ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

6

Zpráva

Mandátového a imunitního výboru České národní rady návrhem na ověření platnosti voleb poslanců České národní rady

Předsednictvo České národní rady vyhlásilo svým usnesením č. 12/1986 Sb., volby do České národní rady na dny 23. a 24. května 1986 a svým usnesením č. 13/1986 Sb., stanovilo pro tyto volby 200 volebních obvodů.

Česká volební komise Národní fronty předložila České národní radě doklady týkající se těchto voleb, a to přihlášky kandidátů národní fronty k registraci a zápisy o registraci kandidátů Národní fronty, dále zápisy obvodních volebních komisí o výsledku hlasování ve volebním obvodu a zprávu České volební komise Národní fronty.

Mandátový a imunitní výbor ve své schůzi 17. června 1986 přezkoumal uvedené doklady a zjistil, že volby do České národní rady byly vyhlášeny a provedeny podle ústavních předpisů a zákona ČNR o volbách do České národní rady. Mandátový a imunitní výbor nezjistil žádné závady ani nebyla podána žádná oznámení nebo stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do České národní rady.

Podle předložených dokladů se voleb ve všech volebních obvodech zúčastnila nadpoloviční většina voličů zapsaných do seznamu voličů a všichni kandidáti Národní fronty na funkci poslance České národní rady obdrželi nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Mandátový a imunitní výbor dospěl k závěru, že všech 200 kandidátů na poslance České národní rady bylo platně zvoleno.

Protože volby do České národní rady byly provedeny v plném souladu se zákonnými předpisy, mandátový a imunitní výbor doporučuje, aby Česká národní rada podle čl. 113 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ověřila platnost voleb poslanců České národní rady zvolených ve volbách do České národní rady ve dnech 23. a 24. května 1986.

V Praze 17. června 1986

Marie Svobodová v. r.

Oldřich Voleník v. r.

ověřovatelka mandátového

místopředseda ČNR a předseda

a imunitního výboru ČNR

mandátového a imunitního

 

výboru ČNR


 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP