SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

89

Správa

vlády SSR o uplatňovaní zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode

Zákon o vnútornom obchode prijala Slovenská národná rada 18. decembra 1981 a určila jeho účinnosť 1. aprílom 1982. Podľa tohto zákona Ministerstvo obchodu SSR a národné výbory všetkých stupňov vykonávajú štátnu správu a štátny obchodný dozor v odvetví vnútorného obchodu a plnia úlohy ustanovené v zákone. Ministerstvo obchodu SSR navrhuje vláde SSR zásady jednotnej socialistickej obchodnej politiky a riadi jednotnú socialistickú obchodnú politiku vo vnútornom obchode podľa vládou schválených zásad.

Vymedzením postavenia úlohy socialistického vnútorného obchodu, práv a povinností orgánov, organizácií a občanov sa novo utvorili základné právne predpoklady pre účinný a jednotný systém riadenia vnútorného obchodu. Nový zákon o vnútornom obchode výrazne posilnil doterajšiu pôsobnosť národných výborov a určil prenesenie časti právomoci na nižšie stupne národných výborov podľa miestnych potrieb.

Na vykonanie niektorých ustanovení zákona o vnútornom obchode vydalo Ministerstvo obchodu SSR vyhlášku č. 100/1982 Zb. Vyhláška nadobudla účinnosť 1. septembrom 1982. Podrobnejšie sa v nej upravuje vymedzenie obsahu a rozsahu vykonávania a podmienky obchodnej činnosti, zásady plánovania a výstavby predajní alebo prevádzkární, postup pri vybavovaní reklamácií občanov, jednotné zásady vykonávania výskumu trhu a spotrebiteľského dopytu, výkon štátneho obchodného dozoru a ďalšie podrobnejšie úpravy na vykonanie zákona.

V prvej etape po schválení zákona v SNR išlo o oboznámenie vlastných pracovníkov ministerstva, pracovníkov národných výborov a obchodných organizácií s obsahom zákona o vnútornom obchode, najmä

však s novými úlohami, ktoré z neho pre pracovníkov obchodu a národných výborov na všetkých stupňoch riadenia vyplývajú, ako základného predpokladu pre urýchlené uvedenie zákona do života. Túto úlohu zabezpečilo ministerstvo formou inštruktážnych školení. Osobitnú pozornosť venovalo vypracovaniu odborných metodických materiálov a pomôcok pre orgány národných výborov -a pre obchodné organizácie. Boli vydané vzory administratívnych správnych rozhodnutí národných výborov, vypracovaný a vydaný tlačou komentár k zákonu o vnútorom obchode, zoznam právnych predpisov používaných národnými výbormi na úseku obchodu a cestovného ruchu. Boli vypracované vzory trhového poriadku, prevádzkových, ubytovacích a reklamačných poriadkov. Boli tiež vydané smernice o zriaďovaní a činnosti spotrebiteľských rád. Ďalej boli vydané "Metodické pokyny na vykonávanie výskumu vnútorného trhu a spotrebiteľského dopytu" v odvetví vnútorného obchodu, "Zameranie činnosti obchodu v oblasti riadenia a kontroly kvality spotrebného tovaru v rokoch 7. päťročnice", ako aj "Jednotné metodické postupy výstavby a modernizácie obchodnej siete".

Na dôslednejšie a komplexné zabezpečenie ochrany záujmov občanov a potláčanie protispoločenských javov vo vnútornom obchode vypracovalo ministerstvo návrh zásad zákona o Slovenskej obchodnej inšpekcii. Navrhovaná nová právna úprava formuluje postavenie a organizačné usporiadanie obchodnej inšpekcie v záujme utvorenia potrebných právnych podmienok na zvýšenie účinnosti kontroly pri uplatnení zásady prevencie. Schválením zákona o Slovenskej obchodnej inšpekcii bude dobudovaný systém kontroly ako nástroj zabezpečovania účinnosti riadenia vo vnútornom obchode.

Týmito opatreniami sledovalo ministerstvo postupné zabezpečenie odvetvových princípov v riadení vnútorného obchodu, pri uplatnení zásady znižovania administratívnej náročnosti v práci orgánov národných výborov a obchodných organizácií. Zásadné opatrenia boli pritom koordinované s Ministerstvom obchodu ČSR. Tým sa utvorili základné predpoklady na jednotné uplatnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o vnútornom obchode pre jednotný výkon štátnej správy, štátneho obchodného dozoru a pri odvetvovom riadení vnútorného obchodu, vrátane vzťahov ministerstva k ostatným ústredným orgánom štátnej správy, ktoré boli formulované v štatúte ministerstva, ktorý bol schválený vládou SSR v júli 1984.

Zabezpečovanie jednotnej socialistickej obchodnej politiky

V ďalšej etape uvádzania zákona do života v súlade s ustanovením § 3 vypracovalo ministerstvo návrh zásad jednotnej socialistickej obchodnej politiky (ďalej len "zásady") na rok 1983, ako aj na rok 1984 a predložilo ich vláde SSR, ktorá ich schválila.

Schválené zásady zaslal minister obchodu všetkým zainteresovaným rezortom, krajským národným výborom a NV hlavného mesta SSR Bratislavy a vyžiadal si ich rozpracovanie na podmienky nimi riadených obchodných činností. Na úrovni Ministerstva obchodu SSR boli zásady rozpracované do konkrétnych úloh a opatrení. Na úrovni GR OHJ a podnikov boli zásady rozpracované na podmienky ich práce.

Podľa schválených zásad v oblasti riadenia nákupu a dovozu tovaru zabezpečovalo ministerstvo najmä úlohy, vyplývajúce z vyhlášky č 48/ 1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese. Cieľom jednotného postupu ministerstvo vydalo po predbežnom odsúhlasení so všetkými zainteresovanými rezortami, "Pokyny na rokovanie s výrobnými organizáciami a organizáciami zahraničného obchodu o dodávkach spotrebného tovaru pre vnútorný obchod", ktoré sú záväzné pre všetky organizácie pri prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov, riešení rozporov v dodávkach a vypracúvaní návrhov plánov na príslušný rok.

V riešení nedostatkových druhov tovaru sa v zmysle uznesenia vlády ČSSR č. 151/1982 a vlády SSR č. 147/1982 v roku 1983 realizovali zámery minimálne 5 % nárastu dodávok v 38 skupinách z celkove 56 vytypovaných skupín a v roku 1984 dosiahlo sa zvýšenie dodávkovej úlohy v 85 skupinách z celkove 111 požadovaných položiek vybraných nedostatkových druhov tovaru.

V zabezpečovaní rozvoja doplnkovej výroby spotrebného tovaru v organizáciách, ktoré spotrebný tovar doteraz nevyrábali, najmenej v rozsahu 1 % z celkového objemu výroby sa v roku 1983 získal do trhových fondov ČSSR tovar v hodnote 133 mil. Kčs a na rok 1984 dohodli dodávky za 268 mil. Kčs. Doteraz neuspokojivú aktivitu VHJ a niektoré objektívne problémy doplnkovej výroby má za cieľ riešiť "Medzi-rezortná pracovná skupina na riešenie doplnkovej výroby" ustanovená v roku 1983.

Významným prínosom pre lepšie uspokojovanie potrieb trhu je rozvíjajúca sa výmena tovaru medzi vnútornými obchodmi krajín RVHP a väzbové obchody s partnermi z Juhoslávie a niektorými nesocialistickými štátmi, organizované prostredníctvom účelového podniku IMEX medzi veľkoobchodmi a obchodnými domami. Plnenie a prekročenie úloh a obchodno-politických zámerov v dovoze malo priaznivý vplyv na celkový dynamický vývoj na trhu.

Z výsledkov dosiahnutých pri uplatňovaní Zásad pri zabezpečovaní fondov tovaru, v riadení a usmerňovaní vývoja na vnútornom trhu v roku 1983 a I. polroku 1984 poukazujeme najmä na tieto skutočnosti:

V potravinárskom tovare v roku 1983 dosiahlo sa vyrovnanie ponuky s dopytom vo všetkých rozhodujúcich druhoch potravín. Na tomto stave okrem fondovej pripravenosti podieľali sa aj obchodno-politické opatrenia vykonávané počas roka vrátane cenových opatrení. Oproti roku 1982 sa výraznejšie zlepšilo zásobovanie bravčovou masťou a slaninou, maslom, rastlinnými tukmi a olejmi, konzumnými sirupmi a výrobkami z mlieka a mäsa. V I. polroku 1984 sa udržali pozitívne tendencie v zásobovaní obyvateľstva potravinárskym tovarom. Napriek tomu na úroveň zásobovania negatívne pôsobili a pôsobia nedostatky v objeme a najmä v štruktúre niektorých potravinárskych tovarov. Nedostatkovými v objeme i štruktúre ostávajú mrazené morské filé, syry, trvanlivé pečivo. Chýbajú aj niektoré sortimenty v cukrovinkárskom tovare. Citeľný nedostatok rybieho filé sa ešte prehlbuje keď potvrdené dodávky na rok 1985 nedosahujú ani úroveň skutočnosti za rok 1983 a sú nižšie oproti požiadavke o 1 500 ton. Vyriešenie tejto požiadavky vyžaduje osobitné opatrenia v dovoze.

V priemyselnom tovare bol v roku 1983 a v roku 1984 zaznamenaný pozitívny vývoj v predaji, najmä predmetov dlhodobého užitia. Obnovila sa dynamika predaja priemyselného tovaru a ponuka spotrebného tovaru sa obohatila o tovar mimoriadnej kvality. Tieto skutočnosti vy. plynuli z dobrej fondovej pripravenosti v prevažnej časti tovarov, čo sa žiadúcim spôsobom prejavilo v predstihu predaja priemyselného tovaru pred potravinami. Dosiahlo sa plnšie uspokojovanie rastúcich požiadaviek spotrebiteľov na vnútornom trhu. Napriek celkovému rastu dodávok priemyselného tovaru prejavujú sa výrazne štrukturálne nedostatky najmä v sortimentoch odievania. Neplnenie dodávok v požadovanej výške a sortimente v priemyselných tovaroch výroba zdôvodňuje v podstate kapacitnými a surovinovými nedostatkami, príp. prednostným plnením exportných úloh. Najväčšie problémy pretrvávajú v bavlnenej pletenej bielizni pre deti a dospelých, v štandardnom pančuchovom tovare, obuvi, textilnej a koženej, v toaletnom papieri a v sortimentoch investičného charakteru. Riešenie týchto nedostatkov je predmetom sústavnej pozornosti na všetkých úrovniach, napriek tomu sa dosahujú len čiastkové výsledky.

V dodávateľsko-odberateľských rokovaniach boli na rok 1984 a 1985 uplatnené požiadavky obchodu na zabezpečenie zvýšenia dynamiky predaja tovarov dlhodobej spotreby, zlepšenie situácie v zásobovaní doposiaľ nedostatkovými druhmi tovarov, zabezpečenie inovovaných výrobkov, ktoré sú podmienkou modernizácie sortimentu, zvyšovania technickej úrovne, funkčných a úžitkových vlastností spotrebného tovaru.

V oblasti riadenia a kontroly kvality spotrebného tovaru treba dosiahnuť aktívnejšiu účasť obchodu na plánovaní kvality, v rámci normalizačnej činnosti a na využívaní systému štátneho skúšobníctva na zvyšovanie úrovne kvality spotrebného tovaru. Zvyšovať podiel kvalitatívne kontrolovaného tovaru z celkového objemu nakúpeného tovaru a tým zamedzovať prenikaniu chybných výrobkov k spotrebiteľovi. Rezort riadi Štátnu skúšobňu č. 244 v Bratislave, ktorá je sortimentne orientovaná na vybraný sortiment kozmetických výrobkov.

Na úseku ochrany spotrebiteľa okrem opatrení v oblasti zabezpečovania plynulého zásobovania a zlepšovania služieb, obchodné organizácie na príkaz Ministerstva obchodu SSR novelizovali reklamačné poriadky z roku 1971. Nové reklamačné poriadky, ktoré nadobudli účinnosť 1 júlom 1983, posilnili a rozšírili práva občanov na reklamáciu chybného tovaru zakúpeného v maloobchodných predajniach v celom odvetví vnútorného obchodu.

Výskum trhu a spotrebiteľského dopytu zabezpečuje ministerstvo podľa metodických pokynov na vykonávanie výskumu vnútorného trhu a spotrebiteľského dopytu v odvetví vnútorného obchodu. Touto úpravou sa v odvetví vnútorného obchodu utvorili a prehĺbili podmienky na systematickú poznávaciu a rozborovú činnosť vo výskume potrieb trhu, úrovne ponuky a možnosti uspokojovania spotrebiteľského dopytu. To umožňuje plnšie využitie výskumu trhu v riadiacom a rozhodovacom procese v obchode i vo výrobe.

Vychádzajúc z poznatkov z minulých rokov a z oprávnenej kritiky občanov na nedostatky v službách obchodu z titulu skracovania času predaja a uzavieraním predajní pri čerpaní dovoleniek pracovníkov predajní, ministerstvo v záujme plynulého priebehu zásobovania počas letnej turistickej sezóny 1984 uložilo generálnym riaditeľom obchodných organizácií, aby prijali opatrenia na zamedzenie uvedených nedostatkov. Predsedovia KNV (primátor hl. mesta Bratislavy) boli zároveň upozornení na vydané zásady pre obchodné organizácie s tým, aby zabezpečili určovanie, resp. zmeny času predaja v súlade s týmito zásadami.

Na podporu aktuálnych obchodnopolitických cieľov a programov v rozvoji osobnej hmotnej spotreby pojatých v zásadách zabezpečuje ministerstvo spolu s OHJ hlavné propagačné akcie. Tak v roku 1983 v spolupráci a za finančnej podpory dodávateľských organizácií sa uskutočnilo 6 hlavných propagačných akcií (napr. na podporu racionálnej výživy, nákupu zeleniny a ovocia, ponuky potrieb pre domácnosť, kultúrnych potrieb dlhodobej spotreby). V roku 1984 zabezpečuje ministerstvo 8 medzirezortne dohodnutých hlavných propagačných akcií na témy: menej času pri varení, odievanie detí, vhodná obuv, stavebnicový nábytok, módna línia 1984 a ďalšie.

Na utváranie nákupných podmienok v čase predaja predajní a prevádzkární vydalo ministerstvo "Zásady na určovanie času predaja", ktorými sa novelizovali pôvodné zásady z roku 1970. Tieto zásady platné od 1. 1. 1984 sú záväzné pre obchodné organizácie pri vypracúvaní návrhov času predaja a majú pomôcť národným výborom v určovaní času predaja v konkrétnych podmienkach ich pôsobnosti.

S cieľom zistiť stav uplatňovania zákona SNR o vnútornom obchode a vyhlášky Ministerstva obchodu SSR č. 100/1982 Zb. v praxi v I. polroku 1984 vykonalo ministerstvo v súčinnosti s generálnymi riaditeľstvami, odborovými podnikmi, Štátnou obchodnou inšpekciou a spotrebiteľskými radami rozsiahlu previerku činnosti obchodných organizácií. Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vrátane postihov majú účinne prispieť na zlepšovanie činnosti vo vnútornom obchode v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti a zabezpečovanie štátneho obchodného dozoru je uvedené v prílohe.

Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z odvetvového riadenia a výkonu štátneho obchodného dozoru vo vnútornom obchode

Prijatím zákona o vnútornom obchode a v zmysle zákona o národných výboroch pre ministerstvo vznikli kvalitatívne nové úlohy pri zabezpečovaní odvetvového riadenia. Ustanovenia uvedených zákonov a požiadavky orgánov centra vyúsťujú do situácie, keď je potrebné odborné riadenie zabezpečovať aj zovšeobecňovaním poznatkov a vykonávať opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Organizačná štruktúra Ministerstva obchodu SSR, ako sa doteraz vytvorila, nie je v súlade s potrebami odborného odvetvového riadenia. Ministerstvo má odborný aparát pre rezortné riadenie a len čiastočne pre odvetvové riadenie. Rad úloh môžu i naďalej vykonávať orgány prierezového charakteru (SIPK, MF SSR, SŠÚ, MPsV SSR a pod. ). Odvetvové riadenie obchodných činností však nie je dostačujúco zabezpečené. Aparát MO SSR bol systemizovaný podľa zásad prísnej hospodárnosti, pričom predmet jeho činnosti podľa nového zákona je v podstate dvojrozmerný, t. j. pre vlastný rezort a pre odvetvie.

Odvetvové riadenie ministerstvo zabezpečuje viacerými formami:

1. Využívaním a prispôsobovaním metodiky tvorenej prierezovými orgánmi na podmienky obchodu.

2. Spoluprácou s Ministerstvom vnútra SSR a ostatnými ústrednými orgánmi pri organizovaní niektorých opatrení voči obchodným organizáciám riadeným národnými výbormi a ostatnými ústrednými orgánmi, pokiaľ ich organizácie oprávnene vykonávajú obchodnú činnosť.

3. Odborno-poradenskou činnosťou záujmových združení vo vnútornom obchode.

4. Výkonom úloh vyplývajúcich z postavenia ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy pre vnútorný obchod a cestovný ruch.

Pre dôsledné zabezpečenie odvetvovej pôsobnosti stala sa naliehavou potreba prehĺbiť realizáciu najmä týchto úloh:

- výkon štátnej správy pre vnútorný obchod,

- štátny obchodný dozor vo vnútornom obchode,

- prípravu a tvorbu koncepcií tohoto odvetvia v celej šírke koordináciou s ostatnými obchodnými a neobchodnými rezortami,

- spracovanie zásad obchodnej politiky, jej predkladanie vláde SSR na schválenie a zabezpečovanie realizácie schválených zásad vo vnútornom obchode,

- metodické riadenie obchodných organizácií riadených národnými výbormi,

- utváranie jednotných podmienok na koordinovaný a plánovitý rozvoj materiálno-technickej základne vo všetkých obchodných systémoch,

- zabezpečovanie realizácie jednotných princípov určovania ekonomických podmienok obchodnej činnosti,

- utvárať základné podmienky sociálneho rozvoja a stabilizácie kádrov vo vnútornom obchode.

Zabezpečovanie odvetvového riadenia podľa zákona je potrebné považovať za jedno z dôležitých opatrení aj v rámci aplikácie Súboru opatrení na zdokonaľovanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva. Odvetvové riadenie je potrebné odlišovať od výkonu štátnej správy upravenej v § 31 až 36 zákona, pretože tu ide o povinnosť Ministerstva obchodu SSR v úzkej spolupráci s orgánmi uvedenými v zákone, ktoré činnosť obchodných organizácií riadia, organizovať koordinované zabezpečovanie uvedených úloh v celom odvetví vnútorného obchodu. Ministerstvo obchodu SSR musí tak byť iniciátorom odvetvového riadenia.

Ministerstvo obchodu SSR riadi výkon štátnej správy pre vnútorný obchod a cestovný ruch a vykonáva štátny obchodný dozor vo vnútornom obchode. Pre sledovanie dodržiavania socialistickej zákonnosti a na zabezpečenie dodržiavania podmienok na ochranu záujmov občanov vo vnútornom obchode je potrebné utvoriť primerané kádrové podmienky aj vo vlastnom aparáte ministerstva.

Ministerstvo v ďalšej realizácii ustanovení zákona zintenzívni k koordinačnú činnosť voči ostatným ústredným orgánom, ktoré riadia organizácie oprávnene vykonávajúce obchodnú činnosť. Vykoná organizačné opatrenia vo vlastnom aparáte ministerstva tak, aby uplatňovanie odvetvového riadenia vnútorného obchodu bolo dosiahnuté v rozsahu ustanovenom v zákone.

V oblasti rozvoja materiálno-technickej základne obchodu pre ďalšie programové a plánovité zlepšovanie nákupných podmienok obyvateľstva vydalo ministerstvo "Jednotné metodické postupy výstavby n modernizácie obchodnej siete".

Tieto metodické postupy sú určené ako jednotná metodická pomôcka pre stanovenie potrieb kapacity obchodnej siete v zodpovedajúcej sortimentnej, typovej a územnej štruktúre. Metodické postupy prvýkrát predstavujú odvetvový jednotný a závažný dokument pre realizáciu cieľov socialistického vnútorného obchodu na úseku rozvoja materiálno-technickej základne obchodu.

Vydaním jednotných metodických postupov výstavby a modernizácie obchodnej siete sa ČSSR pripojuje k štátom RVHP, ktoré už v minulých rokoch na rôznej úrovni uplatnili legislatívnu záväznosť podobných dokumentov.

Cieľom metodických postupov je najmä:

- zabezpečiť jednotné podmienky výstavby a modernizácie obchodnej siete,

- zabezpečiť zdokonaľovanie podmienok predaja tovaru a poskytovania služieb vymedzených v zákonoch o vnútornom obchode nadväzne na vývoj sídelnej štruktúry,

- poskytnúť užívateľom sústavu odporúčaných (smerných) prevádzkovo-ekonomických ukazovateľov obchodnej siete,

- zabezpečiť rast spoločenskej a ekonomickej efektívnosti materiálno-technickej základne obchodu.

Uvedené jednotné metodické postupy sú časové spracované pre obdobie 7. a 8. 5RP.

Na úseku zdokonaľovania pohotovej a jednotnej informačnej sústavy v odvetví vnútorného obchodu ministerstvo zabezpečovalo budovanie automatizovaného systému riadenia v organizáciách vnútorného obchodu, vrátane metodickej pomoci pri tvorbe vlastného automatizovaného informačného systému v organizáciách riadených národnými výbormi. V súčasnosti sa podieľa na pripravovanom novom projekte krajskej oblastnej štatistiky a obehu tovaru pre potreby krajských orgánov.

V rámci prípravy mládeže na povolanie zabezpečuje ministerstvo vypracovanie pedagogických dokumentov, učebných plánov a osnov

odborného výcviku pre všetky novo koncipované učebné odbory v štátnom a družstevnom obchode. Vydáva učebné texty a učebnice pre početne málo zastúpené učebné a študijné odbory.

Pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo zákona ministerstvo úzko spolupracuje so SVOZ pracovníkov obchodu. Táto spolupráca sa realizuje podľa zásad stanovených v dokumente "Zásady spolupráce SVOZ pracovníkov obchodu s Ministerstvom obchodu SSR" a "Spoločný postup pri zabezpečovaní záverov XVI. zjazdu KSČ a zjazdu KSS po X. všeodborovom zjazde a Slovenskom zjazde ROH" zo septembra 1982.

S Predsedníctvom SVOZ pracovníkov obchodu bol prerokovaný a dohodnutý spoločný postup v otázke realizácie cieľových úloh v roku 1984 v oblasti urýchlenia rastu produktivity práce a spevňovanie podielu materiálových nákladov bez odpisov ZP na výkonoch. Ministerstvo a SVOZ pracovníkov obchodu sa vzájomne informujú o riešení aktuálnych problémov formou priamych rokovaní.

Výkon štátnej správy a štátneho obchodného dozoru vo vnútornom obchode zabezpečovaný národnými výbormi

Účinnosť riadiacej činnosti ministerstva obchodu na jednotný výkon štátnej správy v zmysle zákona o vnútornom obchode a jej výsledky sú podmienené aj výkonom činnosti národných výborov. Ministerstvo preto sústavne dbá o skvalitňovanie ich práce. Systém pravidelných dvojmesačných porád na Ministerstve obchodu SSR s vedúcimi odborov obchodu a cestovného ruchu krajských národných výborov (NVB) sa stal účinným nástrojom riadiacej a koordinačnej práce ministerstva na zjednocovanie postupov výkonu štátnej správy vo vnútornom obchode. Prehĺbila sa vzájomná informovanosť o aktuálnych otázkach vnútorného obchodu a pri zabezpečovaní zásad jednotnej socialistickej obchodnej politiky. Účasť na poradách zástupcov dodávateľských rezortov, Ministerstva vnútra SSR, zástupcov generálnych riaditeľstiev dodávateľských a obchodných organizácií vrátane zástupcov Slovenského zväzu spotrebných družstiev účinne napomáha jednotnému postupu pri riešení úloh. Účinnosť spolupráce ministerstva s národnými výbormi zvyšuje aj činnosť sekretariátu Vládneho výboru pre cestovný ruch v otázkach rozvoja služieb cestovného ruchu. Táto forma osobného styku sa osvedčila a prispieva na zjednodušovanie administratívnej náročnosti.

Formy osobného styku s národnými výbormi realizujú sa aj metodicko-inštruktážnymi previerkami vykonávanými pracovníkmi ministerstva obchodu. Previerky v jednotlivých krajoch ukázali, že všetky

stupne národných výborov sústavne sledujú činnosť obchodných organizácií pri zabezpečovaní zásobovania, pričom začali uplatňovať aj sankčné postihy pri nedostatkoch, ktoré spôsobujú poruchy v zásobovaní. Uložené sankčné postihy zo strany národných výborov v hlavnom meste SSR Bratislavy dosiahli sumu Kčs 349 300, v Západoslovenskom kraji Kčs 520 940, v Stredoslovenskom kraji Kčs 163 340 a vo Východoslovenskom kraji Kčs 16 640.

Výkon štátnej správy národnými výbormi vymedzuje zákon o vnútornom obchode podľa územnej pôsobnosti. Ide najmä o sledovanie a hodnotenie úrovne zásobovania a poskytovania služieb spolu s vykonaním opatrení na zabezpečenie riadneho a plynulého zásobovania občanov, resp. odstraňovanie zistených nedostatkov.

K získaniu poznatkov o zásobovacej situácii a na odstraňovanie nedostatkov prispievajú aj previerky úrovne zásobovania vykonávané pracovníkmi národných výborov. Týchto previerok sa zúčastňujú aj poslanci zastupiteľských zborov, ktorí svojimi pripomienkami a návrhmi pomáhajú pri odstraňovaní zistených nedostatkov. Celkom bolo takto vykonaných viac ako 6000 previerok zásobovania a dodržiavania určených povinností pri zabezpečovaní zásobovania zo strany pracovníkov organizácií vykonávajúcich obchodnú činnosť a občanov, z toho napr. v Západoslovenskom kraji z vykonaných 4100 previerok 2160 previerok sa zameralo na dodržiavanie statočností pri predaji a v službách. Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijímané nápravné opatrenia vrátane postihov.

Výlučná právomoc národných výborov nižších stupňov pri určovaní času predaja predajní a prevádzkární umožňuje priame uplatnenie požiadaviek spotrebiteľov a objektivizáciu požiadaviek občanov a záujmov obchodných organizácií. Je však potrebné, aby miestne národné výbory dôslednejšie zabezpečovali evidenciu vydaných povolení na prechodné uzavieranie predajní a ich dodržiavanie s cieľom zamedzenia prípadného zneužívania, resp. svojvoľného uzavierania predajní bez súhlasu národného výboru.

Na zabezpečovanie úloh spojených s výkonom štátneho obchodného dozoru zriaďujú miestne národné výbory spotrebiteľské rady, ktoré riadia. Tieto sa stali účinným pomocníkom národných výborov najmä pri zabezpečovaní ochrany záujmov občanov. Vykonávajú previerky zamerané na statočnosť pri predaji, čistotu a hygienu v predajniach, dodržiavanie času predaja, akosti predávaného tovaru a ďalších úloh vyplývajúcich zo zásad Ministerstva obchodu SSR pre zriaďovanie a činnosť spotrebiteľských rád. K 31. 12. 1983 národné výbory mali celkom 3989 členov spotrebiteľských rád, z toho 2667 žien. Najväčší počet členov spotrebiteľských rád bolo v Stredoslovenskom kraji 1702 členov. Členovia spotrebiteľských rád vykonali v roku 1983 celkom 19 376 kontrol.

Osobitnú pozornosť si vyžaduje aj činnosť spojená s udeľovaním povolení na výkon obchodnej činnosti neobchodnými organizáciami a predaja tovaru občanmi. Aj keď je prevažná časť povolení udelená miestnymi národnými výbormi na predaj tovaru občanmi a organizáciami len na jednorazové vykonávanie obchodnej činnosti, počty udelených povolení priemerne 1000 za kraj, ukazujú na potrebu prehodnotenia účelnosti týchto povolení z hľadiska potrieb spoločnosti a s uspokojovaním záujmov občanov, ako to vyplýva z ustanovenia § 15 zákona o vnútornom obchode.

Záver

Nadobudnutím účinnosti zákona o vnútornom obchode pozornosť ministerstva sa sústredila predovšetkým na zabezpečenie uvedenia zákona do života s osobitným zreteľom na zabezpečovanie úloh zákonom novoupravených. Išlo najmä o vypracovanie zásad jednotnej socialistickej obchodnej politiky a zabezpečenie ich realizácie. Pozornosť sa pritom zameriavala aj na pomoc národným výborom pri uplatňovaní zákona v ich kompetencii. Započalo sa s postupným uplatňovaním odvetvového riadenia najmä pri tvorbe, plnení a kontrole plnenia plánu, zabezpečovania fondov tovaru a v ďalších činnostiach. Ministerstvo obchodu spolu s národnými výbormi pritom riešilo a rieši nedostatky vyplývajúce z vývoja na trhu, čo je mimoriadne pracovne náročné a núti na operatívnu činnosť. Dosahované výsledky v plnení plánu a v úrovni plynulého uspokojovania základných potrieb občanov potvrdzujú účinnosť opatrení vykonaných za posledné roky zo strany ministerstva i národných výborov.

Napriek vynaloženému úsiliu, najmä pri zabezpečovaní dodávok do trhových fondov, nepodarilo sa dosiahnuť trvalé uspokojovanie spotrebiteľského dopytu. Pretrvávajú najmä štrukturálne problémy v dodávkach potravinárskeho a priemyselného tovaru, pričom sa nedostatočne realizujú aj uznesenia vlády ČSSR i vlády SSR na zvyšovanie dodávok nedostatkových druhov tovaru. Ministerstvo preto naďalej bude presadzovať riešenie potrieb na udržanie stability a plynulosti zásobovania trhu a na zvyšovanie dodávok v požadovanej štruktúre z domácej výroby a z dovozu.

Pri uplatňovaní zákona, zabezpečovaní najmä nových úloh v odvetvovom riadení a vo výkone štátneho obchodného dozoru sú ešte v práci ministerstva i národných výborov rezervy.

Pre zabezpečenie úloh na úseku odvetvového riadenia vnútorného obchodu ministerstvo bude aktívnejšie organizovať koordináciu spoločných úloh vytýčených v zákone na tomto úseku a zabezpečovať tiež oblasť štátneho obchodného dozoru. V záujme toho v ďalších obdobiach zameria svoju činnosť najmä na:

- vypracovanie zásad na zabezpečenie plánovitého a sústavného výkonu štátneho obchodného dozoru poverenými pracovníkmi ministerstva a národných výborov všetkých stupňov,

- vyhodnocovanie stavu zabezpečovania výkonu štátneho obchodného dozoru a opatrení na riešenie zistených nedostatkov na pravidelných poradách s vedúcimi odborov obchodu a cestovného ruchu krajských národných výborov a NV hlavného mesta SSR Bratislavy,

- pravidelné ročné vyhodnocovanie stavu vo výkone štátneho obchodného dozoru v súlade s vypracovanými zásadami,

- vypracovanie plánov výkonu štátneho obchodného dozoru na rok 1985 vykonávaného národnými výbormi, podľa ktorých budú orgány štátneho obchodného dozoru národných výborov systematicky a koordinovane zabezpečovať obchodný dozor pri uplatňovaní zásady naliehavosti úloh vyplývajúcich z jednotnej socialistickej obchodnej politiky, pritom budú operatívne zasahovať v naliehavých prípadoch, ktoré vyplynú z prípadného mimoriadneho vývoja na vnútornom trhu.

Ministerstvo obchodu a národné výbory prehodnotia doterajší vývoj v udeľovaní povolení na vykonávanie obchodnej činnosti organizáciám a občanom, najmä so zreteľom na plnenie predpokladov podľa § 15, t. j. či povolená obchodná činnosť je v súlade s potrebami spoločnosti a s uspokovojaním záujmov občanov a či organizácie majú potrebné podmienky a prostriedky na vykonávanie obchodnej činnosti (§ 20 zákona).

Národné výbory nižších stupňov neodkladne prehodnotia stav v zriaďovaní a činnosti spotrebiteľských rád, doplňovaní ich členov a vybavia poverených pracovníkov preukazmi orgánu štátneho obchodného dozoru. Zavedú pritom jednoduchú evidenciu vydaných preukazov.

Ministerstvo obchodu, Slovenský zväz spotrebných družstiev a Národné výbory v záujme prehĺbenia uplatnenia odvetvového riadenia vo vnútornom obchode zabezpečia dôslednú realizáciu úloh stanovených v § 30 zákona, s osobitným zreteľom ma stav realizácie sociálneho rozvoja, výchovy a stabilizácie kádrov vo vnútornom obchode.

Príloha

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti a zabezpečenie štátneho obchodného dozoru vo vnútornom obchode

V zmysle zákona o vnútornom obchode a Zásad kontroly v národnom hospodárstve a štátnej správe č. 66/1982 Zb. ministerstvo zabezpečovalo kontrolnú činnosť v rezorte a prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie a národných výborov v celom odvetví vnútorného obchodu.

Na zabezpečenie úloh na úseku kontroly a na prehlbovanie kontrolnej činnosti utvárajú sa metodické a organizačné podmienky týmito opatreniami ministerstva:

- príkaz ministra obchodu SSR č. 18/1982 na zvýšenie účinnosti kontroly v rezorte MO SSR,

- smernice č. 1/1982 o zriaďovaní a činnosti spotrebiteľských rád,

- prikáž ministra obchodu SSR č. 2/1983 o prehĺbení ochrany záujmov občanov vo vnútornom obchode,

- zásady zákona o Slovenskej obchodnej inšpekcii, ktoré v júli t. r. schválila vláda SSR.

V rokoch 1982 a 1983 vykonávalo ministerstvo kontroly a usmerňovalo kontrolnú činnosť podriadených organizácií najmä na plnenie opatrení a dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa, ochrany majetku v socialistickom vlastníctve (vrátane dodržiavania vyhlášky č. 118/1972 Zb. o pokladničných operáciách), zatajovanie nedostatkového tovaru a prednostného predaja v predajniach, na evidenciu a vybavovanie reklamácií spotrebiteľov. Na základe výsledkov kontrol prijali sa opatrenia na nápravu zisťovaných nedostatkov.

V zmysle plánu hlavných kontrolných úloh na I. polrok 1984 vykonala sa v súčinnosti s obchodno-hospodárskymi jednotkami rezortu, Štátnou obchodnou inšpekciou a spotrebiteľskými radami národných výborov, previerka uplatňovania zákona o vnútornom obchode a nadväznej vyhlášky MO SSR č. 100/1982 Zb. v organizáciách vnútorného obchodu. Previerkou bolo zistené, že vedenia organizácií organizovali aktívy, semináre, školenia a inštruktáže pre vedúcich predajní a prevádzkových jednotiek za účelom ich oboznámenia s uvedenými právnymi normami. Prevádzkové poriadky vypracované na základe citovaného zákona a vyhlášky obdržali všetky predajne, resp. prevádzkové jednotky. Prípady nedostatočnej informovanosti pracovníkov predajní o týchto predpisoch sa zistili len ojedinelé. Pri previerke boli však zis-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP