Čtvrtek 3. července 1986

/Začátek schůze české národní rady v 9.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady prof. ing. Josef Kempný, CSc., místopředsedové České národní rady Oldřich Voleník, Marie Jarošová, MVDr. Oldřich Burský a ing. Josef Kaňa.

Členové vlády České socialistické republiky předseda vlády Josef Korčák, místopředsedové vlády ing. Jaroslav Tlapák a ing. František Šrámek, ministr financí ing. Jiří Nikodým, ministryně práce a sociálních věcí RSDr. Nasťa Baumruková, ministr školství doc. Milan Vondruška, ministr kultury doc. JUDr. Milan Klusák, CSc., ministr zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Prokopec, CSc., ministr spravedlnosti JUDr. Antonín Kašpar, ministr vnitra ing. Josef Jung, ministr průmyslu ing. Petr Hojer, ministr stavebnictví Karel Polák, ministr zemědělství a výživy ing. Ondřej Vaněk, CSc., ministr lesního a vodního hospodářství ing. František Kalina, ministr obchodu ing. Josef Ráb, ministr - předseda výboru lidové kontroly ČSR ing. Jan Motl, ministři prof. ing. Karel Löbl, DrSc. a ing. Vladimír Šimek.

183 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, zahajuji 2. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Dovolte mi, abych v našem středu srdečně přivítal všechny členy vlády v čele s předsedou vlády České socialistické republiky, členem předsednictva ústředního výboru naší komunistické strany, soudruhem Josefem Korčákem.

Vítám všechny představitele ústředních orgánů České socialistické republiky a všechny hosty, kteří se zúčastní našeho jednání.

Soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych vás v úvodu našeho jednání seznámil s tím, že předsednictvo České národní rady ve své schůzi 18. června t. r. přijalo demisi vlády České socialistické republiky, kterou vláda podala podle ústavních předpisů po ustavující schůzi České národní rady. Tentýž den předsednictvo České národní rady jmenovalo novou vládu a její členové složili ústavní slib, a to podle tradice ve Staré sněmovně na Pražském hradě.

Významnou politickou událostí pro českou státní reprezentaci se stalo 19. června t. r. přijetí předsednictva České národní rady a vlády České socialistické republiky generálním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezidentem ČSSR soudruhem Gustávem Husákem na pražském hradě. Při tomto přijetí jsme soudruha Husáka společně ujistili, že jsme si plně vědomi odpovědnosti za uskutečňování závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa a jménem nás všech slíbili, že učiníme vše, aby Česká socialistická republika aktivně přispívala k rozvoji celého československého národního hospodářství a celé naší československé vlasti.

Dovolte mi teď, soudružky a soudruzi, abych vám novou vládu České socialistické republiky představil.

Do čela vlády byl jako její předseda jmenován člen předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruh Josef Korčák, který funkci předsedy vlády České socialistické republiky úspěšně zastával již v minulém období.

Členy nové vlády České socialistické republiky byli jmenováni

Ladislav Adamec, 1. místopředseda vlády

Zdeněk Krč, místopředseda vlády a předseda České plánovací komise

Jaroslav Tlapák, místopředseda vlády

František Šrámek, místopředseda vlády a předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

Jiří Nikodým, ministr financí

Nasťa Baumruková, ministryně práce a sociálních věcí

Milan Vondruška, ministr školství

Milan Klusák, ministr kultury

Jaroslav Prokopec, ministr zdravotnictví

Antonín Kašpar, ministr spravedlnosti

Josef Jung, ministr vnitra

Petr Hojer, ministr průmyslu

Karel Polák, ministr stavebnictví

Ondřej Vaněk, ministr zemědělství a výživy

František Kalina, ministr lesního a vodního hospodářství

Josef Ráb, ministr obchodu

Jan Motl, ministr - předseda Výboru lidové kontroly

Karel Löbl, ministr

Vladimír Šimek, ministr.

Soudružky a soudruzi poslanci, mohu jistě jménem nás všech blahopřát nové vládě České socialistické republiky k jmenování a popřát všem jejím členům mnoho úspěchů v odpovědných funkcích.

Soudružky a soudruzi, nyní přistoupíme ke schválení pořadu dnešní schůze.

Předsednictvo České národní rady se 18. června letošního roku usneslo doporučit vám návrh pořadu, jak je uveden na pozvánce:

I. Programové prohlášení vlády České socialistické republiky

II. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. června do 3. července 1986 podle tisku 7 a informace o rozpracování hlavních závěrů XVII. sjezdu KSČ do činnosti České národní rady

Máte k tomuto návrhu nějaké připomínky? Nejsou.

Zjišťuji, že ve schůzi je přítomno 182 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Můžeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí s navrženým programem tak, jak je uveden na pozvánce, nechť zvedne ruku. Je někdo proti? Nikdo. Zdržel se někdo hlasování? Nikdo. Děkuji. Tím je pořad dnešní schůze schválen.

Protože dnešní schůze se zúčastní poslankyně Jarmila Chmelaříková, Miroslava Němcová a poslanec Jaromír Mašek, kteří byli omluveni v ustavující schůzi České národní rady, navrhujeme, aby před projednáváním vlastního pořadu schůze složili ústavou předepsaný poslanecký slib.

Soudružky a soudruzi, slib složíte podáním ruky a slovem "slibuji", a to po přečtení ústavní formule slibu místopředsedou České národní rady soudruhem Oldřichem Voleníkem.

Prosím soudruha Voleníka, aby přečetl formuli slibu.

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice. České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Poslankyně Jarmila Chmelaříková (podávající předsedovi ČNR ruku): Slibuji.

Poslankyně Miroslava Němcová (podávající předsedovi ČNR ruku): Slibuji.

Poslanec Jaromír Mašek (podávaje předsedovi ČNR ruku): Slibuji.

Předseda ČNR prof. ing. Josef Kempný, CSc.: Tímto aktem složili tři ze čtyř zbývajících poslanců ústavou předepsaný slib. Soudruh Josef Marušák je omluvený i pro dnešní jednání a slib složí v nejbližší schůzi České národní rady, které se zúčastní.

Přistoupíme nyní k projednání prvního bodu pořadu schůze, kterým je

I.

Programové prohlášení vlády České socialistické republiky

Soudružky a soudruzi, vláda České socialistické republiky je povinna podle článku 127 ústavního zákona o československé federaci předstoupit po svém jmenování před Českou národní radu na její nejbližší schůzi, předložit jí svůj program a požádat o vyslovení důvěry.

Programové prohlášení přednese předseda vlády soudruh Josef Korčák, kterého prosím, aby se ujal slova.

Předseda vlády ČSR soudruh Josef Korčák: Vážená Česká národní rado, soudružky a soudruzi poslanci, v souladu s ústavními povinnostmi, vedeni odpovědností za uskutečnění závěrů XVII. sjezdu KSČ v podmínkách České socialistické republiky, předkládáme České národní radě programové prohlášení vlády pro příští období.

Naše záměry stavíme na výsledcích uplynulého pětiletí, navazujeme na úspěšnou cestu budování rozvinuté socialistické společnosti. Opíráme se o rozsáhlou průmyslovou základnu a vyspělé zemědělství, o vysokou kvalifikaci a kulturnost lidí a tvořivost vědeckovýzkumných pracovišť. Reálnost našich plánů zakládáme na možnostech všestranné spolupráce se Sovětským svazem a dalšími socialistickými zeměmi. Předpokladem splnění vytyčovaných cílů je široká občanská aktivita, dobrá spolupráce s vládou Slovenské socialistické republiky a těsná součinnost s federální vládou.

Vycházíme z našich možností. Budeme usilovat o plnější využití všech zdrojů ve prospěch rozvoje československé federace a potřeb jednotné ekonomiky, v souladu se společnými zájmy obou národních republik.

Uvědomujeme si náš díl odpovědnosti za plynulý rytmus všech článků hospodářského života. V souladu s tím považujeme cíle programového prohlášení federální vlády za směrnici pro naši další činnost. Vytvoříme předpoklady pro jejich splnění.

Základem perspektiv a jistot obyvatel České socialistické republiky v osmé pětiletce i v období do roku 2000 je důsledné naplňování strategie urychlení sociálně ekonomického rozvoje, schválené XVII. sjezdem KSČ a podpořené v květnových volbách občany naší republiky. V čem je podstata a smysl této strategie, co si od ní slibujeme, co bude od nás vyžadovat a na jaké směry soustředíme naši hlavní pozornost?

Chceme navázat na pozitivní tendence, na vše, co se osvědčilo a vede kupředu. Na úsilí a soulad mezi potřebnými tempy, rovnováhou a současně kvalitou ekonomického růstu, na výsledky ve zhodnocování domácích surovin a snahu o co nejvyšší efektivnost společenské práce při rozšiřování vývozu. Na zkušenosti s využíváním nových vědeckých poznatků a pokrokových technologií, s posilováním progresivních oborů a snižováním energetické a materiálové náročnosti.

V hospodářské politice zůstává v centru naší pozornosti průmysl. Jeho odvětví mají dlouholeté tradice a jsou známa daleko za hranicemi naší země. Mnohé se změnilo, ale i dnes trvá u nás i ve světě poptávka po kráse a účelnosti výrobků ze skla, porcelánu, dřeva, kůže i dalších hmot. Ten, kdo chce obstát v mezinárodní konkurenci, nemůže stavět jen na minulé slávě. Perspektivnost těchto oborů vyžaduje nejen držet krok se světem, ale v některých směrech udávat i tón.

Na základě programu modernizace vybraných výrob spotřebního průmyslu vytvoříme předpoklady pro žádoucí kvalitativní změny. Počítáme s automatizací mnohých provozů. Avšak mistrovská rukodělná práce dělníků, vysoká úroveň návrhářů, nápaditost výzkumníků a organizační schopnosti řídících pracovníků zůstávají nenahraditelnou hodnotou.

Přednostně budeme rozvíjet obory, kde můžeme zhodnocovat suroviny, palivo a energii a prosazovat se vysokým podílem kvalifikované práce. Trvalou pozornost chceme věnovat plnění dodávek v požadovaném sortimentu, kvalitě a termínech pro potřeby federálně řízených odvětví, zejména pro strojírenství a elektrotechnický průmysl.

V chemickém průmyslu půjde o změny struktury produkce, o rychlejší růst složitějších výrob a prohloubení všestranné spolupráce s členskými zeměmi RVHP. K tomu bude zaměřena činnost vědeckovýzkumné základny i vytváření podmínek pro rychlé zavádění nových vědeckovýzkumných poznatků do provozní praxe. Za stěžejní úkol považujeme vyšší zhodnocení ropné suroviny výstavbou krakovací jednotky.

V rámci státního cílového programu "Vybrané chemické výroby hodláme postupně realizovat malotonážní výroby, zabezpečující rozvoj elektrotechnického a farmaceutického průmyslu, moderní chemické prostředky pro rozvoj zemědělství a další speciální výroby, pro které jsme vytvořili surovinovou základnu.

Důležité postavení v národním hospodářství zaujímá lehký průmysl. Modernizací vybraných oborů a rychlejší obměnou výrobních programů chceme zlepšit pracovní podmínky lidí a lépe uspokojovat vnitřní i zahraniční trh. Za rozhodující kritérium úspěšnosti považujeme požadavek vysoké kvality výrobků, dodávaných v množství a čase podle potřeb domácích a zahraničních zákazníků. Dosažení těchto cílů vyžaduje pozvednutí technické vybavenosti lehkého průmyslu na úroveň srovnatelnou se světovou špičkou. Pečlivě zvažujeme, v jakém pořadí investovat prostředky a jak formovat jeho strukturu ve vazbě na mezinárodní dělbu práce. Z řady modernizací chci uvést rozšíření kapacit na výrobu plochého skla Float, které zajistí našemu trhu dostatek skla špičkové kvality.

V rámci státního cílového programu "rozvoj vybraných oborů spotřebního průmyslu" připravujeme akce k modernizaci produkce dřevěného nábytku a užitkového porcelánu, textilních přípraven a zušlechťoven, pletařské, konfekční, oděvní, kožedělné i obuvnické výroby.

Od ministerstva průmyslu požadujeme, aby podporovalo produktivní a rytmickou výrobu a zavádění nejlepších zkušeností předních podniků a kolektivů. Má plnou odpovědnost za to, aby nové moderní závody co nejrychleji vracely vložené prostředky.

Nelze se v rozporu s racionálním využíváním surovin i pracovních sil dál smiřovat s udržováním zastaralých neefektivních provozů.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP