Pondělí 20. října 1986

/Začátek schůze České národní rady ve 14.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Josef Kempný, místopředsedové České národní rady Marie Jarošová, Oldřich Burský a Josef Kaňa.

Členové vlády České socialistické republiky místopředsedové vlády Ladislav Adamec, Zdeněk Krč, Jaroslav Tlapák, ministr financí Jiří Nikodým, ministryně práce a sociálních věcí Nasťa Baumruková, ministr školství Milan Vondruška, ministr kultury Milan Klusák, ministr zdravotnictví Jaroslav Prokopec, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar, ministr vnitra Josef Jung, ministr stavebnictví Karel Polák, ministr zemědělství a výživy Ondřej Vaněk, ministr lesního a vodního hospodářství František Kalina, ministr obchodu Josef Ráb, ministr-předseda Výboru lidové kontroly Jan Motl, ministři Karel Löbl a Vladimír Šimek.

167 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Předseda ČNR Josef Kempný: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, zahajuji 3. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Především mi dovolte, abych přivítal mezi námi všechny členy vlády České socialistické republiky a zároveň omluvil jejího předsedu soudruha Josefa Korčáka, který je na služební cestě v zahraničí.

Srdečně mezi námi vítám člena předsednictva Slovenské národní rady a předsedu jejího ústavně právního výboru soudruha Andreje Bajcuru. (Potlesk.)

Vítám zároveň všechny představitele ústředních orgánů České socialistické republiky, všechny hosty, kteří se účastní našeho jednání.

Můžeme, soudružky a soudruzi, přistoupit ke schválení pořadu dnešní schůze.

Předsednictvo ČNR se 11. září 1986 usneslo doporučit vám návrh pořadu tak, jak je uveden na pozvánce. Je to

1. vládní návrh zákona ČNR o České zemědělské a potravinářské inspekci /tisk 9 a 20/,

2. vládní návrh zákona ČNR o České obchodní inspekci /tisk 10 a 21/,

3. vládní návrh zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona ČNR. č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství /tisk 11 a 22/,

4. vládní návrh zákona ČNR o umělém přerušení těhotenství /tisk 12 a 23/,

5. návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 17/,

6. návrh předsednictva ÚV NF ČSR na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky (tisk 18) a

7. zpráva předsedy ČNR o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 3. 7. do 20. 10. 1986.

Máte, soudružky a soudruzi, k tomuto návrhu nějaké připomínky, doplňky, dotazy? /Nebyly./

Konstatuji, že ve schůzi je přítomno 167 poslanců ČNR a Česká národní rada je schopna se usnášet.

Kdo, soudružky a soudruzi, souhlasí s předloženým pořadem našeho jednání, nechť zvedne ruku. /Hlasuje se./

Je někdo proti? /Nikdo./

Kdo se zdržel hlasování? /Nikdo./

Tím jsme schválili pořad naší schůze.

Navrhujeme, soudružky a soudruzi, aby ještě před jeho projednáváním složil ústavou předepsaný poslanecký slib poslanec Josef Marušák, který byl na prvních dvou schůzích České národní rady omluven.

Soudruhu poslanče, slib složíte podáním ruky a slovem "slibuji", a to po přečtení ústavní formule slibu.

Prosím soudružku místopředsedkyni Marii Jarošovou, aby přečetla formuli slibu. /Shromáždění povstává./

Místopředsedkyně Marie Jarošová: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se Ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

Poslanec Josef Marušák: Slibuji.

Soudružky a soudruzi poslanci, můžeme nyní přistoupit k projednávání prvního bodu pořadu schůze, kterým je

I

Vládní návrh zákona České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci

(vládní návrh zákona tisk 9, společná zpráva výborů tisk 20).

Vláda České socialistické republiky pověřila odůvodněním vládního návrhu zákona ministra zemědělství a výživy ČSR soudruha Ondřeje Vaňka, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr Ondřej Vaněk: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vláda ČSR vám předkládá k projednání vládní návrh zákona ČNR o České zemědělské a potravinářské inspekci.

Jedním z úkolů vyplývajících ze závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa je zabezpečování soustavného zvyšování úrovně uspokojování životních potřeb obyvatelstva jakostními a zdravotně nezávadnými potravinami a ostatními předměty běžného užívání.

Realizace tohoto úkolu klade zvýšené nároky na výrobní sféru, nemalou měrou však k ní přispívá i kontrola prováděná specializovanými státními orgány.

Současná právní úprava kontroly jakosti zemědělských a potravinářských výrobků, vycházející ze zákona 122/62 Sb. o Státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, přestala, v souvislosti s rozvojem společenských vztahů v této oblasti, plnit v celém rozsahu své společenské poslání, a proto bylo přistoupeno k úpravě nové.

Návrh obdobného zákona projednala i Slovenská národní rada.

Navrhovaná úprava počítá, na rozdíl od dosavadní, s vytvořením jedné organizace zaměřené výlučně na kontrolu jakosti zemědělských a potravinářských výrobků. V jejím rámci a se zřetelem k dělbě práce mezi příslušnými resortními orgány se inspekce bude výhledově zabývat též zjišťováním přítomnosti cizorodých látek v poživatinách rostlinného původu. Zatímco do působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského bude spadat kontrola výskytu cizorodých látek v půdě a do působnosti orgánů Státní veterinární služby výskytu cizorodých látek v krmivech a poživatinách živočišného původu.

Působnost zemědělské a potravinářské inspekce se cílevědomě rozšiřuje na zjišťování příčin nedostatků v jakosti, a to i u orgánů přímo nadřízených kontrolované organizaci.

Návrh umožňuje inspektorům provádět potřebná šetření nejenom v kontrolovaných organizacích a jejich nadřízených orgánech, ale i v těch, které svou činností ovlivňují jakost zemědělských či potravinářských výrobků. K nim patří např. organizace, které spadem tuhých a plynných částic zhoršují jakost rostlinných produktů pěstovaných na okolních pozemcích. Nebo které vyrábějí například obaly na zemědělské a potravinářské výrobky.

Zvyšování technologické úrovně výroby produktů potravinářského průmyslu nese s sebou i určitá specifika, která mohou mít vliv na jakost výrobků. Při zkoumání jejich působení v tomto směru je někdy třeba vědomostí a znalostí, které svou výlučností přesahují rámec kvalifikačních požadavků na výkon funkce inspektora, a proto zákon umožňuje přizvat k účasti na kontrole jakosti i odborně fundované specialisty z jiných organizací, jimž návrh zákona svěřuje při výkonu kontroly stejné oprávnění jako inspektorům.

Navrhovaným zákonem není dotčena působnost jiných orgánů či organizací oprávněných podle zvláštních předpisů provádět kontrolu jakosti zemědělských výrobků, tedy ani orgánů Státní veterinární služby v oblasti kontroly jakosti jatečních, chovných a užitkových zvířat, živé zvěře, zvěřiny a násadových vajec.

Pokud jde o vztah zemědělské a potravinářské inspekce k obchodní inspekci, vychází předkládaný návrh ze zásady, že každá z těchto dvou organizací vykonává svou působnost samostatně na vymezeném úseku. Úprava umožňuje částečné prolínání působnosti obou kontrolních orgánů, zejména proto, že to odpovídá dosavadní praxi a navíc to vede k posílení jejich autority.

V případě nutné potřeby mohou tedy obě inspekce vzájemně spojit síly při provádění jednotlivých kontrolních akcí.

V této spojitosti považuji za vhodné připomenout, že kontrolu jakosti zemědělských výrobků prodávaných občany na trzích nebo v tržnicích provádí zásadně obchodní inspekce. Tato praxe se osvědčila a není ze společenského hlediska žádoucí ji měnit.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, považuji dále za vhodné upozornit na některé aspekty nově zaváděného institutu pokut. Dosavadní právní úprava neumožňovala pracovníkům Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků a výrobků potravinářského průmyslu ukládat za zjištěné nedostatky v jakosti jiné sankce než důtku nebo veřejnou důtku. Dosavadní praxe ukázala, že tyto sankce nejsou přiměřené společenskému významu kontroly jakosti a kvality zemědělských a potravinářských výrobků a jejich účinnost je minimální.

Proto předložený návrh zákona vybavuje inspektory oprávněním ukládat v taxativně vymezených případech pokuty jak organizacím, tak i jejich pracovníkům. Obdobným oprávněním jsou podle současné i navrhované právní úpravy vybaveni inspektoři obchodní inspekce. Tyto pokuty jsou nepovinné, pokud inspektor po zvážení všech skutkových okolností případu dospěje k závěru, že nápravu lze zjednat i jiným způsobem, např. domluvou, může od uložení pokuty upustit.

K tomu bych chtěl poznamenat, že prioritu řešení je nutno samozřejmě hledat v opatřeních bezprostředně se dotýkajících výroby, popř. ošetření výrobků, jejich skladování apod. Pokuty samy o sobě nemohou být cílovým řešením a smysl jejich zavedení je třeba spatřovat v jejich výchovné funkci, jako prostředku směřujícímu k předcházení nedostatků.

Jak zdůraznil ve svém závěrečném projevu na XVII. sjezdu Komunistické strany Československa její generální tajemník a prezident republiky Gustáv Husák, jde nyní o to, aby se "cíle a záměry sjezdu staly zdrojem širokého proudu konkrétních činů, které budou v každém článku naší společnosti znamenat posun kupředu, přinášet praktické výsledky."

Předložený vládní návrh zákona má k naplnění tohoto záměru přispět. Byl projednán ve všech výborech České národní rady.

Při této příležitosti bych vám chtěl, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, poděkovat za dosavadní obětavou spolupráci při všech konzultacích k osnově zákona a vlastního projednávání jeho vládního návrhu v jednotlivých výborech České národní rady.

Konkrétní připomínky k jednotlivým ustanovením bezpochyby přispěly k upřesnění textu návrhu zákona a další náměty pak využijeme v naší práci při jeho uplatňování.

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, jménem vlády České socialistické republiky navrhuji, aby Česká národní rada projednala a schválila předložený návrh zákona České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci. (potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji soudruhu ministrovi za odůvodnění návrhu a prosím nyní společnou zpravodajku výborů ČNR poslankyni Jiřinu Sůvovou, aby přednesla zprávu výborů ČR o projednání tohoto návrhu zákona.

Zpravodajka posl. Jiřina Sůvová: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vláda České socialistické republiky předložila České národní radě návrh nového zákona České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci.

Chtěla bych především konstatovat, že vládní návrh zásad i návrh paragrafovaného znění projednaly všechny výbory České národní rady a shodně doporučují schválení zákona.

Při těchto jednáních byla již k zásadám vznesena řada připomínek, které byly zapracovány do nynějšího návrhu zákona. Při jednání o paragrafovaném znění byly vzneseny další připomínky. Jejich využití je zřejmé z předložené společné zprávy, kterou máme všichni k dispozici.

Jde především o upřesnění, které vyžaduje vyjádřit lépe účinnost norem o různé úrovni platnosti, tj. státních, resortních, případně podnikových norem.

Současně se ještě navrhuje upřesnit vyjádření možnosti a způsobu uplatnění námitek k výsledkům inspekční činnosti a konečně posunutí termínu platnosti zákona, které je nutné, protože došlo k pozdějšímu projednání zákona oproti původnímu předpokladu.

Doporučuji, abychom návrh zákona v předloženém znění, včetně návrhu úprav uvedených ve společné zprávě, schválili.

Vycházím z toho, že význam kvality a racionální výživy se v naší společnosti neustále zvyšuje. Na tyto otázky, včetně potřeby lépe zásobovat trh jakostními potravinářskými výrobky s delší trvanlivostí a také v dostatečném sortimentu, znovu kladou důraz závěry XVII. sjezdu KSČ.

Splnit tyto úkoly a tím také samozřejmě požadavky našich občanů může významně napomoci kontrola jakosti těchto výrobků. Jde však také o to, aby naši spotřebitelé měli pocit jistoty, že inspekční činnost bude u výroby potravin důsledně sledovat zásady racionální výživy i všechny jejich kvalitativní stránky.

Myslím, že schválením zákona a zabezpečením jeho realizace vládou ČSR budou též vytvořeny předpoklady pro to, aby potraviny byly posuzovány z hlediska výživářských a zdravotních, které odpovídají posledním poznatkům vědy v této oblasti.

Mám za to, že lze říci, že do předloženého vládního návrhu zákona České národní rady o zemědělské a potravinářské inspekci jsou promítnuty sjezdové materiály a že v něm bylo využito všech poznatků, které jsme jako poslanci shromáždili ve volebních obvodech a při ověřování před jeho projednáním v orgánech ČNR.

Jedním z důležitých předpokladů dalšího růstu životní úrovně je zásobování našich občanů potravinami. Způsob projednávání zásad i návrhu zákona nám umožňuje konstatovat, že vláda a zejména ministerstvo zemědělství a výživy věnují zásobování potravinami všestrannou pozornost. Myslím, že zákon o inspekci má předpoklady být jedním z důležitých nástrojů jak udržovat a dále zlepšovat jakost potravin jak pro vnitřní, tak i pro zahraniční trh. Kontrola specializovaným státním orgánem, který tímto zákonem ustanovujeme a kterému dáváme potřebné pravomoci, nám dává v tomto směru odpovídající záruky.

Zákon vytváří předpoklady pro to, aby inspekce jako nástroj státního řízení jakosti měla možnost dostatečně chránit zájmy občanů i celospolečenské zájmy v procesu zemědělské i potravinářské výroby a případně účinně řešit nápravu nedostatků, pokud se projeví.

Myslím, že též můžeme v souladu s návrhem zákona souhlasit s ustanovením jedné inspekce, tj. se sloučením potravinářské a zemědělské inspekce v jednu organizaci.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP