Čtvrtek 22. června 1989

/Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Josef Kempný, místopředsedové České národní rady Milan Vondruška, Marie Jarošová, Zdeněk Krč, Oldřich Burský a Josef Kaňa a dalších 172 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Členové vlády České socialistické republiky, předseda vlády František Pitra, místopředseda vlády Miroslav Toman, ministr financí, cen a mezd Jiří Nikodým, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jana Synková, ministr kultury Milan Kymlička, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar, ministr vnitra a životního prostředí Václav Jireček, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr výstavby a stavebnictví Jaroslav Vávra, ministr zemědělství a výživy Ondřej Vaněk, ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Jaroslav Boček, ministr - předseda Výboru lidové kontroly Jan Motl, ministři Karel Löbl a Erich Sýkora.

Předseda ČNR Josef Kempný: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, vážení hosté!

Zahajuji 15. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Vítám mezi námi člena předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsedu výboru pro stranickou práci v České socialistické republice soudruha Karla Urbánka, zároveň jako nového člena našeho poslaneckého sboru, zvoleného v doplňovací volbě 20. dubna tohoto roku. (Potlesk.)

V doplňovacích volbách byli ještě zvoleni další poslanci České národní rady. Vítám je mezi námi a představuji vám poslance soudruha Josefa Klímu, zvoleného 20. dubna, soudružku poslankyni Karlu Pochovou a soudruha poslance Josefa Prudíka, kteří byli zvoleni 13. června tohoto roku. (Všichni se představují.)

Vítám mezi námi členy vlády České socialistické republiky v čele s jejím předsedou, členem předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa soudruhem Františkem Pitrou (Potlesk).

Vítám také představitele ústředních orgánů a všechny přizvané hosty.

Soudružky a soudruzi,

jak jistě všichni víte, opustil nás 31. května poslanec Jiří Prošek. Byl to skromný a obětavý funkcionář, čestný komunista, poslanec, který aktivně přispíval k činnosti našeho zákonodárného sboru.

Prosím, abychom jeho památku uctili povstáním. (Přítomní povstávají.)

Děkuji.

Soudružky a soudruzi poslankyně, poslanci,

nyní přistoupíme ke schválení pořadu schůze tak, jak jej navrhuje naše předsednictvo a jak je uveden na pozvánce.

Je to

I. Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti voleb poslanců České národní rady podle tisku 115

II. Slib poslanců České národní rady

III. Návrh skupiny poslanců na volbu členů výborů České národní rady podle tisku 116

IV. Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1988 podle tisků 117 a 118

V. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle tisku 119

VI. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky podle tisku 121

VII. Odpovědi členů vlády České socialistické republiky na podněty poslanců České národní rady

VIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. března do 22. června podle tisku 120.

Máte, soudružky a soudruzi poslanci, k tomuto návrhu pořadu nějaké připomínky? (Nebyly.)

Zjišťuji, že ve schůzi je přítomno podle prezenční listiny 167 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Kdo tedy souhlasí s navrženým pořadem dnešní schůze, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím je pořad dnešní schůze schválen.

Soudružky a soudruzi,

první tři body pořadu se týkají nových poslanců České národní rady, zvolených v doplňovacích volbách.

Prvním bodem pořadu je

I.

Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti voleb poslanců České národní rady podle tisku 115

Prosím předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Zdeňka Krče, aby návrh uvedl.

Místopředseda ČNR Zdeněk Krč: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, mandátový a imunitní výbor České národní rady mě pověřil, abych podal zprávu o přezkoumání platnosti volby nově zvolených poslanců České národní rady soudruhů Karla Urbánka, Josefa Klímy, Karly Pochové a Josefa Prudíka.

V minulém období zanikly 4 mandáty poslanců České národní rady. Ve volebních obvodech číslo 129 - Brno-město východ a číslo 170 Bruntál se tak stalo rezignací poslanců Josefa Korčáka a Ladislava Adamce. Tuto jejich rezignaci vzalo předsednictvo České národní rady na vědomí 1. února 1989 a doplňovací volby v příslušných volebních obvodech stanovilo na 20. dubna 1989. Další dva mandáty zanikly úmrtím poslanců Josefa Píra a Josefa Prchala. Doplňovací volby ve volebních obvodech číslo 93 - Louny východ a číslo 150 - Prostějov stanovilo předsednictvo České národní rady na 13. června 1989.

Česká volební komise Národní fronty předložila České národní radě doklady týkající se těchto doplňovacích voleb, a to přihlášky kandidátů Národní fronty k registraci, zápisy o registraci kandidátů Národní fronty, prohlášení kandidátů o souhlasu s kandidaturou a zápisy obvodních volebních komisí o výsledcích hlasování ve volebních obvodech.

Mandátový a imunitní výbor ve své schůzi 22. června 1989 tyto doklady přezkoumal a zjistil, že všechny doplňovací volby byly provedeny podle zákona České národní rady o volbách do České národní rady. Nebyly zjištěny žádné závady, které by některou z těchto voleb činily neplatnou. Mandátovému a imunitnímu výboru také nedošly žádné stížnosti na porušení zákonných předpisů.

Z předložených dokladů mandátový a imunitní výbor zjistil toto.

Ve volebním obvodu číslo 129 bylo zapsáno 50 453 voličů, počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky, byl 45 054. Platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 44 999. Pro kandidáta bylo odevzdáno 44 177 hlasů, tj. 98,2 %. Byl tedy nadpoloviční většinou platných hlasů zvolen poslancem České národní rady soudruh Karel Urbánek ve volebním obvodu Brno-město východ.

Ve volebním obvodu číslo 170 bylo zapsáno 35 445 voličů. Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky, byl 33 723. Volby probíhaly výběrem ze dvou kandidátů. Platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 33 593. Pro kandidáta uvedeného na prvním místě kandidátky bylo odevzdáno 10 759 hlasů, tj. 32 %. Pro kandidáta uvedeného na druhém místě kandidátky, bylo odevzdáno 21 022 hlasů, tj. 62,6 %. Byl tedy nadpoloviční většinou platných hlasů zvolen poslancem České národní rady soudruh Josef Klíma ve volebním obvodu Bruntál.

Ve volebním obvodu číslo 93 bylo zapsáno 28 009 voličů. Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky, byl 27 141. Volby probíhaly výběrem ze dvou kandidátů. Platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 27 137. Pro kandidáta uvedeného na prvním místě kandidátky bylo odevzdáno 16 251 hlasů, tj. 59,9 %. Pro kandidáta uvedeného na druhém místě kandidátky bylo odevzdáno 10 416 hlasů, tj. 38,4 %. Byla tedy nadpoloviční většinou platných hlasů zvolena poslankyně České národní rady soudružka Karla Pochová ve volebním obvodu Louny-východ.

Ve volebním obvodu číslo 150 bylo zapsáno 37 242 voličů. Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky, byl 35 569. Volby probíhaly výběrem ze dvou kandidátů. Platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 35 336. Pro kandidáta uvedeného na prvním místě kandidátky bylo odevzdáno 27 896 hlasů, tj. 78,9 %. Pro kandidáta uvedeného na druhém místě kandidátky bylo odevzdáno 6 344 hlasů, tj. 18 %. Byl tedy nadpoloviční většinou platných hlasů zvolen poslancem České národní rady soudruh Josef Prudík ve volebním obvodu Prostějov.

Protože doplňovací volby ve všech uvedených volebních obvodech byly provedeny v souladu se zákonnými předpisy, navrhuji jménem mandátového a imunitního výboru České národní rady, aby podle článku 113 ústavního zákona o čs. federaci ověřila platnost voleb poslanců Karla Urbánka, Josefa Klímy, Karly Pochové a Josefa Prudíka tak, jak je uvedeno v tisku 115.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Zdeňku Krčovi za zprávu mandátového a imunitního výboru.

Máte, soudružky a soudruzi, k tomuto návrhu nějaké připomínky nebo dotazy? (Nebyly.) Kdo souhlasí s tím, aby ČNR ověřila platnost voleb poslanců ČNR tak, jak je to obsaženo v tisku 115, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.) Děkuji.

Tím Česká národní rada ověřila platnost voleb poslanců ČNR zvolených v doplňovacích volbách.

Nyní můžeme přistoupit k projednání druhého bodu pořadu, který je

II.

Slib poslanců České národní rady

Podle ústavního zákona o čs. federaci je každý poslanec povinen složit poslanecký slib, a to již v první schůzi, které se po svém zvolení zúčastní. Ústavní zákon dále praví, že odmítnutí složit slib anebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Prosím nyní místopředsedu České národní rady poslance Milana Vondrušku, aby přečetl ústavní formuli poslaneckého slibu a žádám poslance Karla Urbánka, Josefa Klímu, Karlu Pochovou a Josefa Prudíka, aby předstoupili ke složení slibu do rukou předsedy ČNR.

Místopředseda ČNR Milan Vondruška: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, České socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

(Nově zvolení poslanci Karel Urbánek, Josef Klíma, Karla Pochová a Josef Prudík slovem "slibuji" a podáním ruky složili poslanecký slib do rukou předsedy ČNR Josefa Kempného.) (Potlesk.)

Předseda ČNR Josef Kempný: Soudružky a soudruzi poslanci, tím jsme splnili ústavní úkoly související s doplňovací volbou nových poslanců do ČNR.

Jistě budete souhlasit, abych jménem nás všech novým poslancům blahopřál k jejich zvolení a popřál jim mnoho úspěchů v poslanecké činnosti.

Nyní přistoupíme k projednání třetího bodu našeho pořadu, kterým je

III.

Návrh skupiny poslanců na volbu členů výborů ČNR (tisk 116)

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, doporučuji, abychom o celém návrhu, jak je předložen v tisku 116, hlasovali najednou.

Jsou k tomuto způsobu hlasování připomínky? (Nebyly.)

Kdo souhlasí, aby Česká národní rada zvolila poslance Josefa Klímu do výboru ČNR pro zemědělství a výživu, poslankyni Karlu Pochovou do výboru ČNR pro kulturu a výchovu a poslance Josefa Prudíka do výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.) Děkuji.

Prosím předsedy příslušných výborů, aby o přestávce seznámili nové členy výborů s nejbližšími úkoly.

Tím jsme projednali třetí bod našeho pořadu a můžeme přistoupit k projednání 4. bodu, kterým je

IV.

Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1988 (tisk 117 a 118)

Z pověření vlády České socialistické republiky odůvodní předložený návrh ministr financí, cen a mezd soudruh Jiří Nikodým, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr financí, cen a mezd ČSR Jiří Nikodým: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, byl jsem pověřen vládou ČSR, abych na dnešní plenární schůzi ČNR podal výklad k návrhu státního závěrečného účtu ČSR za rok 1988 a současně vás seznámil s tím, jak vláda hodnotí výsledky ekonomického, sociálního a finančního vývoje v uplynulém roce a jaká opatření se provádějí k jeho zlepšení v roce letošním.

Národní důchod v ČSR vzrostl v roce 1988 proti předchozímu roku o 2, 4 %. To umožnilo posílit užití zdrojů v rozhodujících sférách ekonomiky. Přes tento relativně dobrý výsledek nutno konstatovat, že stále převažující extenzívní rozvoj při zaostávání kvalitativní stránky výroby a reprodukčního procesu byl spojen se zvýšením napětí v ekonomice i ve státním rozpočtu. Ani v uplynulém roce se nepodařilo výrazněji pokročit v obnově rovnováhy. Zvláště citlivě se tento problém projevil na vnitřním trhu, takže vláda byla nucena přijmout některá mimořádná opatření k jeho stabilizaci.

Státní rozpočet na rok 1988 byl Českou národní radou schválen zákonem č. 107 z 22. prosince 1987 s příjmy a výdaji ve výši 165, 3 mld Kčs. V průběhu roku do něj byly zapracovány úpravy, vyplývající ze změn státního plánu a úsporných opatření schválených vládami ČSSR i ČSR. V důsledku toho se jeho objem snížil na 163,7 mld Kčs.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP