Úterý 1. listopadu 1988

/Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Josef Kempný, místopředsedové České národní rady Milan Vondruška, Marie Jarošová, Zdeněk Krč, Oldřich Burský a Josef Kaňa.

Členové vlády České socialistické republiky, předseda vlády František Pitra, místopředsedové vlády Miroslav Toman, Jaroslav Tlapák, ministr financí, cen a mezd Jiří Nikodým, ministr kultury Milan Kymlička, ministr zdravotnictví a sociálních věcí Jaroslav Prokopec, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar, ministr vnitra a životního prostředí Václav Jireček, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr výstavby a stavebnictví Jaroslav Vávra, ministr zemědělství a výživy Ondřej Vaněk, ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Jaroslav Boček, ministr obchodu a cestovního ruchu Josef Ráb, ministři Karel Löbl a Erich Sýkora.

182 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Předseda ČNR Josef Kempný: Vážené soudružky a soudruzi, zahajuji 12. schůzi České národní rady a všechny vás na ní srdečně vítám.

Scházíme se ve zvlášť významné době. V těchto dnech jsme si připomenuli 70. výročí založení Československé republiky, samostatného státu Čechů a Slováků. Vzpomenuli jsme přitom všech pokrokových tradic našich národů i silného vlivu, který na myšlenku naší samostatnosti mělo revoluční nadšení ruského lidu.

Připomínáme si také další významná výročí - 20 let od vzniku československé federace a v té souvislosti i 20 let vzniku České socialistické republiky a jejích státních orgánů. I my, Česká národní rada si tedy připomínáme, že jsme byly před 20 lety konstituovány. Za tu dobu splnil nejvyšší orgán státní moci České socialistické republiky mnoho úkolů. při tomto výročí se především zamýšlíme nad tím, jak i v naší činnosti lépe pracovat, jak dále pomáhat rozvíjet všechny směry přestavby naší společnosti.

Chceme pracovat ve smyslu toho, co bylo řečeno i přijato na 7., 9. i 10. zasedání ÚV KSČ. Od 10. zasedání ÚV KSČ uplynulo prakticky jenom pár týdnů. Máme ještě v živé paměti dokumenty i obsah jeho jednání. Chtěl bych přesto ještě jednou podtrhnout všechno to, co se bezprostředně týká obsahu naší práce právě ve smyslu 10., ale znovu i 7. a 9. zasedání ÚV KSČ.

Desáté zasedání podtrhlo význam komplexního a systematického vlivu politickovýchovné a ideologické práce na utváření nového myšlení našich lidí, na celkový rozvoj každého našeho občana, jeho socialistické osobnosti, protože jenom tak budeme moci plnit ty úkoly, které souvisí jak s přestavbou naší společnosti, tak s dalším prohlubováním socialistické demokracie v naší zemi.

Náš podíl na tom musíme hledat především ve vlastní práci poslanců, poslanců mezi voliči ve volebních obvodech na jedné straně, a na druhé straně pak v ovlivňování života naší společnosti důsledným ústavním působením České národní rady jako celku.

Na co bychom měli především působit?

Na to, aby se změnilo dosavadní klima, které svou setrvačností brzdí nastoupenou přestavbu všech oblastí našeho života. Znamená to nedržet se vyjetých kolejí, nevyčkávat a být v každé situaci iniciativní, nově přemýšlet a hlavně jednat.

Uplynulé zasedání ústředního výboru strany přijalo i další závěry, které mají přímý vztah k České socialistické republice i k České národní radě.

K návrhu na svolání sjezdu Komunistické strany Československa již v první polovině roku 1990 bych chtěl připomenout, že se nepředpokládá prozatím stejné uspíšení všeobecných voleb. Ty by se měly uskutečnit v zákonném termínu, ale zvažuje se, zda by nebylo vhodné oddělit volby do zákonodárných sborů od voleb do národních výborů jako jedno ze zdokonalení systému voleb do zastupitelských orgánů.

Pro nás je velice významné to, že na 10. zasedání byl ustaven Výbor pro stranickou práci v České socialistické republice. Tím se mimo jiné vytvářejí podmínky pro posílení stranického vlivu na činnost státních, hospodářských a společenských orgánů a institucí v České socialistické republice. Nový stranický orgán bude usměrňovat a koordinovat také práci komunistů v České národní radě.

Předsedou výboru byl zvolen člen předsednictva ústředního výboru KSČ soudruh Karel Urbánek, který přijal pozvání na naši dnešní schůzi, a tedy ho mezi námi srdečně vítám. (Potlesk.)

Zároveň vítám mezi námi i tajemnici Výboru pro stranickou práci v České socialistické republice soudružku Hutterovou, kterou jsme pozvali jako předsedkyni ONV v Břeclavi, kde nám pomáhala při průzkumu a při přípravě dnešního jednání a mezi tím jsme ji zvolili za tajemnici Výboru pro stranickou práci v ČSR. Vítám ji mezi námi a představuji vám ji. (Potlesk.)

Vítám srdečně mezi námi vládu České socialistické republiky v čele s jejím novým předsedou, členem předsednictva ústředního výboru KSČ soudruhem Františkem Pitrou. (Potlesk.) Zároveň bych chtěl jménem poslanců České národní rady blahopřát soudruhu Pitrovi ke jmenování do vysoké státní funkce a ujistit ho naší podporou při plnění všech úkolů, které před vládou České socialistické republiky stojí.

V souvislosti s kádrovými změnami projednanými na 10. zasedání ÚV KSČ došlo také k dalším změnám ve vládě České socialistické republiky. Předsednictvo České národní rady přijalo žádosti o demisi pěti členů vlády, z nichž soudruzi Adamec, Urban a Juliš byli jmenováni členy federální vlády, s. Adamec jejím předsedou, dále pak soudruh Kalina, který podal demisi ve spojitosti s jeho odchodem do důchodu a soudruh Simek, který požádal o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů. Všem jim děkuji za dosavadní spolupráci, novým členům federální vlády přeji mnoho dalších pracovních úspěchů a těm soudruhům, kteří odcházejí na zasloužený odpočinek, především hodně zdraví a osobní pohody.

Zvláště bych zde připomenul podíl soudruha Adamce na dobré spolupráci vlády ČSR s naším zákonodárným sborem. Jménem nás všech mu také blahopřeji k jeho jmenování do funkce předsedy vlády Československé socialistické republiky.

Kromě předsedy vlády České socialistické republiky jmenovalo předsednictvo České národní rady některé další nové členy vlády. Dovolte mi, abych vám proto představil: prvního místopředsedu vlády ČSR a předsedu České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj soudruha Miroslava Tomana, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ČSR byla jmenována soudružka Jana Synková, která se na dnešní zasedání omluvila. Ministrem lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR byl jmenován soudruh Jaroslav Boček a ministrem vlády ČSR soudruh Erich Sýkora.

Všem nově jmenovaným členům vlády přejeme hodně úspěchů v jejich práci a při této příležitosti mi zároveň dovolte vyslovit přesvědčení, že spolupráce mezi Českou národní radou a vládou České socialistické republiky se v těchto nových podmínkách bude i nadále rozvíjet ku prospěchu naší České socialistické republiky i celé naší socialistické vlasti.

Našeho poslaneckého sboru se dotýká ještě jedna změna ve federální vládě tím, že do funkce ministra vnitra ČSSR byl jmenován náš poslanec České národní rady soudruh František Kincl. přejeme mu v jeho nové funkci mnoho úspěchů. (Potlesk.)

Soudružky a soudruzi, tolik stručně k uplynulému 10. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa a k některým změnám z něho vyplývajícím. podrobněji jsme se většina z nás seznámili se závěry 10. zasedání ÚV KSČ na včera konaných poslaneckých klubech.

Soudružky a soudruzi, mám teď jednu smutnou povinnost, vzpomenout, že v první polovině října zemřel poslanec České národní rady, člen výboru pro kulturu a výchovu, dlouholetý politický pracovník KSČ soudruh Josef Matějka. Naše společnost i Česká národní rada v něm ztratila poctivého soudruha a obětavého funkcionáře. Prosím, abychom jeho památku uctili povstáním.

Děkuji vám.

Soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté, dovolte mi, abych vás ještě jednou uvítal. Abych mezi námi přivítal předsedy okresních národních výborů a představitele organizací, kteří umožnili našim poslancům získat cenné poznatky při poslaneckých průzkumech v jejich okresech a aglomeracích. Za jejich aktivní spolupráci s naším poslaneckým sborem jim děkuji. v neposlední řadě pak vítám představitele dalších ústředních orgánů, kteří se zúčastní našeho jednání.

Můžeme tedy přistoupit k projednání pořadu dnešní schůze. Předsednictvo České národní rady se na 23. schůzi dne 8. září letošního roku usneslo doporučit vám návrh pořadu, jak je uveden na pozvánce.

I. Zpráva vlády České socialistické republiky o kontrole plnění programového prohlášení

II. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle tisku 85

III. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky podle tisku 86

IV. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. června do 1. listopadu 1988 podle tisku 87.

Máte, soudružky a soudruzi poslanci, k tomuto návrhu připomínky nebo doplňky? Nejsou.

Zjišťuji, že ve schůzi je přítomno 165 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Můžeme tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s navrženým programem tak, jak jsem ho uvedl, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti nebo zdržel se hlasování? (Nikdo.)

Tím je pořad dnešní schůze schválen a můžeme přistoupit k projednání prvního bodu, kterým je

I.

Zpráva vlády České socialistické republiky o kontrole plnění programového prohlášení

Prosím předsedu vlády soudruha Františka Pitru, aby se ujal slova.

Předseda vlády ČSR František Pitra: Vážený soudruhu předsedo Výboru pro stranickou práci v České socialistické republice, vážený předsedo České národní rady, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vláda předstupuje před Českou národní radu, aby složila účty z plnění svého programového prohlášení. Dvaapůl roku, které uplynuly od jeho schválení, je relativně krátké období. Avšak rozsahem a kvalitou změn, k nimž došlo nebo dochází jak v mezinárodně politické oblasti, tak i v našem společenském a hospodářském životě, bude ale rozhodně patřit k těm, které historie zaznamená jako dobu velkých revolučních přeměn.

Významné návrhy Sovětského svazu, jeho iniciativní, vysoce aktivní zahraniční politika vede k postupnému uvolňování mezinárodního napětí. Vzrostly naděje lidstva na upevnění míru, otevřely se nové možnosti politické a hospodářské spolupráce.

Tyto nové tendence v mezinárodních vztazích mají jednoznačnou podporu našeho lidu. Ta vyplývá i z našich historických zkušeností, které jsme si připomněli v souvislosti s 40. výročím Mnichova a se 70. výročím vzniku naší republiky. Vítáme je jako nově se vytvářející prostor pro všestrannou, efektivnější mezinárodní spolupráci.

Novým faktorem, jehož revoluční dosah dnes nedokážeme ještě plně docenit, je proces rozsáhlé přestavby v Sovětském svazu i nově se utvářející vztahy mezi státy socialistického společenství. Jejich cílem je dát socialismu novou dynamiku a na konkrétních výsledcích obohacení života lidu prokázat jeho přednosti, životnost a jeho všelidské hodnoty.

Tento internacionální úkol je bezprostředně spojen s naším úsilím o důslednou realizaci závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa a následných zasedání ÚV KSČ, zejména sedmého, devátého a desátého zasedání.

Předstupujeme dnes před Českou národní radu nejen s vědomím těchto mezinárodně politických a internacionálních souvislostí, ale především s pocitem vysoké odpovědnosti za další hospodářský a sociální rozvoj naší země.

Výsledky své práce jsme povinni hodnotit pod zorným úhlem požadavků přestavby, procesu demokratizace, podle toho, jak se nám daří odstraňovat rozpory mezi našimi záměry a realitou života.

K hodnocení své činnosti přistupujeme bezprostředně po 10. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa. Zasedání, které nejen podrobilo ostré kritice činnost vlád, ale současně i formulovalo náročně požadavky na jejich práci. Ty jsou jednoznačně vyjádřeny ve slovech generálního tajemníka soudruha Miloše Jakeše. Cituji: "Očekáváme, že vlády budou důsledně zabezpečovat úkoly urychlování sociálně ekonomického rozvoje, hospodářské reformy, strukturální přestavby ekonomiky, rozhodněji řešit věcné problémy. Ze rozvinou svoji organizátorskou funkci a budou provádět náročnou kontrolu plnění přijatých rozhodnutí." Konec citátu. V těchto slovech jsou vyjádřeny nejen požadavky vedoucí síly naší společnosti, Komunistické strany Československa, ale i přání našich spoluobčanů.

Soudružky a soudruzi, vláda ve své dosavadní činnosti vycházela z toho, že základem perspektiv a jistot obyvatel České socialistické republiky je důsledné naplňování strategie urychlení sociálně ekonomického rozvoje schválené XVII. sjezdem KSČ.

Máme za sebou více jak polovinu 8. pětiletky. S výsledky, kterých jsme zatím dosáhli, nemůžeme být zdaleka spokojeni. Při jejich hodnocení se setkáváme s různými přístupy. Hodnotícím kritériem občana je především uspokojení jeho potřeb na trhu, úroveň bydlení, pohotovost služeb, kvalita dopravy do zaměstnání, spokojenost s pracovním zařazením a prostředím či s výdělkovou možností.

Jsme si plně vědomi, že za takovéto situace nevyznívají pro prostého občana příliš přesvědčivě globální údaje o plnění plánu, o meziročním růstu dodávek na vnitřní trh a o značné dynamice růstu osobní spotřeby. Pro vládu a pro každého národohospodáře však musí být tento rozpor v nazírání na dosahované výsledky vážným signálem k hledání příčin a konkrétních řešení disproporcí v plánu či v jeho praktické realizaci.

Kritériem pro hodnocení výsledků musí být nejen jak je plněn plán, ale především jak jsou uspokojovány potřeby občanů, zda hospodářský vývoj směřuje k vytváření a upevňování finanční, tržní a devizové rovnováhy, nebo zda tuto rovnováhu narušuje.

V zájmu ujasnění výchozí pozice vlády v ekonomické oblasti bych proto chtěl zdůraznit některé skutečnosti. Koncepce 8. pětiletky je zaměřena na důsledné prosazení intenzifikace a vyšší efektivnosti. Jejím výsledkem mělo být dosažení průměrného 3,2 % tempa růstu národního důchodu především růstem produktivity a snížením výrobní spotřeby.

Ukázalo se, že naše národní hospodářství, zejména některá průmyslová odvětví, nebyla na tuto vyšší náročnost připravena. Do určité míry jsme také přecenili své možnosti. Na druhé straně ale ani přístupy k zabezpečování úkolů neodpovídaly jejich náročnosti. Vláda tak byla nucena provést dílčí úpravy plánu pro některá odvětví. Dnes stojíme před problémem, jak čelit reálnému vývoji, jehož charakteristickým rysem je pomalejší tempo procesu intenzifikace a zvyšování efektivnosti než předpokládá i upřesněný plán.

Jeho objemové plnění se sice zlepšuje, avšak s vyšší než plánovanou energetickou, surovinovou a materiálovou spotřebou. V hospodářství řízeném vládou české republiky bylo za první dva roky pětiletky spotřebováno ve srovnání s plánem o 141 tis. tun více motorové nafty, o 272 gigawatthodin více elektrické energie a o 154 tis. tun více topných olejů.

Objem vytvořeného národního důchodu se za dva roky zvýšil o 4,2 %. V pětiletém plánu se však počítalo s růstem 6,5 %. Absolutní výpadek tvorby národního důchodu tak dosáhl 14,4 mld korun. Upravené vlastní výkony byly nižší o 7,4 mld, dodávky do tržních fondů v maloobchodních cenách o 1,9 mld a dodávky pro vývoz do nesocialistických zemí o 1,1 mld korun. To jsou bezesporu velmi závažné odchylky od záměrů plánu. Neplnění tvorby zdrojů se negativně projevuje v možnostech uspokojení potřeb obyvatel v takových citlivých oblastech, jako je ochrana životního prostředí či rychlejší řešení problémů zdravotnictví, školství i v dalších oblastech.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP