Pondělí 27. června 1988

/Začátek schůze České národní rady ve 14.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Josef Kempný, místopředsedové České národní rady Milan Vondruška, Marie Jarošová, Zdeněk Krč, Oldřich Burský a Josef Kaňa.

Členové vlády České socialistické republiky, předseda vlády Ladislav Adamec, ministr financí, cen a mezd Jiří Nikodým, ministr kultury Milan Kymlička, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar, ministr vnitra a životního prostředí Václav Jireček, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr výstavby a stavebnictví Jaroslav Vávra, ministr zemědělství a výživy Ondřej Vaněk, ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu František Kalina, ministr obchodu a cestovního ruchu Josef Ráb, ministr - předseda Výboru lidové kontroly Jan Motl, ministr Karel Löbl.

181 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Předseda ČNR Josef Kempný: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté, zahajuji 11. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Především mi dovolte, abych mezi námi uvítal členy vlády České socialistické republiky v čele s jejím předsedou, členem předsednictva ÚV KSČ soudruhem Ladislavem Adamcem.

Vítám mezi námi i představitele ústředních orgánů a všechny ostatní hosty.

Jak všichni víte, došlo v nedávné době k některým změnám ve složení vlády České socialistické republiky. Proto bych chtěl představit její nové členy: ministra vnitra a životního prostředí soudruha Václava Jirečka a ministra kultury soudruha Milana Kymličku.

Ještě jednou jim přeji mnoho úspěchů v jejich činnosti.

Soudružky a soudruzi poslanci, přistoupíme ke schválení pořadu dnešní schůze. Původní návrh pořadu, jak je uveden na pozvánce, navrhuje předsednictvo ČNR rozšířit tak, jak vám byl pro informaci návrh celého pořadu rozdán. Bude tedy pořad našeho jednání sestávat z těchto bodů:

I. Návrh skupiny poslanců na zařazení poslanců České národní rady do výborů České národní rady

II. Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1987

III. Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

IV. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech

V. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě

VI. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na zproštění funkce předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky

VII. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky

VIII. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

IX. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

X. Zpráva vlády České socialistické republiky o komplexním rozvoji všestranné péče o zdravý růst mladé generace a uplatnění jejích schopností při budování vyspělé socialistické společnosti

XI. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 21. dubna do 27. června 1988.

Máte k tomuto návrhu pořadu nějaké připomínky nebo doplňky? Nejsou.

Zjišťuji, že ve schůzi je přítomno 165 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem dnešní schůze, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím je pořad 11. schůze České národní rady schválen.

Soudružky a soudruzi, přistoupíme tedy k projednávání prvního bodu pořadu schůze, kterým je

I.

Návrh skupiny poslanců na zařazení poslanců České národní rady do výborů České národní rady (sněmovní tisk 80)

V souvislosti se změnami ve vládě České socialistické republiky podala skupina poslanců návrh na doplnění našich výborů. Jde o některé poslance, kteří do výborů nebyli dosud zařazeni, jak je uvedeno v předloženém sněmovním tisku.

Máte, soudružky a soudruzi poslanci, k tomuto návrhu nějaké připomínky nebo dotazy? Nejsou.

Doporučuji, abychom o celém návrhu, jak je předložen v tisku 80, hlasovali najednou.

Jsou nějaké připomínky k tomuto hlasování? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí, aby Česká národní rada zvolila

- poslance Zdeňka Horčíka do výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti,

- poslance Josefa Junga do zdravotního a sociálního výboru České národní rady a zároveň stanovila počet členů tohoto výboru na 21,

- poslance Milana Klusáka do ústavně právního výboru České národní rady a zároveň stanovila počet členů tohoto výboru na 21,

ať zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Zařazení poslanců jsme jednomyslně schválili.

Tím jsme projednali první bod našeho pořadu a můžeme přistoupit k projednání dalšího, kterým je

II.

Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1987 (sněmovní tisky 78 a 79)

Z pověření vlády České socialistické republiky odůvodní předložený vládní návrh ministr financí, cen a mezd České socialistické republiky soudruh Jiří Nikodým, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr financí, cen a mezd ČSR Jiří Nikodým: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, vláda České socialistické republiky mne pověřila, abych podal výklad k návrhu státního závěrečného účtu za rok 1987 a seznámil vás s tím, jak hodnotí výsledky finančního hospodaření i tendence ekonomického rozvoje, které se v těchto výsledcích projevují.

Státní rozpočet České socialistické republiky byl za rok 1987 uzavřen jako vyrovnaný v objemu 158,1 mld Kčs. To v zásadě odpovídá proporcím zákona České národní rady o státním rozpočtu na rok 1987. vláda ČSR však byla nucena provést v rámci svých zmocnění některé změny ve struktuře plánovaných příjmů i výdajů sledující zabezpečení rozpočtové vyrovnanosti. Šlo především o řešení důsledků zreálnění úkolů státního plánu a s tím spojené snížení tvorby zisku. K nejvýraznější změně došlo u resortu ministerstva průmyslu ČSR.

Nutno konstatovat, že hospodaření podle schváleného rozpočtu na rok 1987 bylo značně napjaté. Pokládám však za nutné v souvislosti s tím upozornit, že napjatost byla založena již při samotném sestavování rozpočtu. V důsledku nevyváženosti zdrojů a potřeb celé rozpočtové soustavy československé federace byla do rozpočtu republiky zapracována příjmová mobilizační položka 800 mil. Kčs. Rozpočtem zůstaly nepokryty některé oprávněné potřeby národních výborů, především v oblasti fondu oprav, údržby a oprav silnic a zdrojů k profinancování investiční části akce "Z". O těchto skutečnostech jsem Českou národní radu informoval již při projednávání návrhu státního rozpočtu na uvedený rok.

Rozpočtové výsledky byly negativně ovlivněny přetrvávajícími extenzívními tendencemi. Kvantitativní úkoly plánu byly sice splněny, plánovaná efektivnost reprodukčního procesu však nebyla dosažena. To se projevilo zejména ve výpadku odvodu ze zisku u organizací ministerstva průmyslu o 1,6 mld Kčs a ministerstva stavebnictví o 270 mil. Kčs.

Ke zlepšení výsledků rozpočtového hospodaření na druhé straně přispěly úspory ve výdajích, především pak vládou schválené snížení neinvestičních výdajů ve výši 1 %, a překročení některých příjmů, zejména daně ze mzdy.

Nedosažení plánované tvorby vlastních zdrojů státního rozpočtu z hospodářství řízeného vládou ČSR bylo hlavní příčinou, že závěrečný účet republiky skončil schodkem. K jeho vyrovnání, tak, jak je uvedeno v předloženém státním závěrečném účtu. byla z přebytku závěrečného účtu československé federace, jehož součást tvoří i nevyčerpané účelové subvence v ČSR, poskytnuta dotace 1,6 mld Kčs.

Jde o mimořádný postup, ke kterému se při politice vysoké odpovědnosti a maximální soběstačnosti podnikové sféry nelze vracet. V příštích letech budeme usilovat o to, aby rozpočtová vyrovnanost byla založena na reálné tvorbě zdrojů, a to při dostatečném uspokojování potřeb české ekonomiky.

Důvody pomalého zlepšování efektivnosti výroby, zvyšování produktivity práce a růstu celkové kvalitativní úrovně reprodukčního procesu v ČSR spatřujeme mimo jiné i v neefektivním přerozdělování prostředků prostřednictvím federálního rozpočtu. Přesun zdrojů z české ekonomiky byl ve své době nezbytný v zájmu vyrovnání sociálně ekonomické úrovně na celém území ČSSR. Vyrovnání je však třeba provést nejen na straně společenské spotřeby, ale i na straně tvorby zdrojů, tj. efektivnosti, kde zatím přetrvávají rozdíly. Proto v návaznosti na jednání vlády ČSR počátkem června letošního roku provádějí příslušné ústřední orgány analýzu stavu a efektivnosti výrobní základny a rozdělování zdrojů. Vládě ČSR jde o jejich co nejúčinnější využití ve prospěch dynamického rozvoje jednotné československé ekonomiky. Přestavba hospodářského mechanismu vyžaduje prosazovat i v hospodářském a sociálním růstu jednotlivých oblastí úzkou závislost na vytvořených zdrojích. Ty musí být přednostně alokovány v těch oborech a odvětvích, kde nejvíce přispějí k růstu efektivnosti výroby, ke zvyšování společenské produktivity práce a tvorby finančních zdrojů. V tom je základ budoucího růstu životní úrovně obyvatelstva Československé socialistické republiky.

Soudružky a soudruzi, úroveň rozpočtového hospodaření je výrazně ovlivňována hospodářskými výsledky podnikové sféry. Chozrasčotním organizacím se nepodařilo bezezbytku splnit plánované úkoly. Nebylo dosaženo předpokládaného snížení vlastních nákladů. V důsledku toho byla tvorba finančních zdrojů nižší proti plánu o 3,54 mld Kčs a v souvislosti s tím nebyly splněny ani plánované odvody do státního rozpočtu.

Nepříznivě v minulém roce působila na rozpočtové hospodaření i nevhodná struktura realizované produkce. Rozpor mezi zájmy výrobních organizací a potřebami vnitřního trhu se odrazil nejen v zásobovacích problémech, ale i v nežádoucím vývoji daně z obratu, která je zdrojem federálního rozpočtu. Trh nebyl nasycen kvalitním spotřebním zbožím s vyšším daňovým zatížením. Nepodařilo se tak nahradit úbytek daně způsobený zvýšenou spotřebou základních potravin, zejména mléčných výrobků, u nichž jsou uplatněny záporné sazby. Proti roku 1986 se daň z obratu zvýšila pouze o 0,6 % a byla nižší než předpokládal plán. To jen potvrzuje skutečnost, že dosavadní soustava plánovitého řízení nevytváří předpoklady, při kterých by podniky dávaly přednost uspokojování spotřebitelské poptávky a potřeb odběratelů před plněním objemových ukazatelů.

Problémy naší vnitřní ekonomiky se promítají i do zahraničně obchodních vztahů. Nízká technicko-ekonomická úroveň vyvážené produkce, pomalá inovace sortimentu, nedostatečné využívání elektroniky a další nedostatky se promítaly v dosahovaných realizačních cenách. Na ekonomické nástroje v zahraničním obchodě jsme vynaložili ze státního rozpočtu 11,7 mld Kčs.

Za závažný problém považujeme vývoj relace výkonů a mezd. Chceme, aby si pracující vydělali a současně, aby za tyto peníze dostali zboží a služby v požadovaném množství, struktuře a kvalitě. Přestavba hospodářského mechanismu vytváří prostor k tomu, aby pracovní příjmy rostly. Za svůj plat však musí každý odvádět odpovídající množství kvalitní práce. Zvyšování mezd bez adekvátního růstu efektivnosti výroby a služeb nepřispívá k růstu životní úrovně, ale vede k inflačnímu napětí v ekonomice.

Extenzívní přístupy k plnění úkolů státního plánu se promítaly zejména do nových požadavků na investice, na zvyšování dovozů a materiálových vstupů. Nízká kvalita produkce a podceňování dodavatelsko-odběratelských vztahů vyústily v nežádoucí vývoj zásob. Namísto plánovaného snížení došlo v průběhu roku 1987 k jejich dalšímu nárůstu. To se projevilo i ve vzestupu platební neschopnosti organizací řízených vládou ČSR.

V současné době je v zásobách vázána hodnota odpovídající svým objemem řádově ročnímu národnímu důchodu. Proto také federální vláda i naše vláda přijaly usnesení, sledující snížení jejich stavu o 24 až 25 mld Kčs, z toho v oblasti řízené vládou ČSR o 3,8 mld Kčs. Vývoj zásob v prvních 5 měsících letošního roku však ukazuje, že splnění vládou stanoveného úkolu vyžaduje zodpovědnější přístup organizací a současně i zpřísnění sankcí při neplnění úkolů.

Těmito otázkami se intenzívně zabýváme. V zájmu zlepšení vývoje zásob a posílení zájmu organizací na zabezpečování účinných opatřeních zvažujeme například možnost blokace výplat záloh a snížení ročních odměn vedoucích pracovníků v případě nežádoucího vývoje. i

Dlouhodobé problémy investiční výstavby se projevily i v roce 1987. Dále se zvýšila rozestavěnost, vzrostly rozpočtové náklady bez adekvátního zlepšení technicko-ekonomických parametrů staveb, prodloužily se lhůty výstavby, přetrvávaly nedostatky v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Rovněž se nepodařilo v potřebné intenzitě realizovat útlumové programy.

V roce 1987 přijala vláda zásadu, že investiční výstavbu lze realizovat pouze v rozsahu vytvořených zdrojů. Tento úkol nebyl v plném rozsahu splněn. Řada organizací připustila překročení plánovaného rozsahu investic bez jejich řádného finančního krytí. To se promítalo v nesplacených dodavatelských fakturách, případně v promeškaných splátkách investičních úvěrů, což bylo další příčinou zvýšení platební neschopnosti. Nepříznivá je v tomto směru situace resortu průmyslu, kde ke konci roku 1987 nestačily prostředky na úhradu investic ve výši 417 mil. Kčs. Obdobně chybělo v resortu stavebnictví 251 mil. Kčs.

Platební neschopnost je způsobena nejen nedobrým vývojem zásob a nedostatky v investiční výstavbě, ale projevuje se i v dalších oblastech. V současné době probíhá v hlavních resortech prověrka jejich příčin, která má být dokončena do konce měsíce června. přitom se zaměříme především na prvotní platební neschopnost. Opatření chceme orientovat na odstraňování příčin a nikoliv až důsledků tohoto nežádoucího jevu, který výrazným způsobem narušuje plynulost reprodukčního procesu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP