ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

 

21

Společná zpráva

výborů České národní rady

k vládnímu návrhu zákona České národní rady

o České obchodní inspekci (tisk 10)

Výbory České národní rady projednaly uvedený vládní návrh zákona České národní rady ve svých schůzích, a to výbor pro průmysl a stavebnictví 9. září 1986, zdravotní a sociální výbor 10. září 1986, výbor pro zemědělství a výživu 15. září 1986, výbor pro národní výbory a národnosti 17. září 1986, výbor pro školství a vědu 17. září 1986, výbor pro kulturu a výchovu 17. září 1986, ústavně právní výbor 1. října 1986, výbor pro plán a rozpočet 2. října 1986 a výbor pro obchod, služby a dopravu 3. října 1986.

Po vystoupeních představitelů ministerstva obchodu České socialistické republiky, po zprávách zpravodajů a po rozpravě pověřily výbory své předsedy a zpravodaje vypracováním společné písemné zprávy výborů pro schůzi České národní rady.

Výbory České národní rady doporučují České národní radě, aby schválila vládní návrh zákona České národní rady o České obchodní inspekci (tisk 10) s těmito úpravami:

V § 2 odstavci 1 písm. e) se nahrazuje slovo "popřípadě" spojkou "nebo".

§ 7 odstavec 3 věta první zní: "Nesouhlasí-li kontrolovaná organizace nebo kontrolovaný občan s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu podle odstavce 2, nebo je může podat písemně nejpozději do tří dnů.". Druhá věta tohoto odstavce se vypouští.

V § 9 odstavci 1 se vypouští ustanovení pod písm. a). Označení dosavadních ustanovení pod písm. b) až 1) se mění na označení a) až k).

V § 12 odstavci 1 se na konci věty před výraz "k míře zavinění" vkládají slova "u pracovníka kontrolované organizace a u kontrolovaného občana též".

§ 20 zní: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.".

V Praze dne 10. října 1986

Miluše Svobodová v. r.

ing. Josef Kaňa v. r.

zpravodajka výboru pro obchod,

místopředseda ČNR a předseda výboru

služby a dopravu

pro obchod, služby a dopravu

   

Olga Divilová v. r.

prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. v. r.

zpravodajka ústavně právního

předseda ústavně právního

výboru

výboru

   

František Antony v. r.

ing. Miroslav Mrázek v. r.

zpravodaj výboru pro plán

předseda výboru pro plán

a rozpočet

a rozpočet

   

Vlasta Šustrová v. r.

Marie Jarošová v. r.

zpravodajka výboru pro

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně

národní výbory a národnosti

výboru pro národní výbory a národnosti

   

Věra Fišerová v. r.

ing. Jan Koláčný, CSc. v. r.

zpravodajka výboru pro

předseda výboru pro průmysl

průmysl a stavebnictví

a stavebnictví

   

Josef Blín v. r.

Alois Švrček v. r.

zpravodaj výboru,pro

předseda výboru pro

zemědělství a výživu

zemědělství a výživu

   

František Mařas v. r.

MVDr. Oldřich Burský v. r.

zpravodaj zdravotního

místopředseda ČNR a předseda

a sociálního výboru

zdravotního a sociálního výboru

   

Bohumil Ladislav v. r.

akademik Bohumír Rosický v. r.

zpravodaj výboru pro

předseda výboru pro

školství a vědu

školství a vědu

   

Naděžda Křenová v. r.

MUDr. Marcela Černá v. r.

zpravodajka výboru pro

předsedkyně výboru pro

kulturu a výchovu

kulturu a výchovu


 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP