Úterý 17. června 1986

/Začátek schůze ve 13.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Josef Kempný, místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová a Čestmír Adam. Z členů dosavadního předsednictva České národní rady byli dále přítomni Jana Klasová, Marcela Černá, Jaroslav Henzl, Jan Kotvald, Naděžda Křenová, Josef Mečl, Josef Meier, Miroslav Mrázek, Oldřich Paul, Antonín Slavíček, Marie Smolíková, Alois Švrček, Jan Uřičář a Miloslav Vacík.

Členové vlády České socialistické republiky

předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády Ladislav Adamec, Zdeněk Krč, Stanislav Rázl, František Šrámek, ministr financí Jaroslav Tlapák, ministr práce a sociálních věcí Emilian Hamerník, ministr průmyslu Miroslav Kapoun, ministr stavebnictví Karel Polák, ministr zemědělství a výživy Vladislav Třeška, ministr lesního a vodního hospodářství František Kalina, ministr obchodu Antonín Jakubík, ministr vnitra Josef Jung, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar, ministr školství Milan Vondruška, ministr kultury Milan Klusák, ministr zdravotnictví Jaroslav Prokopec, ministr - předseda Výboru lidové kontroly ČSR Vlastimil Svoboda, ministři Ladislav Kopřiva a Karel Löbl.

196 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Vážená Česká národní rado, vážené soudružky a vážení soudruzi, poslanci, dovolte mi, abych zahájil ustavující schůzi České národní rady, zvolené 23. a 24. května 1986.

Vítám vás všechny, vítám členy vlády České socialistické republiky v čele s členem předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsedou vlády České socialistické republiky soudruhem Josefem Korčákem. /Potlesk./

Soudružky a soudruzi, volby potvrdily, že náš lid se jednoznačně vyslovil nejen pro jednotlivé kandidáty Národní fronty, ale že stojí pevně za Politikou Komunistické strany Československa, za programem dalšího rozvoje naší socialistické společnosti, vyjádřeným v závěrech XVII. sjezdu naší strany, programem, který přijala za svůj celá Národní fronta.

Projevená důvěra našeho lidu je pro nás, poslance nejvyššího zastupitelského sboru České socialistické republiky, velikým závazkem. Chceme a budeme pracovat tak, abychom v našich podmínkách při využití všech našich ústavních působností a prostředků tuto důvěru nezklamali, abychom co nejvíce prospěli k uskutečňování závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa.

Soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, předsednictvo České národní rady čtvrtého volebního období, které podle ústavního zákona o československé federaci zůstává ve své funkci až do doby, kdy nově zvolená Česká národní rada zvolí nové předsednictvo, navrhlo pro dnešní schůzi České národní rady tento pořad:

I. Slib poslanců

II. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy a ostatních členů mandátového a imunitního výboru České národní rady /tisk 1/

III. Zpráva mandátového a imunitního výboru České národní rady s návrhem na ověření platnosti volby poslanců České národní rady /tisk 6/

IV. Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 15. května do 17. června 1986 /tisk 5/

V. Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady /tisk 2/

VI. Návrh skupiny poslanců na volbu ověřovatelů České národní rady /tisk 3/

VII. Návrh skupiny poslanců na zřízení výborů České národní rady a na volbu jejich předsedů a ostatních členů /tisk 4/

Máte, soudružky a soudruzi, k tomuto návrhu nějaké připomínky? (Nebyly. )

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je přítomno 196 poslanců České národní rady a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Můžeme proto přistoupit k hlasování o návrhu pořadu. Kdo s navrženým pořadem ustavující schůze souhlasí, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Pořad dnešní schůze je jednomyslně schválen. Prvním bodem pořadu je

I.

Slib poslanců

Podle ústavního zákona o československé federaci je každý poslanec povinen složit poslanecký slib, a to v první schůzi, které se po svém zvolení zúčastní. Ústavní zákon dále praví, že odmítnutí složit slib anebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Složení poslaneckého slibu je tedy naším prvním a základním úkolem. Soudruh poslanec Voleník přečte ústavním zákonem předepsanou formuli. Potom budou poslanci postupně předstupovat před tribunu, odevzdají podepsané prohlášení slibu a složí slib slovem "slibuji".

Slib složí nejprve poslanci České národní rady z předsednické tribuny a pak ostatní poslanci v pořadí podle volebních obvodů.

Žádám, abychom povstali, a místopředsedu České národní rady poslance Oldřicha Voleníka prosím, aby přečetl ústavní formuli poslaneckého slibu.

/Shromáždění povstává./

Místopředseda ČNR soudruh Oldřich Voleník: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

/Soudruh Voleník skládá slib jako první, dále pak ostatní poslanci v uvedeném pořadí./

Soudružky a soudruzi: Korčák Josef, Adamec Ladislav, Krč Zdeněk, Šrámek František, Rázl Stanislav, Tlapák Jaroslav, Hamerník Emilián, Třeška Vladislav, Jung Josef, Vondruška Milan, Klusák Milan, Prokopec Jaroslav, Mečl Josef, Balaš Vladimír, Šlouf Miroslav, Adam Čestmír, Brejha Jiří, Antony František, plíva Jaromír, Olšan Alois, Stiborová Marie, Kubát František, Matějka Josef, Sobotová Marie, Mohorita Vasil, Cibelius Jiří, Hálková Eva, Ladislav Bohumil, Běžel Václav, Škoda Jan, Horčík Zdeněk, Marek Oskar, Šebor Milan, Pudil Václav, Halamová Marie, Anděl Václav, Hájek Václav, Schuster Jaroslav, Hofman František, Lacinová Jana, Hrabaň Josef, Domas Josef, Fišerová Věra, Kulovaný Miloš, Konečná Anna, Voleská Miroslava, Mařas František, Prošek Jiří, Němec Jiří, Pazderník Květoslav, Lišková Eva, Pelikán Josef, Štefan František, Blín Josef, Kotvald Jan, Kopenec Jaroslav, Lubinská Marie, Olšan Bohuslav, Dvořáková Eliška, Karbaš Jaroslav, Kutiš Pavel, Šenkýř Miroslav, Marienko František, Flídrová Marie, Krátký Jiří, Fleyberk Jiří, Štorkán Miroslav, Koláčný Jan, Kuna Stanislav, Burian Václav, Novotný Miroslav, Šrédlová Hana, Opatrná Jana, Podlešák Josef, Vacík Miloslav, Sůvová Jiřina, Meier Josef, Trejbal Václav, Čepičková Jana, Rota Josef, Mráz Milan, Trojanová Hana, Horáček Bohuslav, Svobodová Miluše, Černá Marcela, Šlapák Václav, Bekárek Milan, Kubišta Jan, Krubl Pavel, Šafařík Jaroslav, Krátký Petr, Nepraš Petr, Herrgesell Walter, Postlová Jitka, Horáková Libuše, Starý Jiří, Píro Josef, Dondová Alena, Brisuda Josef, Kopecká Anna, Fuchsová Hana, Novotný Otakar, Kordiak Miroslav, Rosický Bohumír, Berenreiter Václav, Očenášek Antonín, Jireček Václav, Henzl Jaroslav, Svobodová Marie, Cepl Ladislav, Maryška Jiří, Loutchan Stanislav, Samek Jaroslav, Krumer Vladislav, Říhová Emilie, Zajebalová Miroslava, Hanzlová Alena, Reinberg Václav, Kolbabová Jana, Zimová Jana, Jehlička Josef, Stará Hana, Matějková Vlasta, Kraus Michal, Divilová Olga, Burský Oldřich, Michalec Václav, Škarydková Olga, Chabičovský František, Skoupý Alois, Koudelová Marie, Kuběna Rudolf, Němec Miroslav, Při- byl František, Kozák Bohumil, Kozák František, Šustrová Vlasta, Chudoba Pavel, Duda Milan, Křenová Naděžda, Šmotková Marie, Janota Miroslav, Kolařík Jaroslav, Šůral Josef, Baňařová Eva, Bohdálek Přemysl, Caha Miroslav, Štěpničková Jarmila, Štěpánek Vratislav, Prchal Josef, Liška Ladislav, Kabát Jiří, Čaja Milan, Pátek Josef, Šlézar Jaroslav, Kaňa Josef, Hladíková Zlatuše, Švrček Alois, Matyáš Jindřich, Vrbka František, Dohnalová Danuše, Kincl František, Paslawski Jiří, Doležal Ladislav, Dobrozemská Ludmila, Sedláček Josef, Dohnal Milan, Požár Norbert, Vašíčková Zdenka, Uřičář Jan, Chýlek Karel, Sivák Jan, Niedoba Vladislav, Dona Jiří, Hambalčíková Gertruda, Mrázek Miroslav, Cmíralová Marie, Škrobánek Jan, Lagová Hana, Faltýnková Libuše, Kadlčíková Amálie, Skácel František, Onderka Jan, Kocurová Anna, Čurda Jiří, Zicha Antonín, Šenková Jaroslava, Hluší Jan, Vysloužil Rostislav, Miková Alena, Vařečka Břetislav, Krystyník Pavel, Kostka Karel, Jarošová Marie.

Nyní prosím předsedu ČNR, aby složil slib. Děkuji.

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Děkuji.

Soudružky a soudruzi, je zde snad někdo z přítomných poslanců, kdo nesložil ústavou předepsaný slib? Není tomu tak.

Mohu tedy konstatovat, že všichni přítomní poslanci složili poslanecký slib. Nepřítomní poslanci, to jsou ti čtyři řádně omluvení, složí slib v nejbližší schůzi ČNR, které se zúčastní.

Soudružky a soudruzi, než přistoupíme k dalšímu jednání, je třeba, abychom pověřili čtyři poslance sčítáním hlasů. Navrhujeme tyto poslance: Václava Anděla, Jiřího Fleyberka, Libuši Horákovou a Pavla Kutiše.

Má někdo k tomuto návrhu nějaké připomínky, doplňky nebo jiné návrhy? Nikoliv.

Budeme tedy hlasovat. Kdo je pro, aby poslanci Václav Anděl, Jiří Fleyberk, Libuše Horáková a Pavel Kutiš byli pověřeni sčítáním hlasů při volbách, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti nebo se zdržel hlasování? Nikoliv.

Tím jsou navrhovaní poslanci, pověření sčítáním hlasů při volbách funkcionářů ČNR, zvoleni a prosím, aby při všech hlasováních plnili svoji úlohu.

Druhým bodem jednání je

II

Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy a ostatních členů mandátového a imunitního výboru České národní rady /tisk 1/

Soudružky a soudruzi, podle zákona České národní rady o volbách do České národní rady ověřuje platnost volby svých poslanců Česká národní rada ve své ustavující schůzi.

Podle ústavního zákona o československé federaci vypracovává návrh na ověření mandátu mandátový a imunitní výbor, který je nyní třeba zvolit. K tomu máte předložen písemný návrh v tisku č. 1.

Jsou k němu nějaké připomínky nebo doplňky? Nejsou.

Doporučuji, abychom o předsedovi a ostatních členech výboru hlasovali najednou, a to zdvižením ruky. Jsou k tomuto způsobu hlasování nějaké připomínky? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s tímto způsobem hlasování, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./ Je někdo proti nebo se zdržel hlasování? Nikoliv. Návrh způsobu hlasování byl jednomyslně schválen.

Soudružky a soudruzi poslanci, skupina poslanců uvedená v tisku č. 1 navrhuje, aby předsedou mandátového a imunitního výboru byl zvolen poslanec Oldřich Voleník a členy výboru poslanci

Marcela Černá

Jiří Fleyberk

František Hofman

Karel Chýlek

Josef Kaňa

Anna Kocurová

Rudolf Kuběna

Vasil Mohorita

Marie Svobodová a

Milan Šebor

Máte k tomuto návrhu nějaké doplňky, připomínky nebo otázky? Nejsou.

Kdo tedy s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./ Je někdo proti nebo zdržel se hlasování? Nikoliv.

Mandátový a imunitní výbor a předseda mandátového a imunitního výboru byli zvoleni jednomyslně.

Protože jejich úkolem je ověřit platnost volby zvolených poslanců, žádám členy mandátového a imunitního výboru, aby se ihned sešli v salónku č. 1 k ověření platnosti volby zvolených poslanců a připravili zprávu pro Českou národní radu.

Přerušuji nyní schůzi na 30 minut.

/Schůze byla přerušena ve 13.30 hodin a znovu zahájena ve 14.00 hodin./

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Soudružky a soudruzi, budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Mandátový a imunitní výbor skončil svou práci. Prosím proto soudruha Voleníka, aby zprávu podle tisku 6 s návrhem na ověření platnosti volby poslanců České národní rady odůvodnil.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP