ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

10

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne

o České obchodní inspekci

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu obchodu České socialistické republiky; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené krajské inspektoráty.

(2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ministr obchodu České socialistické republiky. V čele krajského inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel.

(3) Sídla krajských inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

(4) Česká obchodní inspekce je rozpočtovou organizací.

§ 2

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje v organizacích provozujících obchodní činnost na vnitřním trhu a u občanů prodávajících zboží na vnitřním trhu

a) dodržování zásad jednotné socialistické obchodní politiky,

b) dodržování stanoveného sortimentu a řádného zásobování prodejen a provozoven, dodržování prodejní nebo provozní doby, úrovně obsluhy, provádění přejímky zboží co do množství a jakosti a dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti včetně zdravotní nezávadnosti zboží, zejména dodržování norem výroby a přípravy jídel a nápojů, podmínek pro skladování a dopravu zboží a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,

c) zda zboží je prodáváno ve správné míře, množství, hmotnosti, jakosti stanovené právním předpisem, technickou normou nebo jiným závazným způsobem, a za platné ceny,

d) správnost provádění nákupu zboží organizacemi od občanů,

e] zda se nepoužívají neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající státním, popřípadě oborovým technickým normám,

f) dodržování ostatních podmínek stanovených obecně závažnými právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování maloobchodní a velkoobchodní činnosti, poskytování obchodních služeb, služeb veřejného stravování, ubytovacích služeb a služeb cestovních kanceláří a pro prodej zboží občany.

(2) Česká obchodní inspekce kontroluje v organizacích, které se svou výrobní nebo jinou činností podílejí na zabezpečování potřeb občanů na vnitřním trhu, dodržování jakosti a sortimentu zboží určeného pro vnitřní trh a podmínek stanovených pro skladování a dopravu tohoto zboží.

§ 3

Česká obchodní inspekce

a) zjišťuje v kontrolovaných organizacích nedostatky, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání; podle povahy věci zjišťuje příčiny nedostatků a osoby odpovědné za vznik nebo trvání těchto nedostatků i u orgánů, které řídí kontrolované organizace (dále jen "nadřízené orgány"),

b) vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá, popřípadě navrhuje opatření k jejich odstranění; při zjištění hrubých nedostatků nebo nedostatků, jejichž odstranění není možné v rámci působnosti kontrolované organizace, vyžaduje zjednání nápravy nadřízeným orgánem,

c) zabezpečuje a provádí systematickou kontrolu plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin,

d) zobecňuje poznatky z výkonu kontroly, seznamuje s nimi nadřízené orgány a doporučuje jim opatření ke zlepšení řízení a kontroly a jiná opatření ke zlepšení práce v příslušných úsecích,

e) předchází vzniku nedostatků, zejména včasným odhalováním jejich příčin, výchovným působením a zveřejňováním výsledků kontrol,

f) provádí k ověření jakosti zboží rozbory jeho vzorků nebo provedení těchto rozborů požaduje na příslušných orgánech nebo organizacích; rozbory provádí nebo jejich provedení požaduje na náklad kontrolovaných organizací, na náklad kontrolovaných občanu jen, byla-li rozborem zjištěna neodpovídající jakost kontrolovaného zboží; posudky vydané na základě těchto rozborů jsou pro kontrolované organizace a kontrolované občany závazné,

g) ukládá sankční a jiná opatření podle tohoto zákona.

§ 4

(1) Pracovníci České obchodní inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen "inspektoři") jsou při kontrole oprávněni

a) vstupovat

1. do prostorů organizací provozujících obchodní činnost na vnitřním trhu,

2. do expedičních prostorů a skladů organizací, které se svou výrobní nebo jinou činností podílejí na zabezpečování potřeb občanů na vnitřním trhu; při zjišťování příčin nedostatků vstupovat i do ostatních prostorů těchto organizací,

3. do prostorů nadřízených orgánů,

b) požadovat od příslušných pracovníků kontrolovaných organizací a nadřízených orgánů a od kontrolovaných občanů potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení,

c) odebírat na náklad kontrolovaných organizací nebo kontrolovaných občanů potřebné vzorky zboží k posouzení jeho jakosti,

d) požadovat od příslušných vedoucích pracovníků kontrolovaných organizací, popřípadě nadřízených orgánů, jakož i od kontrolovaných občanů, aby ve stanovené lhůtě odstranili zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedli nezbytná opatření a podali o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České obchodní inspekci.

(2) Při plnění úkolů podle tohoto zákona se inspektoři prokazují průkazy České obchodní inspekce.

§ 5

(1) Ústřední ředitel a ředitelé krajských inspektorátů jsou při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněni přibírat k účasti na kontrole odborné pracovníky jiných orgánů a organizací, je-li to odůvodněno zvláštní povahou kontrolované činnosti a požadovat jejich uvolnění nejdéle na deset pracovních dnů v roce. Účast těchto pracovníků na kontrole se považuje za činnost v obecném zájmu [§ 124 odst. 1 zákoníku práce.] uvolňující orgán nebo organizace jsou povinny poskytnout jim náhradu mzdy. O podmínkách účasti na kontrole se ústřední ředitel nebo ředitel krajského inspektorátu s příslušným orgánem nebo organizací předem dohodne.

(2) Odborní pracovníci přibraní k účasti na kontrole mají práva a povinnosti podle tohoto zákona v rozsahu pověření daného jim Českou obchodní inspekcí. Tímto pověřením se prokazují při plnění svých úkolů.

§ 6

(1) Kontrolované organizace, nadřízené orgány, jakož i kontrolovaní občané jsou povinni umožnit inspektorům a odborným pracovníkům přibraným k účasti na kontrole plnit jejich úkoly související s výkonem kontroly.

(2) Příslušní vedoucí pracovníci kontrolovaných organizací, popřípadě nadřízených orgánů, jakož i kontrolovaní občané jsou povinni ve stanovené lhůtě odstranit zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo provést neodkladně nezbytná opatření k jejich odstranění a podat o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České obchodní inspekci.

§ 7

(1) Inspektor na základě provedené kontroly zakáže do zjednání nápravy

a) nákup, dodávku, prodej nebo použití zboží nebo použití surovin k přípravě jídel nebo nápojů, jestliže toto zboží nebo suroviny jsou zdravotně závadné nebo jinak jakostně vadné,

b) používání neověřených měřidel, pokud ověření podléhají, nebo měřidel neodpovídajících státním nebo oborovým technickým normám.

(2) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor ústně příslušnému vedoucímu pracovníkovi kontrolované organizace nebo kontrolovanému občanovi a neprodleně o něm učiní písemný záznam.

(3) Nesouhlasí-li kontrolovaná organizace nebo kontrolovaný občan s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v písemném záznamu podle odstavce 2. Námitky musí být podepsány organizací nebo občanem, kteří je podali. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel krajského inspektorátu a pokud opatření podle odstavce 1 uložil inspektor ústředního inspektorátu, ústřední ředitel. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované organizaci nebo kontrolovanému občanovi a je konečné.

§ 8

Ústřední ředitel a ředitelé krajských inspektorátů jsou při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněni ukládat organizacím za porušení cenových předpisů dodatkové odvody stanovené zvláštním předpisem. [§ 9 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 11211985 Sb., o státním řízení cen. Nařízení vlády České socialistické republiky č. 117/1985 Sb., o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen.]

(1) Ředitel krajského inspektorátu může na základě zjištění České obchodní inspekce uložit pracovníkovi kontrolované organizace, který zaviněně

a) poruší jakost zboží,

b) nedodržuje stanovené podmínky pro dopravu nebo skladování zboží,

c) způsobí, že organizace neprovedla při přejímce zboží kontrolu jeho jakosti,

d) porušuje předpisy nebo opatření pro řízení a kontrolu jakosti zboží,

e) nedodržuje stanovený sortiment, stanovené množství, jakost, míru nebo hmotnost zboží a platné ceny,

f) nedodržuje předepsanou recepturu při výrobě jídel nebo nápojů,

g) uzavře neoprávněně prodejnu nebo provozovnu,

h) používá neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající státním nebo oborovým technickým normám,

i) nedodržuje stanovené požadavky na osobní hygienu nebo hygienickou nezávadnost provozu, popřípadě jiné požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti zboží,

j) porušuje jiné podmínky stanovené pro provozování obchodní činnosti na vnitřním trhu,

k) nesplní, nebo způsobí, že nebylo splněno opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

l) poruší rozhodnutí vydané podle § 7 odst. 1, důtku nebo pokutu až do výše 5000 Kčs.

(2) Inspektor na základě svého zjištění při kontrole může uložit pracovníkovi kontrolované organizace za méně závažné zaviněné porušení povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do výše 200 Kčs bez dalšího projednání, bylo-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a pracovník je ochoten pokutu zaplatit. Proti uložení takové pokuty se nelze odvolat; o tom musí být pracovník předem poučen. Inspektor je oprávněn uloženou pokutu vybrat; k jejímu uložení a vybrání použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o přestupcích.

(3) Ředitel krajského inspektorátu může uložit pracovníkovi kontrolované organizace nebo kontrolovanému občanu, který maří, narušuje nebo jinak ztěžuje výkon kontroly, pořádkovou pokutu až do výše 1000 Kčs, a to i opětovně.

(4) Důtku, pokutu nebo pořádkovou pokutu nelze uložit tomu, kdo byl za totéž jednání postižen podle jiných právních předpisů.

(5) Důtku, pokutu nebo pořádkovou pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

§ 10

Inspektor může v blokovém řízeni o přestupcích [§ 29 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku. Vyhláška ministerstva vnitra č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění pozdějších předpisu.] uložit za přestupek při prodeji zboží občany [§ 49 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.] pokutu až do výše 200 Kčs.

§ 11

(1) Ředitel krajského inspektorátu může na základě zjištění České obchodní inspekce uložit organizaci podílející se svou výrobní nebo jinou činností na zabezpečování potřeb občanů na vnitřním trhu, která

a) dodá výrobky vadné jakosti,

b) poruší povinnost dodat výrobky v dohodnutém sortimentu,

c) poruší stanovené podmínky pro skladování nebo dopravu výrobků,

pokutu až do výše 50 000 Kčs.

(2) Pokutu nelze organizaci uložit, byla-li jí za totéž jednání uložena pokuta podle jiných právních předpisů.

(3) Pokutu lze organizaci uložit do jednoho roku ode dne, kdy Česká obchodní inspekce zjistila porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

§ 12

(1) Při určení výše pokuty a pořádkové pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání a k míře zavinění.

(2) O odvolání proti uložení důtky, pokuty nebo pořádkové pokuty rozhoduje ústřední ředitel.

(3) Pokuty a pořádkové pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu České socialistické republiky.

§ 13

(1) Česká obchodní inspekce plní své úkoly plánovitě. Při své činnosti spolupracuje

a) s národními výbory a jejich aktivy, s jinými státními orgány a se socialistickými organizacemi, zejména s orgány vnější kontroly, státního zkušebnictví, hygienické služby a veterinární péče,

b) s orgány společenských organizací, zejména Revolučního odborového hnutí, Socialistického svazu mládeže a Československého svazu žen.

(2) Česká obchodní inspekce se při své činnosti opírá o zkušenosti a iniciativu pracujících a využívá jejich stížností, podnětů a oznámení.

(3) V součinnosti s orgány společenských organizací přispívá Česká obchodní inspekce ke zvyšování kvalifikace pracovníků v obchodě, pomáhá národním výborům při školení členů dobrovolných kontrolních aktivů a rovněž pomáhá při školení dohlížecích výborů spotřebních družstev.

(4) Orgány a organizace uvedené v odstavci 1 písm. a) poskytují České obchodní inspekci podklady, údaje a vysvětlení, nezbytné pro její kontrolní činnost. Vyžaduje-li to povaha věci, zejména při zjišťování příčin nedostatků, poskytují jí kontrolní orgány a orgány státního zkušebnictví, hygienické služby a veterinární péče také potřebnou odbornou pomoc.

(5) Zjistí-li Česká obchodní inspekce při kontrole skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům.

§ 14

Krajské národní výbory jsou oprávněny ukládat v zájmu ochrany občanů krajským inspektorátům, zejména při sestavování plánů kontrolní činnosti, provedení kontroly dodržování podmínek

a) pro provozování obchodní činnosti, zejména dodržování maloobchodních cen, jakosti včetně zdravotní nezávadnosti zboží a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,

b) pro stánkový prodej, pro prodej na trzích a v tržnicích a pro prodej zboží občany,

c) na jejichž základě byla odbytová střediska restauračního stravování zařazena do kategorií a skupin a závody a zařízení poskytující ubytovací služby do kategorií a tříd.

§ 15

Výkon kontroly provozování obchodní činnosti v útvarech a zařízeních ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů vzájemně dohodnou v souladu s tímto zákonem ministerstvo obchodu České socialistické republiky, federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, ministerstvo vnitra České socialistické republiky a ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky.

§ 16

(1) Česká obchodní inspekce také kontroluje

a) v rozsahu dohodnutém mezi ministerstvem obchodu České socialistické republiky a příslušnými ústředními orgány státní správy

1. prodej léčiv nebo zdravotnických potřeb provozovaný organizacemi nebo zařízeními jednotné zdravotnické soustavy,

2. prodej periodického tisku provozovaný organizacemi nebo zařízeními spojů,

3. obchodní činnost organizací řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky,

b) v rozsahu dohodnutém mezi ministerstvem obchodu České socialistické republiky a Českou odborovou radou provozování závodního stravování.

(2) Na kontrolní činnost podle odstavce 1 se přiměřeně vztahují ustanovení § 2 odst. 1, § 3 až 7 a § 13. Pro ukládání důtky, pokuty a pořádkové pokuty se obdobně použije ustanovení 9 a 12.

§ 17

Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na ukládání důtky, pokuty nebo pořádkové pokuty obecné předpisy o správním řízení. V ostatních případech se na řízení podle tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení nevztahují.

§ 18

Tímto zákonem není dotčena působnost orgánů, popřípadě organizací, kontrolujících jakost nebo zdravotní nezávadnost zboží podle zvláštních předpisu. [Zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.]

§ 19

Ustanovení zákona č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, ve znění zákona č. 31/1968 Sb., pokud se týkají Státní obchodní inspekce, se v České socialistické republice zrušují.

§ 20

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1986.

 

 

 

 

Důvodová zpráva

A. Obecná část

Socialistický vnitřní obchod se významně podílí na uskutečňování hospodářské a sociální politiky Komunistické strany Československa při uspokojování stále rostoucích hmotných a kulturních potřeb obyvatelstva a při upevňování jeho životních a sociálních jistot. Důležitou součástí rozvoje životní úrovně je péče socialistického státu o zásobování obyvatelstva, které má být v potřebném množství a v žádané druhové skladbě zabezpečeno jakostními výrobky a zkvalitňováním služeb poskytovaných občanem na vnitřním trhu.

Výrazem péče státu o ochranu zájmů občanů při prodeji zboží a poskytování služeb na vnitřním trhu je i činnost vykonávaná Českou obchodní inspekcí podle zákona č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, ve znění zákona č. 31/1968 Sb.

Současně s budováním socialistického vnitřního obchodu se podstatně zvýšily i požadavky a nároky na systém ochrany oprávněných zájmů občanů a na účinnost a úroveň kontrolní činnosti jako nedílné součásti řízení vnitřního obchodu.

Soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství po roce 1980 vyžaduje od kontroly, aby řídící sféře poskytovala objektivní informace a plnění úkolů, příčinách odchylek a o využívání a účinnosti nástrojů řízení a aktivně působila na dosažení trvalé nápravy nedostatků, prosazovala uplatnění principu efektivnosti v tvorbě a použití zdrojů, zvyšování kvality práce i odpovědnosti a disciplíny.

Těmto požadavkům již dosavadní právní úprava činnosti České obchodní inspekce nevyhovuje. K řešení této situace vláda usnesením č. 235/1981, kterým schválila Opatření ke zdokonalení kontrolního systému v národním hospodářství a státní správě, mimo jiné uložila novelizovat zákon č. 122/1962 Sb., s cílem zvýšit účinnost práce a objektivitu inspekcí posílením jejich postavení a tomu odpovídajícím vymezením působnosti.

Nová právní úprava činnosti obchodní inspekce, která vychází i ze Zásad kontroly v národním hospodářství a ve státní správě schválených vládami ČSSR, ČSR a SSR a reaguje obsahovým zaměřením kontrolní činnosti obchodní inspekce též na novou právní úpravu vnitřního obchodu provedenou zákonem ČNR č. 127/1981 Sb., vytváří legislativní základ pro komplexní zvyšování účinnosti Kontrolní práce obchodní inspekce.

Nový zákon o České obchodní inspekci převzal z dosavadní právní úpravy principy a instituty, které se osvědčily a i nadále vyhovují. K vytvoření legislativních podmínek pro realizaci cílů novelizace jsou navrhovány zejména tyto změny oproti platné právní úpravě:

- obchodní inspekce bude oprávněna zjišťovat podle povahy věci příčiny nedostatků a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání nejen u kontrolovaných organizací, ale i u orgánů, které je řídí,

- inspektoři budou oprávněni vstupovat nejen do expedičních prostorů a skladů výrobních organizací, ale i do těchto prostorů u jiných organizací, které se svou činností podílejí na zabezpečování potřeb občanů na vnitřním trhu a při zjišťování příčin nedostatků i do všech ostatních prostorů,

- kontrolní působnost obchodní inspekce se bude vztahovat ve stanoveném rozsahu i na obchodní činnost provozovanou organizacemi nebo zařízeními jednotné zdravotnické soustavy, organizacemi nebo zařízeními spojů a organizacemi řízenými ministerstvem kultury; v souladu s požadavky České odborové rady se bude také vztahovat ve stanoveném rozsahu na provozování závodního stravování,

- obchodní inspekci se poskytuje možnost přizvat k provádění kontrolní činnosti odborné pracovníky jiných orgánů a organizací, pokud to bude vyžadovat zvláštní povaha kontrolované činnosti,

- zakládá se právo obchodní inspekce odebírat na náklad kontrolovaných organizací nebo kontrolovaných občanů prodávajících zboží na vnitřním trhu vzorky zboží a provádět jejich rozbor,

- rozšiřuje se pravomoc obchodní inspekce ukládat sankce; horní hranice pro ukládání pokut pracovníkům kontrolovaných organizací se z dosavadních 2000,- Kčs zvyšuje na 5000,- Kčs a horní hranice pokut ukládaných v blokovém řízení se zvyšuje z dosavadních 100,- Kčs na 200,- Kčs; nově jsou formulovány skutkové podstaty porušení právních předpisů a jiných opatření, za které je možno ukládat pokuty; zavádí se pravomoc ukládat pokuty organizacím, které se podílejí svou výrobní nebo jinou činností na zabezpečování potřeb občanů na vnitřním trhu.

Kontrolní činnost obchodní inspekce bude i nadále prováděna plánovitě a bude se řídit ročním plánem hlavních kontrolních úkolů, který bude pokud se týká kontroly zemědělských a potravinářských výrobků - koordinován rovněž s plánem činnosti České zemědělské a potravinářské inspekce. Krajským národním výborem se zachovává právo ve stanovených případech ukládat v zájmu ochrany občanů krajským inspektorátům provedení potřebných kontrol.

Důležitou součástí práce obchodní inspekce je vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících; poznatky získané zobecněním těchto podání slouží zároveň i pro zaměřování její kontrolní činnosti.

Právní úprava a vlastní výkon kontrolní činnosti obchodní inspekce se nedotkne působnosti státního obchodního dozoru upraveného v zákoně č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ani působnosti jiných orgánů, popřípadě organizací, kontrolujících jakost nebo zdravotní nezávadnost zboží podle zvláštních předpisů, např. orgánů veterinární péče, hygienické služby a orgánů státního zkušebnictví.

Předkládaný návrh zákona o České obchodní inspekci si nevyžádá zvýšené požadavky na státní rozpočet ani na počet pracovníků.

B. Zvláštní část

K § 1 zákona

V tomto ustanovení je formulováno postavení České obchodní inspekce a hlavní zásady jejího organizačního uspořádání. Zachovává se dosavadní organizační členění na ústřední inspektorát a krajské inspektoráty, jak bylo stanoveno v zákoně č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, ve znění zákona č. 31/1968 Sb., které se v praxi osvědčilo. Název České obchodní inspekce je v souladu se zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, a je v souladu i s názvy jiných obdobných orgánů, majících působnost v České socialistické republice.

Název funkce "ústřední ředitel" pro vedoucího pracovníka organizace a "ředitel" pro vedoucího pracovníka krajského inspektorátu odpovídá společenskému významu a poslání České obchodní inspekce a je vhodný a funkční i z hlediska okruhu osob, s nimiž vedoucí pracovníci České obchodní inspekce vstupují do jednání. Ústřední ředitel České obchodní inspekce je řízen ministrem obchodu ČSR. Jmenování ústředního ředitele České obchodní inspekce do funkce a uzavírání pracovních smluv s řediteli krajských inspektorátů je v souladu s úpravou, provedenou zákoníkem práce.

K § 2 zákona

Toto ustanovení vymezuje působnost České obchodní inspekce v jednotlivých oblastech kontrolní činnosti.

Zabezpečení činnosti České obchodní inspekce, jejího účinného působení na odstraňování zjištěných nedostatků a zásady aktivního předcházení jejich vzniku je podmíněno tím, že kontrolní orgán bude vykonávat svoji působnost v dostatečně široké oblasti a k tomu bude mít i odpovídající kontrolní oprávnění, které mu umožní komplexní přístup ke kontrole i k odstraňování zjištěných nedostatků včetně jejich základních příčin.

Kontrolní působnost České obchodní inspekce se vztahuje na všechny organizace, které provozují obchodní činnost na vnitřním trhu podle zákona o vnitřním obchodě, na občany prodávající zboží na vnitřním trhu a dále na ty organizace, které se svou výrobní či jinou činností podílejí na plnění úkolů vnitřního obchodu. Vztahuje se přiměřeně i na organizace uvedené v § 16 tohoto zákona a na kontrolu závodního stravování.

K § 3 zákona

Ustanovení upravuje způsob plnění úkolů České obchodní inspekce a základní metody její činnosti, vychází přitom ze zásad, záměrů a cílů vyjádřených v usnesení vlády ČSR č. 235/1981 o opatřeních ke zdokonalení kontrolního systému a ze Zásad kontroly v národním hospodářství a ve státní správě č. 66/1982 Sb.

Při provádění kontrol se postupuje v souladu se zásadou co největší účinnosti kontrolní práce. Základním dokumentem o provedených kontrolách jsou záznamy v inspekčních knihách u organizací, které provozují obchodní činnosti podle zákona č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě. Náležitosti těchto záznamů upravuje vyhláška č. 93/ 1982. Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vnitřním obchodě a vnitřní normy.České obchodní inspekce. U ostatních kontrolovaných organizací a kontrolovaných občanů prodávajících zboží na vnitřním trhu je dokumentem o provedené kontrole záznam, jehož náležitosti upravují obdobným způsobem vnitřní normy České obchodní inspekce.

Při prováděných kontrolách se především sleduje, aby činnost České obchodní inspekce co nejefektivněji přispívala k odstranění zjištěných nedostatků, včetně jejich příčin. Proto také zákon umožňuje, aby Česká obchodní inspekce zjišťovala příčiny nedostatků a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání i u orgánů, které řídí kontrolované organizace. Proti vzniku nedostatků bude preventivně působit zejména zobecňování poznatků z výsledků kontrol a na jejich základě prosazování účinných opatření. Poznatky získané na prodejnách, provozovnách, skladech a v expedičních prostorách výrobních organizací budou důsledně využívány při projednávání výsledků kontrol v řídících orgánech.

Důsledná a komplexně pojímaná kontrola kvality a zdravotní nezávadnosti zboží vyžaduje v nezbytných případech provedení příslušných rozborů vzorků kontrolovaného zboží. Vzhledem k tomu, že výsledky rozborů slouží zároveň i kontrolovaným organizacím jako informace o vlastnostech vyráběného a prodávaného zboží a vzhledem ke společenskému významu kontrolní práce, zákon stanoví, že náklady za rozbor odebraných vzorků hradí kontrolované organizace. Kontrolovaní občané ponesou náklady za rozbory jenom v těch případech, kdy byla rozborem zjištěna neodpovídající jakost kontrolovaného zboží.

K § 4 zákona

K realizaci vlastních kontrolních oprávnění je třeba vybavit inspektory zákonným zmocněním k provádění veškerých úkonů, které jsou nezbytné k uskutečňování kontrolní činnosti. Jedná se zejména o právo vstupu do příslušných prostor, právo vykonávat zde kontrolní úkony a právo vyžadovat na odpovědných pracovnících odstranění zjištěných nedostatků a příčin jejich vzniku. Při odhalování příčin nedostatků v organizacích, které se svou výrobní nebo jinou činností podílejí na zabezpečování potřeb občanů na vnitřním trhu nebudou inspektoři kontrolovat technologii výroby.

K provedení potřebných rozborů jakosti budou inspektoři odebírat vzorky zboží u kontrolovaných organizací nebo občanů prodávajících zboží na vnitřním trhu a to na jejich náklad. Na odebrané vzorky budou inspektoři vydávat potvrzení, které bude organizacím sloužit jako účetní doklad.

K § 5 zákona

Zvláštní význam má pro kontrolní činnost České obchodní inspekce právo přibírat ke kontrole odborné pracovníky jiných orgánů a organizací. Využívání tohoto oprávnění přispívá ke zvýšení odbornosti a objektivity kontroly. Odborní pracovníci přibraní k účasti na kontrole budou v rámci pověření daného jim Českou obchodní inspekcí oprávněni k provádění těch úkonů, které jsou nezbytné pro splnění účelu kontroly. Jejich účast na kontrole bude se považovat za činnost v obecném zájmu ve smyslu ustanovení § 124 odst. 1 zákoníku práce. Při vyžadování uvolnění příslušných pracovníků se vychází ze zásady spolupráce s příslušnými orgány a organizacemi.

K § 6 zákona

Zásada racionálního výkonu kontroly vyžaduje vytvořit inspektorům odpovídající podmínky, tedy i to, aby kontrolované organizace, jejich nadřízené orgány i kontrolovaní občané měli povinnost výkon této kontroly umožnit. Povinnost odstranit zjištěné nedostatky nebo provést nezbytná opatření k jejich odstranění a informovat o těchto opatřeních a o jejich výsledcích Českou obchodní inspekci bude uváděna v inspekčním záznamu včetně lhůty stanovené k jejímu splnění.

Kontrola plnění takto přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků bude prováděna i v rámci činnosti obchodní inspekce, aby byly získány objektivní údaje o tom, zda došlo k odstranění nedostatků včetně jejich příčin.

K § 7 zákona

V zájmu zamezení dodávek zboží obchodním organizacím v neodpovídající jakosti a ke zvýšení ochrany občanů na vnitřním trhu je Česká obchodní inspekce vybavena oprávněním ukládat nezbytné zákazy. Zvláštní význam má z tohoto hlediska oprávnění zakázat nákup, dodávku, prodej nebo použití jakostně vadného zboží nebo zakázat použití jakostně vadných surovin k přípravě jídel a nápojů. Tyto zákazy nebude Česká obchodní inspekce vydávat na nákup a použití surovin v organizacích podléhajících výrobním resortům. Zákazy budou mít charakter operativních opatření, která budou ukládána jako opatření kontrolní, na něž se nebude vztahovat správní řízení. Proto je zvláštním ustanovením pamatováno i na nápravu v případech nesprávností. Uložené zákazy budou mít rovněž ekonomický význam, neboť znemožní, aby další manipulací s vadným zbožím vznikaly národohospodářské škody.

K § 8 zákona

Zachovává se dosavadní oprávnění orgánů České obchodní inspekce ukládat dodatkové odvody prostředků získaných porušením cenových předpisů.

K § 9 zákona

V odstavci 1 uvedené skutkové podstaty jsou formulovány tak, aby umožňovaly účinný postih společensky nebezpečných jednání ve všech oblastech, které podléhají kontrolní působnosti České obchodní inspekce. Tato jednání mají charakter jiných správních deliktů a spočívají v zaviněném porušení stanovené povinnosti. Stanovení skutkových, podstat, které je oproti zákonu č. 122/1962 Sb., nové, je výrazem posilování právní jistoty pracovníků kontrolovaných organizací. S celkovou tendencí zpřísnění postihů za zaviněný vznik nedostatků dochází ke zvýšení pokut ukládaných bez dalšího projednání z dosavadních Kčs 100 na Kčs 200 a pokut ukládaných rozhodnutím z dosavadních Kčs 2000 na Kčs 5000.

Pokuty do výše Kčs 200 ukládané bez dalšího projednání budou ukládat inspektoři, ostatní postihy bude ukládat ředitel krajského inspektorátu písemným rozhodnutím.

Uložení pořádkové pokuty je nástrojem proti nežádoucím zásahům do kontrolní činnosti České obchodní inspekce.

Na ukládání důtky, pokuty nebo pořádkové pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení), pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak.

K § 10 zákona

Horní hranice pokut ukládaných občanům v blokovém řízení o přestupcích se zvyšuje z dosavadních Kčs 100 na Kčs 200.

Pokud Česká obchodní inspekce zjistí naplnění skutkové podstaty přestupku při prodeji zboží občany podle zákona o vnitřním obchodě, dá podnět příslušnému národnímu výboru k zahájení řízení o přestupku. Pouze v případech, kdy bude k postihu takového přestupku úměrné uložení blokové pokuty do výše Kčs 200, uloží inspektoři pokutu v blokovém řízení o přestupcích.

K § 11 zákona

K důslednější ochraně občanů před dodávkami nekvalitních výrobků nebo nedodržením dohodnutého sortimentu směřuje pokuta postihující organizace, které vyrábějí nebo uvádějí do oběhu výrobky jakostně neodpovídající nebo nedodržují dohodnutý sortiment nebo porušují podmínky pro skladování nebo dopravu výrobků. To je v plném souladu s tendencemi zvyšovat účinnost opatření, která mají zabránit pronikání nekvalitních výrobků na vnitřní trh. Uložením pokuty organizaci zůstane nedotčena odpovědnost organizace a jejích pracovníků podle zvláštních předpisů.

K § 12 zákona

Při rozhodování o výši uložené pokuty se přihlíží ke všem okolnostem, za nichž došlo k jednání, za které má být sankce uložena. Při tom budou zvažovány okolnosti, které hovoří jak ve prospěch, tak v neprospěch postihovaného. Zásada diferenciace postihů vyžaduje, aby zejména v případech závažného nebo opakovaného porušení předpisů nebo opatření byl uložen přísnější postih, což umožňuje i to, že se oproti dosavadní úpravě zvyšují pokuty, Vzhledem k tomu, že okolnosti jednání, za které má být sankce uložena, se mohou značně různit a že ke všem těmto okolnostem je třeba přihlížet, nelze stanovit k jednotlivým skutkovým podstatám formy a výši postihu. V případech závažného porušení předpisů nebo opatření a v případech opakovaného zjištění tohoto porušení se bude ukládat sankce přísnější.

K § 13 zákona

Zakotvení zásady spolupráce inspekce s národními výbory, společenskými organizacemi a s jinými orgány a socialistickými organizacemi vyplývá jednak z požadavku dalšího prohlubování socialistické demokracie zvyšováním účasti pracujících a jejich organizací na řízení a kontrole a dále ze závěru vytvářet touto cestou další předpoklady pro zvyšování účinnosti kontrolní práce. Ke zvyšování účinnosti kontrol přispěje také využíváni zkušeností a iniciativy pracujících např. tím, že na základě příslušných poznatků budou kontroly zaměřovány do těch úseků, kde se vyskytuje nejvíce nedostatků.

Vyjádřením zásady spolupráce je i to, že Česká obchodní inspekce bude přispívat ke zvyšování kvalifikace pracovníků v obchodě. Zkušenosti inspektorů České obchodní inspekce budou využívány i při pomoci národním výborům při školení členů dobrovolných kontrolních aktivů a při školení dohlížecích výborů spotřebních družstev.

Nemalý význam má spolupráce České obchodní inspekce s kontrolními orgány, s orgány státního zkušebnictví, hygienické služby a veterinární péče. Poskytování odborné pomoci České obchodní inspekci uvedenými orgány přispěje k vyšší odbornosti kontroly, jejímu kvalifikovanému provádění, ke správné volbě příslušných opatření a tedy opět ke zvýšení účinnosti kontrolní práce.

Spolupráce České obchodní inspekce s jinými orgány bude přicházet v úvahu i v případech, kdy Česká obchodní inspekce zjistí skutečnosti, na základě nichž bude třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů. Bude se jednat například o oznamování takových skutečností orgánům činným v trestním řízení, národním výborům, orgánům hygienické služby, jiným inspekcím a podobně.

K § 14 zákona

Oprávnění krajských národních výborů požadovat ve vymezené oblasti na krajských inspektorátech provedení kontroly vyplývá z postavení národních výborů jako orgánů státní moci a správy. Zásada plánovitosti a jednotnosti řízení vyžaduje, aby byla činnost krajských inspektorátů řízena jednotným plánem a tedy, aby i kontrolní akce prováděné z podnětu KNV a pro KNV byly zpravidla zařazeny do plánu kontrolní činnosti krajského inspektorátu.

Jinak o vztazích národních výborů a krajských inspektorátů platí příslušná ustanovení zákona o národních výborech.

K § 15 zákona

Způsob úpravy výkonu kontroly provozování obchodní činnosti v útvarech a zařízeních ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů vychází z dosavadní úpravy obsažené v § 14 zákona č. 122/1962 Sb., a je obdobný i s úpravou v § 55 odst. 2 zákona o vnitřním obchodě.

K § 18 zákona

Celospolečenské hledisko a zejména pak nezbytná ochrana zájmů občanů vyžaduje, aby Česká obchodní inspekce byla oprávněna kontrolovat nejen tu obchodní činnost, kterou organizace provozují podle zákona o vnitřním obchodě, ale i některé z těch obchodních činností, na které se zákon o vnitřním obchodě nevztahuje (§ 55 odst. 1 zákona o vnitřním obchodě). Jde o případy, kdy určité organizace sice vykonávají činnost na vnitřním trhu při uspokojování potřeb občanů, mají však odlišné podmínky pro výkon této činnosti. Poněvadž však přitom jde o prodej zboží či poskytování obchodních služeb občanům, je potřebné, aby i tuto obchodní činnost Česká obchodní inspekce kontrolovala, avšak s přihlédnutím ke specifickému charakteru této činnosti. Proto se úprava rozsahu této kontroly ponechává dohodě mezi ministerstvem obchodu ČSR a příslušnými ústředními orgány, jimž takové organizace podléhají. Půjde zde zejména o prodejny a provozovny některých organizací ministerstva kultury ČSR (jako například prodejny n. p. Supraphon, prodejny výtvarných fondů), ministerstva zdravotnictví ČSR (například prodejny zdravotnického zásobování), federálního ministerstva spojů (například PNS).

Vzhledem ke společenskému významu závodního stravování a ochraně pracujících při jeho poskytování je účelné, aby se kontrolní působnost České obchodní inspekce vztahovala i na provozování závodního stravování, a to v rozsahu stanoveném dohodou uzavřenou mezi ministerstvem obchodu ČSR a Českou odborovou radou.

K § 17 zákona

Při ukládání sankcí bude Česká obchodní inspekce postupovat podle zákona o správním řízení, pokud není stanoveno jinak. Ostatní opatření České obchodní inspekce vydávaná na základě výsledků kontrol jsou kontrolními opatřeními, jejichž povaha a účel, zejména požadavek neodkladného a účinného zjednání nápravy zjištěných nedostatků, vyžadují jiný postup než jaký umožňují obecné předpisy o správním řízení.

K § 18 zákona

Zákon se nedotýká kontrolní působnosti vykonávané podle jiných předpisů, zejména orgány státního zkušebnictví (zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví), orgány veterinární péče (zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči) a orgány hygienické služby (zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu).

V Praze dne 18. února 1986

Josef Korčák v. r.

předseda vlády

České socialistické republiky

Ing. Antonín Jakubík v. r.

ministr obchodu České socialistické republiky

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP