Úterý 20. prosince 1988

/Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Josef Kempný, místopředsedové České národní rady Milan Vondruška, Marie Jarošová, Zdeněk Krč, Oldřich Burský a Josef Kaňa a dalších 179 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Členové vlády České socialistické republiky, předseda vlády František Pitra, místopředsedové vlády Miroslav Toman, Jaroslav Tlapák, ministr financí, cen a mezd Jiří Nikodým, ministr kultury Milan Kymlička, ministr zdravotnictví a sociálních věcí Jaroslav Prokopec, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar, ministr vnitra a životního prostředí Václav Jireček, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr výstavby a stavebnictví Jaroslav Vávra, ministr zemědělství a výživy Ondřej Vaněk, ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Jaroslav Boček, ministr obchodu a cestovního ruchu Josef Ráb, ministři Karel Löbl a Erich Sýkora.

Předseda ČNR Josef Kempný: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté! Zahajuji 13. schůzi České národ í rady a všechny vás srdečně vítám. Vítám mezi námi člena předsednictva ÚV KSČ, předsedu výboru pro stranickou práci v České socialistické republice soudruha Urbánka (potlesk).

Vítám všechny členy vlády České socialistické republiky v čele s jejím předsedou, členem předsednictva ÚV KSČ soudruhem Františkem Pitrou (potlesk).

Vítám všechny představitele ústředních orgánů a ostatní hosty.

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, v souvislosti s doplňovací volbou do České národní rady a s žádostí některých soudruhů o uvolnění z jejich členství ve výborech, navrhuje předsednictvo ČNP rozšířit původně stanovený pořad podle pozvánky o další 3 body, které bychom projednali na začátku.

Doporučuji proto následující návrh pořadu jednání:

I. Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance České národní rady podle sněmovního tisku 95.

II. Slib poslance České národní rady.

III. Návrh skupiny poslanců České národní rady na změnu členství ve výborech České národní rady podle tisku 96.

IV. Zpráva vlády České socialistické republiky o úkolech státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1989.

V. Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky. na rok 1989 podle tisků 90 a 91.

VI. Vládní návrh zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy podle tisků 88 a 97.

VII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb. podle tisků 89 a 98.

VIII. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle tisku 92.

IX. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky podle tisku 93.

X. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 1. listopadu

Soudružky a soudruzi, jsou k tomuto návrhu pořadu našeho jednání nějaké připomínky nebo doplňky? (Nebyly.)

Zjišťuji, že ve schůzi je přítomno 167 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet. Kdo tedy souhlasí s navrženým pořadem 13. schůze České národní rady tak, jak jsem ho přečetl, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Je někdo proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.) Tím jsme pořad dnešní schůze schválili.

Soudružky a soudruzi, první dva body našeho pořadu se týkají nového poslance České národní rady zvoleného 15. 12. 1988 v doplňovací volbě ve volebním obvodu č. 13 Praha 6 - severozápad.

Dovolte mi, abych vám představil nového poslance soudruha Viktora Pázlera a přivítal ho mezi námi.

V této souvislosti projednáme I. bod pořadu, kterým je

I.

Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance ČNR podle tisku 95

Prosím předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Zdeňka Krče, aby návrh uvedl.

Poslanec Zdeněk Krč: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci! Mandátový a imunitní výbor mě pověřil, abych podal zprávu o přezkoumání platnosti volby nově zvoleného poslance České národní rady Viktora Pázlera.

Úmrtím poslance soudruha Matějky zanikl mandát poslance České národní rady ve volebním obvodu 13 v Praze 6 - severozápad.

Předsednictvo České národní rady svým usnesením z 24. listopadu letošního roku stanovilo doplňovací volbu v uvedeném volebním obvodě na 15. prosince letošního roku. v doplňovací volbě byl zvolen poslancem ČNR Viktor Pázler. Česká volební komise Národní fronty předložila České národní radě doklady týkající se této doplňovací volby, a to přihlášku kandidáta NF k registraci, zápis o registraci kandidáta NF, zápis obvodní volební komise o výsledku hlasování ve volebním obvodě a sumář o zpracování výsledku doplňovací volby ve volebním obvodě pro volbu do ČNR.

Mandátový a imunitní výbor ve své schůzi 20. prosince 1988 tyto doklady přezkoumal a zjistil, že doplňovací volba byla provedena podle zákona ČNR o volbách do ČNR. Nebyly zjištěny závady, které by tuto volbu činily neplatnou. výboru také nedošly stížnosti na porušení zákonných předpisů.

Z předložených dokladů výbor zjistil, že z 42 541 zapsaných voličů hlasovalo pro kandidáta 37 039 voličů, to je 98,3 %, to je více než nadpoloviční většina.

Protože doplňovací volba ve volebním obvodě č. 13 Praha - 6 severozápad byla provedena v plném souladu se zákonnými předpisy, doporučuji jménem mandátového a imunitního výboru, aby Česká národní rada podle článku 113 ústavního zákona o čs. Federaci platnost volby poslance Viktora Pázlera ověřila, jak je též navrženo v tisku č. 95.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji soudruhu Krčovi.

Máte, soudružky a soudruzi, k doporučení mandátového a imunitního výboru nějaké dotazy nebo připomínky? (Nebyly.) Můžeme tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby Česká národní rada ověřila platnost volby poslance České národní rady Viktora Pázlera zvoleného 15. prosince 1988 v doplňovací volbě do ČNR ve volebním obvodě č. 13 Praha 6 - severozápad, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.)

Tím Česká národní rada ověřila platnost volby poslance Viktora Pázlera, který nyní složí slib poslance.

Podle ústavního zákona o čs. federaci je každý poslanec povinen složit poslanecký slib, a to již v první schůzi, které se po svém zvolení zúčastní. Ústavní zákon dále praví, že odmítnutí složit slib anebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Prosím nyní soudruha místopředsedu ČNR Milana Vondrušku, aby přečetl ústavní formuli poslaneckého slibu a soudruha poslance Viktora Pázlera žádám, aby přistoupil ke složení slibu.

Místopředseda ČNR Milan Vondruška: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické

republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Poslanec Viktor Pázler: Slibuji.

(Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Soudružky a soudruzi, tím jsme splnili ústavní úkoly související s doplňovací volbou nového poslance do České národní rady. Blahopřeji poslanci Viktoru Pázlerovi k tomuto zvolení a přeji mu mnoho úspěchů v jeho poslanecké činnosti.

Můžeme přistoupit, soudružky a soudruzi, k projednání třetího bodu našeho pořadu, a to je

III.

Návrh skupiny poslanců České národní rady na změnu členství ve výborech České národní rady podle tisku 96

Soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, soudruh Jireček předložil žádost o zproštění svého členství ve zdravotním a sociálním výboru České národní rady v souvislosti s jeho nynější funkcí a z obdobného důvodu tak učinil soudruh Mohorita ve vztahu k výboru České národní rady pro kulturu a výchovu. Tyto změny zároveň s návrhem na zařazení soudruha Pázlera do výboru České národní rady pro kulturu a výchovu jsou obsaženy v předloženém sněmovním tisku, který jste obdrželi.

Máte k tomuto návrhu nějaké dotazy nebo připomínky? (Nikdo se nehlásí.) Nejsou.

Doporučuji, abychom o celém návrhu, tak jak je přeložen v tisku 96, hlasovali najednou. Jsou proti tomuto způsobu hlasování nějaké připomínky? (Nikdo se nehlásí.) Nejsou.

Můžeme tedy hlasovat o všech návrzích najednou.

Kdo souhlasí, aby Česká národní rada zvolila poslance Viktora Pázlera do výboru České národní rady pro kulturu a výchovu a uvolnila z funkce člena zdravotního a sociální výboru České národní rady poslance Václava Jirečka a z funkce člena výboru České národní rady pro kulturu a výchovu poslance Vasila Mohoritu na jejich vlastní žádost, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Je někdo proti nebo zdržel se hlasování? (Nikdo.) Děkuji. Projednali jsme třetí bod našeho jednání.

Další dva body našeho pořadu spolu úzce souvisejí. Jsou to

IV.

Zpráva vlády České socialistické republiky o úkolech státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1989

a

V.

Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989

Navrhuji, aby rozprava k oběma bodům, tj. k bodu IV. a V. pořadu byla sloučena.

Máte k tomuto návrhu nějaké připomínky, náměty? (Nikdo se nehlásí.)

Kdo tedy souhlasí s návrhem na sloučení rozpravy ke čtvrtému

a pátému bodu pořadu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Ne. Děkuji.

Vyslechneme především oba referáty a pak budeme diskutovat společně k oběma bodům. Z pověření vlády ČSR přednese zprávu vlády České socialistické republiky o úkolech státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1989 první místopředseda vlády a předseda České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj soudruh Miroslav Toman, kterého prosím, aby se ujal slova.

První místopředseda vlády ČSR a předseda České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj Miroslav Toman: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, v časovém odstupu jednoho a půl měsíce od 12. schůze České národní rady, která projednala zprávu vlády o plnění jejího programového prohlášení a bezprostředně po 12. zasedání ÚV KSČ předstupuje dnes vláda před Českou národní radu s hodnocením hospodářských výsledků očekávaných v letošním roce a s problematikou plánu na rok 1989.

Současně mezinárodně politický vývoj a probíhající přestavba v Sovětském svazu vytvářejí nové podmínky pro mírovou spolupráci mezi státy a národy a současně pro realizaci našich vlastních programových cílů, které především sledují zrychlení sociálně ekonomického rozvoje, využití všech předností socialistického zřízení, pozvednutí jeho prestiže a vytváření podmínek pro prohloubení demokratických práv v každodenním životě socialistické společnosti a jejích občanů.

Revoluční přeměny jsou doprovázeny zvýšenou občanskou aktivitou, avšak i nemalými problémy, neboť se mění zaběhnutý způsob života a práce a společenské i hospodářské struktury.

Jak zdůraznil generální tajemník ÚV KSČ soudruh Miloš Jakeš na 12. zasedání ÚV KSČ minulý týden, tyto změny se podaří realizovat jen tehdy, jestliže nebudeme ustupovat před překážkami, problémy a konflikty, jestliže budeme energicky, důsledně, koncepčně, organizátorskou a kontrolní činností zabezpečovat realizaci našich záměrů. v dnešním jednání České národní rady spatřuje vláda významnou příležitost k tomu, aby seznámila poslance nejen s dosaženými výsledky, ale především s tím, jaké předpoklady vytváří plánem a dalšími opatřeními k plnění záměrů, které si vytyčila ve svém programovém prohlášení. S vědomím jednotnosti československé ekonomiky v rámci federativního uspořádání státu přistupujeme současně s plnou odpovědností k zabezpečení programového prohlášení federální vlády v podmínkách České socialistické republiky.

Poslední zasedání České národní rady vyjadřovalo současnou atmosféru kritické náročnosti při posuzování výsledků dosažených v sociálně ekonomickém rozvoji České socialistické republiky v prvních třech letech osmé pětiletky.

Na připomínky poslanců reagují jednotlivá ministerstva, avšak na nejzávažnější z nich bychom chtěli dát odpověď

dnes, neboť bezprostředně souvisejí s problémy, které vláda bude řešit v příštím roce.

Naším záměrem je, aby se prohlubovala dělná součinnost vlády s Českou národní radou a poslanci, aby společně byla hledána reálná východiska a řešení současných problémů a nedostatků, které provázejí vývoj české ekonomiky a nepřímo působí na uspokojování potřeb obyvatelstva.

Základním záměrem 8. pětiletého plánu je postupně zvýšit výkonnost a efektivnost naší ekonomiky.

Vývoj a výsledky hospodaření za uplynulé období ukazují, že tento záměr se nedaří zabezpečovat v potřebné míře a proporcích.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP