Úterý 27. října 1987

/Začátek schůze České národní rady v 9.30 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Josef Kempný, místopředsedové České národní rady Milan Vondruška, Marie Jarošová, Oldřich Burský a Josef Kaňa.

Členové vlády České socialistické republiky, předseda vlády Ladislav Adamec, místopředsedové vlády Jaroslav Tlapák, Zdeněk Krč, Zdeněk Horčík a Rudolf Hegenbart, ministr financí Jiří Nikodým, ministryně práce a sociálních věcí Nasťa Baumruková, ministr školství Karel Juliš, ministr kultury Milan Klusák, ministr zdravotnictví Jaroslav Prokopec, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar, ministr vnitra Josef Jung, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr stavebnictví Jaroslav Vávra, ministr zemědělství a výživy Ondřej Vaněk, ministr lesního a vodního hospodářství František Kalina, ministr obchodu Josef Ráb, ministr - předseda Výboru lidové kontroly Jan Motl, ministři Karel Löbl a Vladimír Šimek.

177 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Předseda ČNR Josef Kempný: Vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, vážení hosté, zahajuji 7. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Dovolte mi, abych mezi námi srdečně uvítal vládu České socialistické republiky v čele s jejím předsedou, členem předsednictva ÚV KSČ soudruhem Ladislavem Adamcem.

Vítám vedoucího odboru právní politiky oddělení státní administrativy ÚV KSČ soudruha Josefa Marka.

Vítám mezi námi krajské prokurátory, kteří s námi spolupracovali na uskutečnění besed poslanců k socialistické zákonnosti, vítám představitele ústředních orgánů, zástupce soudů, prokuratury, Sboru národní bezpečnosti, státní arbitráže a všechny ostatní hosty.

Soudružky a soudruzi, předsednictvo České národní rady stanovilo návrh pořadu, který vám byl předložen na pozvánce pro dnešní schůzi. Je to:

I. Zpráva generálního prokurátora České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti

II. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce - sněmovní tisk č. 43

III. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky - sněmovní tisk č. 44

IV. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 30. června do 27. října 1987 - sněmovní tisk č. 45.

Soudružky a soudruzi poslanci, máte k tomuto návrhu pořadu nějaké připomínky? Nejsou.

Zjišťuji, že ve schůzi je přítomno 168 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Kdo tedy souhlasí s navrženým pořadem, jak je uveden na pozvánce, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím je pořad dnešní schůze schválen.

Můžeme přistoupit k projednání prvního bodu pořadu schůze, který je

I

Zpráva generálního prokurátora České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti

Zprávu odůvodní generální prokurátor České socialistické republiky soudruh Jaroslav Krupauer, kterého prosím o slovo.

Generální prokurátor ČSR Jaroslav Krupauer: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, v souladu se svou ústavní odpovědností jsem předložil nejvyššímu zastupitelskému sboru republiky zprávu o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice.

K projednávání této zprávy v plénu České národní rady dochází ve dnech, kdy vrcholí diskuse o návrzích zákona o státním podniku, o zemědělském družstevnictví a o výrobním, spotřebním a bytovém družstevnictví, a kdy pozornost naší veřejnosti je soustředěna na otázky účinnějšího řízení národního hospodářství. Jsem však přesvědčen, že tato časová souvislost neoslabuje, ale spíše zdůrazňuje aktuálnost a význam dodržování socialistické zákonnosti.

K přestavbě ve všech sférách života jsme přistoupili pod vedením KSČ v zájmu zvýšení účinnosti celého socialistického společenského systému. Přestavba se projevuje především v úsilí o urychlení sociálního a ekonomického rozvoje. Jde v ní zejména o vytvoření spolehlivého a účinného mechanismu socialistické ekonomiky, ale současně vyžaduje neustálé rozšiřování účasti pracujících na řízení a rozvoj jejich tvůrčí aktivity, rozvoj socialistické samosprávy, všestranné zdokonalování socialistické demokracie.

Rozvoj socialistické demokracie nelze nijak zaměňovat s projevy neodpovědnosti, svévole a anarchie. Jeho charakteristickým rysem je organické spojování samostatnosti a odpovědnosti, dobrovolnosti a kázně, vyvážené uplatňování práv a povinností.

Socialistická demokracie má výrazně třídní charakter. Občanských práv a svobod nelze zneužívat k oslabování a podrývání moci pracujících, k útokům proti socialistickému společenského řádu. Socialistickou demokracii lze rozvíjet pouze jediným směrem - směrem dalšího posilování socialismu.

Důležitou součástí zdokonalování socialistické demokracie je upevňování zákonnosti. Požadavek dodržování zákonnosti všemi orgány a organizacemi i jednotlivými občany je výrazem rovnosti všech před zákonem, je zárukou, že každý, kdo porušil zájmy socialistické společnosti chráněné zákonem, bude volán k odpovědnosti, ale také, že nikdo bezdůvodně nebude omezován ve svých právech zaručených zákonem. Důsledné uplatňování socialistického právního řádu, ochrana společenského zřízení i práv a svobod občanů, energický boj proti porušování socialistické zákonnosti, patří k nejvyšším zásadám socialistické demokracie.

Cílevědomá právní výchova občanů přispívá k uvědomělému uplatňování jejich práv a povinností, ke zvýšení jejich zájmu na dodržování občanské a pracovní kázně a k posílení vysoké organizovanosti ve výrobě a veškerém společenském životě, k aktivní účasti na zabezpečování veřejného pořádku, na přísném a neochvějném dodržování socialistického právního řádu, k posílení právního vědomí všech občanů socialistického Československa.

V průběhu socialistické výstavby je posilování zákonnosti objektivně zákonité. Tato zákonitost ale nepůsobí automaticky, potřebuje aktivní a cílevědomou podporu komunistické strany, socialistického státu, všech ostatních subjektů našeho politického systému.

Pod vedením KSČ orgány socialistického státu soustavně dbají o upevňování zákonnosti, o důsledné zabezpečování práv a oprávněných zájmů našich občanů, o přísné respektování zásad sociální spravedlnosti. Postupně jsou realizována opatření k posílení boje proti neoprávněnému obohacování i proti dalším formám porušování zákonnosti, za upevnění pracovní, hospodářské a technologické kázně, proti zkreslování výkazů a falšování plnění plánu, za celkové upevnění právních základů života státu a společnosti. Taková opatření, jaká byla přijata k uplatňování zásad Dopisu PÚV KSČ a k dodržování odpovídajících usnesení vlády proti bezpracným příjmům, nebo opatření k zabezpečení jakosti produkce průmyslových výrobků, se setkávají s pochopením a podporou našich občanů.

Ale i přes přijímaná opatření se stav zákonnosti v ČSR výrazněji nezlepšil, podstatněji neklesá počet porušení zákona, ať jde o páchání trestné činnosti, o porušování předpisů o správě a evidenci majetku v socialistickém vlastnictví anebo o porušování předpisů pracovního práva, zákona o hospodaření s byty, správního řízení nebo jiných norem, zejména pokud se týkají zájmů a práv občanů. Právě tato stagnace musí být důvodem ke zvýšení aktivity v boji proti všem případům porušení socialistické zákonnosti.

Smysl projednávání zprávy v nejvyšším zastupitelském orgánu republiky proto vidím v tom, abychom do vědomí naší společnosti prosadili přesvědčení, že důsledné dodržování socialistického právního řádu je nezbytným předpokladem normálního fungování socialistického politického systému a rozvoje socialistické demokracie. Stejně tak je třeba upevnit vědomí, že jakékoli porušení zákona je v rozporu se zájmy socialistické společnosti, že je neslučitelné se socialistickým způsobem života a že proti němu je nezbytné nekompromisně bojovat.

Tyto požadavky jsou v plném souladu se směrnicí XVII. sjezdu KSČ vyjádřenou slovy: "Třeba přísně dbát o upevňování socialistické zákonnosti a větší důraz položit i na prohlubování právního vědomí občanů."

Zpráva o stavu socialistické zákonnosti, která vám, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, byla předložena, není a nemůže být vyčerpávajícím výčtem poznatků ze všech úseků československého právního řádu. To by ostavně přesahovalo možnosti prokuratury, ale i každého jiného státního orgánu.

V souladu se základní orientací prokurátorského dozoru v současné době soustřeďujeme pozornost na společensky zvlášť významné úseky života, popř. tam, kde porušování zákonnosti je mimořádně rozsáhlé.

Proto je trvalá pozornost prokuratury zaměřena především na boj proti kriminalitě, jejím hlavním příčinám a podmínkám, které umožňují její páchání.

Soustavnou pozornost jsme věnovali posilování ochrany majetku v socialistickém vlastnictví a upevňování zákonnosti a disciplíny v národním hospodářství. Hledali jsme účinnější formy postihu případů neoprávněného obohacování a odnímání nezákonného majetkového prospěchu při realizaci záměrů vyjádřených v Dopisu předsednictva ÚV KSČ k prohloubení účinnosti boje proti porušování zásad socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny z února 1983.

Mnoho úsilí jsme vynaložili na upevňování zákonnosti ve státní správě, zejména v rozhodovací činnosti národních výborů.

Velmi náročným úkolem je pro nás důslednější ochrana zákonných práv občanů.

Domnívám se, že zejména tyto otázky by do budoucna měly být předmětem zvýšené pozornosti při výkonu prokurátorského dozoru v ČSR, protože jejich úspěšné řešení znamená nepochybný přínos k dosažení celospolečenských záměrů.

Nevyhnutelnost urychlit rozvoj naší společnosti, podstatě zvýšit výkonnost a efektivnost národního hospodářství je klíčovou otázkou současné etapy vývoje. Proto je nutné důrazně postupovat proti všem negativním jevům, které narušují toto úsilí, zvláště uplatnění principu sociální spravedlnosti vyjádřeného v zásadě "každému podle jeho práce". Jde o velmi početné případy rozkrádání, četné spekulační tendence a další formy trestné činnosti proti socialistické ekonomice, snahy o nejrůznější neoprávněné a bezpracné příjmy a zjevné příživnictví. Opětovně se setkáváme s případy porušování státní, plánovací technologické a smluvní disciplíny, s projevy lokálního patriotismu a resortnictví. Analýza příčin odhalených případů ukazuje, že jejich kořeny jsou v nízké úrovni kázně a pořádku, v nedostatečné odpovědnosti některých hospodářských pracovníků a v nedostatečné kontrole jejich práce.

Přísně a nekompromisně reagovat na všechny negativní jevy bránící plnému uplatnění zásady sociální spravedlnosti, to je nejzjevnější příspěvek prokuratury k urychlení sociálního a ekonomického rozvoje společnosti

V této souvislosti nabyl zvláštního významu Dopis PÚV KSČ z února 1983. Zápas proti negativním jevům, snahám o bezpracné příjmy a obohacování, Proti korupci a zneužívání funkcí, za důsledné respektování a dodržování zásad socialistické morálky a zákonnosti patří proto trvale mezi důležité úkoly orgánů prokuratury v ČSR.

Prokuratura v uplynulém období zaměřila pozornost na důsledné odhalování všech případů trestné činnosti proti socialistické ekonomice, spravedlivý postih jejich nositelů, úplné odnětí nezákonného prospěchu i na otevřené pranýřování takových negativních jevů. K ochraně ekonomiky je využíváno všech zákonných oprávnění prokuratury, tedy vedle trestního stíhání i prostředků všeobecného i občanskosoudního dozoru. Např. návrhy prokurátora v občanskosoudním řízení na náhradu škody za socialistickou organizaci, která je nečinná, jsou nejen účinným nástrojem ochrany ekonomiky, ale také výchovným prostředkem, který názorně ukazuje nesprávný vztah vedoucích hospodářských pracovníků k ochraně socialistického majetku.

I mimo trestní řízení je pozornost prokuratury soustředěna na důsledný postih majetku získaného z nepoctivých zdrojů a neoprávněného majetkového prospěchu. Skutečnost, že za léta 1984 až 1986 byla navržena na připadnutí státu částka 52 757 000 Kčs, svědčí o nekompromisním přístupu prokuratury k uplatňování zásady, že porušováním zákona se nikdo nesmí obohacovat a že neoprávněný majetkový prospěch musí být důsledně odnímán.

Ve všeobecném dozoru prokuratura v ČSR provedla během uplynulého období několik tisíc prověrek stavu zákonnosti při ochraně socialistické ekonomiky, při dodržování předpisů o ochraně životního prostředí a pracovní kázně. V naprosté většině prověrek byly zjištěny závažné nedostatky. Porušování právních předpisů ze strany organizací a nedostatečná kázeň a odpovědnost pracovníků, včetně některých vedoucích hospodářských pracovníků, vede ke vzniku značných hmotných škod na majetku v socialistickém vlastnictví i k těžko odčinitelným škodám morálním a politickým.

Trvale je zjišťováno nedostatečné zabezpečení a ochrana národního majetku, jeho nedostatečná evidence a inventarizace, značné škody vznikají i v důsledku nekvalitní výroby. Orgány vnitřní kontroly nezjišťují důsledně příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik a trvání nedostatků, nedůsledně je vyvozována odpovědnost za zjištěné závady, podniková kontrola se jen v malé míře podílí na odhalování trestné činnosti v organizacích. K překonání tohoto nepříznivého stavu prokuratura bude rozvíjet součinnost zejména s vnějšími kontrolními a inspekčními orgány, jmenovitě VLK a finančními správami, protože při provádění společných prověrek se vytvářejí mnohem účinnější předpoklady pro odhalení nedostatků, jejich příčin i pro zjištění osob za ně odpovědných.

Cílem prokurátorského dozoru při ochraně ekonomiky je dosáhnout, aby především sami odpovědní hospodářští pracovníci ve vlastní činnosti i při řízení podřízených organizací náročně zabezpečovali dodržování socialistické zákonnosti, činili opatření k odstraňování příčin jejího porušování a aby dbali o uplatnění odpovídající zákonné odpovědnosti.

Se stejným cílem rozvíjí prokuratura intenzívní dozor nad dodržováním zákonnosti výkonu státní správy, zejména národními výbory. V předložené zprávě se poukazuje na případy porušování právních předpisů v rozhodovací činnosti národních výborů ve stavebním řízení. K porušování právních předpisů obdobně dochází při ochraně veřejného pořádku, hospodaření s byty nebo v regresním řízení, obdobné nedostatky se vyskytují při výkonu státní správy na úseku kultury, školství, obchodu nebo při povolování služeb poskytovaných občany.

Příčiny opakovaného porušování zákonnosti lze jen zčásti spatřovat ve složitosti a rozsahu platných právních předpisů. Nižší znalost právních předpisů se projevuje zejména u místních národních výborů, a to i v důsledku obměny funkcionářského aktivu. Pracovníkům správních orgánů však někdy chybí předpoklad pro samostatné uplatňování zákonů, vžilo se vydávání zákonů, jejichž četnost je oprávněně kritizována jako příčina složitosti právního řádu a omezování iniciativy.

Významnou příčinou porušování zákonnosti je i nedostatečný výkon kontrolní činnosti orgány státní správy, ať se jedná o zmíněný státní stavební dohled, či minimální kontrolu plnění povinností při hospodaření se zemědělským a lesním půdním fondem, plnění opatření stanovených rozhodnutími vodohospodářských orgánů apod.

K odstranění zjišťovaných nedostatků prokuratura nejen ukazuje na porušování právních předpisů, ale také poskytuje pomoc národním výborům, zejména nižších stupňů, např. při výchově jejich pracovníků.

Prokurátorský dozor je zaměřen zvýšenou měrou na výkon řídící, kontrolní a metodické činnosti nadřízených orgánů státní správy. Prokuratura přispívá i ke zlepšování kvality právních předpisů a ke snižování administrativní náročnosti v práci národních výborů.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP