ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1987

V. volební období

 

29

Společná zpráva

výborů České národní rady

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státní památkové péči (tisk 8)

Výbory České národní rady projednaly vládní návrh zákona České národní rady o státní památkové péči ve svých schůzích, a to výbor pro národní výbory a národnosti 23. ledna 1987, výbor pro školství a vědu a výbor pro zemědělství a výživu 28. ledna 1987, výbor pro plán a rozpočet 4. února 1987, zdravotní a sociální výbor 5. února 1987, výbor pro kulturu a výchovu 11. února 1987, výbor pro průmysl a stavebnictví 17. února 1987, výbor pro obchod, služby a dopravu 26. února 1987 a ústavně právní výbor 4. března 1987.

Po vystoupeních představitele ministerstva kultury České socialistické republiky, po zprávách zpravodajů výborů a po rozpravě pověřily výbory své předsedy a zpravodaje vypracováním společné písemné zprávy pro schůzi České národní rady.

Z jednání výborů vyplynulo, že výbory České národní rady doporučují České národní radě, aby po opravě některých tiskových chyb schválila vládní návrh zákona České národní rady o státní památkové péči (tisk 8) s těmito úpravami:

V § 1

V odstavci 1 pátý řádek zdola se za slovo "kultury," vkládá slovo "umění,".

V § 3

V odstavci 1 řádek druhý a třetí se za slova "krajského národního výboru" vkládá výraz "a okresního národního výboru" a vedlejší věta v řádku třetím a čtvrtém se upravuje do množného čísla. První věta § 3 odstavec 1 tedy zní: "Ministerstvo kultury si před prohlášením věci za (kulturní památku vyžádá vyjádření krajského národního výboru a okresního národního výboru, pokud je již od těchto orgánů neobdrželo".

V odstavci 6 druhý řádek se vypouští slovo "rozsah".

V § 4

V odstavci 2 první a druhý řádek se výraz "může nařízením stanovit" nahrazuje výrazem "stanoví nařízením".

V § 5

V odstavci 2 první a druhý řádek se výraz "může nařízením stanovit" nahrazuje výrazem "stanoví nařízením".

V § 7

V odstavci 3 se do druhého řádku za výraz "o zápisu kulturní památky" přesunují ze čtvrtého řádku slova "do ústředního seznamu".

V odstavci 3 ve třetím řádku se za slova "kulturní památku" vkládá v závorce citace "(§ 8)". Tato citace se současně vypouští z odstavce 4.

V odstavci 4 předposlední řádek se slova "kulturní památku" nahrazují slovem "věc".

V § 8

V odstavci 2 druhý a třetí řádek se za slova "krajského národního výboru" vkládají slova "a okresního národního výboru".

V § 13

V odstavci 2 druhý řádek a desátý řádek se za slova "vlastníka" a v odstavci 3 pátý řádek za slovo "vlastníku" vkládá výraz "kulturní památky".

V § 14

V odstavci 1 první řádek a v odstavci 7 čtvrtý řádek se za slovo "vlastník" vkládají slova "kulturní památky".

V § 15

V odstavci 2 šestý řádek se slova "kulturní památku" nahrazují zájmenem "ji".

V § 22

V odstavci 1 třetí řádek se za slovo "vlastníkem" vkládá výraz v závorce "(správcem, uživatelem) ".

V § 23

Za odstavec 5 se vkládá nový odstavec 6 tohoto znění:

"(6) veškeré movité archeologické nálezy jsou národním majetkem a ukládají se zpravidla do muzeí."

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

V § 25

V odstavci 3 čtvrtý řádek se za slovem "vědeckých" vypouští spojka "a" a vkládají se slova ", uměleckých a dalších".

V § 26

V odstavci 2 se za písmeno d) vykládá nové ustanovení pod písmenem e) tohoto znění: "e) zřizuje jako svůj odborný poradní orgán vědeckou radu pro státní památkovou péči,".

Zbývající ustanovení tohoto odstavce se označují písmenem f) až j).

V § 28

V odstavci 2 písm. a) a b) se počáteční slovo "zpracovává" nahrazuje slovem "schvaluje".

V § 32

V odstavci 1 čtvrtý řádek se do výrazu "zabezpečení jednoty politických záměrů" vkládá za slovo "jednoty" slovo "kulturně".

V odstavci 2 písm. h) se slovo "vykonává" nahrazuje slovem "zabezpečuje".

V § 41

V tomto ustanovení se za úvodním slovem "Pokuta" vypouštějí slova "uložená podle § 39"

V § 42

Odstavec 6 zní: "(6) Na (kulturní památky a národní kulturní památky uložené nebo přenesené do muzeí a galerií se tento zákon nevztahuje."

V § 43

Dosavadní ustanovení tohoto paragrafu se označuje jako odstavec 1. Připojuje se nový odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Práva a povinnosti vlastníka věci, která by mohla být podle § 3 prohlášena za kulturní památku, má též správce a uživatel takové věci, jakož i ten, kdo s ní nakládá jako se svou a je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc patří30)".

V § 47

Účinnost zákona se stanoví dnem 1. ledna 1988.

V Praze dne 10. března 1987

 

Miroslav NOVOTNÝ v. r.

ing. Jan KOLÁČNÝ, CSc., v. r.

zpravodaj

předseda

ústavně právního výboru

výboru pro průmysl a stavebnictví

   

JUDr. Alois SKOUPÝ v. r.

Alois ŠVRČEK v. r.

zpravodaj

předseda

výboru pro plán a rozpočet

výboru pro zemědělství a výživu

   

Jarmila ŠTĚPNIČKOVÁ v. r.

ing. Josef KAŇA v. r.

zpravodajka

místopředseda ČNR

výboru pro národní výboru a národnosti

a předseda výboru pro obchod, služby a dopravu

   

Jan KOTVALD v. r.

Hana ŠRÉDLOVÁ v. r.

zpravodaj

zpravodajka

výboru pro průmysl a stavebnictví

zdravotního a sociálního výboru

   

Otakar NOVOTNÝ v. r.

Hana LAGOVÁ v. r.

zpravodaj

zpravodajka

výboru pro zemědělství a výživu

výboru pro kulturu a výchovu

   

Marie HALAMOVÁ v. r.

MVDr. Oldřich BURSKÝ v. r.

zpravodajka

místopředseda ČNR

výboru pro obchod, služby a dopravu

a předseda zdravotního a sociálního výboru

   

prof. JUDr. Josef MEČL, CSc., v. r.

akademik Bohumír ROSICKÝ v. r.

předseda

předseda a zpravodaj

ústavně právního výboru

výboru pro školství a vědu

   

ing. Miroslav MRÁZEK v. r.

MUDr. Marcela ČERNÁ v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet

předsedkyně

 

výboru pro kulturu a výchovu

Marie JAROŠOVÁ v. r.

 

místopředsedkyně ČNR

 

a předsedkyně výboru pro národní výbory

 

a národnosti

 

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP