Úterý 30. června 1987

/Začátek schůze České národní rady v 10,00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Josef Kempný, místopředsedové České národní rady Milan Vondruška, Marie Jarošová, Oldřich Burský a Josef Kaňa.

Členové vlády České socialistické republiky, předseda vlády Ladislav Adamec, místopředsedové vlády Zdeněk Horčík a Rudolf Hegenbart, ministr financí Jiří Nikodým, ministryně práce a sociálních věcí Nasťa Baumruková, ministr školství Karel Juliš, ministr kultury Milan Klusák, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar, ministr vnitra Josef Jung, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr stavebnictví Jaroslav Vávra, ministr zemědělství a výživy Ondřej Vaněk, ministr lesního a vodního hospodářství František Kalina, ministr obchodu Josef Ráb, ministři Karel Löbl a Vladimír Šimek.

168 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Předseda ČNR Josef Kempný: Vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, vážení hosté, zahajuji 6. schůzi ČNR všechny vás srdečně vítám.

Dovolte mi, abych zvláště uvítal vládu České socialistické republiky v čele s jejím předsedou, členem předsednictva ÚV KSČ soudruhem Ladislavem Adamcem. (potlesk)

Dále mezi námi srdečně vítám členku předsednictva Slovenské národní rady, hrdinku socialistické práce, poslankyni Emilii Lagovou. (potlesk)

Vítám mezi námi i představitele ústředních orgánů a všechny ostatní hosty.

Soudružky a soudruzi, jak všichni víte, došlo v nedávné době k některým změnám ve složení vlády České socialistické republiky. proto bych vám rád představil a srdečně mezi námi uvítal její nové členy: - ve funkci místopředsedy vlády ČSR a předsedy České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj soudruha Rudolfa Hegenbarta (potlesk) - ve funkci ministra školství ČSR soudruha akademika Karla Juliše, (potlesk) - ve funkci ministra stavebnictví ČSR soudruha Jaroslava Vávru. (potlesk) Jménem nás všech, celého zákonodárného sboru České socialistické republiky, blahopřeji všem třem soudruhům a přeji jim mnoho zdaru a úspěchů v jejich další činnosti.

Nové členy vlády jmenovalo předsednictvo České národní rady 8. května t. r., když předtím přijalo demisi soudruhů Františka Šrámka, Milana Vondrušky a Karla Poláka. Dovolte mi, abych jim z tohoto místa poděkoval za jejich práci v dlouholeté funkci členů vlády České socialistické republiky.

Soudružky a soudruzi, nebývá zvykem, abychom si zde připomínali jednotlivá vyznamenání našich poslanců, ale dovolte mi dnes učinit výjimku. Chtěl bych totiž připomenout, že mezi námi přibyl další hrdina socialistické práce. Je jím soudruh Josef Šůral, kterému tento čestný titul propůjčil prezident republiky u příležitosti letošního výročí slavných květnových dnů. I když s menším časovým odstupem, protože jsme dříve neměli příležitost, blahopřeji jménem všech poslanců ČNR soudruhu Šůralovi k tomuto vysokému vyznamenání a přeji mu hodně dalších pracovních úspěchů. (potlesk)

Soudružky a soudruzi poslanci, nyní přistoupíme ke schválení pořadu schůze. Předsednictvo ČNR stanovilo návrh a termín pořadu dnešní schůze, jak je uveden na pozvánce.

Máte k předloženému návrhu programu připomínky nebo doplňky? (Nejsou.)

Zjišťuji, že ve schůzi je podle prezenční listiny přítomno 168 poslanců, takže Česká národní rada je schopna se usnášet.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování o pořadu schůze, tak jak jsem jej doporučil.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem, ať zvedne ruku! (Hlasování - všichni souhlasí.)

Tím je pořad 6. schůze ČNR schválen.

Soudružky a soudruzi, první dva body našeho pořadu se týkají nového poslance ČNR zvoleného 6. června v doplňovací volbě ve volebním obvodě 152 - Třebíč. Dovolte mi tedy, abych vám v té souvislosti představil nového poslance soudruha Jaroslava Chrobáka a přivítal ho mezi námi.

V té souvislosti projednáme 1. bod, kterým je

I.

Návrh mandátového a imunitního výboru ČNR na ověření platnosti volby poslance ČNR (tisk 38)

Prosím o jeho uvedení poslankyní Marcelou Černou.

Poslankyně Marcela Černá: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, mandátový a imunitní výbor mě ověřil, abych podala zprávu o přezkoumání platnosti volby nově zvoleného poslance ČNR Jaroslava Chrobáka.

Úmrtím poslance Oldřicha Voleníka se uprázdnilo místo poslance ČNR ve volebním obvodu 152 - Třebíč. Předsednictvo ČNR svým usnesením č. 72 z 30. března 1987 stanovilo doplňovací volbu v uvedeném volebním obvodě na 6. června t. r. V doplňovací volbě byl zvolen poslancem ČNR Jaroslav Chrobák.

Česká volební komise NF předložila ČNR doklady týkající se této doplňovací volby, a to přihlášku kandidáta NF k registraci, zápis o registraci kandidáta NF, zápis obvodní volební komise o výsledku hlasování ve volebním obvodě a sumář o zpracování výsledků doplňovací volby ve volebním obvodě pro volbu do ČNR. Mandátový a imunitní výbor ve své schůzi 30. června 1987 tyto doklady přezkoumal a zjistil, že doplňovací volba byla provedena podle zákona ČNR o volbách do ČNR. Nebyly zjištěny závady, které by tuto volbu činily neplatnou. Výboru také nedošly stížnosti na porušení zákonných předpisů.

Z předložených dokladů výbor zjistil, že z 33 252 zapsaných voličů hlasovalo pro 32 749 voličů, tj. 99,94 procenta voličů, tj. více než nadpoloviční většina. protože doplňovací volba ve volebním obvodu č. 152 - Třebíč byla provedena v plném souladu se zákonnými předpisy, jménem mandátového a imunitního výboru doporučuji, aby ČNR podle článku 113 ústavního zákona o československé federaci platnost volby poslance Jaroslava Chrobáka ověřila, jak je též navrženo v tisku č. 38.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji místopředsedkyni mandátového a imunitního výboru poslankyni Marcele Černé.

Soudružky a soudruzi poslanci, máte k tomuto návrhu nějaké připomínky? (Nejsou.)

Můžeme tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby ČNR ověřila platnost volby poslance ČNR Jaroslava Chrobáka, zvoleného 6. června 1987 v doplňovací volbě do ČNR ve volebním obvodu 152 - Třebíč, ať zvedne ruku. (Hlasování - všichni souhlasí.)

Děkuji. Tím ČNR ověřila platnost volby poslance Jaroslava Chrobáka, který nyní složí

II.

Slib poslance

Podle ústavního zákona o československé federaci je každý poslanec povinen složit poslanecký slib, a to už v první schůzi, které se po svém zvolení zúčastní. Ústavní zákon dále praví, že odmítnutí složit slib anebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Žádám nyní místopředsedkyni ČNR poslankyni Marii Jarošovou, aby přečetla ústavní formuli poslaneckého slibu a soudruha poslance Jaroslava Chrobáka žádám, aby předstoupil ke složení slibu.

(Soudruh Chrobák skládá slib do rukou předsedy ČNR.)

Soudružky a soudruzi, tím jsme splnili ústavní úkoly související s doplňovací volbou nového poslance do ČNR. Blahopřeji poslanci Jaroslavu Chrobákovi k tomuto zvolení a přeji mu mnoho úspěchů v jeho poslanecké činnosti.

Nyní můžeme přistoupit k projednání třetího bodu našeho pořadu, kterým je

Návrh skupiny poslanců na volbu místopředsedy ČNR (tisk 31)

Soudružky a soudruzi, úmrtím soudruha Oldřicha Voleníka se uvolnila funkce místopředsedy ČNR. Skupina poslanců uvedená v tisku 31 navrhuje, aby místopředsedou ČNR byl zvolen předseda jejího Klubu komunistických poslanců, soudruh Milan Vondruška.

Soudruha Vondrušku snad nemusím blíže představovat, protože ho všichni dobře známe jako dlouholetého poslance ČNR a ministra školství ČSR.

Máte, soudružky a soudruzi, k předloženému návrhu nějaké dotazy nebo připomínky? (Nejsou.) Budeme tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby místopředsedou ČNR byl zvolen poslanec Milan Vondruška, ať zvedne ruku! (Hlasování - všichni souhlasí.)

Děkuji. Tím byl poslanec Milan Vondruška zvolen místopředsedou ČNR. Blahopřeji mu a přeji mu i v této jeho nové funkci hodně úspěchů.

Čtvrtým bodem je

IV.

Návrh skupiny poslanců na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady (tisk 32)

Obdobně jako u předcházejícího bodu pořadu i tento návrh souvisí s uvolněním funkce po úmrtí soudruha Voleníka.

Máte k předloženému návrhu připomínky? (Nebyly.)

Návrh skupiny, tak jak je uvedeno v tisku 32, doporučuje, aby předsedou mandátového a imunitního výboru České národní rady byl zvolen soudruh Milan Vondruška, místopředseda České národní rady.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se, jednomyslný souhlas.)

Děkuji.

Tím byl poslanec Milan Vondruška zvolen předsedou mandátového a imunitního výboru České národní rady.

Pátým bodem pořadu je

V.

Návrh skupiny poslanců na uvolnění poslance České národní rady z funkce člena výboru České národní rady a na volbu členů výborů České národní rady (tisk 34)

Soudružky a soudruzi, v souvislosti se změnami ve vládě České socialistické republiky, které se uskutečnily od začátku volebního období a v souvislosti s doplňovací volbou do České národní rady, podala skupina poslanců návrh na změnu ve složení některých výborů České národní rady, jak je uvedeno v předloženém tisku číslo 34.

Máte k návrhu nějaké dotazy nebo připomínky? (Nebyly.)

Doporučuji, abychom o celém návrhu, jak je předložen v tisku 34, hlasovali najednou.

Jsou k tomuto způsobu hlasování nějaké připomínky? (Nebyly.)

Kdo tedy souhlasí, aby Česká národní rada

- uvolnila z funkce člena výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti poslance Zdeňka Horčíka,

- zvolila poslance Jaroslava Chrobáka do výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví, a zároveň stanovila počet členů tohoto výboru na 23,

- zvolila poslance Františka Šrámka do výboru České národní rady pro školství a vědu, a zároveň stanovila počet členů tohoto výboru na 22, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se, jednomyslný souhlas.)

Děkuji.

Tím jsme projednali pátý bod našeho pořadu a můžeme přistoupit k projednávání bodu dalšího, kterým je

VI.

Vládni návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1986 (tisky 35 a 36)

Z pověření vlády České socialistické republiky odůvodní předložený návrh ministr financí České socialistické republiky soudruh Jiří Nikodým, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr financí ČSR Jiří Nikodým: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci.

Z pověření vlády České socialistické republiky vám předkládám návrh státního závěrečného účtu za rok 1986. Jde o dokument zpracovaný na základě komplexního zhodnocení výsledků rozvoje národního hospodářství, řízeného vládou České socialistické republiky a získaných zkušeností. Musí předurčovat směry našeho dalšího postupu.

Je zapotřebí si zcela objektivně přiznat, že v prvém roce 8. pětiletky jsme nezvládli všechny ekonomické záměry. Největší problémy máme i nadále v oblasti intenzifikace hospodářského procesu. Nerovnoměrnost výroby, odchylky od plánovaných směrů užití finální produkce v čase a sortimentu, vyšší materiálová náročnost, než předpokládal plán, to vše prohloubilo problémy v odběratelsko-dodavatelských vztazích. Zvýšil se počet podniků, které se nevyrovnaly s uloženými povinnostmi. Část produkce zůstala umrtvena v zásobách, jejichž objem se nepodařilo v potřebném rozsahu snížit.

Nesplněny zůstaly i záměry ve zhodnocení výroby na vnitřním a zahraničním trhu. Pokračování těchto tendencí by znamenalo, jak zdůraznilo 5. zasedání našeho ústředního výboru strany, nesplnit závěry XVII. sjezdu. Proto jsme z uplynulého roku vyvodili jednoznačné závěry, které jsou a musí být závazné pro naši další práci.

Důvody, proč došlo v roce 1986 ke zpomalení tempa efektivnosti, proč se nedařilo s potřebnou účinností překonat známé a dlouhotrvající problémy hospodářské praxe, mají na jednotlivých stupních řízení mnoho společných, ale současně i specifických znaků.

Mohu vás ujistit, vážení soudruzi poslanci, že příprava i závěrečná jednání ročních rozborů hospodaření byla vedena tak, aby s potřebnou hloubkou byly analyzovány příčiny kritických míst činností organizací. Opatření přijatá na jejich základě směřovala k zabezpečení cílů, s nimiž letos napevno počítáme. U řady podniků zákonitě vyústila do zpřísnění kontroly plnění plánu a u 48 podniků ve zpracování konsolidačních programů.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP