Úterý 19. prosince 1989

/Začátek schůze České národní rady v 9.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Jaroslav Šafařík, místopředsedové České národní rady Bohumír Rosický, Josef Kaňa a Jan Uřičář a dalších 177 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Členové vlády České socialistické republiky, předseda vlády František Pitra, místopředsedové vlády Miroslav Toman, Antonín Baudyš, Petr Mišoň, ministr financí, cen a mezd Jiří Nikodým, ministr výstavby a stavebnictví Ludvík Motyčka, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Milan Adam, ministr kultury Milan Lukeš, ministr zdravotnictví a sociálních věcí Pavel Klener, ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová, ministr vnitra a životního prostředí Antonín Hrazdíra, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr zemědělství a výživy Jan Vodehnal, ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Jaroslav Boček, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr Bedřich Moldan.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, zahajuji 18. schůzi České národní rady, všechny vás srdečně vítám a přeji vám všem dobrý den.

Vítám mezi námi vládu České socialistické republiky v čele s jejím předsedou Františkem Pitrou. Dále vítám představitele ústředních orgánů a všechny ostatní hosty.

Než přistoupíme ke schválení pořadu schůze chci vám navrhnout, abychom si vždy po 90 minutách jednání udělali přestávku.

Nyní přistoupíme ke schválení pořadu schůze tak, jak jej navrhlo na své včerejší schůzi předsednictvo ČNR.

Museli jsme reagovat na dopis předsedy vlády ČSR Františka Pitry, který požádal o možnost vzít zpět vládní návrh zákona o státním rozpočtu a neprojednávat zprávu vlády ČSR o plnění a přípravě státního plánu. Tuto zprávu tedy na pořad jednání nezařazujeme, státní rozpočet však ano, protože musíme vyslovit souhlas s tím, aby vláda ČSR vzala návrh zákona zpět a vyslovit souhlas s opatřeními při rozpočtovém provizoriu.

Navrhuji vám tedy schválit tento pořad:

1. Vládní návrh zákona ČNR o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČSR podle tisku 122 a 136 s úpravou, o které jsem hovořil již předtím

2. Vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1990 podle tisku 144, rovněž s úpravou dle dopisu předsedy vlády

3. Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů ČSR v oblasti sociálně ekonomických informací podle tisků 113 a 138

4. Vládní návrh zákona ČNR o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů ČSR ve Sbírce zákonů podle tisků 125 a 137

5. Návrh na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů od rozeslání návrhu zákona o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČSR, v jejichž čele stojí člen vlády ČSR, všem poslancům, až do jeho projednání v ČNR podle tisku 151

6. Vládní návrh zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČSR, v jejichž čele stojí člen vlády ČSR podle tisku 146 a 147

7. Návrh na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů od rozeslání návrhu zákona ČNR, předloženého skupinou poslanců ČNR, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva ČNR č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku, všem poslancům ČNR až do jeho projednání v ČNR podle tisku 156

8. Návrh zákona ČNR, předložený skupinou poslanců ČNR, kterým se zrušuje zákonné opatřením předsednictva ČNR č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatření k upevnění veřejného pořádku podle tisku 154

9. Návrh usnesení ČNR, kterým se zrušuje usnesení ČNR č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na přijetí nové Ústavy ČSSR, ČSR a SSR podle tisku 155

10. Návrh usnesení ČNR, kterým se vracejí vládě ČSR k dopracování vládní návrh zákona o vydávání a šíření neperiodických publikací, tzv. vydavatelský zákon, a vládní návrh zákona ČNR o přestupcích podle tisku 157

11. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 1. listopadu do 18. prosince 1989

12. Zpráva komise Federálního shromáždění a České národní rady pro vyšetření události 17. listopadu 1989

13. Interpelace poslanců Oldřicha Burského a dalších na ministra vnitra a životního prostředí ČSR ve věci události 17. listopadu 1989 a odpověď na tuto interpelaci

14. Návrh na zřízení stálé komise předsednictva ČNR pro právní ochranu občanů

15. Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle tisku 148

16. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na volbu některých soudců z povolání k soudům ČSR podle tisku 152

17. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 18. do 19. prosince 1989.

Jak vidíte, vážené poslankyně a poslanci, program je velice bohatý a závažný - řekl bych.

Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky, doplňky nebo dotazy? Nejsou.

Konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno 163 poslanců, Česká národní rada je tedy schopna usnášení.

Kdo tedy souhlasí s návrhem pořadu dnešní schůze České národní rady, ať zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji vám.

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Rovněž ne.

Tím jsme schválili pořad dnešní schůze, který je poměrně bohatý a může se proto stát, že v jeho projednávání budeme pokračovat i zítra: na původních pozvánkách ostatně bylo toto zasedání svoláno jako dvoudenní. Prosím tedy všechny poslance, aby si zařídili své záležitosti a počítali s tím.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, o slovo se přihlásil předseda vlády České socialistické republiky František Pitra.

Proto než přistoupíme k projednávání našeho programu, prosím, aby se ujal slova.

Předseda vlády ČSR František Pitra: Vážený pane předsedo České národní rady, vážené poslankyně, vážení poslanci České národní rady. předstupuji před vás z pověření vlády, obnovené na základě koaličního zastoupení politických stran a nestraníků, vlády formované za aktivní účasti všech politických stran, za aktivní účasti předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR i koordinačního centra Občanského fóra, abych vás seznámil s jejími hlavními programovými záměry, které chceme promítnout do konkrétního akčního programu své činnosti.

Program, který vám předkládáme, je výsledkem dosavadního sjednocovacího procesu, jenž v nové vládě na základě demokratické diskuse probíhal.

Tato vláda má pracovat do svobodných demokratických voleb. Proto musíme pochopitelně velmi odpovědně zvažovat, co lze splnit v tomto období a co v činnosti vlády založit pro další období.

Nechceme zbytečně otálet s realizací záměrů, na nichž se shodneme v rámci současného složení vlády, Národní fronty i ostatních rozhodujících politických sil. Jsme vládou, která musí více, než tomu bylo v minulosti, respektovat specifika ČSR, lépe využívat podmínek, v nichž žijeme a pracujeme.

Musíme usilovat o intenzívnější řešení problémů, které ve větší míře než v jiných oblastech státu jsou pociťovány právě na území ČSR. Mám na mysli především zhoršení životního prostředí, zdravotní stav obyvatel, řešení nahromaděných problémů v hl. m. Praze i zaostávání příhraničních oblastí.

V současné atmosféře otevřeného dialogu se zcela přirozeně zvýšil tlak na řešení širokého spektra nahromaděných problémů. Vláda si je plně vědoma jejich naléhavosti. Musí však volit takový postup, kterým zabezpečí reálnost jednotlivých kroků.

Na které základní úkoly chce tedy vláda v nejbližším období soustředit pozornost:

1. na právní a legislativní kodifikaci politickospolečenských změn, jejichž schválení a vyhlášení je v pravomoci zákonodárného orgánu nebo vlády ČSR. Současně se chceme v součinnosti s orgány federace a SSR aktivně podílet na přípravě zákonných a legislativních právních norem, které jsou v pravomoci federace. Naším prvořadým úkolem je zajistit všestranné podmínky pro svobodné volby,

2. na zabezpečení plynulého chodu ekonomiky tak, aby nedošlo k prohloubení nerovnováhy, zejména na vnitřním trhu. Aby byly v mezích možností daných hospodářským vývojem udrženy sociální jistoty občanů a postupně řešeny ty nejpalčivější problémy a nedostatky,

3. na vzdělávání a výchovu mládeže, národní kulturu a zdraví obyvatelstva. I tady musí být důsledně uplatňována práva člověka, názorový pluralismus a demokratické zásady řízení a kontroly.

Dovolte, abych návrh postupu vlády blíže konkretizoval. Jsme si vědomi toho, že úspěšnost rozvoje v ekonomické oblasti bude do značné míry záviset na tom, jak budou probíhat politické a společenské změny ovlivňující aktivitu lidí. Přicházíme proto v souladu s přáním našich spoluobčanů s koncepcí humánní a demokratické socialistické společnosti. V ní musí být respektována občanská práva a svobody v souladu s ústavou a mezinárodními právními akty. Je naší prvořadou povinností uvést je v plném rozsahu do života.

Vláda se chce především aktivně podílet na přípravě nové Ústavy ČSR, která bude vyjádřením kontinuity tisíciletých tradicí české státnosti. Ústavní uspořádání československé federace svěřuje většinu nejdůležitějších zákonných úprav Federálnímu shromáždění. Přesto hodlá vláda ČSR v průběhu přípravy těchto předpisů intenzívně uplatňovat u orgánů federace vlastní zkušenosti a poznatky a podílet se na dopracování připravovaných federálních zákonů. Platí to především o zákonné úpravě práva shromažďovacího, spolčovacího, práv věřících občanů a církví, práva tiskového, potřebných změn branného zákona a dalších.

Jsme přesvědčeni o tom, že dosavadní garance práv a svobod občanů je třeba doplnit dalšími instituty, jako je správní a ústavní soudnictví, že je třeba účinněji upravit záruky soudcovské nezávislosti, posílit dozor soudů nad vyšetřováním, odstranit překážky plného uplatnění práva obhájce v trestním řízení.

I v přípravě vydavatelského zákona chceme navrhnout koncepci, která by vycházela z kritiky výborů ČNR a přihlížela i k požadavkům samotných vydavatelů. Rovněž v zákonné úpravě podnikatelské činnosti chceme otevřít širší možnosti občanské aktivitě bez zbytečného administrativního omezování.

Vláda odpovídá ČNR nejen za přípravu vládních návrhů zákonodárných aktů, ale především za realizaci přijatých zákonů. Proto povedeme svou legislativní radu k otevření legislativního procesu rozumným návrhům a seriózním diskusím, překonávání resortismu i projevů administrativně byrokratických metod řízení.

Vláda bude dbát, aby ministerstva a další výkonné orgány důsledně dbaly platných zákonů, aby pracovaly samostatně, nezávisle na vlivech, které by byly v rozporu s ústavou a zákony. To platí v plném rozsahu o práci Veřejné bezpečnosti. Její zásahy v pražských ulicích vážně narušily důvěru občanů v její dosavadní činnost.

Události 17. listopadu proběhly na území ČSR. O to větší je zájem české vlády na urychleném dořešení tohoto brutálního zákroku komisí Federálního shromáždění a České národní rady, jakož i odhalení těch, kdo nesou za tento zásah odpovědnost. Ministr vnitra a životního prostředí bude informovat ČNR o závěrech, které vyvodil, i o opatřeních, která na základě usnesení vlády ČSR budou předložena na její příští zasedání, a to i pokud jde o problematiku pohotovostního pluku.

Většina příslušníků SNB svoje služební povinnosti vykonává čestně a s vysokou odborností. Činnost bezpečnostních složek je v každém právním státě nezastupitelná. Proto jim vláda musí dát svoji podporu, a to i tím, že vytvoří nezbytné záruky, aby jejich disciplinovanost a podřízenost velení nemohl nikdo v budoucnu zneužít.

Současně s tím považujeme za nutné zdůraznit, že každý neopodstatněný nátlak na příslušníky Bezpečnosti ve svých důsledcích ztěžuje práci všech tří vlád při zabezpečování ochrany zákonných práv, zdraví i majetku občanů. Na tomto stanovisku jsme se shodli i včera večer ve federální vládě. Zákonodárné sbory i vlády musejí společně dbát, aby v příslušných právních normách bylo zakotveno a v praxi důsledně realizováno, že svoji činnost budou vykonávat a rozvíjet pouze v rámci zákona a pod společenskou kontrolou zastupitelských sborů.

Vážení přátelé, obrodný proces musí probíhat skutečně demokraticky, s nezbytnou tolerancí k názorům. Budeme důsledně dbát o to, aby každý občan měl možnost uplatnit svoje schopnosti za rovných podmínek, aby mohl svobodně vyjadřovat své názory a vyznávat náboženskou víru. Chceme odstranit i důsledky nezákonností a šikanování občanů pro politické přesvědčení a náboženské vyznání. Stejně tak nepřipustíme páchání nových křivd.

Vláda nese odpovědnost za klid a pořádek v této zemi. Nemůžeme být nevšímaví, byť jde o ojedinělé projevy útoků proti životu a zdraví, osobní a bytové svobodě občanů. Taková činnost je v rozporu s humanistickými a demokratickými principy a je i vážným porušením právního řádu. Odpovědné orgány musí v souladu se svým ústavním posláním střežit a upevňovat zákonnost.

Chceme, aby se všichni občané bez rozdílu účastnili politického života, aby politické strany a zájmová se-skupení samostatně rozvíjely svoji činnost v souladu se zákony této země. Vláda se chce aktivně podílet na odstraňování všech zbývajících politických, legislativních nebo administrativních překážek v této oblasti.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, přišel čas aktualizovat ideu české státnosti. Ve vládě, před ČNR i ve federálních orgánech se budeme zasazovat o obnovení původního pojetí federativního uspořádání Československa podle ústavního zákona o československé federaci z října 1968. Vycházíme z toho, že myšlenka společného státu Čechů a Slováků byla a je více než 70 let výrazem vůle lidu obou našich národů. Základem společného státu musí být zásada svrchovanosti dvou národů vyjádřená národními pravomocemi obou národních republik a jejich ústavních orgánů.

Jsme přesvědčeni o tom, že při jednotném řízení ekonomiky bude nutné zabezpečit větší podporu respektování zvláštností a svébytnosti obou republik. Dosavadní snahy po nadměrné centralizaci vedly v mnoha směrech i k formalizaci činnosti orgánů republik včetně republikových vlád.

V nových společenských podmínkách chceme posílit samosprávné postavení územních celků, jejich volených orgánů moci a správy, tj. národních výborů. Bude třeba výrazně změnit dosavadní přístupy k jejich samofinancování a činnosti. Přes řadu opatření jsou národní výbory stále odkázány z větší části na přerozdělování prostředků. Budeme usilovat o takovou svébytnost národních výborů, která jim umožní být skutečnými správci území. V praxi to bude pochopitelně znamenat přehodnocení dnešní soustavy daní a poplatků.

Chceme se dopracovat k tomu, aby malé i velké obce měly své komunální vlastnictví, příjmy z daní a poplatků i práva rozhodovat o výdajích a vlastních investicích. Státní rozpočet bude přispívat obcím a městům na některé výdaje, ale neponese důsledky jejich špatného hospodaření. Plán a rozpočet obcí a měst bude schvalovat příslušný národní výbor a kontrolovat všichni voliči.

Vážení přátelé, vláda vidí smysl své činnosti v péči o území republiky a její obyvatele. Souběžně s procesem demokratických společenských přeměn považujeme za svůj stěžejní úkol realizaci programu hospodářského a sociálního rozvoje, který povede českou ekonomiku na dráhu vyšší výkonnosti a prosperity.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP