Úterý 22. prosince 1987

/Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Josef Kempný, místopředsedové České národní rady Milan Vondruška, Marie Jarošová, Zdeněk Krč, Oldřich Burský a Josef Kaňa.

Členové vlády České socialistické republiky, předseda vlády Ladislav Adamec, místopředsedové vlády Bohumil Urban, Jaroslav Tlapák, Zdeněk Horčík a Rudolf Hegenbart, ministr financí Jiří Nikodým, ministryně práce a sociálních věcí Nasťa Baumruková, ministr školství Karel Juliš, ministr kultury Milan Klusák, ministr zdravotnictví Jaroslav Prokopec, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar, ministr vnitra Josef Jung, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr stavebnictví Jaroslav Vávra, ministr zemědělství a výživy Ondřej Vaněk, ministr lesního a vodního hospodářství František Kalina, ministr obchodu Josef Ráb, ministr - předseda Výboru lidové kontroly Jan Motl, ministři Karel Löbl a Vladimír Šimek.

190 poslanců České národní rady podle prezenční listiny

Předseda ČNR Josef Kempný: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté! Zahajuji 8. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Vítám mezi námi členy vlády České socialistické republiky v čele s jejím předsedou, členem předsednictva ÚV KSČ s. Ladislavem Adamcem (potlesk).

Jak již víte, soudružky a soudruzi, došlo ke změně ve složení vlády České socialistické republiky. Rád bych vám proto představil a mezi námi uvítal ve funkci místopředsedy vlády České socialistické republiky s. Bohumila Urbana (potlesk). Všichni ho jistě znáte z jeho dřívějších funkcí a mnozí z nás z jeho poslanecké funkce a poslanecké práce v České národní radě.

Jménem nás všech přeji soudruhu Urbanovi mnoho zdaru a úspěchů v jeho další činnosti.

Vítám, soudružky a soudruzi, mezi námi představitele ústředních orgánů a všechny ostatní hosty.

Soudružky a soudruzi, naše socialistická společnost, všechen náš lid, se staly v minulých dnech svědky mimořádné mezinárodně politické události. Uskutečnilo se setkání nejvyššího představitele Sovětského svazu s. Gorbačova s představitelem Spojených států amerických prezidentem Reaganem, při kterém byla podepsána smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu. Byl tím vytvořen první krok na cestě k postupnému odzbrojení, jehož význam je především v tom, že vytváří podmínky pro rozhodnější postup v mírové práci na celém světě.

Naše strana a společnost bezvýhradně podporují mírové úsilí Sovětského svazu a vysoce oceňují dosažené výsledky, na kterých se chceme i do budoucna svojí aktivní účastí podílet.

Doporučuji proto, abychom se i my, poslanci České národní rady, přidali a přihlásili k prohlášení předsednictva ÚV KSČ a vlády ČSSR k podpoře tohoto významného jednání. Abychom svojí prací a aktivním přístupem projevili na všech úsecích, na pracovištích i mezi našimi voliči maximální úsilí podpořit toto rozhodnutí.

Není námitek, abychom se připojili k tomuto usnesení? (Námitky nebyly. - Vysloven všeobecný souhlas.) Děkuji vám.

Můžeme přistoupit ke schválení pořadu naší schůze. Navrhuji následující pořad rozšířený proti návrhu uvedenému na pozvánce:

I. Návrh skupiny poslanců na uvolnění poslance České národní rady z funkce člena předsednictva České národní rady.

II. Návrh skupiny poslanců na volbu místopředsedy České národní rady.

III. Návrh skupiny poslanců na změnu ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady.

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988.

V. Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.

VI. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce.

VII. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

VIII. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 27. října do 22. prosince 1987.

Soudružky a soudruzi, máte k předloženému návrhu pořadu našeho zasedání nějaké připomínky, dotazy nebo doplňky? (Nebyly.)

Zjišťuji, že ve schůzi je nyní přítomno 172 poslanců a že Česká národní rada je schopná se usnášet.

Kdo tedy souhlasí s navrženým pořadem dnešní schůze, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Pořad jsme schválili jednomyslně.

Přistoupíme k projednání prvního bodu pořadu schůze, kterým je

I.

Návrh skupiny poslanců na uvolnění poslance České národní rady z funkce člena předsednictva České národní rady

Soudružky a soudruzi, skupina poslanců uvedená v tisku 50 navrhuje, aby Česká národní rada uvolnila z funkce člena předsednictva ČNR poslance Vasila Mohoritu na vlastní žádost.

Máte, soudružky a soudruzi poslanci, k předloženému návrhu nějaké dotazy nebo připomínky? (Nebyly.)

Budeme tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby poslanec Vasil Mohorita byl uvolněn z funkce člena předsednictva ČNR, nechť zvedne ruku.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji.

Tím byl poslanec Vasil Mohorita uvolněn z funkce člena předsednictva České národní rady. Chtěl bych mu, myslím za nás za všechny, při této příležitosti za jeho dosavadní práci v předsednictvu ČNR poděkovat a popřát mu hodně úspěchů v jeho nové funkci.

Druhým bodem je

II.

Návrh skupiny poslanců na volbu místopředsedy České národní rady

Skupina poslanců uvedená v tisku 51 navrhuje, aby Česká národní rada zvolila místopředsedou České národní rady poslance Zdeňka Krče.

Soudružky a soudruzi poslanci. máte k předloženému návrhu nějaké připomínky nebo dotazy? (Nebyly.)

Budeme tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby poslanec Zdeněk Krč byl zvolen místopředsedou České národní rady, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím byl poslanec Zdeněk Krč zvolen místopředsedou České národní rady.

Třetím bodem pořadu je

III.

Návrh skupiny poslanců na změnu ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady

Skupina poslanců ČNR uvedená v tisku 53 navrhuje, aby Česká národní rada uvolnila z funkce předsedy mandátového a imunitního výboru ČNR poslance Milana Vondrušku a do této funkce zvolila poslance Zdeňka Krče.

Máte k tomuto návrhu nějaké dotazy nebo připomínky? (Nebyly.)

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.)

Děkuji.

Soudružky a soudruzi, tím jsme uvolnili poslance Milana Vondrušku z funkce předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady.

Dovolte mi, abych soudruhu Krčovi popřál jménem nás všech mnoho úspěchů v jeho nových funkcích.

Čtvrtým bodem pořadu je

IV.

Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988

Z pověření vlády České socialistické republiky odůvodní předložený návrh ministr financí České socialistické republiky soudruh Jiří Nikodým, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr financí ČSR Jiří Nikodým: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, dovolte mi, abych z pověření vlády České socialistické republiky zdůvodnil předložený návrh státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1988. Vychází ze závěrů XVII. sjezdu KSČ, z úkolů programového prohlášení české vlády a z usnesení 7. zasedání ÚV KSČ.

Ještě před zdůvodněním návrhu rozpočtu chci říci několik poznámek k plnění letošních úkolů a ke stavu příprav státního prováděcího plánu na příští rok.

V poslední době bylo na schůzích České národní rady i v jejích výborech vysloveno ke kvalitě plánu a k situaci ve výrobě mnoho kritických připomínek a návrhů.O těchto věcech, které se nejtíživěji projevují v resortu ministerstva průmyslu, se hovořilo na zasedání stranických orgánů i v tisku. Podstatu vyslovených názorů považujeme za opodstatněnou a dbáme o jejich co nejširší využití.

Dosud nikdy nevěnovala vláda otázkám plnění plánu takovou pozornost jako letos. Prakticky na každém zasedání se zabýváme koncepčním i operativním řešením problémů a kontrolou dosahovaných výsledků. Některé potíže se nám postupně daří překonávat. Dopracováváme se hlubšího poznání příčin vzniklých disproporcí. Trvalé východisko uvidíme ve zpracování a uskutečňování dlouhodobého konsolidačního programu modernizace našeho průmyslu.

Návrh státního prováděcího plánu na rok 1988 jsme ve vládě projednali v červenci tohoto roku. Jeho dopracování je letos mimořádně složité. Především v tom, že musíme současně v co největší míře zabezpečit hlavní cíle 8. pětiletky, vyrovnat se s nižší výchozí základnou a se závažnými vnitřními i vnějšími změnami a po zkušenostech z posledních dvou let důsledněji dbát o reálnost stanovených úkolů. Ve všech těchto směrech bylo dosaženo určitého pokroku. V současné době se ještě ve spolupráci s federálními orgány upřesňují některé ukazatele. Tato jednání dosud nejsou dokončena. Přes tyto skutečnosti jsou úkoly plánu známy dříve než v minulých letech, což umožňuje lépe se připravit, seznámit s úkoly kolektivy a začít organizovat socialistické soutěžení. Proto považujeme za potřebné informovat Českou národní radu o postupu při dopracování plánu na příští rok a o záměrech, které přitom sledujeme.

Jsme si vědomi klíčového významu třetího roku pětiletky. Proto při dokončování příprav plánu přistupujeme ke zreálnění úkolů spotřebního průmyslu. Jde nám o to, abychom plán co nejlépe skloubili s plným využitím možností jednotlivých podniků a iniciativy jejich kolektivů. Průmysl se podstatnou měrou podílí na dynamice růstu českou vládou řízené ekonomiky a má rozhodující podíl na tvorbě národního důchodu. Proto k dočasnému snížení temp jeho rozvoje přistupujeme na základě důkladného zvážení situace, až po vyčerpání všech jeho vlastních zdrojů a rezerv. Důsledně však zastáváme stanovisko, že nereálný plán nemobilizuje, ale demobilizuje lidi, neodstraňuje, ale naopak prohlubuje poruchy v národním hospodářství, nepřibližuje, ale spíše oddaluje dobrou perspektivu těchto tradičních odvětví.

Při dopracování plánu klademe důraz na maximální provázanost jeho jednotlivých částí. Otevřeně však říkáme, že vzhledem k celkové hospodářské situaci se nám to ještě plně nepodaří. Usilujeme též o to, abychom plánem preferovali rozvojové obory a nejvíce prostředků poskytli především vývozním odvětvím. Požadujeme vyšší vstupy tam, kde dosavadní plán nepokrývá potřeby ekonomiky, jak tomu je například u výroby stavebních hmot. Značné problémy způsobily národnímu hospodářství nedostatky ve výrobě cementu, které by se neměly v roce 1988 opakovat.

I když dochází k určitému kvantitativnímu i kvalitativnímu snížení úkolů plánu, nebude jeho plnění snadné, protože v zájmu zabezpečení růstu životní úrovně si musíme klást náročné cíle. Pomalejší růst národního důchodu zmenšuje naše možnosti, a proto je zvlášť důležité účelné a hospodárné vynakládání každé koruny.

Problémy, které řešíme v plánu na rok 1988, nevznikly včera, jsou způsobeny dlouhodobějšími nedostatky v řízení a plánování. Otevřená kritika slabin práce centrálních orgánů však neznamená přecházení vážných nedostatků samotné chozrasčotní sféry. I ve stávajících podmínkách bylo možno v mnoha podnicích udělat více pro urychlení vědeckotechnického rozvoje a širší uplatnění inovací, pro rozhodnější postup v modernizaci a provádění strukturálních změn. Většího pokroku mohlo být dosaženo i ve snižování materiálových nákladů, ve zvyšování kvality produkce i ve využívání pracovní doby. Na těchto nedostatcích má nemalý podíl i nedostatečná úroveň řídící činnosti - od resortů až po podniky. Vláda nejednou vyslovila nespokojenost s přístupem vedoucích pracovníků a musela přijímat i kádrové závěry.

Dynamický a současně efektivní rozvoj ekonomiky v České socialistické republice bude v mnohém záviset na aktivnějším a širším využívání prvků nového hospodářského mechanismu. Důležitou úlohu by v tom měly sehrát především experimentující podniky. V příštím roce v nich bude pracovat v resortu průmyslu, zemědělství a výživy a ve vnitřním obchodě okolo jedné pětiny všech pracovníků. Budeme jejich zkušenosti vyhodnocovat a osvědčené věci uváženě, ale bez zbytečných průtahů zavádět v co nejširším měřítku.

Vláda si je vědoma, že prosazování nového hospodářského mechanismu bude i od ní vyžadovat podstatné zkvalitnění řídící činnosti, posílení koncepčního a strategického přístupu k řešení jednotlivých hospodářských problémů, aktivnější využívání ekonomických nástrojů, včetně finančně úvěrových, a důslednější spojování odvětvových a územních hledisek při rozhodování. Půjdeme cestou snižování početnosti aparátu při současném zvyšování jeho politické a odborné kvalifikace, výkonnosti a odpovědnosti.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP