ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

 

22

Společná zpráva

k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství (tisk 11)

Výbor ČNR pro průmysl a stavebnictví ve schůzi 9. září 1986, zdravotní a sociální výbor ČNR ve schůzi 10. září 1986, výbor ČNR pro zemědělství a výživu ve schůzi 15. září 1986, výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi 17. září 1986, výbor ČNR pro školství a vědu a výbor ČNR pro kulturu a výchovu ve společné schůzi 18. září 1986, ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 1. října 1986, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi 2. října 1986 a výbor ČNR pro obchod, služby a dopravu ve schůzi 3. října 1986 projednaly vládní návrh zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství (tisk 11).

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila s těmito úpravami:

Článek I č. 1

V § 17a odst. 2 písm. a) se za slova "a chráněných přírodních památek" připojují slova "nebo jinak ohrožuje jejich stav".

V § 17a odst. 2 písm. e) se slova "jejich části" nahrazují slovy "chráněné části rostlin".

V § 17a odst. 2 písm. f) s vypouštějí slova "nebo nenabídne vytěženou dřevní hmotu ze stromů rostoucích mimo les organizaci určené k jejímu výkupu".

V § 17a odst. 2 písm. g) se vypouští slovo "jinou".

V § 17a odst. 3 písm. a) se vypouštějí slova "nebo jinak ohrožuje jejich stav".

V § 17a odst. 3 písm. b) se vkládá za slova "rostoucí mimo les" odkaz na poznámku 3) pod čarou.

§ 17a odst. 3 písm. c) zní: "bez povolení usmrcuje nebo chytá chráněné živočichy nebo ničí jejich životní prostředí,".

V § 17b odst. 1 písm. a) se za slova "a chráněných přírodních památek" připojují slova "nebo jinak ohrožuje jejich stav".

V § 17b odst. 1 písm. b) se odkaz na poznámku 5) pod čarou přečísluje na poznámku 3) a poznámka 5) pod čarou se vypouští.

V § 17b odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "nebo nenabídne vytěženou dřevní hmotu ze stromů rostoucích mimo les organizaci určené k jejímu výkupu".

V § 17b odst. 1 písm. c) se slova "jejich části" nahrazují slovy "chráněné části rostlin2)".

V § 17b odst. 1 písm. d) se vkládá za slova "chráněné živočichy" odkaz na poznámku 1) pod čarou.

V § 17b odst. 1 písm. g) se vypouští slovo "jinou".

V § 17b odst. 2 písm. a) se vypouštějí slova "nebo jinak ohrožuje jejich stav".

V § 17b odst. 2 písm. b) se vypouští text uvedený pod tímto písmenem; dosavadní písmena označená c), d), e), f) se označují jako b), c), d), e).

Dosavadní § 17b odst. 2 písm. c) zní: "bez povolení usmrcuje nebo chytá chráněné živočichy nebo ničí jejich životní prostředí,":

Článek I č. 2

V § 19 odst. 3 se odkaz na poznámku 6) pod čarou a poznámka 6) pod čarou přečíslují na poznámku 5).

Článek II zní:

"Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, se mění takto:

1. V § 11 úvodní věta zní: "Přestupku na úseku školství a kultury se dopustí ten, kdo"

2. V § 11 se vypouští ustanovení písmena d)."

Článek III zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.".

V Praze dne 8. října 1986

 

 

MUDr. Černá Marcela v. r.

 

předsedkyně výboru pro

 

kulturu a výchovu


RSDr. Brejha Jiří v. r.

 

společný zpravodaj výboru

 

pro kulturu a výchovu a výboru

 

pro školství a vědu

 

 

akademik Rosický Bohumír

 

předseda výboru pro školství a vědu

   

Škoda Jan v. r.

prof. JUDr. Mečl Josef; CSc. v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru

předseda ústavně právního výboru

   

Krystyník Pavel v. r.

ing. Mrázek Miroslav v. r.

zpravodaj výboru pro plán

předseda výboru pro plán a rozpočet

a rozpočet

 
   

Herrgesell Walter v. r.

Jarošová Marie v. r.

zpravodaj výboru pro národní

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně

výbory a národnosti

výboru pro národní výbory a národnosti

   

Očenášek Antonín v. r.

ing. Koláčný Jan, CSc. v. r.

zpravodaj výboru pro

předseda výboru pro

průmysl a stavebnictví

průmysl a stavebnictví

   

Horáková Libuše v. r.

Švrček Alois v. r.

zpravodajka výboru pro

předseda výboru pro

zemědělství a výživu

zemědělství a výživu

   

Vrbka František v. r.

ing. Kaňa Josef v. r.

zpravodaj výboru pro obchod,

místopředseda ČNR a předseda

služby a dopravu

výboru pro obchod, služby a dopravu

   

Vašíčkové Zdenka v. r.

MvDr. Burský Oldřich v. r.

zpravodajka zdravotního

místopředseda ČNR a předseda

a sociálního výboru

zdravotního a sociálního výboru


 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP