ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

 

 

19

Zpráva

předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady

za dobu od 3. července do 20. října 1986

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke dvěma schůzím, a to 3. července a 11. září 1986.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. udělilo na návrh vlády České socialistické republiky Novinářské ceny Jana Švermy v roce 1986

Jiřině Liškové, redaktorce sobotní přílohy Rudého práva Haló sobota, za mnohaletou politicky angažovanou publicistickou činnost v Rudém právu,

ing. Dušanu Macháčkovi, šéfredaktoru Ústřední redakce televizních novin Československé televize, za významnou novinářskou a organizátorskou činnost na úseku televizního zpravodajství,

Václavu Polákovi, šéfredaktoru politické redakce Československé tiskové kanceláře, za vynikající výsledky v politicky angažované novinářské činnosti a organizátorské práci,

Karlu Starému, pověřenému funkcí šéfredaktora Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky Československého rozhlasu v Praze, za politicky angažovanou novinářskou činnost a mimořádné pracovní výsledky v Československém rozhlase.

Udělené ceny odevzdal předseda České národní rady vyznamenaným 19. září 1986. Slavnostnímu aktu byli přítomni kandidát předsednictva ÚV KSČ a tajemník ÚV KSČ J. Fojtík, vedoucí oddělení ÚV KSČ O. Čmolík, předseda vlády ČSR J. Korčák, místopředseda výboru pro Novinářskou cenu Jana Švermy V. Neubauer, členové předsednictva České národní rady a další hosté;

2. prohlásilo podle § 104 ústavního zákona o československé federaci jarní zasedání České národní rady za skončené dnem 3. července 1986 a svolalo Českou národní radu k podzimnímu zasedání dnem 1. října 1986;

3. podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlásilo doplňovací volbu do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 99 (Praha 5).

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- schválilo pracovní plán České národní rady a jejích orgánů na dobu od začátku V. volebního období do konce roku 1986,

- ustavilo výbory České národní rady,

- jmenovala redakční radu Přílohy k Informacím o činnosti České národní rady,

- vydalo pokyny k projednání vládního návrhu zákona ČNR o státním plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na léta 1986-1990 (zákona o pětiletém plánu) a vládního návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1987 v orgánech České národní rady,

- vyslovilo souhlas se zajištěním realizace podnětů poslanců z 20. schůze ČNR a vzalo na vědomí přehled podnětů poslanců z 2. schůze ČNR,

- zmocnilo předsedu České národní rady přikazovat došlé vládní návrhy výborům ČNR k projednání,

- stanovilo termín a pořad 3. schůze České národní rady,

- projednalo politickoorganizační zabezpečení jednání orgánů ČNR ke zprávě vlády ČSR o realizaci vědeckotechnického rozvoje při plnění úkolů 8. pětiletky a Komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských zemí RVHP do roku 2000 v odvětvích řízených vládou ČSR,

- vzalo na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu České národní rady za I. pololetí 1986, - vzalo na vědomí informaci o stavu rekonstrukce budovy České národní rady,

- delegovalo členy předsednictva České národní rady na plenární zasedání KNV a NV hl. m. Prahy ve III. čtvrtletí 1986,

- jmenovalo JUDr. Helenu Křížovou tajemnicí výboru ČNR,pro národní výbory a národnosti.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady souhlasilo s rozhodnutím předsedy České národní rady, kterým přikázal k projednání a k předložení příslušných zpráv

1. návrhy vlády ČSR

- vládní návrh zákona České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci (tisk 9),

- vládní návrh zákona České národní rady o České obchodní inspekci (tisk 10),

- vládní návrh zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství (tisk II),

- vládní návrh zákona České národní rady o umělém přerušení těhotenství (tisk 12),

- vládní návrh zákona České národní rady o státní památkové péči (tisk 8),

- vládní návrh zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon o pětiletém plánu) (tisk 13)

všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního výboru)

2. návrhy vlády ČSSR

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, podepsané v New Delhi dne 27. října 1986 (tisk FS 5)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- výboru ČNR pro plán a rozpočet

Sněmovní tisky uvedených republikových i federálních vládních návrhů byly poslancům České národní rady postupně zasílány.

Ve své kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady projednalo a vzalo na vědomí

- zprávu vlády ČSR o vývoji národního hospodářství v I. pololetí 1986 a předpoklad splnění prvního roku 8. pětiletky, jednání se zúčastnil místopředseda vlády ČSR a předseda České plánovací komise s. Z. Krč,

- zprávu ministra zemědělství a výživy ČSR s. O. Vaňka o průběhu žňových prací a nákupu obilí v roce 1986.

V Praze 14. října 1986

 

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP