Úterý 31. října 1989

31. října 1989

/Začátek schůze České národní rady v 10.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Josef Kempný, místopředsedové České národní rady Milan Vondruška, Marie Jarošová, Zdeněk Krč, Oldřich Burský a Josef Kaňa a dalších 182 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Členové vlády České socialistické republiky, předseda vlády František Pitra, místopředsedové vlády Miroslav Toman, Jaroslav Tlapák, ministr financí, cen a mezd Jiří Nikodým, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jana Synková, ministr kultury Milan Kymlička, ministr zdravotnictví a sociálních věcí Jaroslav Prokopec, ministr spravedlnosti Antonín Kašpar, ministr vnitra a životního prostředí Václav Jireček, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr výstavby a stavebnictví Jaroslav Vávra, ministr zemědělství a výživy Ondřej Vaněk, ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Jaroslav Boček, ministr - předseda Výboru lidové kontroly Jan Motl, ministři Karel Löbl a Erich Sýkora.

Předseda ČNR Josef Kempný: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, milí hosté, zahajuji 16. schůzi České národní rady a všechny vás srdečně vítám.

Scházíme se v období, v němž si připomínáme významné události - 28. října jsme státním svátkem uctili vznik naší republiky, zahájení znárodňovacího procesu a začátek federativního uspořádání našeho státu a 7. listopadu vzpomeneme 72. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

A ve vztahu k této události snad mohu prohlásit za symbolické, že dnes mezi námi vítáme delegaci Nejvyššího sovětu Ruské sovětské federativní socialistické republiky, kterou vede tajemník prezídia Nejvyššího sovětu poslanec soudruh Stěpan Ivanovič Čistopljasov (potlesk). Po návštěvě delegace České národní rady v Nejvyšším sovětu Ruské federace je přítomnost jeho poslanců a pracovníků mezi námi dalším krokem v rozvíjení družebních vztahů mezi oběma našimi parlamenty. Věřím, že se naši hosté budou mezi námi cítit stejně dobře jako jsme se cítili my při nedávné návštěvě Moskvy.

Vážené soudružky, vážení soudruzi, dovolte mi dále mezi námi uvítat členy předsednictva ÚV KSČ, předsedu výboru pro stranickou práci v ČSR a předsedu ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky soudruha Karla Urbánka (potlesk) a vedoucího tajemníka městského výboru naší strany v Praze soudruha Miroslava Štěpána (potlesk). Dále vítám předsedu vlády ČSR soudruha Františka Pitru. Dovolte, abych mezi námi přivítal další členy vlády ČSR, abych přivítal i poslance Federálního shromáždění ze skupiny navrhovatelů ústavního zákona o způsobu přijetí nové ústavy soudruhy prof. Zdeňka Češku a poslance Richarda Tichého. Dále tajemníka městského výboru KSČ v Praze soudruha Jiřího Baryla a člena vlády Československé socialistické republiky soudruha Antonína Krumnikla. Vítám představitele dalších ústředních orgánů, funkcionáře a pracovníky národních výborů a všechny další naše hosty.

Děkuji zároveň všem z nich, kteří se svou aktivní spoluprací při poslaneckých průzkumech zasloužili o přípravu poslanců České národní rady na naše dnešní jednání.

Soudružky a soudruzi, nyní přistoupíme k projednávání našeho pořadu schůze. Předsednictvo České národní rady navrhuje změnu pořadu proti pozvánce. Předseda vlády soudruh Pitra požádal kvůli předpokládané zahraniční pracovní cestě o přeložení bodu, týkajícího se rozvoje hlavního města Prahy, na první den naší schůze. Předsednictvo České národní rady se usneslo této žádosti vyhovět vzájemnou výměnou bodů pořadu jednání o stavu socialistické zákonnosti a o rozvoji hlavního města Prahy.

Navrhuji vám proto schválit tento pořad jednání:

I. Návrh mandátové a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslankyně České národní rady podle tisku 129

II. Slib poslankyně České národní rady

III. Návrh skupiny poslanců na volbu poslankyně do výboru České národní rady podle tisku 130

IV. Usnesení České národní rady k návrhu na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSSR, ČSR a SSR podle tisku FS 185 a tisku ČNR 134

V. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/78 Sb. o divadelní činnosti (divadelní zákon) podle tisku 123 a 124

VI. Zpráva vlády České socialistické republiky o rozvoji hlavního města Prahy

VII. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle tisku 131

VIII. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky podle tisku 132

IX. Odpověď na interpelaci poslance Čestmíra Adama podle tisku 126

X. Odpověď na interpelaci poslance Ladislava Doležala podle tisku 127

XI. Návrh na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů od rozeslání návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1990 všem poslancům České národní rady až do jeho projednání v České národní radě podle tisku 128

XII. Odpovědi členů vlády České socialistické republiky na podněty poslanců České národní rady

XIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. června do 31. října 1989 podle tisku 133

XIV. Zpráva Nejvyššího soudu České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice

Máte k tomuto návrhu pořadu nějaké připomínky, dotazy nebo doplňky? Není tomu tak.

Zjišťuji, že ve schůzi je přítomno podle prezenční listiny 161 poslanců a že Česká národní rada je schopna se usnášet.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem dnešní schůze, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím je pořad dnešní schůze schválen.

Chtěl bych vás ještě na začátku požádat, abyste i případné stručné připomínky nebo dotazy přednášely od řečnického pultu, aby vás všichni přítomní v sále dobře slyšeli.

Soudružky a soudruzi, první tři body pořadu se týkají nové poslankyně České národní rady zvolené v doplňovací volbě. Je jí soudružka Marcela Manhartová a dovolte mi, abych vám ji při této příležitosti představil.

I.

Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslankyně České národní rady podle tisku 129

Prosím předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Zdeňka Krče, aby návrh uvedl.

Poslanec Zdeněk Krč: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, mandátový a imunitní výbor ČNR mne pověřil, abych podal zprávu o přezkoumání platnosti volby nově zvolené poslankyně České národní rady soudružky Marcely Manhartové. Úmrtím poslance soudruha Proška zanikl mandát poslance České národní rady ve volebním obvodě č. 38 Nymburk. Předsednictvo ČNR svým usnesením z 22. června letošního roku stanovilo doplňovací volbu v uvedeném volebním obvodě na 24. srpna tohoto roku. V doplňovací volbě byla poslankyní České národní rady zvolena Marcela Manhartová.

Česká volební komise Národní fronty předložila České národní radě doklady týkající se této doplňovací volby, a to přihlášky kandidátů NF k registraci spolu s jejich prohlášením, že s kandidátkou souhlasí a zápisy o registraci kandidátů Národní fronty a zápis obvodní volební komise o výsledku hlasování ve volebním obvodě.

Mandátový a imunitní výbor na své schůzi 31. října letošního roku tyto doklady přezkoumal a zjistil, že doplňovací volba byla provedena podle zákona ČNR o volbách do České národní rady. Nebyly zjištěny závady, které by tuto volbu činily 14 neplatnou. Výboru také nedošly stížnosti na porušení zákonných předpisů. Z předložených dokladů výbor zjistil, že v seznamu voličů bylo zapsáno 29 424 voličů, voleb se zúčastnilo 26 628 voličů, tj. 90,49 %. Volba probíhala výběrem ze dvou kandidátů. Platných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 26 586. Pro kandidátku uvedenou na prvním místě hlasovalo 19 924 voličů, tj. 74,94 %. Nadpoloviční většinou byla poslankyní České národní rady zvolena soudružka Marcela Manhartová.

Vzhledem k tomu, že doplňovací volba ve volebním obvodě č. 38 Nymburk byla provedena v plném souladu se zákonnými předpisy, jménem mandátového a imunitního výboru doporučuji, aby Česká národní rada podle článku 113 ústavního zákona o čs. federaci ověřila platnost volby poslankyně České národní rady M. Manhartové, jak je uvedeno v tisku č. 129.

Předseda ČNR Josef Kempný: Děkuji poslanci Krčovi.

Soudružky a soudruzi, máte k tomuto návrhu nějaké připomínky nebo dotazy? Nejsou. Můžeme tedy hlasovat. Podle upřesněné zprávy je nyní přítomno v sále 181 poslanců České národní rady.

Kdo souhlasí s tím, aby Česká národní rada ověřila platnost volby poslankyně České národní rady tak, jak je obsaženo v tisku 129, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.)

Děkuji. Tím Česká národní rada ověřila platnost volby poslankyně České národní rady Marcely Manhartové, zvolené v doplňovací volbě.

II.

Slib poslankyně

Podle ústavního zákona o čs. federaci je každý poslanec povinen složit poslanecký slib, a to již v první schůzi, které se po svém zvolení zúčastní. Ústavní zákon dále praví, že odmítnutí složit slib anebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Prosím nyní místopředsedu České národní rady poslance Milana Vondrušku, aby přečetl ústavní formuli poslaneckého slibu a poslankyni Marcelu Manhartovou, aby předstoupila ke složení slibu.

(Poslankyně skládá slib.)

Soudružky a soudruzi, tím jsme splnili ústavní úkoly související s doplňovací volbou nové poslankyně do České národní rady.

Jménem nás všech soudružce poslankyni blahopřeji k jejímu zvolení a zároveň přeji mnoho úspěchů v její poslanecké činnosti.

III.

Návrh skupiny poslanců na volbu poslankyně do výboru České národní rady podle sněmovního tisku 130

Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, máte k předloženému návrhu nějaké připomínky? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí, aby Česká národní rada zvolila poslankyni Marcelu Manhartovou do výboru České národní rady pro průmysl a stavebnictví, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se hlasování? (Nikdo.)

Děkuji.

Prosím předsedu výboru pro průmysl a stavebnictví, aby při nejbližší příležitosti seznámil soudružku Manhartovou s jejími nejbližšími úkoly.

IV.

Usnesení České národní rady k návrhu na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSSR, ČSR a SSR podle tisku FS 185 a společné zprávy výboru České národní rady uvedené v tisku 134

Prosím společného zpravodaje poslance Josefa Mečla, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Společný zpravodaj poslanec Josef Mečl: Vážený soudruhu předsedo, vážené soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych řekl několik slov k tomuto návrhu ústavního zákona.

Skupina poslanců Federálního shromáždění předložila návrh ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSSR, ČSR a SSR. Návrh počítá se společnou Ústavou pro federaci i obě národní republiky. Návrh je odůvodněn zejména zkušenostmi z více než dvacetileté existence československé federace a jejího dvoučlenného federativního uspořádání. Základní ústavní poměry federace i ústavní poměry obou republik se po celou tuto dobu řídily jediným ústavním dokumentem.

Protože má jít o společnou Ústavu federace i obou národních republik, je třeba stanovit též zvláštní proceduru jejího schvalování.

Přijetí nové Ústavy se navrhuje svěřit společnému souhlasnému rozhodnutí Federálního shromáždění a obou národních rad. Federálnímu shromáždění, České národní radě a Slovenské národní radě jako nejvyšším orgánům státní moci a jediným zastupitelským orgánům ČSSR, ČSR a SSR. Správná je rovněž zásada, ze které návrh vychází, vycházející též ze suverenity republik, že o přijetí nové Ústavy musí nejdříve rozhodnout národní rady a teprve poté Federální shromáždění, a to formou ústavních zákonů, jejichž obsahem bude text společné Ústavy.

Nové je i ustanovení, že návrh společné Ústavy předloží národním radám a Federálnímu shromáždění příslušné ústřední výbory Národní fronty. poslanci ve výborech v této souvislosti upozornili, že je potřebné, aby ústřední výbory Národní fronty oznámily, v jaké lhůtě se tato ústavodárná iniciativa uplatní. Myslíme si, že by se toto oznámení mělo stát po přijetí tohoto ústavního zákona ve Federálním shromáždění.

Výbory rovněž připomněly, že při předložení návrhu Ústavy do zastupitelských sborů bude nutno pamatovat na vypracování a přijetí jednoduchých, ale účinných procedurálních pravidel k zajištění shodného usnesení všech tří zákonodárných sborů. Jde totiž o to, aby případné pozměňovací návrhy byly koordinovány mezi Českou národní radou, Slovenskou národní radou i Federálním shromážděním, aby bylo dosaženo souhlasu, pokud jde o text Ústavy.

Protože nová Ústava, jak již jsem řekl, má být společnou Ústavou ČSSR, ČSR a SSR, je třeba zrušit článek 142 odst. 2 větu první, podle které měly republiky přijmout vlastní Ústavu. Uvedené ustanovení má být zrušeno právě tímto ústavním zákonem, který nyní projednáváme.

Všechny výbory ČNR, kterým byl přikázán tento návrh, návrh ústavního zákona projednaly a souhlasí s ním. V usnesení dvou výborů jsou obsažena i určitá doporučení k navrhovanému textu projednávaného ústavního zákona FS. Dovolte k těmto stanoviskům výborů několik poznámek.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP