Úterý 6. února 1990

/Začátek schůze České národní rady v 10.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Jaroslav Šafařík, místopředsedové České národní rady Miroslav Šlouf, Josef Kaňa, Jaroslava Moserová a Michal Kraus a dalších 181 poslanců České národní rady podle prezenční listiny.

Členové vlády České socialistické republiky, předseda vlády Petr Pithart, místopředsedové vlády František Vlasák, Antonín Baudyš, Petr Mišoň, ministr financí, cen a mezd Jiří Nikodým, ministr výstavby a stavebnictví Ludvík Motyčka, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Milan Adam, ministr kultury Milan Lukeš, ministr zdravotnictví a sociálních věcí Pavel Klener, ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová, ministr vnitra Antonín Hrazdíra, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr zemědělství a výživy Jan Vodehnal, ministr lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Jaroslav Boček, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr životního prostředí Bedřich Moldan.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík:Vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, zahajuji 20. schůzi České národní rady, na které vás všechny srdečně vítám. Vítám mezi námi místopředsedy vlády České socialistické republiky i další ministry a členy vlády.

Jak je vám známo, požádal předseda vlády České socialistické republiky František Pitra o uvolnění z funkce předsedy vlády České socialistické republiky. Předsednictvo České národní rady na své včerejší schůzi tuto demisi přijalo.

Vážení přítomní, předpokládám, že všichni víte ze zpráv sdělovacích prostředků o jednáních, která probíhají u kulatého stolu také v zájmu toho, aby složení zákonodárných sborů odpovídalo současnému rozložení rozhodujících politických sil v naší společnosti.

Rekonstrukce Federálního shromáždění byla ukončena v úterý 30. ledna letošního roku. Dnes máme na pořadu naší 20. schůze rekonstrukci poslaneckého sboru České národní rady.

První krok k tomu byl dokončen tím, že rezignacemi poslanců a odvoláním poslanců politickými stranami bylo uvolněno 64 poslaneckých míst. V této chvíli má tedy Česká národní rada 136 poslanců. Podle prezenční listiny je z tohoto počtu přítomno 116 poslanců.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, před zahájením schůze vám byl na lavice rozdán návrh pořadu dnešní schůze. Před závěrem dnešního jednání ještě předpokládáme vystoupení poslanců Hofmana nebo Kocurové s informací o postupu práce komise Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetřováním událostí ze 17. listopadu loňského roku. K tomu jste dostali písemné podklady též.

Máte k tomuto návrhu pořadu, jak vám jej předkládá předsednictvo České národní rady, nějaké připomínky nebo doplnění? Nemáte. Mohu tedy nechat o návrhu pořadu hlasovat.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem 20. schůze České národní rady, tak jak jej máte v deskách, ať zvedne ruku! Děkuji.

Je někdo proti? Není.

Zdržel se někdo hlasování? Rovněž ne.

Návrh pořadu dnešní schůze je tímto schválen.

Můžeme tedy přistoupit k projednávání prvního bodu pořadu, kterým je

I.

Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na usnesení České národní rady k volbě poslanců České národní rady podle sněmovního tisku 165

Předseda mandátového a imunitního výboru, poslanec Vratislav Štěpánek sněmovní tisk uvede. Prosím ho, aby se ujal slova.

Předseda mandátového a imunitního výboru poslanec Vratislav Štěpán: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, rezignací 45 poslanců České národní rady, členů KSČ, na jejich poslanecký mandát, 1 poslance bez stranické příslušnosti a odvoláním 14 poslanců České národní rady Komunistickou stranou Československa, 4 poslanců Československé strany lidové z jejich poslaneckých funkcí se uvolnilo v České národní radě celkem 64 poslaneckých míst.

Všechny rezignace a odvolání vzalo předsednictvo České národní rady na vědomí, jak požadují příslušná zákonná ustanovení. Tím je vytvořen předpoklad pro obměnu poslaneckého sboru tak, aby to odpovídalo dohodě rozhodujících politických sil o složení České národní rady, to jest 17 poslanců, členů Československé strany lidové, 17 poslanců, členů Československé strany socialistické, 82 poslanců, členů Komunistické strany Československa, 33 poslanců bez stranické příslušnosti a 51 poslanců zastupujících Občanské fórum.

Politické strany a Občanské fórum předložily návrhy na nové poslance, jak je uvedeno v tisku 165.

Prosím vás ještě, abyste si v tomto tisku opravili u volebního obvodu 34 jméno Martin Pecna. Nikoli tedy Pecna, ale Pecina. Volební obvod 140 - nikoli Jiří Honajzl, ale Jiří Honajzer. Před schůzí České národní rady představitelé Občanského fóra nás požádali, aby ve volebním obvodu 159 byl škrtnut navrhovaný poslanec České národní rady Martin Syka a toto místo bylo ponecháno zatím neobsazené. To znamená, že Občanské fórum navrhuje v tuto chvíli zatím 50 poslanců. Prosím tedy - ve volebním obvodu 159 škrtnout jméno Martin Syka. Volební obvod 181, pokud jsem dostal správnou informaci, nikoli Vlastimil, ale Vlastislav Valtr.

Mandátový a imunitní výbor ověřil, že všichni navrhovaní kandidáti na poslance české národní rady jsou podle čl. 3 odst. 1 Ústavy ČSSR a podle ústavního zákona ze dne 28. prosince, o doplňování a volbách do zastupitelských sborů voleni za poslance České národní rady.

Politické rozvržení navrhovaných poslanců je tedy následující: 51 poslanců bez stranické příslušnosti navržených Občanským fórem, 3 poslanci Československé strany socialistické, 7 poslanců Československé strany lidové a 3 poslanci Komunistické strany Československa.

Tím je splněna dohoda rozhodujících politických sil, aby v České národní radě bylo tedy, podle poslední úpravy, 50 poslanců navržených Občanským fórem, 33 poslanců bez stranické příslušnosti, 82 poslanců Komunistické strany Československa, 17 poslanců Československé strany lidové a 17 poslanců Českoslovanské strany socialistické.

Vážený pane předsedo, z uvedených skutečností mohu navrhnout jménem imunitního a mandátového výboru, aby podle už uvedeného zákona ze dne 28. prosince 1989 Česká národní rada přijala usnesení, jak je navržené ve sněmovním tisku 165.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji předsedovi mandátového a imunitního výboru poslanci Štěpánkovi za přednesenou zprávu.

Má někdo z poslanců k přednesené zprávě nějaké dotazy či připomínky? Nemá. Doporučuji, abychom o celém návrhu usnesení, tak jak je uvedeno ve sněmovním tisku 165, hlasovali najednou. Má k tomuto způsobu hlasování někdo nějaké připomínky? Nejsou připomínky.

Kdo tedy souhlasí s návrhem usnesení České národní rady tak, jak je obsažen ve sněmovním tisku č. 165, ať zvedne ruku! Děkuji vám.

Je někdo proti? Není.

Zdržel se někdo hlasování? Rovněž ne. Děkuji vám.

Schválením tohoto usnesení jsme doplnili Českou národní radu o 63 poslanců. Doporučuji, abychom nyní udělali přestávku k přípravě na složení poslaneckých slibů. Přerušíme tedy naše jednání zhruba na 20 minut.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji přerušené jednání. Dovolte, abych mezi námi uvítal nové poslance České národní a jménem všech stávajících poslanců České národní rady jim poblahopřál ke zvolení do tohoto zastupitelského sboru.

Již několikrát jsem hovořil o úkolech České národní rady a nerad bych se opakoval. Proto mi - noví členové poslaneckého sboru - dovolte vyslovit pouze několik vět: Proces demokratizace nepochybně s sebou přinese i vzrůst úlohy České národní rady, tak jako každého zastupitelského sboru, přestože nás od svobodných voleb dělí pouze několik měsíců. Již nyní je však naší povinností přispívat k tomu, aby Česká národní rada byla skutečně chápána jako zástupce zájmů lidu země České, moravské i slezské.

Ne všechno je jednoduché. Předchozí apriorní jednota myšlení byla nahrazena pluralitou a to samozřejmě vede k tomu, že na tutéž věc mohou být různé názory. Odlišnost názorů odpovídá též odlišnosti zájmové. Vyjevování těchto názorů se však vždy musí dít ústavními prostředky, to je zejména na půdě parlamentu.

Vítáme proto do našeho zastupitelského sboru novou krev. Věříme, že nepochybně přispěje k tomu, že tento sbor daleko více než dosud bude vyjadřovat skutečné zájmy občanů.

Přes krátkost období do svobodných voleb nás čeká mnoho práce. Budeme přijímat řadu zákonů, vážně se budeme muset zamyslet nad státním rozpočtem, a to z toho důvodu, aby vycházel z potřeb České republiky. Ne vždy půjde o otázky jednoduché, zejména pokud se jedná o vztah k federaci. Jsme však povinni dbát hlasu lidu a nepřipustit přílišnou benevolenci jeho vyslyšení.

Dovolte mi, abych na závěr svého krátkého slova popřál novým poslancům mnoho zdaru v jejich práci tak, aby se naše společné dílo podařilo.

Nově zvolení poslanci se nám nyní představí při projednávání druhého budu pořadu, kterým je

II.

Slib nově zvolených poslanců České národní rady

Podle ústavního zákona o československé federaci je každý poslanec povinen složit poslanecký slib, a to v první schůzi, které se po svém zvolení zúčastní. Ústavní zákon dále praví, že odmítnutí složit slib anebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Místopředseda České národní rady poslanec Josef Kaňa nejprve přečte ústavním zákonem předepsanou formuli. Pak poslanci složí jednotlivě slib do mých rukou se slibem "slibuji".

Ke složení slibu budou poslanci přistupovat v pořadí od nejnižšího čísla volebního obvodu.

Nyní tedy prosím místopředsedu České národní rady poslance Josefa Kaňu, aby přečetl formuli poslaneckého slibu a poté poslance, aby přistupovali ke složení slibu. (Shromáždění povstává).

Místopředseda ČNR Josef Kaňa: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice, České socialistické republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony Československé socialistické republiky i České socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

Nyní budete přistupovat k panu předsedovi a složíte do jeho rukou slib, tak jak budu číst jednotlivé poslance. Hana Marvanová, Karel Tuček, Pavel Peška, Petr Lom, Viktor Dobal, Ivo Palkoska, Jaroslava Moserová, Vladimír Struska, Bohuslav Hubálek, Helena Němcová, Marek Benda, Václav Povolný, Zdeněk Spousta, Ivana Janů, Martin Pecina, František Adámek, Jiří Rubín, Josef Lesák, Karel Kříž, Jiří Vlach, Václav Bedřich, Rudolf Střítecký, Jaroslav Matějka, Luboš Krejčíř, Anna Röschová, Stanislav Volák, Jaroslav Kraus, Vítězslav Jurásek, Jiří Karas, Marcel Hájek, Jan Kalvoda, Miroslav Braný, Vladimír Laštůvka, Josef Šedivý, Stanislav Křeček, Josef Vondráček, Marie Kolomazníková, Aleš Slavík, Vladimír Mikan, Josef Krejčí, Vlastimil Doubrava, Radovan Brychta, Vojtěch Dohnal, Libor Novák, (poslankyně Marie Kolomazníková nebyla přítomna), Libor Novák, Karel Holomek, Vladimír Škoda, Jan Sapák, Josef Kovalčuk, Rostislav Hakl, Jiří Honajzer, Jan Kasal, Miloš Klíma, Karel Biňovec, Tadeusz Wantula, Jiří Fiedor, Čeněk Tvrdoň, Leopold Zubek, Vlastislav Valtr, Alois Válek, Josef Pavela, Jiří Novák, Jindřich Němčík a Miroslav Mírný.

To jsou všichni nově zvolení poslanci, pane předsedo.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Pro úplnost se ptám: Složili všichni přítomní slib poslance? Ano. Děkuji vám.

Samozřejmě, všem poslancům k jejich mandátu a složení slibu gratuluji.

Můžeme tedy přistoupit ke třetímu bodu pořadu, kterým je

III.

Návrh skupiny poslanců České národní rady na odvolání některých místopředsedů České národní rady, předsedů výborů České národní rady a dalších členů předsednictva České národní rady

Vážené poslankyně, vážení poslanci, s návrhem skupiny poslanců České národní rady vás seznámí místopředseda České národní rady Josef Kaňa. Prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda ČNR Josef Kaňa: Vážené poslankyně, vážení poslanci, skupina poslanců ve složení Josef Kaňa, Bohumír Rosický, Marie Stiborová, Jan Škoda, Vratislav Štěpánek a Jan Uřičář navrhuje, aby na základě politické dohody a v návaznosti na rekonstrukci České národní rady byla umožněna i rekonstrukce předsednictva České národní rady.

V tomto směru navrhuje, aby byli odvoláni tito členové předsednictva České národní rady z funkcí:

Bohumír Rosický z funkce místopředsedy České národní rady, předsedy výboru České národní rady pro školství a vědu a člena předsednictva České národní rady;

Jan Uřičář z funkce místopředsedy České národní rady;

Josef Mečl z funkce předsedy ústavně právního výboru a člena předsednictva České národní rady;

Josef Kaňa z funkce předsedy výboru pro obchod, služby a dopravu České národní rady;

Miroslava Voleská z funkce členky předsednictva České národní rady;

Alois Švrček z funkce člena předsednictva České národní rady;

Jan Kotvald z funkce člena předsednictva České národní rady.

Tolik, vážené poslankyně a vážení poslanci, k návrhu skupiny poslanců.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji místopředsedovi Josefu Kaňovi.

Má k tomuto návrhu někdo dotazy nebo připomínky? Nejsou žádné.

Navrhuji hlasovat o každém poslanci jednotlivě. Jsou proti tomuto způsobu hlasování nějaké námitky? Nejsou.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je v současné době přítomno ve sněmovně 191 poslanců a Česká národní rada je usnášeníschopná.

Kdo tedy souhlasí s návrhem usnesení na odvolání poslance Bohumíra Rosického z funkce místopředsedy České národní rady, předsedy výboru České národní rady pro školství a vědu a člena předsednictva České národní rady, ať zvedne ruku! Děkuji.

Je někdo proti? Ne.

Zdržel se někdo hlasování? 21 poslanců se zdrželo hlasování.

Návrh je schválen. Děkuji.

Kdo souhlasí s návrhem na odvolání poslance Jana Uřičáře z funkce místopředsedy České národní rady, ať zvedne ruku!

Je někdo proti? 50 poslanců bylo proti.

Zdržel se někdo hlasování? 32 poslanců.

Děkuji. Návrh na usnesení je schválen většinou hlasů.

Kdo souhlasí s návrhem na odvolání poslance Josefa Mečla z funkce předsedy ústavně právního výboru České národní rady a člena předsednictva České národní rady, ať zvedne ruku!

Je někdo proti? 20 hlasů je proti.

Zdržel se někdo hlasování? 30 poslanců.

Děkuji. Návrh je většinou hlasů přijat.

Kdo souhlasí s návrhem na odvolání poslance Josefa Kani z funkce předsedy výboru ČNR pro obchod, služby a dopravu, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP