Pondělí 18. prosince 1989

/Začátek schůze České národní rady ve 14.00 hodin./

Přítomni:

Předseda České národní rady Jaroslav Šafařík, místopředsedové České národní rady Bohumír Rosický, Josef Kaňa a Jan Uřičář a dalších 184 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Členové vlády České socialistické republiky, předseda vlády František Pitra, místopředsedové vlády Miroslav Toman, Antonín Baudyš, Petr Mišoň, ministr financí, cen a mezd Jiří Nikodým, ministr výstavby a stavebnictví Ludvík Motyčka, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Milan Adam, ministr kultury Milan Lukeš, ministr zdravotnictví a sociálních věcí Pavel Klener, ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová, ministr vnitra a životního prostředí Antonín Hrazdíra, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr zemědělství a výživy Jan Vodehnal, ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Jaroslav Boček, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr Bedřich Moldan.

Předseda ČNR Josef Kempný: Vážení přítomní, zahajuji 17. schůzi České národní rady a všechny vás, poslance České národní rady a hosty, srdečně vítám. Vítám mezi námi rekonstruovanou vládu ČSR v čele s předsedou vlády Františkem Pitrou.

Dovolte, abych využil této příležitosti a představil vám nové členy vlády ČSR, kteří byli do svých funkcí jmenováni předsednictvem ČNR 5. prosince letošního roku.

Místopředsedu vlády Petra Mišoně, místopředsedu vlády Antonína Baudyše, ministra výstavby a stavebnictví Ludvíka Motyčku, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Milana Adama, ministra kultury Milana Lukeše, ministra zdravotnictví a sociálních věcí Pavla Klenera, ministryni spravedlnosti Dagmar Burešovou, ministra vnitra a životního prostředí Antonína Hrazdíru, ministra zemědělství a výživy Jana Vodehnala, ministryni obchodu a cestovního ruchu Vlastu Štěpovou a ministra vlády Bedřicha Moldana. Další ministr předseda Výboru lidové kontroly Stanislav Kukrál byl mezitím zvolen předsedou Federálního shromáždění a požádal o uvolnění z funkce ministra.

Pro úplnost chci dále sdělit, že předsednictvo ČNR potvrdilo v dosavadních vládních funkcích předsedu vlády Františka Pitru, I. místopředsedu vlády a předsedu České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj Miroslava Tomana, ministra financí, cen a mezd Jiřího Nikodýma, ministra průmyslu Petra Hojera a ministra vodního a lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Jaroslava Bočka.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes jsme opět usedli do vlastních poslaneckých lavic v historické budově České národní rady. Přívlastek historické nese nynější sídlo nejvyššího zastupitelského sboru ČSR oprávněně. Vždyť zde zasedali čeští stavové, zemský sněm a po 1. světové válce jedna komora československého parlamentu - senát. Zde byl zvolen první prezident Československé republiky prof. T. G. Masaryk, zde též byla přijata první ústava našeho samostatného státu. Též heslo na průčelí naší budovy - Blaho státu budiž naším nejvyšším zákonem - odpovídá jejím historickým tradicím, na něž - jak se domnívám - Česká národní rada svou více než dvacetiletou činností důstojně navázala.

Budova, jak známo, přešla začátkem roku 1985 do rekonstrukce a díky všem poctivým a šikovným rukám a moudrým hlavám našich dělníků, techniků a projektantů se dnes vracíme do domovského sídla téměř dva roky před původně stanoveným termínem.

Jsem přesvědčen, že jménem všech poslanců České národní rady mohu z tohoto místa poděkovat všem pracovníkům a pracovním kolektivům desítek organizací, kteří se na rekonstrukci historické budovy podíleli. Věřím, že dobré pracovní podmínky, které nám společně vytvořili, přispějí ke zdárné činnosti celého poslaneckého sboru.

Na závěr tohoto krátkého úvodu mi ještě dovolte připomenout minulé, téměř pětileté období, v němž jsme zasedali Česká národní rada jako celek i naše výbory - v Paláci kultury. Díky pochopení a dobré práci všech jeho zaměstnanců jsme se v našem dočasném působišti cítili dobře a mohli jsme nerušeně pracovat.

Myslím, že jménem nás všech mohu za to celému pracovnímu kolektivu Paláce kultury poděkovat.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, současná vnitropolitická situace si vyžaduje řešení některých otázek i v našem zákonodárném sboru, a proto předsednictvo ČNR rozhodlo svolat tuto mimořádnou schůzi. Příprava tohoto zasedání nebyla jednoduchá a trvale déle, než jsme chtěli a než jsme si představovali. Pozvánka na ni vám byla rozeslána a návrh pořadu upřesňuje předsednictvo ČNR takto:

1. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 1. listopadu 1989 do 18. prosince 1989 (tisk 153)

2. Návrh na přijetí rezignace předsedy ČNR na jeho funkci

3. Volba předsedy ČNR

4. Návrh na přijetí rezignace místopředsedů ČNR, předsedů výborů ČNR a dalších členů předsednictva ČNR na jejich funkci

5. Volba místopředsedů ČNR, předsedů výborů ČNR a dalších členů předsednictva ČNR 6. Usnesení ČNR, jímž se souhlasí s návrhem ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon o československé federaci (tisk FS 224 a tisk ČNR 161)

Ještě bych k tomu chtěl pro úplnost dodat, že potřebné sněmovní tisky vám byly před schůzí rozdány.

Rovněž vám byl rozdán obsah průběžné zprávy komise Federálního shromáždění a ČNR pro dohled na vyšetření události 17. listopadu letošního roku v Praze, o níž nedávno jednalo Federální shromáždění.

Dále vám byl rozdán text interpelace poslanců Oldřicha Burského, Jana Škody a Jiřího Fleyberka, kterou podali 23. listopadu na ministra vnitra a životního prostředí ČSR. V souladu s jednacím řádem jsou dnes s obsahem interpelace seznámeni všichni poslanci. Předseda ČNR ji zaslal předsedovi vlády ČSR, a protože ještě neuplynula třicetidenní lhůta pro odpověď, projednáme ji na další schůzi.

Nyní, vážení poslanci a poslankyně, se vrátíme k návrhu pořadu schůze. Kdo má k němu připomínky?

Připomínka z pléna: Vážená Česká národní rado, vážení hosté, doporučuji jménem poslanců Československé strany lidové, aby dnešní pořad byl rozšířen o bod 7, a to o zprávu ze zasedání společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetřování události ze 17. listopadu letošního roku v Praze, diskuse aby byla vedena v tom duchu, aby se vyjádřilo dnešní plenární zasedání k prohlášení předsednictva ČNR z 20. listopadu t. r. a ze 14. listopadu ke stanovisku předsednictva k politické situaci.

Poslanec Čestmír Adam: V návaznosti na předložený návrh předřečníka navrhuji, aby záležitost podané interpelace byla projednána v souvislosti s tímto návrhem.

Předseda ČNR Josef Kempný: Protože bude k této problematice širší rozprava, doporučuji, abychom rozšířili program o tento bod, a to tak, že bychom i přehodili pořadí našeho jednání.

Jako první bod by byl projednán návrh na přijetí rezignace předsedy ČNR na jeho funkci, pak volba - až po bod 6.

Jako bod 7 by se projednala zpráva o činnosti předsednictva ČNR a jako 8. bod návrh, který zde byl předložen a doplněn poslancem Adamem.

Kdo má k tomuto doporučení připomínky a návrhy? Nikdo.

Je přítomno 151 poslanců, to znamená, že jsme usnášení schopni.

Kdo souhlasí s takto upraveným pořadem našeho jednání, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? Není.

Zdržel se hlasování? Nikdo. Pořad byl schválen.

Tím jsme schválili dnešní pořad. Dříve než přistoupíme k jeho projednávání, prosím místopředsedu ČNR Josefa Kaňu, aby se ujal řízení schůze.

Místopředseda ČNR Josef Kaňa: Jako první bod budeme projednávat návrh na přijetí rezignace předsedy ČNR na jeho funkci.

Předseda ČNR poslanec Josef Kempný zaslal České národní radě dopis ze dne 7. prosince 1989 tohoto znění:

Vážené poslankyně, vážení poslanci České národní rady, již v polovině roku u příležitosti svých 69. narozenin jsem se rozhodl, že požádám o uvolnění z funkce předsedy ČNR. Uvažoval jsem tak, že s předáním rekonstruované historické budovy ČNR předám i svou funkci na 1. schůzi ČNR v nově rekonstruované budově.

Snažil jsme se ve funkci poslance a předsedy ČNR vždy pracovat tak, aby to bylo v zájmu socialistické společnosti. Svěřené úkoly jsem plnil, jak jsem nejlépe uměl. Pokud jsem se ve své činnosti dopustil nějakých omylů nebo chyb, nebylo to nikdy vědomě proti zájmům našeho lidu, zásadám socialistické demokracie a proti slibu, kterým jsem složil u příležitosti svého zvolení poslancem a předsedou ČNR.

Žádám nyní o uvolnění z funkce předsedy ČNR na nejbližší schůzi ČNR. Vám všem, s nimiž jsem se při výkonu své funkce setkával a jednal, upřímně děkuji za spolupráci. Čest práci.

Podepsán Josef Kempný. Dopis je datován 7. prosince 1989.

Chce se k tomu někdo z poslanců vyjádřit? Není tomu tak.

Kdo souhlasí s usnesením, aby Česká národní rada podle § 4, písmeno k) zákona České národní rady o jednacím řádu ČNR odvolala poslance Josefa Kempného z funkce předsedy ČNR na jeho vlastní žádost, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? (Nikdo.)

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Tím jsme uvolnili poslance Josefa Kempného z funkce předsedy ČNR.

Dovolte, vážené poslankyně a vážení poslanci, abych připomenul více než osmiletou činnosti Josefa Kempného v čele České národní rady a předtím již jako jejího poslance. Za tuto činnost mu jménem poslaneckého sboru děkuji.

II.

Volba předsedy ČNR

Nyní přejdeme k druhému bodu, kterým je volba předsedy České národní rady.

Podle jednacího řádu se volí tajně všichni členové předsednictva ČNR. Proto dříve než přikročíme k vlastním volbám, navrhuji zvolit volební komisi, která přednese a odůvodní návrhy kandidátů. Komise nám předloží návrh volebního řádu a také bude dohlížet na organizaci a způsob dnešních voleb.

V případě hlasování hlasovacími lístky přísluší podle jednacího řádu sčítání hlasů ověřovatelům ČNR, v tom tedy budou ověřovatelé s volební komisí spolupracovat.

Předkládám nyní tento návrh na složení volební komise:

Doporučuji za předsedkyni volební komise posl. Hanu Lagovou a další členy volební komise: posl. Jaroslava Karbaše, posl. Jana Škrobánka, posl. Milana Čaju, posl. Marii Svobodovou, posl. Václava Hájka, posl. Stanislava Rázla, posl. Jaromíra Maška, posl. Jarmilu Štěpničkovou.

Jsou k přednesenému návrhu připomínky? Nejsou.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na volební komisi? (Hlasuje se.)

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se hlasování? Nikdo.

Tím jsme zvolili jednomyslně volební komisi. Nyní je potřebné ponechat jí čas pro její první jednání. Přerušuji jednání na 20 - 30 minut.

Poslanec Josef Kaňa: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych zahájil přerušené jednání. Budeme pokračovat druhým bodem pořadu, to je volbou předsedy České národní rady.

Prosím předsedkyni volební komise poslankyni Hanu Lagovou, aby se ujala slova.

Poslankyně Hana Lagová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, jednání mezi zástupci politických stran a občanských hnutí vyústilo v dohodu, že kandidátem na funkci předsedy České národní rady by měl být poslanec Jaroslav Šafařík, člen Československé strany socialistické. Tyto skutečnosti uvádím v návaznosti zejména na bod 5 návrhu volebního řádu, který vám byl předložen. Vzhledem k tomu, že dnešního dne proběhla jednání poslaneckých klubů Československé strany lidové, Československé strany socialistické a Komunistické strany Československa i sdružení poslanců bez politické příslušnosti. v nichž nebyla vznesena námitka proti politické dohodě o kandidatuře poslance Jaroslava Šafaříka, navrhuje volební komise poslance Jaroslava Šafaříka na předsedu České národní rady.

Dovolte mi uvést krátkou charakteristiku poslance Jaroslava Šafaříka: Jaroslav Šafařík, bytem Cihelná 1, Jablonec nad Nisou. Narodil se 21. dubna 1942 v obci Svatava, okres Pelhřimov. Po krátkém působení jako konstruktér v Královopolské strojírně Brno nastoupil v roce 1963 do n. p. Liaz Jablonec nad Nisou, kde pracoval ve funkcích od dělníka až po vedoucího plánování základních fondů do roku 1988. V tomto roce byl zvolen do funkce místopředsedy Městského národního výboru v Jablonci nad Nisou. Je členem Československé strany socialistické od roku 1965. Nyní zastává funkci člena ústředního výboru této strany a předsedy Okresního výboru v Jablonci nad Nisou. Poslancem České národní rady je druhé volební období. Byl zvolen do výboru pro průmysl a stavebnictví.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, než přistoupíme k volbě, ráda bych vám sdělila některé organizační pokyny. Před chvílí vám byl rozdán návrh volebního řádu, který upravuje základní postup, jakým budeme tajně volit členy předsednictva České národní rady. Předsedu České národní rady zvolíme napřed a po dalším bodu pořadu přistoupíme k volbám místopředsedů předsedů výborů a dalších členů předsednictva České národní rady.

Volby budou probíhat v dalších místnostech České národní rady v tomto podlaží naproti našemu jednacímu sálu. V první místnosti se budou vydávat kandidátní listiny, každý volič pak přejde do dalšího sálu, kde bude zástěna pro úpravu kandidátky. Potom vhodí kandidátku do připravené urny.

Prosím předsedajícího, aby se dotázal, zda jsou k návrhu volebního řádu nějaké připomínky a nechal o postupu voleb hlasovat.

Předsedající poslanec Josef Kaňa: Jsou k návrhu volebního řádu připomínky? Ano, poslankyně Stiborová.

Poslankyně Marie Stiborová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, nevím, jestli je to přímo připomínka k návrhu volebního řádu, ale ráda bych zde zdůraznila jednu záležitost. Nejedná se v tomto případě o volbu předsedy České národní rady, ale jeho místopředsedů, předsedů výborů a dalších členů předsednictva - zda by tito při svém představování mohli říci pár slov o sobě.

Předsedající poslanec Josef Kaňa: Teď v této chvíli se jedná o volbu předsedy České národní rady. Jsou ještě nějaké připomínky k návrhu volebního řádu? Nejsou, můžeme tedy o návrhu volebního řádu hlasovat. Kdo je pro přijetí tohoto volebního řádu, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti?

Zdržel se hlasování?

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP