Úterý 12. dubna 1988

12. dubna 1988

(Přerušenou schůzi České národní rady zahájil předseda České národní rady Josef Kempný v 9.30 hodin)

Přítomni:

Předseda České národní rady Josef Kempný, místopředsedové České národní rady Marie Jarošová, Zdeněk Krč, Oldřich Burský a Josef Kaňa.

Členové vlády České socialistické republiky, předseda vlády Ladislav Adamec, místopředsedové vlády Jaroslav Tlapák a Zdeněk Horčík, ministr financí Jiří Nikodým, ministryně práce a sociálních věcí Nasťa Baumruková, ministr školství Karel Juliš, ministr kultury Milan Klusák, ministr zdravotnictví Jaroslav Prokopec, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar, ministr vnitra Josef Jung, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr stavebnictví Jaroslav Vávra, ministr zemědělství a výživy Ondřej Vaněk, ministr lesního a vodního hospodářství František Kalina, ministr obchodu Josef Ráb, ministr - předseda Výboru lidové kontroly Jan Motl a ministr Karel Löbl.

176 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Předseda ČNR Josef Kempný: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vážení hosté, zahajuji přerušené jednání České národní rady a znovu vás všechny srdečně vítám. Budeme pokračovat v diskusi.

Jako první bude diskutovat poslankyně Marie Šmotková, připraví se poslanec Pavel Krubl.

Poslankyně Marie Šmotková: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, mám-li se vyjádřit ke zprávě vlády o rozvoji průmyslu v ČSR, i mohu to udělat zejm na ze tří pohledů. Chci vycházet z každodenních zkušeností, které získává občan při nákupu průmyslového zboží v naší obchodní síti, dále využít poznatků pracovníků z průmyslu a ukázat na některé negativní dopady na životní prostředí.

Víme všichni, kolik je ještě rozporů v zajišťování kvalitních surovin pro náš průmysl, v dodavatelsko - odběratelských vztazích, a to se pak projevuje jak v poptávce, tak i v nabídce pro ostatní resorty i pro spotřebitele.

Budu-li se vyjadřovat k dosaženým výsledkům a předpokladům českého průmyslu, nečiním si nárok na komplexní stanoviska. Chtěla bych jen z dosavadních poznatků říci pár postřehů, a to nejen ze svého obvodu, ale i z celkového pohledu poslanců našeho výboru.

Nejprve bych chtěla ocenit úsilí vlády ČSR, která projednala a připravila analýzu dalšího ekonomického vývoje resortu průmyslu s cílem obnovit jeho dynamiku a efektivnost výroby. Věřím, že pro nastávající období to bude pro náš průmysl cenné a potřebné.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, dobré nebo špatné výsledky našeho průmyslu, jak jsem již podotkla, poznáme všichni podlo toho, co nám denně nabízí náš obchod. Často se proto na svých schůzích v našem zastupitelském orgánu stavem v obchodech zabýváme. Ohlédneme-li se několik let nazpět, vidíme, že sortiment našeho průmyslu se postupně rozšiřoval, což lze dokladovat ve výrobě obuvi, ošacení, nábytku, skla, porcelánu, některých výrobků pro zahrádkáře apod. Došlo v mnohém ke zlepšení co do množství a sortimentu a tím i k uspokojení poptávky.

I přes tento pozitivní vývoj vidíme a máme stále připomínky jak k některým inovacím těchto výrobků, které se z těchto důvodů mnohdy stávají neprodejné, tak i k zabezpečení dalších nedostatkových výrobků naším průmyslem. Víme všichni, o které výrobky jde, které jak se říká se jen "shání". My je též máme na svých seznamech a v připomínkách, ale řešení je stále zdlouhavé. Domnívám se, že tyto nedostatky by šly při trochu zlepšené organizaci a větším důrazu vyřešit a dokázat tak, že jsme v našem národním hospodářství ještě nezapomněli rychle reagovat a vyrábět to, co je potřebné.

Soudružky a soudruzi, jsem žena, a proto chci říci pár připomínek z oblasti práce žen v průmyslu. Myslím si, že všichni můžeme ocenit zlepšenou péči podniků nejen o ženy, ale i všechny pracovníky. V této souvislosti je asi třeba připomenout, že i péče o pracovníky včetně žen je na různé úrovni. Dost toho ukázaly průzkumy. Někde bylo možno vidět zabezpečení lékařské péče i služeb na dobré úrovni, někde mají v tomto směru ještě co dohánět. Zkráceně by se dalo říci, že co podnik, to jiné problémy. Proto zejména vedení podniků a závodů by mělo více dbát v některých případech na podmínky pro hygienu, o boj proti prašnosti, různé poskytování služeb hlavně pro pracující ženy, matky. Neméně stejnou pozornost je třeba věnovat též dopadům na životní prostředí. Jsem z Gottwaldovska. když hovoříme o exhalacích, máme většinou na mysli severní Čechy, severní Moravu, někdy se k tomu přidává Praha, Brno, Plzeň, ale ty se projevují v mnoha dalších oblastech.

Není tomu jinak ani u nás na Gottwaldovsku, kde na malém prostoru je soustředěno asi 80 % obyvatel a 90 průmyslu. Problémy se objevují nejen ve vztahu; k znečišťování vody a ovzduší. Značná část škodlivin se dostává do zemědělských výrobků. Není zatím možné zjistit původ těžkých kovů (např. rtuti) v potravinách. V nejohroženějších oblastech je rostlinná výroba snižována až o 20 %, ohrožena je kvalita. Velké problémy činí skládky domovních a průmyslových odhadů. Problémy spalování těchto odpadů nejsou dořešeny. Velké problémy také činí znečištění ovzduší kysličníkem siřičitým a popílkem. Náš okres má vysoký podíl na onemocnění horních cest dýchacích. (Otázka znečištění vod začíná být sice řešena výstavbou velké čističky v Otrokovicích, přesto však dochází k haváriím, například v samotném Gottwaldově.) Aglomerace Gottwaldova má rovněž problémy s dopravní situací, která je vzhledem ke stávající zástavbě obtížně řešitelná, znečištění výfukovými plyny je značné. Nutnost řešení situace je důležitější vzhledem k lázním Luhačovice, ochraně minerálních pramenů a ovzduší, které je znečišťováno spalováním nekvalitního uhlí a nadměrným dopravním ruchem.

Byl proto zpracován soubor opatření k řešení této problematiky v našem okrese, který byl projednán a schválen předsednictvem OV KSČ. Obsahuje plán krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých opatření s uvedením zahájení a ukončení akcí, osobní či funkční odpovědností za realizaci akce. Na tom se účinně podílelo naše zdravotnictví, zejména hygienická služba. Tato spolu s veterinární službou věci sleduje, nedopustí konzumaci nedobrých potravin. Bude se též podílet na schválených opatřeních.

Celý tento soubor má být splněn do roku 1995. Osobně se domnívám, že pokud tento soubor opatření bude realizován ve stanoveném termínu, bude odstraněna většina dnešních potíží, které jsou často středem kritiky našich občanů. Na tom se musí též. podílet i průmysl našeho okresu.

A nyní bych chtěla říci několik slov ke vztahům mezi průmyslem a zemědělstvím, případně lesním hospodářstvím. Oba tyto resorty jsou dodavateli řady surovin, patří k nim například len, dřevo, kůže apod. Je zde však řada věcí nedořešena. Kvalita a sortiment dřeva, kůže i jiných materiálů nesvědčí o tom, že by se zlepšoval stav mezi dodavateli a odběrateli.

Nemýlím-li se, museli jsme v loňském roce dovézt z nesocialistických zemí len, a to pro špatnou kvalitu lnu našeho. Výroba lnu i technologie jeho úprav je známa již několik desítek let a přesto jeho kvalita neodpovídá požadavkům. Stojí za zamyšlení, zda i nadále jeho úpravy a zpracování ponecháme rozmarům počasí nebo budeme hledat jiné možnosti. Stálo by to za úvahu i řešení.

Další rozpor, který vidím mezi odvětvím zemědělství a průmyslu, je výroba a zajišťování kvalitních ochranných pomůcek. Jsou zde stále velké rezervy, jak s výběrem vhodné obuvi a ošacení, tak i v jejich trvanlivosti a kvalitě. Vím, že vláda ČSR se tímto problémem zabývala. Proto jej jen připomínám s tím, aby se příslušné závěry realizovaly.

Ještě o jednom problému bych se chtěla zmínit. Je to řešení chemizace našeho zemědělství. Rada věcí jako dezinfekční prostředky, pesticidy, silážní prostředky apod. patří do kvalifikované chemie. Zde jsem nucena konstatovat, že není důsledně plněn Dlouhodobý program rozvoje odvětví zabezpečující výživu lidu, na jehož příslušných částech pracovali i zástupci chemie. obdobná situace je se zabezpečováním hnojiv, zejména kapalných. Bylo by třeba směleji a důrazněji řešit zvyšování procenta živin v hnojivech a odbourávání balastných látek, které zůstávají v půdě a ne vždy jsou vhodné. Přitom bych chtěla zdůraznit potřebu řešit rychleji výrobu kapalných hnojiv. V nich je obsažena nová kvalita. Jsou účinnější, čistší a navíc, což si myslím je v současné době velmi významné, že mají minimální negativní vliv na životní prostředí, zejména na kvalitu vody z hlediska obsahu dusičnanů.

Soudružky a soudruzi poslanci, chtěla jsem jen několika těmito poznámkami přispět k zhodnocení výsledků našeho průmyslu z jeho pozitivních, ale i negativních stránek. Na závěr doporučuji ocenit úsilí všech pracovníků a pracovnic a vyjádřit přesvědčení, že se jim brzy podaří překonat stávající složitosti a vykročit lépe vpřed při zabezpečování potřeb naší socialistické společnosti. Děkuji za pozornost. /Potlesk./

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslankyni Marii Šmotkové. Slovo má poslanec Pavel Krubl, připraví se poslanec Milan Čaja.

Poslanec Pavel Krubl: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté, dnešní plénum ČNR projednává zprávu vlády ČSR o problematice dalšího rozvoje průmyslu řízeného MP ČSR. Projednáváme to v době, kdy celá naše socialistická společnost prožívá období nebývalé aktivity související s komplexní přestavbou hospodářského mechanismu, která se týká nejen oblasti hospodářské, nýbrž i dalších oblasti politického a společenského života. Poznatky, které dále uvedu, vycházejí ze situace, která byla v podnicích MP ve IV. čtvrtletí 1987, mnohé z nich. už jsou v dnešní době předmětem řešení v souvislosti s přípravou na činnost resortu v nových ekonomických podmínkách přestavby.

Vzhledem k závažnosti dnešní projednávané problematiky byla této otázce věnována jak ze strany MP ČSR, tak i poslanců mimořádná pozornost. Základem k objasnění dané problematiky byl mezivýborový průzkum v jednotlivých krajích ČSR ve vybraných podnicích, který navazoval na seminář uskutečněný v září 1987.

Spolu s deseti poslanci ČNR jsem se zúčastnil tohoto mezivýborového průzkumu ve vybraných závodech Severočeského kraje, a to v měsíci říjnu v Severočeských chemických závodech v Lovosicích a Chemických závodech ČSSP v Litvínově a v měsíci listopadu v oborovém podniku Crystalex Nový Bor a v koncernovém podniku Sklotas Teplice. Před vlastním provedením průzkumu jsme obdrželi podkladové materiály zpracované přímo pracovníky jednotlivých podniků, které nás obeznámily s problematikou daného podniku ve všech oblastech. Při samotném průzkumu nám byla věnována náležitá pozornost jak vedoucích pracovníků, tak představitelů stranické, odborové a mládežnické organizace. Dále jsme měli možnost neformálním způsobem diskutovat problematiku podniků s jednotlivými skupinami pracovníků například s poslanci, mladými zaměstnanci, s ženami a pak přímo na jednotlivých pracovištích. Kromě tohoto průzkumu jsem se seznámil s problematikou podniků MP v mém a sousedním volebním obvodě, a to konkrétné v závodě Rico (továrny vaty a obvazového zboží) Most, Karlovarský porcelán n.p. závod 11 Klášterec a Korek n.p. Klášterec.

Při projednávání tezí zprávy vlády ČSR ve zdravotním a sociálním výboru bylo využito i poznatků pracovníků ministerstva zdravotnictví ČSP z oblasti zajišťování potřeba požadavků zdravotnictví resortem ministerstva průmyslu.

Z pohledu všech těchto informací si mohli poslanci udělat představu i názor o problémech, složitosti a nutnosti zásadního obratu k zabezpečení dalšího rozvoje tohoto resortu.

V další části svého diskusního příspěvku se zaměřím jednak k dalšímu rozvoji průmyslu řízeného ministerstvem průmyslu jako celku a pak konkrétně jak. vidím úlohu ministerstva průmyslu ve vztahu k zabezpečování potřeb ministerstva zdravotnictví ČSR.

V organizacích ministerstva průmyslu nelze jednoznačně říci, že by stav výrobně technické základny byl vysloveně a všude zastaralý. V jednotlivých závodech a podnicích jsou jednotlivé moderní technologie a moderní stroje (např. nová linka Float II ve Sklotasu Teplice, Petrochemie II v Chemických závodech v Litvínově), ale na druhé straně jsou i zařízení, stroje a budovy z počátku století, kde je jak provoz, tak i údržba značně náročná, zůstatková hodnota nulová a stroj nebo zařízení je udržováno z toho důvodu, že není buď náhrada tuzemskými stroji nebo nejsou prostředky na zajištění z dovozu. Proto není tato obnova a modernizace výrobně technické základny prováděna komplexně, a proto jsou jen dílčí dobré výsledky na tomto úseku.

Výše prostředků na investiční výstavbu, rekonstrukce a modernizaci nezabezpečuje modernizovat resort ve všech odvětvích v plné šíři, Je nutno proto ve velmi krátké době rozhodnout, kam bude resort uvedené prostředky směřovat, jaká odvětví se budou preferovat a rozvíjet a tam tyto prostředky soustředit. Neperspektivní výroby podstatně omezit popřípadě uvažovat o jejich zrušeni. Jen tak můžeme zajistit pro vybrané obory špičkovou techniku.

Ministerstvo průmyslu se při zavádění vědecko-technického pokroku neopírá jen o zařízení z nesocialistických zemí, nýbrž i ze zemí RVHP a od tuzemských dodavatelů. U této oblasti lze konstatovat, ze jak zejména strojírenský, tak i elektrotechnický průmysl zabezpečuje potřeby, jak to ministerstvo průmyslu potřebuje vzhledem ke své funkci, kterou plní pro tuzemsko i pro export.

I podniky ministerstva stavebnictví neplní v mnoha případech své závazky a sliby vůči ministerstvu průmyslu a bohužel i v této oblasti je už nutno hledat stavebního dodavatele ze zahraničí, z oblasti RVHP i ostatních zemi. Opět by bylo možno konkretizovat podle jednotlivých podniků.

Pokud chceme dosáhnout srovnatelných parametrů s výrobky zahraničních výrobců, je nutno nezanedbávat i oblast snižování spotřeb materiálů, energie a paliv a nahrazovat výrobky s vysokou náročností těchto spotřeb výrobky a výrobami materiálně a energeticky méně náročnými, čemuž je ovšem nutno přizpůsobit i výrobně technickou základnu. Nemůžeme chtít od zařízení. které je například v provoze již 20 let i více let, srovnatelnou materiálovou a energetickou spotřebu výrobků jako u zařízení nového s použitím moderní technologie.

V oblasti řízení a plánování nemůžeme v budoucnu postupovat stejným způsobem. Zde je nutno uvést v oblasti plánování velmi vžitou a velmi používanou tzv. indexovou metodu při zajišťování zvýšených úkolů bez. Ohledu na možnosti podniku a provázanost vstupů a výstupů. Tato oblast byla velmi často diskutována a kritizována vedoucími pracovníky a pracujícími. Na konkrétních případech a v jednotlivých podnicích byla dokladována. Je přece neúnosné, aby při zajišťování zvýšených úkolů se již v plánu počítalo s pracemi o sobotách.

Nevyjasněnost koncepce, obtíže v odběratelsko - dodavatelských vztazích, neznalost úkolů pro další období, obtíže při realizaci hotové výroby (např. umělá hnojiva z Chemických závodů Lovosice) vedou k ochablosti zájmů vedoucích pracovníků i ostatních zaměstnanců o další rozvoj podniku a v mnohých případech i k nežádoucí fluktuaci.

V podnicích, které jsem při poslaneckém průzkumu navštívil, je různý stupeň zajišťování sociální oblasti pro Zaměstnance. Je ještě mnoho rezerv u vedení podniků i u odborových organizací ve vytváření příznivého sociálního klima a dobrých pracovních podmínek. V podnicích mají na různém stupni zdravotní péči (například roční sanatorium Chemických závodů v Litvínově), úroveň a rozsah závodního stravování (velmi dobrá u Crystalexu Nový Bor), stav sociálního zařízeni přímo v provozech, péče o důchodce ap. Rozdílná je i zajištěnost a vybaveni ochrannými pomůckami, kde ovšem úroveň není dána možností toho kterého podniku, ale tím co který podnik sežene a co je momentálně k dispozici. Do této skupiny patří i doprava pracujících do zaměstnání, kde je v této oblasti nejvíce připomínek z Teplicka, Mostecka a Chomutovska. Zajistit dobré podmínky v této oblasti přispěje k vytvořeni příznivějšího stavu na pracovištích a lepší možnost soustředit se na plnění svých pracovních úkolů.

Specifickým rysem v Severočeském kraji je i věnování značné pozornosti zajišťování ekologických programů jednotlivými závody a podniky a někdy i rozdílný přístup těchto podniků, místních státních orgánů a VHJ, které mají sídlo mimo Severočeský kraj. Neatraktivnost tohoto kraje je signalizována i nezájmem kvalifikovaných pracovníků (nejenom lékařů) o tento kraj, což potvrzují i studie migrace obyvatel, kdy je odliv kvalifikovaných pracovníků z kraje a přísun méně kvalifikovaných pracovníků. V tomto kraji se i projevuje v podnicích ministerstva průmyslu v některých oblastech menší atraktivnost z hlediska mzdového a sociálního, kde zejména odvětví paliv, energetiky a uranového průmyslu jsou v těchto

oblastech daleko před resortem ministerstva průmyslu.

Jistě značné rezervy má resort ministerstva průmyslu - a nejenom pracovníci tohoto resortu - i v dodržování pracovní doby, pracovní kázně, odpovědnosti jednotlivých. vedoucích i vývoji přesčasové práce, kdy do budoucna je opravdu neúnosné, aby zejména ženy zajišťovaly plnění plánovaných úkolů popřípadě výpadky ve výrobě o sobotách, jak je to v současné době u některých podniků.

V této části jsem shrnul poznatky z pohledu poslaneckých průzkumů ve vybraných závodech Severočeského kraje.

Nyní bych přešel k oblasti zajišťování potřeb ministerstva zdravotnictví ČSR resortem průmyslu ČSR. Ministerstvo průmyslu ČSR je jedním z rozhodujících dodavatelů pro resort ministerstva zdravotnictví ČSR, a to jak surovin a materiálů pro zdravotnickou výrobu, tak materiálů a pomůcek pro léčebně preventivní péči.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP