Pondělí 30. března 1987

/Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin/

PŘÍTOMNI:

Předseda České národní rady Josef Kempný, místopředsedové České národní rady Marie Jarošová, Oldřich Burský a Josef Kaňa.

Členové vlády České socialistické republiky předseda vlády Ladislav Adamec, místopředsedové vlády Jaroslav Tlapák, Zdeněk Krč, Zdeněk Horčík, František Šrámek, ministr financí Jiří Nikodým, ministryně práce a sociálních věcí Nasťa Baumruková, ministr školství Milan Vondruška, ministr kultury Milan Klusák, ministr zdravotnictví Jaroslav Prokopec, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar, ministr vnitra Josef Jung, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr stavebnictví Karel Polák, ministr zemědělství a výživy Ondřej Vaněk, ministr lesního a vodního hospodářství František Kalina, ministr obchodu Josef Ráb, ministr - předseda Výboru lidové kontroly Jan Motl, ministři Karel Löbl a Vladimír Šimek.

185 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Předseda ČNR Josef Kempný: Vážené soudružky a soudruzi, dovolte mi, abych zahájil pátou schůzi České národní rady, abych vás všechny srdečně přivítal.

Soudružky a soudruzi, než přistoupíme k vlastnímu jednání, dovolte mi, abych připomenul, že před několika dny po těžké nemoci opustil naše řady místopředseda České národní rady, dlouholetý její poslanec, předseda Klubu komunistických poslanců, soudruh Oldřich Voleník. Myslím, že není třeba připomínat, jak jsme ho znali, jak jsme s ním pracovali, jak jsme si ho vážili. Prosím, abychom uctili jeho památku povstáním. (Účastníci 5. schůze uctili památku soudruha Voleníka povstáním.) Děkuji vám.

Dovolte mi, soudružky a soudruzi, abych uvítal mezi námi především vládu České socialistické republiky, kde - jak víte - v minulých dnech došlo k některým změnám v jejím složení. Předsednictvo České národní rady ve své schůzi 20. března přijalo demisi předsedy vlády České socialistické republiky soudruha Josefa Korčáka a po doporučení ústředního výboru strany jmenovalo na návrh ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky do funkce předsedy vlády České socialistické republiky soudruha Ladislava Adamce. Přijalo jeho demisi na funkci I. místopředsedy vlády ČSR. Předsednictvo České národní rady dále jmenovalo do funkce místopředsedy vlády ČSR našeho poslance soudruha Zdeňka Horčíka.

Dovolte mi, soudružky a soudruzi, abych při této příležitosti znovu jménem nás všech upřímně poděkoval soudruhu Josefu Korčákovi za dlouholetou soudružskou, plodnou spolupráci s naším zákonodárným sborem po celou dobu, kdy stál v čele nejvyššího výkonného orgánu České socialistické republiky. (Potlesk.)

Dovolte mi, abych mu popřál za nás za všechny do dalších let pevné zdraví, hodně příjemných chvil, pohody, spokojenosti v osobním životě, abych se s ním neloučil, protože zůstává naším poslancem a my věříme, že využijeme v budoucnosti jeho bohatých životních zkušeností při naší vlastní práci, při zkvalitňování práce České národní rady.

Dovolte mi, abych v naší schůzi České národní rady uvítal soudruha Ladislava Adamce, poprvé v jeho nové funkci předsedy vlády České socialistické republiky. (Potlesk.) Zase by bylo zbytečné hovořit o zkušenostech soudruha Adamce, o jeho pracovitosti, o jeho vlastnostech a oddanosti straně i našemu socialistickému státu, naší České socialistické republice, protože ho po léta známe z jeho funkce ve vládě i jeho dlouholeté funkce jako našeho poslance.

Dovolte mi, abych soudruhu Adamcovi jménem nás všech i znovu za sebe popřál mnoho úspěchů v jeho nových odpovědných stranických a státních funkcích, abych vyslovil přesvědčení, že se i nadále bude úspěšně podílet tak jako vždy v minulosti na dobré, soudružské spolupráci mezi Českou národní radou a vládou České socialistické republiky ku prospěchu celé naší vlasti, abych mu popřál a s ním i celé vládě mnoho úspěchů pro naši socialistickou republiku. (Potlesk.)

Soudruha Zdeňka Horčíka bych vám chtěl představit jako nového místopředsedu vlády České socialistické republiky. Také ho všichni dobře známe z práce v našem zákonodárném sboru. Věříme, že i on přispěje k dobré práci vlády, dobré spolupráci mezi českou vládou a Českou národní radou a přejeme mu k tomu pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, můžeme přikročit nyní k vlastnímu jednání, na kterém bych chtěl uvítat představitele ostatních ústředních orgánů a všechny naše hosty, především našeho hosta ze Slovenské národní rady, místopředsedu jejího výboru pro školství, vědu a kulturu prof. ing. Juraje Bušu. (Potlesk.)

Jsem rád, že mohu mezi námi přivítat předsedy národních výborů a vedoucí představitele těch organizací, kteří s námi spolupracovali na poslaneckých průzkumech k přípravě dnešního jednání. Chtěl bych jim poděkovat za cenné podněty, připomínky, poznatky i za čas, který poslancům věnovali. Myslím si, že všechny průzkumy, všechna tato jednání pomohla k tomu, abychom připravili naše dnešní zasedání tak, aby odpovídalo záměrům 5. zasedání ústředního výboru naší Komunistické strany Československa, které se v minulých dnech sešlo a projednalo problematiku vědeckotechnického rozvoje, problematiku, kterou se i my dnes budeme zabývat.

Přistoupíme ke schválení pořadu dnešní schůze. Na schůzi je přítomno 179 poslanců, tzn., že jsme schopni se usnášet.

Předsednictvo České národní rady svým usnesením z 24. února 1987 stanovilo termín a návrh pořadu dnešní schůze, jak je uveden na pozvánce.

I. bodem je zpráva vlády České socialistické republiky o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8. pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do roku 2000 v odvětvích řízených vládou ČSR. Tak je zpráva nadepsána už z doby, kdy my jsme ji začali připravovat, tzn. ještě před 5. plénem ÚV KSČ.

II. bodem je vládní návrh zákona České národní rady o státní památkové péči podle tisku 8 vládního návrhu zákona a tisku 29 společné zprávy výborů.

III. bodem je návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle tisku 27.

IV. bodem je návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky podle tisku 28.

V. bodem je zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 11. prosince 1986 do 30. března 1987 podle tisku 30.

Máte, soudružky a soudruzi poslanci, k předloženému návrhu programu připomínky nebo doplňky?

Není tomu tak.

Protože, jak jsem řekl, jsme schopni se usnášet, můžeme tedy přistoupit k hlasování o pořadu schůze.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem pořadu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Je někdo proti nebo zdržel se hlasování? Ne.

Tím je pořad 5. schůze České národní rady schválen a můžeme přistoupit k projednání prvního bodu, kterým je

I

Zpráva vlády České socialistické republiky o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8. pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do roku 2000 v odvětvích řízených vládou ČSR

Z pověření vlády České socialistické republiky přednese zprávu místopředseda vlády a předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj soudruh František Šrámek, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády František Šrámek: Vážený soudruhu předsedo České národní rady, vážené soudružky a soudruzi poslanci, zpráva vlády České socialistické republiky o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8. pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku zemí RVHP do roku 2000 v odvětvích řízených českou vládou vychází ve svém obsahovém zaměření ze závěrů 8. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa z roku 1983, XVII. sjezdu a z 5. zasedání ústředního výboru komunistické strany k vědeckotechnickému rozvoji.

Výsledky minulé pětiletky i výsledky uplynulého roku ukazují, že se plně nedaří zabezpečovat rozvoj naší ekonomiky cestou intenzifikace. Ze zhodnocení vývoje v minulém roce, stavu rozpracování 8. pětiletky a zejména zabezpečení plánu na rok 1987 vyplývá, že rozsah problémů v řadě oblastí československé ekonomiky, včetně odvětví řízených českou vládou, narůstá. Růst efektivnosti a kvality neopovídá úkolům stanovených XVII. sjezdem strany. Trvá - a počátkem tohoto roku se prohloubila - destabilita v materiálně technickém zásobování i značný sortimentní, objemový a časový nesoulad vzájemných dodávek, nerytmičnost výroby, růst zásob.

Prohlubují se nepříznivé tendence v investiční výstavbě a ve využití stávajících výrobních kapacit. Znepokojivý je i vývoj obchodní a platební bilance s nesocialistickými a rozvojovými státy. Neplní se plánované objemy ve vývozu, roste podíl vývozu na dlouhodobé úvěry. Současně se zvyšují tlaky a požadavky na dodatečně dovozy, a to ani ne tak na progresivní techniku, jako na výrobní a osobní spotřebu.

Zastavit tyto tendence je v současné době jedním z nejnaléhavějších úkolů, protože pokračovat v těchto tendencích a přístupech znamená ohrozit realizaci hospodářské linie XVII. sjezdu. Proto je třeba ve všech odvětvích vypracovat program urychlení inovací a tento program iniciativně rozpracovat do konkrétních opatření - věcných, organizačních i kádrových a celý program rychleji a důrazněji uvádět do života.

I pro odvětví řízená českou vládou se stává naléhavým a prvořadým úkolem, aby všechny stupně řízení, zejména VHJ a podniky, vytvořily reálné předpoklady jak pro splnění úkolů plánu letošního roku, tak i celé pětiletky, a zamezily, aby tendence ve snižování upravených vlastních výkonů, zisku, exportu a zvyšování investic se přenášely i do přípravy třetího roku 8. pětiletky.

K udržení československé ekonomiky na úrovni průmyslově vyspělých zemí je třeba zabezpečit dynamický růst, a to i s výrazným využitím a účastí na Komplexním programu vědeckotechnického pokroku členských zemí RVHP do roku 2000, který je i pro odvětví řízená českou vládou - akčním programem urychlování vědeckotechnického pokroku. Prostě všechny orgány se musí ve větší míře podílet na strategii urychlení sociálně ekonomického rozvoje.

Česká vláda věnovala a věnuje vědeckotechnickému rozvoji soustavnou pozornost. Zabývá se jeho účinností a využíváním jeho výsledků, zejména v souvislosti s projednáváním plánů technického rozvoje a koncepčních materiálů o rozvoji odvětví. Je si vědoma, že od tohoto přístupu závisí zvyšování technickoekonomické úrovně výrobních technologií, výrobní produkce a také úrovně nevýrobních oblastí i dokonalejší ochrana životního prostředí. S dosaženou úrovní nemůžeme být však spokojeni.

Soudružky a soudruzi, při rozpracování závěrů 8. zasedání ÚV KSČ k vědeckotechnickému rozvoji v působnosti české vlády bylo položeno těžiště do zabezpečení 10 základních směrů, stanovených tímto zasedáním, zejména do péče o přípravu jaderné energetiky, uplatnění průmyslových robotů a manipulátorů, zajištění biotechnologií a dalších progresivních směrů. Byly rozpracovány do jmenovitých úkolů.

Při jejich schvalování si byla vláda vědoma, že představují jen počáteční etapu. Proto postupně přijala další opatření, směřující k účinnějšímu řízení vědeckotechnického rozvoje, zejména na úseku technické politiky resortů, plánování rozvoje vědy a techniky, expertizní činnosti, typizace, norem a předpisů v investiční výstavbě a ke zcela novému přístupu ve vztahu mezi územním a oblastním plánováním i ve vztazích na úseku životního prostředí.

Základním rysem přístupu vlády bylo posílení realizační fáze úkolů státního plánu technického rozvoje. Přijatá opatření přispěla ke splnění realizačních výstupů úkolů státního plánu, a to na 166 %. Toto vysoké překročení realizačních výstupů ukázalo, že u VHJ a podniků existují značné rezervy, a proto byl při sestavování plánu na 8. pětiletku uplatněn zvýšený tlak na objem výroby zboží z těchto výstupů.

Úsilí vlády se soustředilo i na úspory paliv, energie a materiálů, na účast při programu výstavby jaderné energetiky a na účast při realizaci státních cílových programů. Významně byla ovlivněna např. realizace státního cílového programu "Racionalizace spotřeby a využití paliv a energie". Úkol uložený českým ústředním orgánům byl splněn na 115 %, čímž byla dosažena úspora 4,77 mil. tmp. průměrné roční úspory v českých ústředních orgánech představovaly 3,5 % z jejich celkové spotřeby paliv a energie. Zároveň byla splněna i výzva X. všeodborového sjezdu k překročení úspor o dalších 0,5 %. Přes tyto příznivé výsledky není v úsporách měrné spotřeby energie dosahováno výsledků průmyslově vyspělých států.

Zvlášť významná byla úloha, kterou sehrály stavební organizace ministerstva stavebnictví a organizace ministerstva lesního a vodního hospodářství a příslušných národních výborů při realizaci nejdůležitější inovační akce československé ekonomiky, kterou je výstavba jaderných elektráren. Velký význam má i účast stavebních organizací na akcích v Krivem Rogu a Karačaganaku.

V prvním období po XVII. sjezdu se činnost vlády soustředila na dokončení prací na 8. pětiletém plánu rozvoje vědy a techniky a na zajištění úkolů z Komplexního programu. Zde byla pozornost zaměřena na progresivnost, reálnost úkolů vědeckotechnického rozvoje a provázanost jednotlivých etap řešení a vazeb na realizaci. Došlo k významnému snížení počtu úkolů řešených ve státním plánu rozvoje vědy a techniky, schvalovaných na 8. pětiletku českou vládou, a tím ke koncentraci výzkumně vývojových kapacit na nejdůležitější úkoly.

Objem výroby z realizačních výstupů výzkumných úkolů jen u úkolů schvalovaných českou vládou - má v 8. pětiletce dosáhnout 24 mld Kčs. V porovnání s předchozí pětiletkou se plánovaný objem výroby z realizačních výstupů téměř zdvojnásobil. Přínosy ze všech typů výzkumných úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky řešených v organizacích výzkumné a vývojové základny ČSR za celou dobu uplatnění realizačních výstupů představují - ve výseku 8. pětiletky - v plánovaném rozsahu výroby realizačních výstupů téměř 180 mld Kčs, v úsporách paliv a energie 1,1 mil. tmp, v přírůstku zisku téměř 10 mld Kčs, v úsporách vlastních nákladů 7 mld Kčs a další významné úspory. Toto, co uvádím, není nijaká fantazie. To bylo dohodnuto s jednotlivými resorty.

Tyto přístupy byly posuzovány českou vládou. Představují potenciální možnosti, které lze dosáhnout. Je v odpovědnosti ústředních orgánů, VHJ a podniků, zda uvedených efektů bude dosaženo v plánovaném rozsahu a čase.

V souvislosti s přínosy realizačních výstupů státního plánu rozvoje vědy a techniky je nutno posoudit vstupy a výstupy z výzkumné a vývojové základny řízené českou vládou. Tato základna má podle plánu na rok 1987 celkem 47 800 pracovníků, z nichž 34 400, tj. 72 %, pracuje v průmyslové a hospodářské sféře. Na zabezpečení potřeb rozvoje vědy a techniky v této základně se vynakládá celkem 4,5 mld Kčs neinvestičních prostředků ročně, z toho ze státního rozpočtu 2 mld Kčs, tj. 44 %. K tomu přistupují náklady na investice a devizy.

Při posuzování účinnosti výzkumné a vývojové základny a jejích přínosů dochází k určitým zkreslením. Státní plán zachycuje jen ty přínosy, které se týkají úkolů státního plánu technického rozvoje. Je ke škodě věci, že není dostatečný přehled o skutečných přínosech výzkumné a vývojové základny řízené VHJ a podniky. Tento přehled je přitom významný a naléhavý, jestliže se má posoudit účinnost nebo dokonce oprávněnost existence výzkumných ústavů a pracovišť v jednotlivých odvětvích a oborech. Je to dluh, se kterým se dosud nevypořádala ani teoretická fronta, ani pracovníci České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ani odborníci ústředních orgánů.

Výsledky výzkumné a vývojové základny zkresluje, že v prostředcích vynakládaných ze státního rozpočtu na rozvoj vědy a techniky v ČSR jsou zahrnuty i výdaje na činnosti nevýzkumné povahy. Dále jsou do těchto výdajů zahrnovány činnosti mající charakter speciálních výkonů a funkcí, které však mají reálné výsledky.

Tak například výzkumné ústavy českého ministerstva zdravotnictví poskytují speciální klinickou a léčebnou péči obyvatelstvu s kapacitou představující více než 1200 lůžek. Roční rozsah speciálních výkonů představuje např. více než 200 operací na srdci, 700 operací velkých cév, 4000 vyšetření na koronárních jednotkách, 000 dialýz, 1700 porodů, 700 velkých gynekologických operací, 1000 onkologických operací apod. Na genetickém oddělením fakulty dětského lékařství University Karlovy je ročně vyšetřeno více než 1000 geneticky rizikových rodin.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP