Úterý 13. března 1990

/Začátek schůze České národní rady v 10.00 hodin./

Přítomni:

Předseda České národní rady Jaroslav Šafařík, místopředsedové České národní rady Miroslav Šlouf, Josef Kaňa, Michal Kraus a dalších 181 poslanců.

Za vládu České republiky přítomen místopředseda Petr Mišoň.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vítám vás všechny na 24. schůzi České národní rady a přeji vám všem dobrý den. Vítám mezi námi i některé členy vlády, místopředsedu vlády pana Mišoně, zároveň sděluji, že neúčast vlády na dnešním zasedání jsem projednal s předsedou vlády panem Pithartem, protože vesměs budeme projednávat zákony ČNR, vypustili jsme i dotazy a odpovědi na členy vlády, protože hlavní program směrem k vládě budeme mít příští plenární schůzi nebo přespříští, kdy budeme projednávat státní rozpočet České republiky na zbytek letošního roku.

Navrhuji vám pořad dnešního jednání, tak jak jste ho pro přehled dostali na lavice. Je to těchto deset bodů:

1. Návrh na volbu poslance ČNR

2. Slib poslance

3. Návrh na volbu člena výboru České národní rady

4. Návrh ústavního zákona ČNR o státních symbolech České republiky

5. Návrh zákona ČNR o používání státního znaku a státní vlajky České republiky

6. Návrh ústavního zákona ČNR o slibu poslance ČNR a národního výboru a slibu členů vlády České republiky,

7. Návrh ústavního zákona ČNR o počtu poslanců ČNR

8. Návrh ústavního zákona ČNR o volebním období ČNR

9. Návrh usnesení ČNR k návrhu na vydání zákona Federálního shromáždění o změně slibu soudců

10. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 6. do 13. března letošního roku.

Po projednání uvedeného pořadu ve 14 hodin bude zahájen seminář ministerstva financí federální vlády za účasti ministra financí České republiky, na který jsou povinně zváni členové ústavně právního výboru a výboru pro plán a rozpočet, ale i zpravodajové jednotlivých kapitol pro rozpočet České republiky. Z toho důvodu jsme, jak už jsem říkal, nezařazovali na dnešní pořad dotazy a odpovědi členů vlády. Pokud bude mít kterýkoliv z poslanců zájem, může se tohoto semináře zúčastnit.

Na lavice vám byl rozdán přehled podnětů z minulých schůzí. Odpovědi na ně mohou členové vlády přednést na příští schůzi ČNR. Současně jste také obdrželi soubory usnesení z 21. a 22. schůze ČNR. Zároveň vám byly nebo budou ještě v průběhu jednání rozdány federální sněmovní tisky.

Půjde především o zákony, které se týkají zjednodušeně řečeno soukromého podnikání. Jsou to návrhy zákonů o akciových společnostech, o individuálním podnikání fyzických osob a s tím související změny zákonných ustanovení o sociálním zabezpečení i o formách vlastnictví.

Tyto návrhy federálních zákonů projednají všechny výbory a protože Federální shromáždění o nich bude ještě nyní koncem března jednat, zbývá nám k zaujetí stanoviska poměrně málo času. Přesto vás žádám a prosím, aby všichni poslanci věnovali maximální pozornost uvedeným návrhům zákonů a výbory aby svá jednání ukončily 19. března, abychom mohli 20. března Federálnímu shromáždění zaslat společné zprávy výborů.

Není bohužel vyloučeno ani to, že některé zákony dostaneme v časové tísni až v den jejich projednání ve výborech. Potom nezbude než před vlastním jednáním vyhradit určitý čas na přečtení předložených návrhů. Ale i za těchto podmínek se budeme muset k federálním návrhům vyjádřit. Jiná cesta však v současné době není, protože frekvence zákonů je tak veliká a bohužel časový prostor naopak je nepatrný.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, máte k návrhu pořadu na dnešní plenární schůzi ČNR nějaké připomínky nebo dotazy? Budeme tedy hlasovat. Konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomno ve sněmovně 175 poslanců. Česká národní rada je tedy schopna se usnášet.

Kdo souhlasí s navrženým pořadem dnešní schůze, jak jsem jej uvedl, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji vám.

Je někdo proti? Není.

Zdržel se někdo hlasování? Rovněž ne.

Pořad jsme schválili jednomyslně.

Přistoupíme k projednání prvního bodu pořadu, kterým je

I.

Volba poslance České národní rady

V posledních dnech se uvolnily dva poslanecké mandáty. V tomto okamžiku má Česká národní rada 198 poslanců. Na jeden z uvolněných poslaneckých mandátů byla navržena paní Helena Hynková. K předloženému návrhu se sešel mandátový a imunitní výbor ČNR, aby posoudil, zda jsou pro volbu splněny zákonné předpoklady. Zprávu o tom předá předseda mandátového a imunitního výboru poslanec Vratislav Štěpánek. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Vratislav Štěpánek: Pane předsedo, vážená Česká národní rado, předsednictvo ČNR na své poslední schůzi, jak jsme slyšeli, přijalo rezignaci paní poslankyně Jany Lacinové za KSČ, volební obvod číslo 30, v jmenném seznamu poslanců, který všichni máte, je uvedena pod číslem 97 a pana poslance Karla Tučka, volební obvod 5, uveden je pod pořadovým číslem 180, za Občanské fórum. Ústřední výbor KSČ podle ústavního zákona 183/89 navrhuje na uvolněné místo volební obvod 30 paní poslankyni Helenu Hynkovou, narozenou 15. srpna 1937, učitelku základní školy ve Velimi, bytem ve Velkém Oseku. Občanské fórum zatím na uprázdněné místo ve volebním obvodě číslo 5 nenavrhlo svého kandidáta.

Mandátový a imunitní výbor na své dnešní schůzi zjistil, že paní Helena Hynková splňuje podmínky pro volbu za poslankyni České národní rady podle Ústavy republiky čl. 3, odst. 1 a podle ústavního zákona 183/1989 Sb., o volbě nových poslanců a je proto volitelná za poslankyni České národní rady. Mandátový a imunitní výbor mě, pane předsedo, pověřil, abych předložil plénu ČNR návrh na toto usnesení:

Česká národní rada volí podle ústavního zákona 183/89 Sb. ze dne 28. prosince 1989 o volbě nových poslanců zákonodárných sborů za poslankyni České národní rady paní Helenu Hynkovou, volební obvod 30.

Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Pane poslanče, děkuji za přednesení zprávy mandátového a imunitního výboru. Má někdo z vás nějaké připomínky, případně dotazy k uvedenému návrhu? (Ne.) Nemá. Budeme tedy hlasovat o návrhu mandátového a imunitního výboru na usnesení, tak jak jej přednesl jeho předseda.

Kdo souhlasí s tím, aby Helena Hynková byla zvolena poslankyní České národní rady ve volebním obvodu č. 30 ve smyslu navrženého usnesení mandátového a imunitního výboru, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji vám.

Je někdo proti tomuto návrhu? (2) Dva.

Zdržel se někdo hlasování? (5) 5 poslanců se zdrželo hlasování.

Konstatuji, že tím jsme zvolili Helenu Hynkovou poslankyní České národní rady. Nyní mi dovolte, abych zvolenou poslankyni pozval ke složení slibu. (Děje se.)

Vážená paní, Česká národní rada vás právě zvolila poslankyní. K tomu vám blahopřeji a prosím, abyste složila předepsaný slib.

Pro úplnost připomínám, že podle ústavního zákona o československé federaci je každý poslanec povinen složit slib, a to již v první schůzi, které se po svém zvolení zúčastní. Ústavní zákon dále praví, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Prosím místopředsedu České národní rady Josefa Kaňu, aby přečetl ústavní formuli poslaneckého slibu a poslankyni Helenu Hynkovou, aby přistoupila ke složení slibu do mých rukou slovem "slibuji". (Přítomní povstávají.)

Místopředseda ČNR Josef Kaňa: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé republice a České republice. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se Ústavou a ostatními zákony Československé republiky i České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život".

/Složení slibu - potlesk./

III.

Volba člena výboru České národní rady

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Dalším bodem pořadu je volba člena výboru České národní rady.

Doporučuji vám, abychom zvolili naši novou poslankyni za členku výboru ČNR pro školství a vědu. Má k tomuto návrhu někdo připomínky? (Ne.) Nejsou.

Kdo tedy souhlasí, aby poslankyně Helena Hynková byla zvolena členkou výboru České národní rady pro školství a vědu, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.)

Kdo je proti tomuto návrhu? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se hlasování? (4) 4 poslanci se zdrželi hlasování.

Volba člena výboru byla schválena většinou hlasů.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, na dnešní schůzi se budeme věnovat převážně zákonodárné činnosti.

Dalším bodem pořadu našeho jednání je

IV.

Návrh ústavního zákona České národní rady o státních symbolech České republiky

Návrh ústavního zákona vám byl jako sněmovní tisk 178 rozdán na minulé schůzi ČNR a dnes jste obdrželi na lavice společnou zprávu výborů České národní rady jako sněmovní tisk 179.

Odůvodněním tohoto návrhu ústavního zákona je za skupinu poslanců České národní rady pověřen poslanec Walter Herrgesell, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Walter Herrgesell: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, diskuse, kterou jsme společně absolvovali při projednávání státních symbolů České republiky, byla natolik široká, že se domnívám, že dnes ve své zpravodajské zprávě mohu být velice stručný.

Všechny výbory České národní rady projednávaly návrhy ústavního zákona České národní rady o státních symbolech dvakrát a nakonec dosáhly konsensu, jehož výsledkem je návrh ústavního zákona České národní rady, tisk č. 178, včetně grafického provedení státních znaků České republiky, který se dnes předkládá České národní radě ke schválení.

Cesta k dosažení shody nebyla jednoduchá. Společná komise poslanců ČNR a vybraných heraldiků a historiků předložila v prvním kole jednání z několika navrhovaných alternativ dvě nejpřijatelnější varianty státního znaku, o nichž výbory jednaly v polovině února. Čtyři výbory se tehdy vyjádřily pro znak čtvrcený, dva výbory schválily návrh znaku, na němž byl český lev, nesoucí na hrudi štítek s dělenou moravsko-slezskou orlicí, dva výbory doporučily projednat státní symboly České republiky až současně s přípravou nové ústavy, jeden výbor doporučil použití velkého a malého státního znaku České republiky. Na tomto posledním námětu jsme se nakonec ve druhém kole jednání výborů, které proběhlo minulý týden, shodli všichni, neboť respektuje jak zohlednění rovnoprávného postavení Moravy a Slezska v České republice ve formě velkého znaku, tak praktické připomínky k používání státního znaku ve zmenšené podobě ve formě českého lva na malém státním znaku.

Z historického pohledu je i forma malého znaku správná, neboť český lev byl vždy oprávněn zastupovat všechny země českého království, tedy i Moravu a Slezsko. Grafické ztvárnění obou znaků je dílem grafika pana Jiřího Rathauského a bude přílohou schváleného ústavního zákona ČNR o státních symbolech České republiky.

Všeobecné shody bylo dosaženo ve všech výborech k otázce státní vlajky a státní pečeti. Při jednání výborů v minulém týdnu byl v několika výborech vznesen požadavek, aby ústavní zákon ČNR o státních symbolech České republiky upravil stejně, jak tak učinila Slovenská národní rada i státní hymnu České republiky.

Jak vyplývá ze společné zprávy výborů, která vám byla předložena, vkládá se do návrhu ústavního zákona nový článek číslo 4, který státní hymnu, stejně jako ostatní státní symboly upravuje a dosavadní články 4 a 5 se tedy přečíslovávají na číslo 5 a 6.

Dovolte, abych tento článek 4 ve své zpravodajské zprávě ocitoval, tedy článek 4 - státní hymna: Státní hymnu České republiky tvoří první sloka písně Františka Škroupa na slova Kajetána Tyla Kde domov můj.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych v závěru své společné zpravodajské zprávy připomněl, že otázka státních symbolů České republiky, kterou dnes máme definitivně uzavřít, je velice citlivá, což se v průběhu prací na přípravě ústavního zákona mnohokrát projevilo. Nejen my, poslanci ČNR, jsme se jí velmi podrobně a několikrát zabývali, ale i desítky dopisů, zaslaných ČNR i osobních návštěv občanů v této budově svědčí o mimořádném zájmu veřejnosti o to, jak budou státní symboly České republiky, zejména státní znak vyjadřovat rovnoprávné postavení zemí České republiky, i o to, aby byly estetické, všemu lidu srozumitelné, historicky správné, s dlouhou dobou platnosti.

Domnívám se však, že jsme s ohledem na všechny uvedené skutečnosti věnovali ve všech výborech projednávanému návrhu ústavního zákona České národní rady mimořádnou pozornost, neboť jsme si s pocitem vlastenectví uvědomovali závažnost našeho rozhodnutí. Jménem všech výborů, které návrh ústavního zákona ČNR o státních symbolech České republiky, tisk číslo 178 projednaly doporučuji České národní radě, aby návrh zákona ve znění společné zprávy, tisk číslo 179, schválila.

Děkuji vám.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji panu poslanci za přednesenou společnou zprávu výborů. Zahajujeme rozpravu k tomuto bodu, dosud je do rozpravy přihlášen poslanec Jiří Rubín. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Rubín: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych nejdříve projevil uspokojení nad tím, že mohu po dvaceti letech v této památné síni opět jako poslanec promluvit, kterou jsem tehdy s mnoha dalšími poslanci v roce 1969-70 musel opustit a abych také zaujal své stanovisko, pokud jde o naše státní symboly.

V roce 1968 jsme chtěli mít vlastní státní symboly naší české státnosti, ovšem tehdejší vedení tomu nepřálo a to vedení komunistické strany, prakticky se to projednávalo jen ve výborech a k vyhlášení státních symbolů naší státnosti prakticky nedošlo.

Víte dobře, že tam mnohému vadila třeba už jen ta zlatá koruna království českého na českém lvu, byla nahrazena v našem státním znaku pěticípou hvězdou, a to ne prosím vás jen na státním znaku, vadilo to tenkrát i normalizátorům i na jiných symbolech, které třeba máme. Vzpomínám jen na naše Národní divadlo, když se opravovalo Národní divadlo, tak na té zlaté střešní zahrádce pozlacené zmizely svatováclavské korunky a byly nahrazeny zlatými pěticípými hvězdami, které tam jsou dodnes. Takže skutečně chci konstatovat, že jsem rád, že mohu v této památné sněmovní síni, kde se dívám nade dveře, kde máme skutečně královského českého lva a nad ním symbol - korunu svatováclavskou.

K samotnému návrhu zákona o našich státních symbolech chci říci, že vystihuje vcelku naši situaci. Velký znak pamatuje na historické země - země koruny české - koruny svatováclavské, Slezsko, Moravu, Čechy a malý znak nás stmeluje, jako jeden český národ, jak bylo také panem zpravodajem zde řečeno, a to v jednom královském českém lvu, který vždycky reprezentoval náš český národ, do něhož historické země Morava i Slezsko po staletí patřily.

Chtěl bych jménem Klubu poslanců Československé strany lidové doporučit přijetí tohoto zákona o všech státních symbolech, jak o malém, tak i velkém znaku, o státní pečeti i o státní hymně. A prohlašuji, že také naši poslanci budou pro tento návrh hlasovat.

Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji pane poslanče, do rozpravy se dále přihlásil poslanec Palkoska, prosím ho, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP