výstavba Ortopedickej protetiky FN, ktorá však pôvodne nebola krytá limitom novozačínaných stavieb na 7. päťročnicu. V zmysle záverov porady u podpredsedu vlády SSR J. Gregora z novembra 1982 Západoslovenský KNV má v spolupráci so Slovenskou plánovacou komisiou zabezpečiť tento limit v rozpočtovom náklade 22, 4 mil. Kčs.

Ortopedicko-protetická výroba v roku 1982 zabezpečovala úlohy na úrovni i za sťažených podmienok v zásobovaní surovinami. Protetika n. p. v súčasnosti zabezpečuje realizáciu dodávok pre protetické oddelenia v krajoch v zmysle uzatvorených zmlúv. Výrobné lehoty sa znížili u ortopedickej obuvi zo 6 na 3 mesiace, u ostatných ortopedicko-protetických výrob sa ich podarilo udržať na únosnej úrovni, a to u detskej obuvi a detských protéz 2 mesiace, u ostatných protéz horných a dolných končatín 6 mesiacov.

V medzinárodnom roku invalidov sa realizoval mimoriadny nákup polotovarov pre ortopedickú výrobu za 1, 065 mil. Kčs FCO z NSR. Pozitívne výsledky vo výrobe sa dosiahli aj uskutočnenými opatreniami na úseku stabilizácie kádrov, mzdovej politiky a náboru učňovského dorastu;

8. na pripomienku poslanca A. Č m e l u:

Rozpory medzi hygienikmi a projektantmi komplexnej bytovej výstavby vyplývajú najmä z toho, že orgán hygienickej služby požaduje aj v podmienkach zvýšenej hustoty osídlenia dodržanie základných požiadaviek kvality obytného prostredia, napr. hodnôt osvetlenia obytných budov, ochrany proti hluku atď. Je povinnosťou projektanta tieto základné problémy príslušne riešiť. Orgány hygienickej služby sú povinné trvať na splnení týchto základných požiadaviek.

Aj ostatné poukazy na nedostatočnú hygienickú starostlivosť zodpovedajú objektívnej skutočnosti.

9. k vystúpeniu poslankyne A. Haššanovej:

Výskyt nedostatkov súvisí s nedostatočným plnením hygienických opatrení, ktoré sú povinné zabezpečovať hospodárske organizácie v rámci celospoločenskej starostlivosti o zdravie ľudu, vytváranie a ochranu zdravých životných podmienok súbežne s plnením hospodárskej činnosti.

Rezort vykonáva v tejto oblastí prostredníctvom hygienickej služby štátny odborný dozor. Popri objektívnych príčinách sa pri jeho výkone často stretávajú so skutočnosťou, že vedúci hospodárski pracovníci uprednostňujú plnenie ekonomických úloh pred hygienickou kvalitou a epidemiologickou bezpečnosťou požívatín.

10. k podnetom a pripomienkam poslankyne E. Suchovskej: Starostlivosť o zdravie detí je súčasťou zdravotnej starostlivosti

o obyvateľstvo so špecifickým postavením. Deťom do 14 rokov poskytujú zdravotnú starostlivosť obvodní lekári, ktorí osobitnú pozornosť venujú predovšetkým deťom do 1 roka života. Preventívne prehliadky vykonávajú v 1. a 3. roku a pred vstupom do školy. V spolupráci s odbornými lekármi venujú zvýšenú pozornosť deťom s chronickými ochoreniami, chybným deťom a deťom, ktorým hrozí porucha zdravotného stavu vplyvom nepriaznivého rodinného alebo spoločenského prostredia. Podľa platných kritérií národné výbory vedú evidenciu defektných detí a mladistvých za účelom zabezpečenia komplexnej starostlivosti o deti podľa ich zdravotného stavu a postihnutia, vrátane zaradenia do pracovného procesu. Súčasťou poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti o deti je aj kúpeľná a ozdravná starostlivosť.

Základňa aplikovaného výskumu pre klinickú a experimentálnu medicínu sa začala budovať v 6. päťročnici integrovaním 9 výskumných laboratórií riadených v minulosti troma pracoviskami vedeckovýskumnej základne, ktoré sa pričlenili k Výskumnému ústavu lekárskej bioniky. Tým vznikla základná bunka pre pripravovaný výskumný ústav klinickej medicíny. Koncom roku 1982 bol uvedený do prevádzky prvý počítačový tomograf na spoločnom pracovisku Výskumného ústavu lekárskej bioniky a ÚNZ mesta Bratislavy.

Riešenie cieľového projektu základného výskumu "Inovácia diagnostických a liečebných prostriedkov a metód civilizačných chorôb", koordinovaného SAV, ponúka pre prax okrem nových teoretických poznatkov aj niekoľko hmotných realizačných postupov, ktoré SAV predtým neplánovala a neavizovala. Z nedodržania obvyklého plánovacieho postupu zo strany SAV nemožno teda obviňovať iba zdravotnícky priemysel, ktorý na zavedenie nového výrobku do výroby potrebuje určitý časový predstih;

11. k vystúpeniu poslanca Š. H r ú z i k a:

Previerka úrovne starostlivosti o zdravie pracujúcich v závodoch ukázala na potrebu zlepšiť spoluprácu vedenia závodov, odborových orgánov a príslušných zdravotníckych pracovníkov, najmä závodných lekárov.

Na odstraňovanie protispoločenských javov boli vo všetkých ústavoch národného zdravia v SSR zriadené komisie pre boj proti negatívnym javom v zdravotníctve, ktoré sa zaoberajú prípadmi porušenia zásad etiky socialistického zdravotníckeho pracovníka a navrhujú príslušné opatrenia na odstránenie nedostatkov.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP