Středa 28. března 1990

/28. března 1990 začátek schůze ČNR v 15.00 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Jaroslav Šafařík, místopředsedové České národní rady Miroslav Šlouf, Josef Kaňa, Jaroslava Moserová a Michal Kraus a dalších 185 poslanců.

Členové vlády České republiky, předseda vlády Petr Pithart, I. místopředsedové vlády František Vlasák a Antonín Hrazdíra, místopředsedové vlády Antonín Baudyš a Petr Mišoň, ministr financí, cen a mezd Jiří Nikodým, ministr výstavby a stavebnictví Ludvík Motyčka, ministr kultury Milan Lukeš, ministr zdravotnictví a sociálních věcí Pavel Klener, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr zemědělství a výživy Jan Vodehnal, ministr lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Jaroslav Boček, ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasta Štěpová, ministr životního prostředí Bedřich Moldan a ministryně - předsedkyně výboru lidové kontroly Jitka Zetková.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, milí hosté, zahajuji 25. schůzi České národní rady, na které vás všechny co nejsrdečněji vítám. Rád mezi námi vítám i vládu České republiky, kterou vede zatím i. místopředseda pan Vlasák. Předseda vlády se dostaví během jedné hodiny. Vítám mezi námi také zástupce všech ministerstev a dalších ústředních orgánů a všechny ostatní hosty, samozřejmě že vítám zástupce našich sdělovacích prostředků.

Návrh pořadu, tak jak je uveden na pozvánce, musíme změnit, a to tak, že zúžíme návrh o tři návrhy zákonů, které navazují na federální vládní návrh. Protože tyto ještě Federální shromáždění neprojednalo, nemůžeme tak pochopitelně učinit ani my. Jde o body V., VI. a VIII. původního návrhu pořadu uvedeného na pozvánce, kterou jsme vám rozeslali 18. března. (Prosím o klid.)

Včera jsem obdržel od Koordinačního centra Občanského fóra návrh na kandidáta na uvolněný poslanecký mandát po panu Karlu Tučkovi. Proto první tři body našeho pořadu se budou týkat volby nového poslance.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji vám tedy následující pořad této plenární schůze České národní rady, která bude podle předpokladů ukončena v pátek v dopoledních hodinách:

I. Volba poslance České národní rady

II. Slib poslance

III. Volba nově zvoleného poslance do výboru České národní rady

IV. Odpovědi členů vlády na interpelace poslanců České národní rady

V. Odpovědi členů vlády na otázky a podněty poslanců z minulých schůzí České národní rady

VI. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů pro přípravu zákonů (jedná se o tisk 202, který máte k dispozici)

VII. Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990 (jsou k dispozici vám všem tisky 190 a 205)

VIII. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce (seznam těchto soudců je uveden v tisku 203)

IX. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České republiky po dohodě s ministerstvem spravedlnosti na volbu některých soudců z povolání k soudům České republiky (návrh je uveden v tisku 187, který rovněž máte k dispozici)

X. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, resp. dříve platné České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124 z roku 1969 Sb. (v tomto případě se jedná o sněmovní tisky ČNR 200 a 211)

XI. Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky (k tomuto bodu máte k dispozici tisky 199 a 210)

XII. Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě

XIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 13. do 20. března 1990

Vážené poslankyně, vážení poslanci, sami z návrhu pořadu vidíte, že program naší 25. schůze České národní rady je velice náročný. Předpokládám, že bychom měli projednat dnes zhruba do 18.30 hodin, kdy bude také připravena večeře, sedm bodů pořadu. Zítra bychom začínali v 8.00 hodin projednáním zákona České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1990, pokračovali bychom ještě 3 body a v pátek bychom si nechali pouze body dva, tj. volba soudců a vládní návrh zákona o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě. Jedná se o to, že prakticky navazujeme naším jednáním na jednání Federálního shromáždění a nevíme, v jak čistém znění zákon bude přijat ve Federálním shromáždění. Jakmile bude schválen po připomínkách ve Federálním shromáždění, musí se sejít v průběhu schůze, tak aby to nenarušilo náš pořad, abychom nečekali, ústavně právní výbor, který projedná potom případné doplňky, které vyplynou z eventuálních změn těchto zákonů ve Federálním shromáždění.

Celá režie a program by byl udělán tak, abychom skutečně tím, že musí zasednout ústavně právní výbor, nenarušili náš pořad jednání, abychom neměli zbytečné prodlevy v jednání a abychom schůzi ukončili v pátek včas.

Volbu soudců na pátek ponecháváme proto, že paní ministryně spravedlnosti Burešová jednak mne o to požádala, omluvila se ze dvou dní jednání České národní rady - dnes a zítra - protože je s delegací v Sovětském svazu, a na páteční jednání bude připravena odpovídat na eventuální dotazy ve věci volby nových soudců.

Jak jste jistě postřehli, předsednictvo nezařadilo na pořad třídenní schůze dotazy na členy vlády, protože předpokládáme, že většina dotazů by měla v této schůzi být přednesena v rámci diskusních příspěvků anebo dotazů, případně interpelací v rámci projednávání rozpočtu České republiky. Pokud bude potřeba a budou i dotazy na vládu z jiné oblasti, je možno tedy ještě před schválením pořadu samozřejmě program doplnit o dotazy a podněty na vládu České republiky.

Má někdo z poslankyň a poslanců připomínku k předloženému návrhu pořadu jednání 25. plenární schůze České národní rady? Ano, poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Volební obvod 22, Křesťansko-demokratická strana. Navrhuji, aby byl pořad zítřejšího jednání doplněn o návrh Klubu bezpartijních a Klubu Občanského fóra, týkající se stanoviska České národní rady k situaci v Litvě.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Dobře, děkuji. Domnívám se, protože zde máme některé další dotazy, již dnes přihlášené, týkající se kupříkladu resortu ministerstva zdravotnictví apod., které nesouvisí přímo s rozpočtem, že bychom mohli zařadit bod "Různé" jako XIV. bod. Můžeme si ho dát třeba na zítřek, to už podle času, jak budeme vypadat v časové režii, a mohli bychom projednat i návrh Klubu poslanců bezpartijních z řad Občanského fóra, jmenovitě poslance Bendy, a případně některé podněty, které mají poslanci již teď přihlášené do rozpravy. Souhlasíte tedy, aby byl pořad doplněn o bod XIV. Již nikdo nemá připomínku k programu? Ne.

Zjišťuji, že podle prezenční listiny je přítomno v této chvíli 173 poslanců ve Sněmovně a že Česká národní rada je schopna se usnášet. Jenom pro úplnost připomínám, že v této chvíli má Česká národní rada 199 poslanců, dvoustý poslanec pravděpodobně bude, pokud ho zvolíme, doplněn za několik minut. Můžeme tedy hlasovat, protože jsme usnášeníschopní.

Kdo souhlasí s návrhem pořadu schůze, jak jsem jej přednesl a doplnil o bod XIV. Různé, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? Není.

Zdržel se hlasování? Rovněž nikdo. Program byl přijat jednomyslně.

Ještě bych jenom připomněl, že vám byly na lavice rozdány některé sněmovní tisky, dále interpelace poslance Čestmíra Adama na předsedu vlády České republiky Petra Pitharta ze dne 16. března 1990. Prosím, abyste se s ní seznámili. Dále máte k dispozici seznam podnětů a otázek vznesených na 23. a 24. schůzi České národní rady. Současně jste dostali i soubory usnesení ze dvou posledních schůzí České národní rady.

Nyní přistoupíme k projednání prvého bodu pořadu, a tím je

I.

Volba poslance České národní rady

K předloženému návrhu Koordinačního centra Občanského fóra se dnes sešel mandátový a imunitní výbor České národní rady, aby posoudil, zda jsou pro volbu splněny zákonné předpoklady. Zprávu o tom nám podá předseda tohoto výboru poslanec Vratislav Štěpánek, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Vratislav Štěpánek: Pane předsedo, paní a pánové, v souladu se zákonem č. 183/1989 Sb., o volbě nových poslanců zákonodárných sborů navrhuje Občanské fórum na uvolněný mandát volební obvod č. 5, Praha 4 pana RNDr. Martina Bursíka, narozeného 12. 8. 1959 v Praze, bytem Praha 4, Nad Nuslemi 18, bez politické příslušnosti.

Mandátový a imunitní výbor na své dnešní schůzi shledal, že navržený kandidát pan dr. Martin Bursík splňuje podmínky požadované ústavou naší republiky, článek 3, odstavec 1 a ústavního zákona č. 183/1989 Sb., pro volbu za poslance České národní rady. Pane předsedo, jménem mandátového a imunitního výboru podávám tedy návrh usnesení České národní rady.

Česká národní rada podle ústavního zákona č. 183/1989 Sb., o volbě nových poslanců zákonodárných sborů volí za poslance České národní rady pana RNDr. Martina Bursíka, narozeného 12. 8. 1959 v Praze, bytem Praha 4, Nad Nuslemi 18, bez politické příslušnosti, za volební obvod 5.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji, pane předsedo.

Vážené paní a pánové poslanci, slyšeli jste návrh mandátového a imunitního výboru. Má někdo k předloženému návrhu na usnesení nějakou připomínku, případně dotaz na předsedu mandátového a imunitního výboru? Není dotaz ani připomínka. Mohu nechat hlasovat.

Kdo tedy souhlasí, aby Česká národní rada přijala usnesení navržené mandátovým a imunitním výborem, a tím abychom zvolili pana dr. Martina Bursíka poslancem České národní rady ve volebním obvodu č. 5, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji vám.

Je někdo proti? Není.

Zdržel se někdo hlasování? Jeden.

Konstatuji, že pan Martin Bursík byl zvolen poslancem České národní rady. Prosím, abyste pozvali pana poslance ke složení poslaneckého slibu.

Vážený pane, Česká národní rada vás právě zvolila poslancem a k tomu vám upřímně blahopřeji. Pro úplnost připomínám, že podle ústavního zákona o československé federaci je každý poslanec povinen složit slib, a to v prvé schůzi České národní rady, která se schází a které se poslanec zvolený zúčastňuje. Ústavní zákon dále praví, že odmítnutí složit slib, anebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.

Prosím nyní místopředsedu České národní rady pana Josefa Kaňu, aby přečetl ústavní formuli poslaneckého slibu, a poslance Martina Bursíka, aby přistoupil ke složení slibu do mých rukou slovem "slibuji".

Místopředseda ČNR Josef Kaňa: "Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice a československé socialistické republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a Československé socialistické republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

Poslanec Martin Bursík: Slibuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Můžeme přikročit k bodu III, a tím je volba právě zvoleného poslance Bursíka do výboru České národní rady.

III.

Volba člena výboru České národní rady

Vážené poslankyně a poslanci, doporučuji vám, abychom zvolili našeho nového poslance za člena výboru České národní rady pro zemědělství a výživu, jehož členem byl i bývalý poslanec pan Karel Tuček. Přáním poslance Bursíka Bylo pracovat ve výboru pro životní prostředí, ale tento výbor má již plný počet členů, kdežto zemědělský výbor je velice oslaben a je potřeba ho doplnit. Myslím si, že jeho kvalifikace doktora přírodních věd bude využita plně i v tomto výboru. Doporučuji tedy, abychom zvolili poslance Bursíka do výboru pro zemědělství a výživu.

Je někdo proti tomuto návrhu? Není! Já vím, pane poslanče, zdůvodnil jsem to. Skutečně výbor pro zemědělství má k dnešnímu dni 16 členů a výbor pro životní prostředí 21 nebo 22 členů. Věřím, že vaše kvalifikace se tam plně uplatní a svým moudrem přispějete k racionálnímu jednání tohoto výboru. Asi budete přehlasován.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby poslanec Martin Bursík byl zvolen členem výboru České národní rady pro zemědělství a výživu, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? Tři poslanci hlasovali proti.

Zdržel se někdo hlasování? Šest poslanců se zdrželo hlasování.

Konstatuji, že pan poslanec Bursík byl zvolen členem výboru České národní rady pro zemědělství a výživu. Prosím předsedu tohoto výboru pana poslance Meiera, aby poslance Bursíka seznámil s nejbližšími úkoly tohoto výboru.

Dalším bodem pořadu jsou

IV

Odpovědi členů vlády na interpelace poslanců

Vážené poslankyně a poslanci, v této souvislosti mně dovolte jenom několik poznámek: Výkon poslaneckého mandátu spočívá v jednotě činnosti poslance v jeho volebním obvodu i v zastupitelském sboru. Jednou z důležitých stránek výkonu mandátu je právo poslance uplatňovat v zastupitelském sboru a jeho orgánech otázky, podněty a interpelace. Jednací řád České národní rady upravuje v § 89 - 91 způsob vyřizování interpelací a otázek poslanců, protože jde o instituty obecně upravené článkem 155, odst. l ústavního zákona o čs. federaci.

Jednací řád naší České národní rady rozvádí tuto obecnou úpravu nejen tím, že stanoví náležitosti interpelací a otázek a odpovědí členů vlády na ně, ale řeší i otázku podnětů poslanců, tedy řeší stav, který vzniká mezi poslancem a členem vlády. Zde je ale podle mého názoru třeba pečlivě zvažovat, kdy a v jaké věci tuto možnost, kterou nám dává jednací řád, konstruktivně uplatňovat. Mám pocit, že už jsem tady o tom hovořil. Interpelace jsou skutečně institut velice závažného charakteru.

Doporučoval bych všechny otázky i podněty týkající se lokálních problémů volebních obvodů pokud možno řešit v osobním styku poslanců se členy vlády. Před každou schůzí i v průběhu přestávky je k tomu vytvořen prostor. Do jednání Sněmovny by se měly přenášet takové podněty a otázky, které nebylo možno řešit v osobním styku s ministry, nebo které mají skutečně celorepublikový nebo celospolečenský význam, obecnou platnost, a kde před Sněmovnou vyslovené odpovědi členů vlády, případně místopředsedů nebo předsedy vlády mohou přispět k větší informovanosti všech poslanců a pomoci v jejich poslanecké práci.

Rovněž mi dovolte, abych doporučil kvalifikovaně využívat i institut interpelací jako nejvyšší formy uplatnění stanoviska poslance vůči činnosti vlády. Interpelovat tedy pouze v takových případech, kdy se názoru poslance nebo skupiny poslanců nedostalo slyšení v normálním pracovním jednání s vládou či jednotlivými ministry. Myslím si, že se mnou budete souhlasit, že nemá rovněž smysl interpelovat s cílem dosažení výsledků, které při posouzení všech možností, které vláda má, ať už z hledisek politických, hospodářských nebo společenských, dosažitelné v nejbližší době a při nejlepší vůli nejsou. Interpelujme však naopak tam, kde reálné výsledky dosažitelné jsou a kde tomu brání pohodlnost, liknavost či nezájem příslušných orgánů přijmout správná a reálná stanoviska občanů nebo voličů.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP