ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1986

V. volební období

 

26

Zpráva

předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 21. října do 10. prosince 1986

Podle § 60 zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů, předkládám České národní radě zprávu o činnosti jejího předsednictva za dobu od poslední schůze.

V tomto období se předsednictvo České národní rady sešlo ke dvěma schůzím, a to 20. října a 20. listopadu 1986.

V oblasti svých ústavních úkolů předsednictvo České národní rady

1. podle čl. 111 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci vyhlásilo 20. října 1986

- zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci,

- zákon České národní rady o České obchodní inspekci,

- zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství,

- zákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství;

2. podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlásilo doplňovací volby do východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19 a do Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem ve volebním obvodu č. 16 (okr. Česká Lípa).

Ve své řídící a koordinační činnosti předsednictvo České národní rady

- schválilo dokument "Hlavní úkoly České národní rady a jejích orgánů po XVII. sjezdu KSČ",

- souhlasilo s doplněním poradního orgánu předsedy České národní rady pro uměleckou výzdobu rekonstruované budovy České národní rady,

- delegovalo své členy na plenární zasedání krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy ve IV. čtvrtletí 1986,

- souhlasilo s rozhodnutím předsedy České národní rady, kterým přikázal žádosti 24 soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce, předložené dopisem ministra spravedlnosti České socialistické republiky z 24. září 1986, ústavně právnímu výboru ČNR k projednání a podání příslušných návrhů schůzi České národní rady,

- přikázalo návrh rozpočtové kapitoly Českého úřadu bezpečnosti práce na rok 1987 k projednání zdravotnímu a sociálnímu výboru České národní rady,

- schválilo pracovní plán České národní rady a jejích orgánů na rok 1987 s výhledem hlavních úkolů na rok 1988,

- schválilo rozpočet České národní rady na rok 1987,

- stanovilo termín a návrh pořadu 4. schůze České národní rady a projednalo stav přípravy jednání této schůze,

- souhlasilo se zřízením stálé pracovní skupiny pro otázky životního prostředí výboru České národní rady pro školství a vědu,

- vyslovilo souhlas se zprávou o zajištění realizace podnětů poslanců z 2. schůze ČNR.

V oblasti zákonodárné činnosti předsednictvo České národní rady souhlasilo s rozhodnutími předsedy České národní rady, kterými přikázal k projednání a předložení příslušných zpráv

návrhy vlády ČSSR

- vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon o osmém pětiletém plánu) (tisk FS 7)

- všem výborům České národní rady

(kromě mandátového a imunitního výboru)

- vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957 ve znění Dohody o její změně ze dne 17. března 1972, podepsané v Sofii dne 24. dubna 1986 (tisk FS 8)

- ústavně právnímu výboru ČNR

- zdravotnímu a sociálnímu výboru ČNR.

Stanoviska výborů ČNR k federálním vládním návrhům zaslal předseda České národní rady předsedovi Federálního shromáždění.

Sněmovní tisky těchto federálních návrhů byly poslancům České národní rady postupně zaslány.

Ve své kontrolní činnosti předsednictvo České národní rady projednalo a vzalo na vědomí

- informaci I. místopředsedy vlády ČSR a předsedy Legislativní rady vlády ČSR s. L. Adamce o legislativních záměrech vlády ČSR na léta 1987 a 1988 a výhledu do roku 1990,

- zprávu o plnění usnesení vlády ČSR č. 333/82 k dalšímu rozvoji socialistické architektury a urbanismu v České socialistické republice; jednání byl přítomen mpř. vlády ČSR a předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj F. Šrámek a předseda Svazu českých architektů Z. Kuna,

- zprávu o plnění a předpokladech splnění plánu roku 1986 v resortu ministerstva průmyslu ČSR; jednání byl přítomen ministr průmyslu ČSR P. Hojer,

- zprávu o připravenosti zásobování vnitřního trhu pevnými palivy pro zimní období 1986/1987; jednání byl přítomen ministr obchodu ČSR J. Ráb,

- zprávu o výchově socialistického člověka v etapě komplexní intenzifikace národního hospodářství; jednání byl přítomen náměstek ministra kultury ČSR J. Švagera a I. náměstek ministra školství ČSR V. Císař.

V oblasti zahraničních styků předsednictvo České národní rady vzalo na vědomí informace předsedy České národní rady

- o přijetí pětičlenné delegace Nejvyššího sovětu SSSR 23. září 1986,

- o přijetí delegace sovětské prokuratury 4. září 1986,

- o přijetí čtyřčlenné delegace všečínského shromáždění lidových zástupců ČLR 7. října 1986, - o přijetí pětičlenné delegace velkého národního shromáždění Rumunské socialistické republiky 11. listopadu 1986.

V Praze 10. prosince 1986

 

Josef Kempný v. r.

předseda České národní rady

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP