ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

 

15

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne……………prosince 1986

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České socialistické republiky (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou

158 090 008 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou

158 090 008 000 Kčs

(příloha č. 1).

(2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to:

neúčelové dotace ve výši

22 959 000 000 Kčs,

účelové subvence ve výši

23 691 200 000 Kčs


(příloha č. 2).

§ 2

Vláda České socialistické republiky nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může, pokud tím nebude dotčena vyrovnanost státního rozpočtu republiky, promítnout do státního rozpočtu republiky zejména změny prováděcího státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky, organizační a cenové změny, změny v souvislosti s úpravami ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě a úpravu neúčelových dotací a účelových subvencí národních výborů, jestliže se změní podmínky, za nichž byly neúčelové dotace a účelové subvence stanoveny.

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.

 

Příloha č. 1 k zákonu České národní rady č..

Celkový přehled

státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy

Kčs (v tisících)

Příjmy ze socialistického hospodářství

54 872 246

v tom:

 

z hospodářství

49 084 610

z vědy a techniky

133 015

z peněžních a technických služeb

4142 553

ze společenských služeb a činností pro obyvatelstvo

1 217 068

z obrany a bezpečnosti

295 000

Daně od obyvatelstva a poplatky

24115 000

Ostatní příjmy

1 742 762

Dotace ze státního rozpočtu federace

77 360 000

Úhrn

158 090 008

   

Výdaje

Kčs (v tisících)

Výdaje ústředně řízených organizací

111 439 808

v tom:

 

na hospodářství

33 532 907

na vědu a techniku

2 401 661

na peněžní a technické služby

2 791 586

na společenské služby a činnosti pro obyvatelstvo

67 087 337

na obranu a bezpečnost

4141360

na správu

1484 957

Neúčelové dotace do rozpočtů národních výborů

22 959 000

Účelové subvence do rozpočtů národních výborů

23 691 200

Úhrn

158 090 008


 

Příloha č. 2 k zákonu České národní rady č.

Neúčelové dotace a účelové subvence do rozpočtu národních výborů obsažené ve státním rozpočtu České socialistické republiky

 

Kraj

Neúčelové dotace (v tis. Kčs)

Účelové subvence (v tis. Kčs)

Národní výbor hlavního města Prahy

5 438 500

7 202 200

Středočeský

1787 700

1 644 500

Jihočeský

1452 700

1640 200

Západočeský

2 349 900

1 555 200

Severočeský

3 865 500

3 767 600

Východočeský

1 582 000

1 667 000

Jihomoravský

2 234 400

2 950 400

Severomoravský

4 248 300

3 264 100

Úhrn

22 959 000

23 691200


 

Důvodová zpráva

k návrhu zákona České národní rady

o státním rozpočtu České socialistické republiky

na rok 1987

Návrh zákona o státním rozpočtu republiky se opírá o ustanovení článku 11 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb. a je v souladu s ustanovením § 9 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky).

Předkládaný rozpočtový zákon určuje číselné objemy státního rozpočtu republiky v cenách roků 1986. Státní rozpočet České socialistické republiky na rok 1987 se předkládá jako vyrovnaný.

Příjmy a výdaje státního rozpočtu republiky stanovené tímto zákonem zabezpečují ve svých proporcích záměry hospodářské politiky Komunistické strany Československa vytyčené XVII. sjezdem KSČ a jsou v souladu s úkoly stanovenými prováděcím státním plánem rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1987.

Vysoká mobilizačnost stanovených úkolů vyžaduje, aby k realizaci státního rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987 přistupovaly všechny orgány a organizace s maximální odpovědností a důsledností; předpokladem finanční vyrovnanosti je, že na všech úsecích národního hospodářství budou důsledně uplatňovány zásady přísné hospodárnosti a zvyšování efektivnosti.

K § 2:

Proti roku 1986 nedochází v navrhovaném zmocnění vlády, příp. ministra financí, ke změnám.

V Praze dne 25. listopadu 1986

Josef Korčák v. r.

předseda vlády

České socialistické republiky

Jiří Nikodým v. r.

ministr financí

České socialistické republiky

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP