SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

71

Vládny návrh

Zákon

Slovenskej národnej rady z............. 1984,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach, mení sa a dopĺňa takto:

1. V § 3

v odseku 2 sa za slová "zriaďujú a zrušujú" vkladajú slová "podľa ustanovenej siete (§ 14 ods. 2 písm. b) a c) )", za odsek 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

"(3) Sieťou škôl a školských zariadení sa rozumie ich územné rozmiestnenie s uvedením ich druhov a typov; pri stredných školách sa v tejto sieti uvádzajú študijné alebo učebné odbory, pri

stredných odborných učilištiach, osobitných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania aj príslušný ústredný orgán a orgán oprávnený zriadiť stredné odborné učilište, osobitné odborné učilište a stredisko praktického vyučovania. " Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

2. V § 4 sa pripája odsek 4, ktorý znie:

"(4) Riaditeľ strednej školy a riaditeľ osobitného odborného učilišťa zriaďuje poradný zbor ako svoj poradný orgán. Členmi poradného zboru riaditeľa strednej školy a poradného zboru riaditeľa osobitného odborného učilišťa môžu byť len politicky a odborne vyspelí zástupcovia socialistických organizácií (priemyselných a poľnohospodárskych organizácií, organizácií vykonávajúcich obchodnú činnosť, organizácií poskytujúcich služby, družstevných organizácií, kultúrnych a umeleckých organizácií a spoločenských organizácií). Členmi poradného zboru riaditeľa strednej školy a poradného zboru riaditeľa osobitného odborného učilišťa môžu byť aj zástupcovia miestneho národného výboru v sídle školy. Poradný zbor pomáha riaditeľovi strednej školy alebo riaditeľovi osobitného odborného učilišťa najmä pri riešení otázok prípravy žiakov na povolanie, praktického vyučovania, výchovy mimo vyučovania a materiálneho vybavenia škôl. "

3. V § 5

sa v odseku 2 vypúšťajú slová "základnej deväťročnej školy", sa v odseku 3 v prvej vete vypúšťajú slová "alebo základnej deväťročnej školy".

4. § 6 znie:

"§ 6 Mestský národný výbor

(1) Mestský národný výbor vykonáva okrem pôsobnosti, ktorá patrí miestnemu národnému výboru v strediskovej obci (§ 5 ods. 4), aj pôsobnosť, ktorá podľa § 10 inak patrí okresnému národnému výboru.

(2) Mestský národný výbor ďalej

a) zriaďuje a zrušuje školské zariadenia slúžiace školám, ktoré zriaďuje,

b) zabezpečuje prevádzku škôl a školských zariadení, ktoré zriaďuje.

(3) Mestský národný výbor prvej a druhej kategórie4) zriaďuje a zrušuje

a) so súhlasom okresného národného výboru mestský dom pionierov a mládeže, mestskú stanicu mladých technikov, mladých prírodovedcov alebo mladých turistov, mestské stredisko školského stravovania, ľudovú školu umenia a ľudovú školu jazykov,

b) so súhlasom krajského národného výboru základnú školu pri zdravotníckom zariadení, školu v prírode a detský domov.

(4) Mestský národný výbor prvej kategórie zriaďuje a zrušuje mestské pedagogické stredisko, mestskú pedagogicko-psychologickú poradňu a technické a materiálové stredisko. "

5. V § 7

sa v odseku 1 v úvodnej vete za slovami "zriaďuje a zrušuje" dvojbodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová "pokiaľ z § 5 ods. 4 a z § 6 nevyplýva inak", v písmene b) sa vypúšťajú slová " pokiaľ z § 5 ods. 4 nevyplýva inak, základnú deväťročnú školu" a v písmene c) sa vypúšťajú slová "alebo základnú deväťročnú školu",

v odseku 3 písm. a) sa na konci pripájajú slová "a mestský národný výbor (§ 6)".

6. V § 8 sa vypúšťajú slová "základnej deväťročnej školy" a za slová "pokiaľ z § 5 ods. 4" sa pripájajú slová "a § 6".

7. V § 9

sa v odseku 1 v prvej vete za slová "miestny národný výbor (§ 5 ods. 2)" vkladajú slová "a mestský národný výbor (§ 6 ods. 2 písm. b) )",

v odseku 2 za slová "školských zariadení uvedených v § 5 ods. 1" sa dopĺňa čiarka a vkladajú sa slová "§ 6 ods. 2 písm. a), ods. 3 a 4".

8. § 10 znie:

"§ 10

Okresný národný výbor rozhoduje o prijatí dieťaťa do školy, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, o odložení začiatku povinnej škol-

4) § 10 ods. 3 a 4 zákona o národných výboroch.

skej dochádzky6), o dočasnom alebo trvalom oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy a o inom spôsobe jeho vzdelávania, ak žiak pre svoj zdravotný stav nemôže túto povinnosť plniť, a o oslobodení od povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ktoré pre svoj duševný stav nie je schopné vzdelávať sa7). Príslušným na rozhodovanie je okresný národný výbor, v územnom obvode ktorého dieťa plní povinnú školskú dochádzku alebo túto povinnosť má plniť. "

9. V § 11

odsek 1 znie:

"(1) Krajský národný výbor zriaďuje a zrušuje:

a) stredné odborné učilište, stredné odborné učilište pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, stredné odborné učilište zabezpečujúce iba teoretické vyučovanie a osobitné odborné učilište, a to pre organizácie riadené alebo spravované národnými výbormi,

b) gymnázium, strednú odbornú školu, konzervatórium, jazykovú školu, školský ústav umeleckej výroby a stenografický ústav,

c) základnú školu pre zmyslovo alebo telesne postihnutých žiakov alebo pre žiakov s chybami reči alebo pre žiakov s viacerými chybami alebo pre ťažko vychovateľných žiakov, osobitnú školu pre zmyslovo alebo telesne postihnutých žiakov alebo pre žiakov s chybami reči alebo pre žiakov s viacerými chybami alebo pre ťažko vychovateľných žiakov, pomocnú školu, materskú školu pre deti zmyslovo alebo telesne postihnuté a materskú školu pre deti s chybami reči,

d) školské zariadenia slúžiace školám uvedeným pod písm. a) až c). ",

odsek 3 znie:

"(3) Krajský národný výbor môže zriadiť základnú školu pre rozvíjanie mimoriadneho nadania a talentu žiakov, ak takúto školu zriaďuje v spoločnej správe so strednou školou pre rozvíjanie mimoriadneho nadania a talentu žiakov. "7a),

odsek 4 znie:

6) § 34 ods. 1 zákona č.....o sústave základných a stredných škôl (Školský

zákon).

7) § 37 školského zákona. 7a) § 41 školského zákona.

"(4) Krajský národný výbor dáva súhlas:

aj na zriadenie alebo zrušenie stredného odborného učilišťa a osobitného odborného učilišťa zriaďovaného generálnym riaditeľom výrobnej hospodárskej jednotky alebo orgánom, ktorý plní funkciu obdobnú funkcii generálneho riaditeľa, prípadne riaditeľom hospodárskej organizácie určenej príslušným ústredným orgánom,

b) na zriadenie alebo zrušenie strediska praktického vyučovania zriaďovaného riaditeľom (vedúcim) organizácie, pre ktorú sa žiaci pripravujú na výkon povolania; príslušným je krajský národný výbor, v územnom obvode ktorého je alebo má byť zriadené stredisko praktického vyučovania,

c) na ustanovenie riaditeľov škôl uvedených v tomto odseku a vedúcich stredísk praktického vyučovania a na ich uvoľnenie z funkcie8)",

pripája sa odsek 5, ktorý znie: "(5) Krajský národný výbor

a) môže po prerokovaní s orgánom, ktorý zriadil stredné odborné učilište alebo stredisko praktického vyučovania, určiť v súlade s národohospodárskym plánom, že v strednom odbornom učilišti alebo stredisku praktického vyučovania sa budú pripravovať žiaci i pre iné organizácie9),

b) môže zriadiť stredné odborné učilište pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitné odborné učilište i na prípravu mládeže na robotnícke povolania, ktorá sa nebude pripravovať pre určitú organizáciu9a),

c) môže zriadiť stredisko praktického vyučovania na prípravu mládeže vyžadujúcu osobitnú starostlivosť i pre organizácie, ktoré neriadi ani nespravuje, prípadne na prípravu mládeže, ktorá sa nebude pripravovať pre určité organizácie9b),

d) určuje stredné školy, v ktorých budú plniť povinnú školskú dochádzku žiaci, ktorí úspešne skončili základnú školu, nemajú skončenú povinnú školskú dochádzku a neboli prijatí na štúdium na strednej škole, na ktorú sa prihlásili alebo prihlášku na štúdium na strednej škole nepodali, ani si nevybrali žiadnu školu, ktorú im krajský národný výbor ponúkol v rámci voľných miest v stredných školách9c),

8) § 52 ods. 2 a § 62 ods. 1 školského zákona.

9) § 14 a § 61 ods. 2 školského zákona.

9a) § 30 ods. 3 a § 32 ods. 4 školského zákona. 9b) § 61 ods. 2 školského zákona. 9c) § 19 ods. 2 školského zákona.

e) vyjadruje sa k zriadeniu alebo zrušeniu stredného odborného učilišťa, ktoré zabezpečuje iba teoretické vyučovanie9d). "

1

10. § 12 znie:

"§12

Krajský národný výbor odborne vedie školy a školské zariadenia uvedené v § 11. "

11. § 13 znie:

"§ 13

Krajský národný výbor hospodársky zabezpečuje školy a školské zariadenia uvedené v § 11 ods. 1 až 3 a ods. 5 písm. b) a c) a plní úlohy organizácie vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov škôl a školských zariadení uvedených v § 11 ods. 1 písm. b) až d), ods. 2 a 3 a ods. 5 písm. b) a c) a učiteľov škôl uvedených v § 11; ustanovuje riaditeľov (vedúcich) škôl a školských zariadení uvedených v § 11 ods. 1 až 3 a ods. 5 písm. b) a vedúceho strediska praktického vyučovania uvedeného v § 11 ods. 5 písm. c). "

12. V § 14

sa nadpis "Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky" predraďuje pred číselné označenie paragrafu,

odsek 2 písm. f) znie:

"f ) ustanovuje po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi podmienky na prijímanie a štúdium cudzincov na stredných školách, ",

za odsek 2 vkladá sa nový odsek 3, ktorý znie:

"(3) Ministerstvo školstva po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o zriaďovaní, činnosti, organizácii a rokovaní poradného zboru riaditeľa strednej školy a poradného zboru riaditeľa osobitného odborného učilišťa. "

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

9d) § 61 ods. 1 školského zákona.

13. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

"§ 14a

Pri ministerstve školstva sa zriaďuje Ústredný poradný zbor pre koordináciu výchovy mládeže na robotnícke povolania. Jeho úlohou je vyjadrovať sa k zásadným otázkam výchovy mládeže na robotnícke povolania. Členov tohto poradného zboru vymenúva minister školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len "minister školstva") spravidla podľa návrhov vedúcich ústredných orgánov a krajských národných výborov. "

14. V § 22 sa v odseku 1 vypúšťajú slová "alebo základnej deväťročnej školy".

15. Za § 22 sa vkladajú § 22a a § 22b, ktoré spolu s nadpisom znejú:

"Hodnotenie a klasifikácia žiakov § 22a

(1) Hodnotenie a klasifikácia žiakov základných škôl, stredných škôl a škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť je súčasťou ich výchovy a vzdelávania. Účelom hodnotenia a klasifikácie je prispievať k zodpovednému vzťahu žiakov k výchove a vzdelávaniu v súlade so školskými predpismi. Výsledky hodnotenia a klasifikácie uvedie škola na vysvedčení.

(2) Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov ustanovuje ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 22b

Vysvedčenia vydané školami v Českej socialistickej republike platia i v Slovenskej socialistickej republike. "

16. V § 23

sa v odseku 2 v šiestom riadku za slová "stredných škôl" vkladajú slová "alebo osobitných odborných učilíšť", na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová "ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa alebo osobitného odborného učilišťa po prerokovaní s organizáciou, pre ktorú sa žiak pripravuje. ",

sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

"(3) Výchovné opatrenia uvedené v odseku 2 sa môžu ukladať do jedného mesiaca od dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický pracovník školy príslušný na uloženie výchovného opatrenia, alebo ak ide o vylúčenie zo štúdia, krajský národný výbor, ktorý školu odborne vedie, najneskoršie však do jedného roka od dňa, keď sa žiak dopustil previnenia. "

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

17. V § 24

sa v odseku 4 slová "základnej deväťročnej školy" nahrádzajú slovami "základnej školy alebo základnej deväťročnej školy" a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripája text "ak je táto skúška predpísaná. Pre prijatie žiaka na stredné odborné učilište je potrebné aj vyjadrenie organizácie, pre ktorú sa má žiak pripravovať. ",

sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

"(5) V prípadoch, keď žiak, ktorý úspešne skončil základnú školu a nemá skončenú povinnú školskú dochádzku, nebol prijatý na štúdium na strednej škole, na ktorú sa prihlásil, alebo prihlášku na štúdium na strednej škole nepodal, ani si nevybral žiadnu školu, ktorú mu krajský národný výbor ponúkol v rámci voľných miest na stredných školách v kraji, prijímacie konanie začne na vlastný podnet riaditeľ strednej školy určenej krajským národným výborom, v územnom obvode ktorého žiak plní alebo má plniť povinnú školskú dochádzku.

(6) Ak je to z hľadiska prípravy žiaka uvedeného v odseku 5 vhodnejšie, určí na žiadosť žiaka po vyjadrení jeho zákonného zástupcu strednú školu iný krajský národný výbor po dohode s príslušným krajským národným výborom9c); v takomto prípade začne prijímacie konanie na vlastný podnet riaditeľ takto určenej strednej školy. ",

doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 7 a 8 a v novo-označenom odseku 7 sa za slovo "rozhodnutiu" vkladajú slová "podľa odseku 1",

sa pripája odsek 9, ktorý znie:

,, (9) V osobitne odôvodnených prípadoch môže minister školstva právoplatné rozhodnutie o neprijatí na štúdium na strednej škole zrušiť a rozhodnúť, že uchádzač sa prijíma na štúdium na strednej škole; ak ide o stredné zdravotnícke školy, patrí táto právomoc ministrovi zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky. "

18. V § 25 ods. 1 sa za slová "žiakom stredných škôl14)" vkladajú slová "a osobitných odborných učilíšť".

19. V § 26 ods. 1 sa za slová "stredných škôl" vkladajú slová "a osobitných odborných učilíšť".

20. Za § 26 sa vkladajú § 26a a § 26b, ktoré spolu s nadpismi znejú:

"§ 26a

Zmena študijného alebo učebného odboru a prestup na inú školu

(1) V prvom i druhom ročníku štúdia na strednej škole alebo na osobitnom odbornom učilišti sa umožňuje zo závažných dôvodov zmena študijného alebo učebného odboru; túto zmenu možno viazať na vykonanie rozdielovej skúšky. Prestup na inú školu rovnakého druhu sa umožňuje vo všetkých ročníkoch štúdia na strednej škole alebo v osobitnom odbornom učilišti.

(2) Zmena študijného alebo učebného odboru alebo prestup na inú školu sa povoľuje v súlade s plánom prípravy pracovníkov pre jednotlivé odbory.

(3) Zmenu študijného alebo učebného odboru v rámci tej istej školy povoľuje riaditeľ školy; ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa alebo osobitného odborného učilišťa, zmena sa povoľuje po prerokovaní s organizáciou, pre ktorú sa žiak pripravuje. Prestup na inú školu povoľuje riaditeľ školy, na ktorú sa žiak hlási, po prerokovaní s riaditeľom školy, ktorú žiak navštevuje; ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa alebo osobitného odborného učilišťa, prestup sa prerokuje aj s organizáciou, pre ktorú sa žiak pripravuje; ak v dôsledku prestupu na inú školu má dôjsť k zmene tejto organizácie, prestup sa uskutoční aj po dohode s organizáciou, pre ktorú sa má žiak pripravovať14a).

(4) Ministerstvo školstva ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom bližšie podmienky zmien študijného alebo učebného odboru alebo prestupu na inú školu.

§ 26b

Postup do vyššieho ročníka a opakovanie ročníka

(1) Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.

14a) § 20 ods. 2 školského zákona.

(2) Žiak, ktorý neprospel v čase, keď plní povinnú školskú dochádzku, opakuje ročník.

(3) Žiakovi, ktorý neprospel v niektorom školskom roku po splnení povinnej školskej dochádzky, môže riaditeľ školy povoliť opakovanie ročníka. Ak ide o žiaka stredného odborného učilišťa, alebo osobitného odborného učilišťa, opakovanie ročníka povoľuje po prerokovaní s organizáciou, pre ktorú sa žiak pripravuje.

(4) Podrobnosti o postupe žiaka do vyššieho ročníka a o opakovaní ročníka ustanovuje ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom. "

21. Nadpis piatej časti znie: "Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia".

22. Pod číselné označenie § 32 sa vkladá nadpis "Zriaďovanie a správa súčasti školy ako mimoškolského výchovného zariadenia".

23. Za § 32 sa vkladajú § 32a, § 32b, § 32c, § 32d a § 32e, ktoré spolu s nadpismi znejú:

"32a Vyučovací jazyk

(1) Vyučovacím jazykom je jazyk slovenský alebo český; v českom jazyku sa vyučuje v školách (triedach) určených ministerstvom školstva16a).

(2) V školách alebo v triedach zriadených pre žiakov maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti je vyučovacím jazykom ich jazyk16a).

(3) Ak sa v škole vyučuje v inom vyučovacom jazyku ako v slovenskom alebo českom, vyučuje sa vždy aj jazyk slovenský alebo český.

(4) Ministerstvo školstva môže povoliť na návrh územne príslušného krajského národného výboru prerokovaný s rodičmi žiakov príslušnej školy s vyučovacím jazykom národnosti podľa odseku 2, aby sa niektoré predmety vyučovali v slovenskom alebo českom jazyku.

(5) Ministerstvo školstva môže ustanoviť, aby sa na niektorých školách vyučovali určené predmety aj v inom jazyku ako v jazyku vyučovacom.

16a) § 3 školského zákona.

§ 32b Združenie rodičov a priateľov školy

(1) Na zabezpečenie jednotného výchovného pôsobenia školy a rodiny a na plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov školy spolupracuje škola alebo školské zariadenie úzko s rodičmi a socialistickými organizáciami.

(2) Národné výbory dbajú na to, aby sa pri školách a školských zariadeniach, ktoré odborne vedú, ustanovilo združenie rodičov a priateľov školy (ďalej len "združenie"). Združenie je socialistickou organizáciou a ustanovuje sa na spoločnom zhromaždení rodičov a priateľov školy.

(3) Úlohou združenia je pomáhať školám a školským zariadeniam v ich výchovno-vzdelávacej práci, prispievať k ich spojeniu so životom a prácou ľudu, aktívne sa podieľať na ich zveľaďovaní, a tým napomáhať všestranný rozvoj detí a žiakov.

(4) Národné výbory usmerňujú činnosť združení, ich spoluprácu so školami a školskými zariadeniami, poskytujú im metodickú pomoc a kontrolujú hospodárenie s prostriedkami združení a správu ich majetku. V týchto veciach je príslušný národný výbor, ktorý odborne vedie školu alebo školské zariadenie, pri ktorom je združenie zriadené.

(5) Podrobnosti o ustanovovaní a činnosti, ako aj organizáciu, hospodárenie a zánik združenia ustanovuje ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 32c Vedľajšia hospodárska činnosť

(1) Školy a školské zariadenia môžu so súhlasom národného výboru, ktorý ich odborne vedie, vykonávať pre socialistické organizácie rôzne práce a činnosti (ďalej len "vedľajšia hospodárska činnosť"). Vedľajšia hospodárska činnosť musí byť v súlade s významom a zameraním školy a školského zariadenia a s ich kádrovým, priestorovým a prístrojovým vybavením; nemožno ju vykonávať na úkor poslania školy, školského zariadenia a ich úloh.

(2) Prostriedky získané vedľajšou hospodárskou činnosťou škôl a školských zariadení sa využívajú na ich rozvoj.

(3) Ministerstvo školstva ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom bližšie podmienky na vykonávanie vedľajšej hospodárskej činnosti po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych

vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenskou plánovacou komisiou.

§ 32d Vyučovanie za odplatu

(1) Občania môžu vyučovať za odplatu (ďalej len "súkromné vyučovanie") len vtedy, keď sa im udelilo povolenie; toto povolenie udeľuje alebo odníma miestny národný výbor, v územnom obvode ktorého sa bude vyučovanie uskutočňovať.

(2) Podmienky, za ktorých sa súkromné vyučovanie povoľuje alebo povolenie odníma, výšku odmeny, ako aj odbory, v ktorých sa môže vyučovať, ustanovuje ministerstvo školstva po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom kultúry Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským cenovým úradom všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 32e

Vzťah zákona k všeobecným predpisom o správnom konaní

Všeobecné predpisy o správnom konaní16b) sa nevzťahujú na rozhodovanie podľa § 7 ods. 2, § 11 ods. 4, § 23 ods. 1, § 23 ods. 2, ak nejde o rozhodovanie o podmienečnom vylúčení zo štúdia alebo o vylúčení zo štúdia, § 24 ods. 5 a 6, ak ide o určenie strednej školy krajským národným výborom a § 24 ods. 9. "

24. V § 33

sa pod číselné označenie paragrafu vkladá nadpis "Rozsah pôsobnosti zákona",

sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie: "(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na základné školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť ustanovenia vzťahujúce sa na základné školy a na stredné školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť ustanovenia vzťahujúce sa na stredné školy. ",

doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3, sa v novooznačenom odseku 2 za slová "školy Zboru národnej bezpečnosti" vkladajú slová "a vojsk ministerstva vnútra, školy požiarnej ochrany, ".

16b) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

25. Pod číselné označenie § 34 sa vkladá nadpis "Zrušovacie ustanovenie".

26. Pod číselné označenie § 35 sa vkladá nadpis "Účinnosť".

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13, § 14 ods. 1 a § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová "základných deväťročných škôl".

2. V § 20 ods. 1 sa vypúšťajú slová "alebo základnej deväťročnej školy".

3. V § 26 sa vypúšťajú slová "do základnej deväťročnej školy".

4. V § 27 sa vypúšťajú slová "základnej deväťročnej školy".

5. Za § 31 sa vkladá piaty diel, ktorý spolu s nadpisom znie:

"Piaty diel

Príprava na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

§ 31a

(1) Funkciu školských výchovných zariadení plnia aj zariadenia sociálnej starostlivosti, v ktorých sa občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou poskytuje vzdelanie a výcvik na vhodné pracovné uplatnenie podľa predpisov o sociálnom zabezpečení; tieto zariadenia môžu plniť aj funkciu strediska praktického vyučovania. 4)

(2) Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a ministerstvo školstva ustanovujú všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o vzdelávaní a výcviku v týchto zariadeniach. "

6. V § 32 sa vypúšťajú slová "základným deväťročným školám".

7. V § 33 sa za slová "okresné pedagogicko-psychologické poradne" dopĺňa čiarka a vkladajú sa slová "mestské pedagogicko-psychologické poradne".

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení vyhlásenom pod č. 36/1983 Zb. a § 61 školského zákona.

8. V § 34 sa vypúšťajú slová "základné deväťročné školy".

9. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý spolu s nadpisom znie:

"§ 35a Mestská pedagogicko-psychologická poradňa

Mestská pedagogicko-psychologická poradňa plní úlohy okresnej pedagogicko-psychologickej poradne v územnom obvode mestského národného výboru. "

10. V § 36

sa v odseku 1 za slovo "problémy" vkladajú slová "detí a" a za slová "okresným pedagogičke-psychologickým poradniam" sa vkladajú slová "a mestským pedagogicko-psychologickým poradniam",

sa v odseku 2 za slová "okresných pedagogicko-psychologických poradní" vkladajú slová "a mestských pedagogicko-psychologických poradní".

11. V § 37 ods. 3 sa vypúšťajú slová "a na základných deväťročných školách".

12. Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý spolu s nadpisom znie:

"§ 37a Mestské pedagogické stredisko

Mestské pedagogické stredisko plní úlohy okresného pedagogického strediska v územnom obvode mestského národného výboru. "

13. V § 38

sa v odseku 1 na konci pripájajú slová "a mestských pedagogických stredísk",

sa v odseku 3 za slová "okresných pedagogických stredísk" vkladajú slová "a mestských pedagogických stredísk".

14. V § 41

sa v druhom odseku za slová "okresné strediská školského stravovania" dopĺňa čiarka a vkladajú slová "mestské strediská školského stravovania",

sa pripája odsek 4, ktorý znie:


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP