Pátek 30. března 1990

/30. března 1990 začátek schůze ČNR v 8.30 hodin/

Přítomni:

Předseda České národní rady Jaroslav Šafařík, místopředsedové České národní rady Miroslav Šlouf, Josef Kaňa, Jaroslava Moserová a Michal Kraus a dalších 176 poslanců.

Členové vlády České republiky, I. místopředseda vlády Antonín Hrazdíra, místopředseda vlády Antonín Baudyš, ministr financí, cen a mezd Jiří Nikodým, ministr výstavby a stavebnictví Ludvík Motyčka, ministr zdravotnictví a sociálních věcí Pavel Klener, ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová, ministr průmyslu Petr Hojer, ministr zemědělství a výživy Jan Vodehnal, ministr životního prostředí Bedřich Moldan a ministryně - předsedkyně výboru lidové kontroly Jitka Zetková.

/Jednání zahájeno v 8.30 hodin/

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, zahajuji 3. den jednání 25. schůze České národní rady. Jelikož jsme byli včera velice pilní, zbyly nám na dnešní den k projednání pouze dva body, z nichž prvním je návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle sněmovního tisku 203, dále volba soudců a doplnění zákona o právu shromažďovacím a o civilní službě.

Začneme tedy projednávat bod

VIII.

Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle sněmovního tisku 203

Prosím zpravodaje ústavně právního výboru poslance Čaju, aby se ujal slova a návrh odůvodnil.

Poslanec Milan Čaja: Vážené poslankyně, vážení poslanci, jak jsem již včera uváděl z tohoto místa, od schůze ČNR, která se konala 19. prosince loňského roku požádalo podle zákona o organizaci a o volbách soudců 34 soudců z povolaní o zproštění soudcovské funkce. Z uvedeného počtu je 28 soudců znovu navrhováno k soudům a 6 soudců hodlá nastoupit jiné zaměstnání, mimo resort ministerstva spravedlnosti.

Ústavně právní výbor České národní rady projednal došlé žádosti o zproštění soudcovské funkce na své schůzi 26. března letošního roku a jeho jménem doporučuji, aby Česká národní rada zprostila funkce soudců z povolání soudce, kteří jsou uvedeni v tisku č. 203. Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Čajovi. Má někdo z poslanců nějaké dotazy či připomínky k návrhu ústavně právního výboru? Paní poslankyně Röschová, prosím.

Poslankyně Röschová říká, že má diskusní příspěvek, který souvisí jak s odvoláním, tak jmenováním soudců, prosím paní poslankyně, vezmeme to jako rozpravu k oběma bodům.

Poslankyně Anna Röschová: Dámy a pánové, na návrh poslanců Anny Röschové a Jana Kalvody po rozpravě ústavně právní výbor doporučuje České národní radě odložit projednávání návrhu na volbu některých soudců z povolání k soudům v České republice. To se týká soudců uvedených pod bodem a) a b) tisku 187. Vystupuji s tím teď, protože se domnívám, že to spolu souvisí. Jestliže dojde k tomuto odložení, mělo by samozřejmě dojít i k odložení zproštění soudců.

Byla jsem pověřena ústavně právním výborem, abych odůvodnila usnesení našeho výboru, týkajícího se návrhu na volbu soudců z povolání. Ústavně právní výbor navrhuje, aby volba soudců, navržená v oddíle a) a b), jak jsem již uved)a, byla odložena. Je totiž zřejmé, že charakteristika navrhovaných soudců je povrchní, nic neříkající, přesně v duchu dob minulých. Postupnou rekonstrukcí, někde více - někde méně zdařilou, prošly již všechny orgány státní moci. Ovšem tak významné instituce, jako jsou soudy, se příliš nedotkla.

Domnívám se, že nám poslancům by měly být navrhovatelem předloženy pravdivé podklady, týkající se nejen práce jednotlivých soudců, ale hlavně jejich morálního kreditu, což je pro výkon tohoto povolání jedna z nejdůležitějších podmínek. Místo předpokládaných frází, že ten či onen je přímý, veselý, v kolektivu oblíben. Důvodně se obávám toho, že ne všichni navrhovaní soudci tento morální kredit mají.

Dámy a pánové, jestliže si přejeme, aby soudnictví bylo naprosto nezávislou institucí, je naší prvořadou povinností zvolit soudce takové, kteří této nezávislosti budou plně odpovídat. Ústavně právní výbor proto navrhuje, aby volba soudců a s tím samozřejmě související zproštění z funkce, bylo odloženo na příští zasedání ČNR. Do té doby bychom žádali, aby navrhovatel předložil poslancům nové podklady. Tento návrh se netýká volby rehabilitovaných soudců a justičních čekatelů, to jest oddílu c) a d) tisku 187. Děkuji. (Potlesk.) Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslankyni Röschové, o slovo se hlásí poslanec Křeček, uděluji mu slovo.

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedo, kolegové a kolegyně, já plně souhlasím s návrhem poslankyně Röschové na odložení, ale přece jenom pokud jde o odvolání soudců, tak je tam 6 nebo 7 případů, kde soudci hodlají odejít mimo justici, do jiného zaměstnání. Já se obávám, že kdybychom to odložili na tak dlouhou dobu, tak bychom v těchto případech nutili, aby soudili lidé, kteří chtějí odejít a potom bychom je zřejmě postavili do velmi složité situace, kdy vlastně oni by museli zůstat v zaměstnání, ze kterého chtějí odejít.

Nevím, jestli by to nešlo kombinovat tak, že bychom ty soudce, kteří odcházejí mimo justici již dnes odvolali, abychom umožnili, aby jejich osobní situace byla lehčí. (Potlesk.)

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji. O slovo se přihlásila paní ministryně Burešová. Prosím paní ministryni.

Ministryně spravedlnosti Dagmar Burešová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, souhlasím s paní poslankyní Röschovou, že podklady tak, jak vám byly předloženy, vám, jako ČNR neodpovídají požadavkům dneška.

Chci vás ovšem upozornit na to, že je velice problematické zajistit řádné podklady a tyto vám předložit tak, abyste z nich skutečně pochopili, kteří soudci si zaslouží vaši důvěru a kteří nikoliv. Není zcela správné tvrzení, že by rekonstrukce soudnictví neprobíhala, více jak 65 osob bylo odvoláno ze správních funkcí, to je z funkcí předsedů soudů a jejich náměstků.

Pokud jde o odvolávání z funkce soudcovské, je situace velice obtížná. Platí dosavadní § 51 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, podle kterého může být na návrh případně ministra spravedlnosti odvolán ten soudce, který závažným způsobem porušuje své soudcovské povinnosti. Už z diskuse tohoto ustanovení vyplývá, že nelze např. odvolat soudce, který soudil v 50. letech, byť i v rozporu se svým soudcovským svědomím. Vyplývá to z toho, že je použit přítomný čas a iterativum "porušuje".

Čili tato situace je velmi těžká a už jsem o ní tady jednou s vámi mluvila. Souhlasím ale s paní poslankyní Röschovou, neboť jsem už s několika dalšími poslanci o tom mluvila. že bude třeba ještě jednou věc rozvážit.

Chci vám též říci, že jsem požádala o pomoc VONS, Chartu 77, Helsinský výbor, Poradní sbory soudců, že jsme se na ministerstvu skutečně snažili, abychom mohli určit kritérium, kteří soudci mohou vykonávat dál své soudcovské povinnosti. Samozřejmě jsme limitováni též tím, že k tomu, aby se vychoval nový soudce, je zapotřebí zhruba 10 let, když počítáme dobu studia na právnické fakultě, a nejméně 5 let, když už počítáme s hotovým absolventem právnické fakulty. Není vůbec možné přistupovat k opatřením příliš rychlým, nebo příliš obsáhlým, musíme počítat s tím, že si stanovíme kriterium asi tak, že ti soudci - a těch je valná většina, kteří soudili podle svého svědomí, ti z nich, kteří dělali ty drobné věci, které potřebuje každý občan, aby byly řešeny, ti by měli samozřejmě dále ve svých soudcovských místech setrvat. Pouze ti soudci, kteří příliš ochotně vyhovovali různým intervencím z různých okresních sekretariátů, kteří nesoudili podle svého soudcovského svědomí, kteří porušovali zákony, nebo tyto zákony vykládali příliš tendenčně politicky tak, jak k tomu byli před tím mnohokrát velmi nešetrnými, tvrdými způsoby nuceni, tak ta by skutečně kandidovat neměli.

Jestliže chceme očistit justici, musíme jí vrátit dobré jméno tím, že v soudcovském sboru setrvají pouze ti, kteří si důvěru veřejnosti zaslouží. Já bych proto navrhla zpravodaji, aby skutečně, tak jak to navrhovala paní poslankyně Röschová, stáhl dnes z projednání bod a) a b), kde jde o převolování a nové volení, zatímco pokud jde o rehabilitované soudce a auskultanty, to je čekatele, navrhuji, aby dnes byly volby provedeny.

Chtěla jsem vás z tohoto místa ještě požádat, protože skutečně není možné, aby při tom velkém množství soudců, tak jak fungují v České republice, mělo ministerstvo přesný přehled o jednotlivým soudcích, pokud máte nějaké poznatky, směřující k tomu, že ten či onen soudce závažným způsobem porušil své soudcovské povinnosti, abyste mně laskavě tyto signály dali, protože já nemohu znát všechny soudce v celé republice, ani tedy aparát, ani ne soudcovské rady a ty materiály tak, jak jsem je dostala z VONSU, Helsinského výboru atd. se velice problematicky zpracovávají, protože jsou většinou zaměřeny na jméno toho kterého souzeného. Čili teprve jejich rozšifrováním, které je velice složité, se potom dojde třeba k tomu, že některý soudce se tam častěji opakuje a i tam je třeba provést kontrolu spisů, zda postupoval podle práva či nikoliv.

Čili asi v tomto smyslu jsem to chtěla navrhnout předkladateli. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji paní ministryni za vystoupení. Dále k bodu zproštění se hlásí paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych se chtěla připojit k návrhu pana poslance Křečka, co se týče zproštění soudců, abychom tedy projednali ty soudce, kteří chtějí odejít z tohoto povolání. Chtěla bych odůvodnit, proto jsem si také vzala slovo, proč ústavně právní výbor spojil tyto dva tisky, protože mezi těmi soudci, kteří jsou navrhování na zproštění, jsou samozřejmě někteří, kteří jsou potom převolování na jiné soudy, to znamená, že kdybychom my schválili zproštění, tak by se mohlo stát, že ti soudci by třeba 14 dní zůstali v naprosté sociální nejistotě, protože zproštěni by byli, ale zvoleni ne.

Z těchto důvodů ústavně právní výbor má za to, že by bylo dobré toto spojit. Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslankyni Röschové. Slovo má společný zpravodaj poslanec Čaja.

Zpravodaj poslanec Milan Čaja: Kolegyně a kolegové, slyšeli jsme vystoupení kolegyně Röschové, která shrnula dva body, které jsme měli dnes projednávat v jeden. Já bych se vrátil k tisku 203, to je zproštění soudců a podpořím návrh poslance Křečka a poslankyně Röschové s tím, že z celého tisku budeme zprošťovat pouze ty soudce ze soudcovské funkce, kteří hodlají nastoupit jiné zaměstnání a jejichž materiál, který byl postoupen a podepsán předsedou České národní rady, máte v této složce, ve které je jejich žádost o ukončení zaměstnání k 31. březnu letošního roku.

Jedná se o tyto soudce:

JUDr. Tomáš Vrchlabský, soudce obvodního soudu v Praze 3, hodlá nastoupit jiné zaměstnání,

JUDr. Petr Smrž, soudce obvodního soudu pro Prahu 4, hodlá také nastoupit jiné zaměstnání,

JUDr. Alexandra Škutová, soudkyně obvodního soudu pro Prahu 4, hodlá nastoupit jiné zaměstnání. jsou uvedeni pod čísly, 7,8 a 9, na straně 2 pod číslem 15

JUDr. Dušan Veselský, soudce krajského soudu v Praze, hodlá nastoupit jiné zaměstnání,

JUDr. Vladimíra Bayerová, soudkyně okresního soudu v Chebu, je uvedena pod číslem 18, také hodlá nastoupit jiné zaměstnání,

a číslo 20 - JUDr. Dagmar Mamráková, soudkyně okresního soudu v České Lípě.

Navrhuji usnesení, že z celého tisku těchto 6 soudců bude zproštěno Českou národní radou funkce soudců z povolání.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Slyšeli jste návrh společného zpravodaje poslance Čaji. Má k tomuto návrhu někdo z poslanců námitku, připomínku? Poslankyně Hanzlová.

Poslankyně Alena Hanzlová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, jistě jste se dívali na předložený materiál a chtěla bych se vás zeptat, kdo z vás zná některého z těch soudců, kteří jsou navrhováni, jejichž charakteristiky nejsou dokonalé, kdo z vás je zná natolik, že by mohl říci, že tyto charakteristiky nejsou pravdivé.

Já bych tedy chtěla pro příště požádat, aby poslanci ve svých obvodech, odkud jsou tito soudci navrhováni, se pokusili o nich něco dozvědět, protože my nemůžeme nic jiného z těch charakteristik vyčíst, než to co se nám dá. Něco jiného je, když někdo má něco konkrétního proti konkrétní osobě. Takto všeobecně se mně to nezdá být dost solidní. Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Paní poslankyně, je mně líto, ale musím říci, že mluvíme o zproštění soudců a nikoliv zatím o volbě. Čili ke zproštění soudců má někdo připomínku? Nemá.

Uzavírám tedy rozpravu k bodu 8 s tím, že návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání je nikoliv podle tisku 203, ale tak jak byl přednesen společným zpravodajem poslancem Čajou. Doporučuji, abychom o celém předneseném návrhu na usnesení hlasovali najednou.

Je proti tomuto způsobu hlasování nějaká připomínka? Není.

Kdo tedy souhlasí s tím, aby byli zproštění soudcovské funkce soudci z povolání, kteří byli uvedeni v návrhu na usnesení společným zpravodajem poslancem Čajou, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se hlasování? (Nikdo.) Děkuji. Projednali jsme tedy bod 8.

Dalším bodem našeho jednání je

IX.

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České republiky podle tisku 187

Paní ministryně Burešová nás požádala, abychom neprojednávali tento bod podle tisku 187, ale pouze podle některých ustanovení tak, jak nám to bude předloženo společnou zpravodajkou poslankyní Hanou Lagovou. Předpokládám, že došlo k dohodě mezi paní ministryní a paní poslankyní Lagovou. Prosím, paní poslankyně, předneste nám návrh.

Poslankyně Hana Lagová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, váženi poslanci, z rozhodnutí bývalého předsednictva ÚV NF nyní Sdružení politických stran, hnutí a společenských organizací si dovoluji předložit ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti České republiky a Nejvyšším soudem České republiky návrh na volbu kandidátů na soudce z povolání.

V písemném návrhu, který máte předložen v tisku ČNR 187 je původně uvedeno 116 kandidátů. Po připomínkách ústavně právního výboru i po dohodě s paní ministryní předkládám návrh, aby z navržených kandidátů byly odloženy návrhy na volbu 40 soudců, kterým končí volební období a jsou navrhováni na nové 10leté volební období, to je v tisku uvedeno pod bodem a) a pod bodem b) odložit na volbu 26 soudců k jiným soudům, než u kterých působí v současné době.

Doporučuji tedy ke schválení návrh 14 kandidátů z řad justičních čekatelů, dále 24 kandidátů, kteří se vrací do justice v rámci své rehabilitace za nespravedlivé postihy v období normalizace a návrh 12 kandidátů z jiných justičních funkcí, nebo těch, kteří byli mimo justici.

Chci říci, že v době, kdy tyto návrhy byly projednávány v jednotlivých místech, byly dohoda s rozhodujícími politickými silami na příslušných úrovních a že tedy při výběru kandidátů na soudce z povolání byla sledována jejich připravenost, zkušenost z justiční praxe a uplatňování právních předpisů. Lze tedy říci, že na základě provedených hodnocení jednotlivých kandidátů na funkci soudců z povolání můžeme konstatovat, že všichni navrhovaní splňují předpoklady, stanovené v § 39 odst. 1 zákona č. 39/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců z povolání, ve znění předpisů pozdějších. Podotýkám, že všichni navrhovaní se svojí kandidaturou k uvedeným soudům souhlasí.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslankyni Lagové a zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Jako první je do rozpravy přihlášen poslanec Petr Lom. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Petr Lom: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážena ministryně spravedlnosti, paní poslankyně a páni poslanci, vážení hosté, stojíme před jedním z nejzávažnějších úkolů českého zákonodárného sboru, s významným celospolečenským dopadem, stojíme před volbou některých soudců České republiky.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP